Back to Front Page

ኢትዮ-ዊተንን ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ዝተገበረሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጨቖንን ዑደት ኣካይዶም።

ኢትዮ-ዊተንን ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ዝተገበረሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጨቖንን ዑደት ኣካይዶም።

tda-news-030520.jpg

ኣመራርሓ ማልት ጨንፈር ጀርመን፣ ኢትዮ-ዊተንን ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሆልዝካምፕ፣ ቤት ፅሕፈት ማልት.፣ ማልት ጨንፈር ጀርመንን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ራያ ዓዘቦን ብምትሕብባር ብልዕሊ 3 ነጥቢ 4 ሚልዮን ብር ህንፀቱ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቅለ ኢትዮ-ዊተንን ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ዝተገበረሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጨቖንን ዑደት ኣካይዶም።

ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብር 851,800 ፣ ካብ ኢትዮ-ዊተን ብር 1,448,100 ፣ ካብ ማልት ጨንፈር ጀርመን ብር 160,900 ከምኡውን ብር 1,000,000 ካብ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብድምር ብ3 ነጥቢ 4 ሚልዮን ወፃኢ ይህነፅ ኣብ ዘሎ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቅለ ኢትዮ-ዊተን ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመንን ኢትዮ-ዊተንን ሓገዝ ኮምፒዩተራት ዝተገበረሉ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጨቖንን ዑደት ዘካየዱ ኣመራርሓ ማልት ጨንፈር ጀርመን፣ ኢትዮ-ዊተን፣ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሆልዝካምፕን ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ሕጉሳት ከምዝኾኑን ቐፃሊ ደገፎም ኣጠናኺሮም ከምዝቕፅሉን ገሊፆም።

ኣብቲ ዕለት ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄር ከምዝበልዎ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መንግስቲ ክበፅሖም ኣብ ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ትምህርትን ጥዕናን፣ ምድሓን ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ምዕባለ ባህልን ቋንቋን፣ ምዕባይ ዓቕሚ መናእሰይ ልዑል ጠመተ ብምሃብ ክትሰርሕ ዝፀንሐት ኮይና ኣብዚ እዋን ድማ ብፍሉይ ኣብ ዘፈር ትምህርትን ጥዕናን ትነጥፍ ምህላዋን ህንፀቱ ኣብ ምዝዛም ዘሎን ዑደት ዝተኻየደሉን ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቅለ ኢትዮ-ዊተን ድማ ካብ ንጥፈታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ እቲ ሓደ ምዃኑ ሓቢሮም።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝርከቡ ፈተውቲ ዓዶም ተጋሩ፣ ኢትዮ- ዊተንን ኣብ ሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ደጊፎም ዝዓሰሉ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ንህንፀት ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዝገበሩዎ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሽም ዓምለኸ ዋና ቤይ ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይን ተጠቀምትን ዘመስገኑ ምክትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረእግዚኣብሄር፤ ካልኦት ማሕበራት ኣሰር እዚ ሰናይ ተግባር ክስዕቡ ፀዊዖም።

ኣብቲ ዑደት ረኺብና ዘዘራረብናዮም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ራያዓዘቦ መምህር ዕፃይ ስዩም ብግዲኦም፤ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን፣ ኢትዮ-ዊተንን ሆልዝካምፕን ብምትሕብባር ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ዝግመት ህንፀት ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሳሊጡ እዩ።

ብርክት ዝበለ ናውቲ ትምህርቲ ድማ ተማሊኡ እዩ። እዚ ንዝገበሩ ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ማልት ጨንፈር ጀርመን፣ ኢትዮ-ዊተንን ተምሃሮ ሆልዝካምፕን ምስጋና ይግብኦም ኢሎም። ደቅና ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ተጓዒዞም ይምሃሩ ብምንባሮም ገሊኦም ትምህርቶም የቛርፁ ትምህርቶም ዝቐፀሉ ድማ ውፅኢቶም ይትሕት ብምንባሩ ኣብ ከባቢና ኣብ ዳስ ክነምህሮም ተገዲድና ነይርና ሐዚ ኣብ ከባቢና ደረጅኡ ዝሓለወ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ይህነፅ ብምህላዉ ግና ዕድል ደቅና ኣብ ድልዱል ሰረት ዘንብር ብምዃኑ ናእዳና ዝለዓለ እዩ ዝበሉና ድማ ነበርቲ ጣብያ ካራ ቁሸት ቅለ ሓጂ ኣወልን ዱረይት ኣራርሳን ዮም።

ልምዓት ዓዲ ብድቂ ዓዲ!

Videos From Around The World

Back to Front Page