Back to Front Page

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ዘካየደቶ መድረኽ ኣመራርሓ ማልት ስራሕ ዕዉት ከምዝነበረ ኣፍሊጣ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ዘካየደቶ መድረኽ ኣመራርሓ ማልት ስራሕ ዕዉት ከምዝነበረ ኣፍሊጣ።

 

ማሕበርኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ 3 ክሳብ 9 ነሓሰ 2012 /ም ኣብ ዞባታት ምዕራብ ኣብ ከተማ ሑመራ፣ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ሽረእንዳስላሰ፣ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣብ ከተማ ዓድዋ፣ ዞባ መቐለን ዞባ ምብራቕን ኣብ ከተማ ዉቕሮ ከምኡ'ዉን ዞባ ደቡብ ኣብ ከተማ ማይጨዉ ዘካየደቶ መድረኽ ኣመራርሓ ማልት ዕውት ከምዝነበረ ኣፍሊጣ።

 

http://aigaforum.com/news2020/tda-news-081820.jpgኣብቶም መድረኻት ፈፃሚ ዳይሬክተር ዋና ቤት ፅሕፈት ማልት ዶ/ር ኣክሊሉ ሃይለሚካል፣ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ኣቦወንበራት ቦርድን ቤት ምኽርን ዞባታት፣ ኣመሓደርቲ ወረዳታት፣ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማታት ከምኡውን በብወረድኡ ዘለው መተሓባበርቲ ማልት ዝተረኸቡ እንትኾኑ ኣብ ኣፈፅፅማ መደባት 2012ን ትልሚ 2013ን ዓ/ም ማልት ሕድሕድ ዞባታት ብዕምቆት ዘትዮም።

 

ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ዘተ ተረኪቦም ትልሚ ስራሕ 2013 /ም ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘቕረቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶ/ር ኣክሊሉ ሃይለሚካኤል፤ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዞባታት፣ ኣመራርሓ ማልት ዞባታትን ወረዳታትን መደባት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምስላጥ ብሓፈሻ ኣብ ምርግጋፅ ህልዉና ህዝቢ ትግራይ ዕዙዝ እጃም ይፃወቱ ምህላዎም ተረዲኦም ንተፈፃምነቱ ይሰርሑ ከምዘለው ገሊፆም።

 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ህዝብና ልዑል ተቀባልነት ዘለዋ ምስ ምዃና ተኣሳሲሩ ህዝብና ማልት ንእትሓቶም ፋይናንሳዉን ንዋታዉን ሓገዛት ንድሕሪት ከይበለ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ብሽም ማልትን ተጠቀምትን ምስጋና ይግቡኦ ዝበሉ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶ/ር ኣክሊሉ ሃይለሚካኤል፤ ይኹን እምበር ልምዓት ኣብ ሓደ ዓመት ዝዛዘም ብዘይምዃኑ ስዒቡ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተጀመሩ ግን ድማ ከይተዛዘሙ ዝፀንሑ ፕሮጀክታት ቅድምያ ሂብካ ብምዝዛም ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ድማ ብመሰረት ጠለብን ክፍታትን መሰረተ ልምዓት ህዝብና ተራእዮም ብቕደም ስዓብ ዝፍፀሙ ምዃኖም ኣረዲኦም።

መደባት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኩሉ ዝዓስለሎ እዮ። ብምዃኑ ድማ ከም ትካል መትከላት ሓቋፍነት፤ ግልፅነት፣ ተሓታትነት፣ ወለንታወነትን ዉፅኢታዉነትን ተኸቲላ ብምስራሕ ብዝእከብ 917 ሚልዮን ብር እቶት 41 ቀዳማይ 10 ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምዝዛም 14,600 ተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን 4,800 ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ተረባሕቲ ንምግባር ከምኡውን 1 ሽሕ ዳስ መምሃሪ ክፍልታት ናብ ምዕሩይ መምሃሪ ክፍሊ ብምልዋጥ 50 ሽሕ ህፃናት ተምሃሮ ዝርብሕሉ ዕድል ንምፍጣር፣ 2,400 ኮምፒዩተራት ናብ 50 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምትእትታው 50 ቨርቹዋል ኮምፒዩተር ማእኸላት ንምጥያሽ፣ ኣብ 160 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 7,680 ታብሌታት ብምትእታው ን36,060 ተምሃሮ ን269 ርእሰ መምህራንን ኣይቲ መምህራንን ተረባሕቲ ንምግባር ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዘፈር ጥዕና ድማ 14 ትካላት ጥዕና ብምህናፅ ን260 ሽሕ ህዝብና ብዝበለፀ ተረባሒ ዝኾነሉ ባይታ ንምፍጣር ክስራሕ እዩ ኢሎም።

 

ኣብ ኣጠቓላሊ እቶም ዝተሳለጡ መድረኻት ኣመልኪቶም መብርሂ ዝሃቡና ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ዉዳበ ኣባላትን ምትእኽኻብ ሃፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሃይለማርያም ሃፍቱ ብወገኖም፤ እቶም መድረኻት መደባት ማልት ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ዝፍፀሙ ብምዃኖም ካብ ወረዳ ክሳብ ዞባ ምስ ዘሎ መሪሕነት መደባት ማልት ግልፅነት ብዘለዎ መንገዲ ንክፍፀም ዘኽእል ሓበራዊ ዘተ ዝተኻየደሉ ዕውት መድረኽ ነይሩ ኢሎም።

 

ኣብ ኩለን ዞባታት ኣፈፃፅማ መደባት 2012 /ምን ትልሚ 2013 /ም መሰረት ብምግባር ንባይታ ዝዳህሰሰ ዘተ ምክያዱ ዝሓበሩ ኣይተ ሃይለማርያም ሃፍቱ፤ እቶም ዝተትሓዙ መደባት ማልት ብዕውት መንገዲ ንምዝዛም ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ወሳኒ ብምዃኑ ከም ትካል ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕ/ሰብ ክርከብ ዝኽእል ፍልፍል እቶት ኣነፂርካ ንምእታዉ ዘኽኣለ መድረኽ ኮይኑ ከምተዛዘመን ብቐፃልነት ድማ እቶም መደባት እናተገምገሙ ዝሐሸ ኣፈፃፅማ ንምርኣይ ዝስራሕ ምዃኑ ሓቢሮም።

Videos From Around The World


Back to Front Page