Back to Front Page

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ከይዲ ምስረታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ዘድሃበ ቀዳማይ ዙር መድረኽ ዘተ ኣሳሊጣ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ከይዲ ምስረታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ዘድሃበ ቀዳማይ ዙር መድረኽ ዘተ ኣሳሊጣ

tda-tigrai-uni-news2.jpg

 

ማልት ፤ 21 ለካቲት 2012 ዓ.ም (መቐለ)

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ዘፈር ትምህርትን ጥዕናን፣ ምእላይ ማሕበራዊ ፀገማትን ህዝቢ ትግራይ ጠመተ ብምግባር ክትሰርሕ ብምፅንሓ መንግስቲ ትግራይ ምዕባለ ትግራይን ህዝባን ንምግሃድ ዓሊሙ ኣብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ልዑል እጃም ኣበርኪታ እያ።

ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ክፍፀም ኣብ ዝተሓንፀፀ ስትራተጂክ ትልሚ (2012-2014 ዓ/ም) ልዑል ጠመተ ሂባ ክትሰርሐሎም ካብ ዝሓዘቶም ዓበይቲ ዋኒናት ልምዓት ድማ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ትግራይ (Tigrai State University) ንምምስራት ዘኽእል ሓበራዊ ምርድዳእ ዘካየደሎም ቀፀልቲ መድረኻተ ምስላጥ ዝብል እዩ።

ካብዚ ንፁር ዕላማ ብምብጋስ 21 ለካቲት 2012 ዓ/ም ኣብ ሆቴል ኣክሱም ኣብ ዝተሳለጠ ሓበራዊ ዘተ ቀዳማይ ዙር መድረኽ ዘተ ከይዲ ምስረታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ምኽንያት ድማ ዩኒቨርሲቲታት መቐለ፣ ኣክሱም ዓዲግራትን ራያን ኣብ ምምራሕን ምምሃርን ኣብ ዝርከቡ ምሁራትን፣ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣባላት ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ካልኦት ዕድመ ዝተገበረሎም ምሁራትን ተረኺቦሞ ዘትዮም።

ኣብ ሓበራዊ ዘተ ቀዳማይ ዙር ከይዲ ምስረታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ብዶክተር ሙሉጌታ ፀጋይን ዶ/ር ደስታ በርሀን ክልተ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ብዕምቆት ተዘትዩሎም እዩ።

ትግራይ መበቆል ስልጣነ ዓለም ዝኾኑ ሓድግታት፣ ንዓለም ተምሳሌት ዝኸውን ባህሊ ምክእኣልን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ክብርታትን ፀጋታትን ዝሓቖፈት ምስ ምዃና ተኣሳሲሩ እዚ ክብሪ ዝዕቅብን ዝጥቀምን ወለዶ ምህናፅ ግድን ይብል። ብምዃኑ እዚ ክህነፅ ዝሕሰብ ስቴት ዩኒቨርሲቲ፤ ትግራይ ዝቕፅል 20 ዓመት ትግራይ ኣበየናይ ብርኪ ክትበፅሕ ኣለዋ ኢሉ ዝእምትን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ብተሳተፍቲ ዝቐረበ እንትኸውን ብኻልእ መዳይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘለውና ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ብቅደም ስዓብ ምቕማጥ ኣብ ህንፀት ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክተድህብ ኣለዋ ኣብ ዝብሉ ሓሳባት ብምዕቆት ተዘትዮሉ እዮ።

ኣብ መወዳእታ ትግራይ ኣብ ውሽጣ ብርክት ዝበሉ ዓቕምታት ኣለውዋ ዮም። እዞም ዓቕምታት ኣውፂእኻ ንምጥቃም ድማ ፍልጠት መሰረት ዝገበረ ምዕባለ ምህናፅ ድማ ኣድላይ እዩ። እዚ በቶም ኣብ ክልልና ዘለው ኣርባዕተ ዩኒቨርሲቲታት ንወግኖ እንተይልና እቶም ትካላት ብፌደራል መንግስቲ ዝውነኑ ስለዝኾኑ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብኣንፃር ረብሓኣ ቓንያ እተውፅኦ ትውልዲ ንምህናፅ ክትፅገም እያ። ስለዝኾነ ከም ትግራይ ብኣንፃር ድልየት ትግራይ ሃኒፅካ ንምውፃእ ዘኽእል ዓርሱ ዝኽኣለ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ስለዘድልያ ምሁራት ኣብዚ መዳይ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት እናተኻየደሎም ዝጉልብት ሓሳባት ብምቕራብ ክሕግዙ ከም ዘለዎም ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ።

ምክትል ኣካቢ ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ፀጋዝኣብ ሰለሞን መወዳእታ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ህንፀት ልምዓት ሓይሊሰብን ካልኦት ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማትን ህዝቢ ትግራይ ዝኣልዩ መደባት ክትፍፅም ምፅንሓ ብምግላፅ፤ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መበል 11 ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብጉባኤተኛ ብዝተወሰነ ውሳነ መሰረት ግና ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ማለት ውን ካብ ህንፀት መዋእለ ህፃናት ክሳብ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ትኹረት ገይራ ክትሰርሕ ከምዘለዋ ብዝሃቦ ኣንፈት ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት ስቴት ዩኒቨርሲቲ ንምህናፅ ዘኽእላ ሓበራዊ ዘተ ምክያድ ጀሚራ ኣላ። እዚ ከም ትካል ዓብይ ዓወት ኮይኑ ኣብ ቀፃሊ ጉልበት ዘለዎም ሓሳባት ንምርካብ ዘኽእሉ ቀፀልቲ መድረኻት ክካየዱ እዮም ድማ ኢሎም።

ቀዳማይ ዙር መድረኽ ዘተ ከይዲ ምስረታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፤ ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት ክትዓሞም ካብ ዝሓዘቶም ዋኒናት ልምዓት ምስ ኣብ ክልልና ዝርከቡ ምሁራትን ኣካላት ኣመራርሓን ንምዝታይ ብዝተትሓዘ ኣንፈት መሰረት ዝተሳለጠ ዕውት መድረኽ ከምዝነበረ ዝገለፁልና ድማ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትምህርትን ስልጠናን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ዮም።

 

Back to Front Page