Back to Front Page

ኪዱ ስለዝበሉና አይንኸድን፤ መማረፂ የብሎምን ስለዝበሉና ድማ አይንፀንሕን

ኪዱ ስለዝበሉና አይንኸድን፤ መማረፂ የብሎምን ስለዝበሉና ድማ አይንፀንሕን

 

ሙሉጌታ ወልደገብርኤል 07-17-21

ዓላማ ናይዚ ጽሑፍ፥ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ትግራይ አቅጣጫ ኣብ ምቕማጥን ምውሳንን ብዝምልከት ተጋሩ ንኽንፀንሕ ኾነ ንኽንከይድ ኮታስ ዝደለናዮ ንኽንገብር ኩሎም መማረጽታት ኣብ ኢድና ምኻኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ገበርትን ሓደግትን ወኒን ትግራይ ንሕና ጥራሕ ምኻና፤ ብተወሳኺ ድማ ኪዱ ኢሉ ደፊኡ ዘውፀና ኾነ ኣይከኣልን ኢሉ ዝሕዘና ምድራዊ ሓይሊ ከምዘየለ ብዝግባእ ተረዲእና ንዓና ንተጋሩ ዘዋፀኣና መሪፅና ንኽንገብር ኣስተርሒና ንኽንሓስብን ንኽንመኻኸርን ጻዊዕተይ ንምቕራብ ዝተዳለወ ቅልል ዝበለ ሓፂር ጽሑፍ ዩ።

 

ወሰን ናይዚ ጽሑፍ፥ ብርግጽ ኣብዚ ሓዚ ሰዓት ትግራዋይ ዘበለ ኹሉ ይትረፍዶ ኢትዮጵያዊ ተባሂሉ ክጽዋዕ፥ ሽም እዚኣ በላዒት ነፍሲ ዝኾነት ሰራም ዓዲ ንእዝኑ ክሰምዕ ከምዘይደሊ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ። ኮይኑ ግና፥ ዝሓለፍናዮን ዘለናዮን ህልው ኩነታት ንመጻኢ ኣብ እንገብሮ ውሳነ ሓደ ረቛሒ ከም ምኻኑ ሓሊፉ ፍጹም ብዝኾነ መንገዲ መጻኢና ብብሕቲ ክውስንን ክቐርጽን ስለዘይክእል፥ ንጸናሕ የለን ክንከይድ ኢና ዝብሉ ክልተ ሓሳባት ዝሕሸና ንኽንገብር እቲ እንኮ ረቛሒ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይሕሎ ዝብል ጥራሕ ንክኸውን ዘተሓሳስብ ካብ ምኻን ሓሊፉ ሓደ ፀግዒ ሒዙ ዝሙግት ጽሑፍ ኣይኮነን።

 

ሓተታ፥ አቢይ አሕመድ ዓሊ፥ ሠራዊቱ፣ ሠራዊት ኤርትራ፣ ዕጡቓት ክልል ዓፋርን ኢንተርሃምወይ ሚኒሻ ኣምሓራን አጻፊፉ ወዲኡ እንተብቅዕ ሕዚ ድማ ዝተረፈ ወጣት ክልላት ኦሮሚያ፣ ሱማሊያን ሲዳማን ኣብ ምኽታት ዝርከብ ዕሉል ቀታሊ ነፍሲ ንምኻኑ ሓበሬታ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን። ብርግፅ፥ ከምቲ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ናይ አምሓራይ ኢንተርሃምወይ ሚኒሻ ሰፊሕ ሽፋን ዘይምርካቦም ተዘይኮይኑ ናይ ሱማሌ ኾነ ናይ ኦሮሞ ዕጡቕ ሓይሊ ቅድሚ ሕዚ ውን እንተኾነ ብዝግባእ ተሳታፉ ከም ውፅኢቱ ድማ ምርኹን ምውትን ኮይኑ ኣብ መሬት ትግራይ ዝተቐብረ ሓይሊ ዩ። ናይ ሕዚ ፍሉይ ዝገብሮ እተን ብመስዋዕቲ ኣሕዋትናን ኣያታትናን ከም ሰብ ንኽቁፀራ ዝገበርናየን ክልላት ህዝቢ ትግራይ ንምንጻት ሓይልታተን ብዕሊ ምልአኸን ጥራሕ ዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብኣውርኡ እተን ክልላት ዝልእኽኡ ዘለዋ ሓይሊ መሬት ትግራይ ኣትዩ ከም ዘይወጽእን ከም ዘይምለስን አጸቢቐን ስለ ዝተረድኣን ስለ ዝፈለጣን ጽባሕ ንመርድእ ንኽጥዕመለን፣ ሞት ናይዞም ዝልእኽኡ ዘለዋ ስፍርን ቁጽርን ዘይብሉ ወጣት ተኸቲሉ ፅባሕ ክመጽእ ንዝኽል ሕቶ ብሕዚኡ ንምትራፍ ዝዓለመ ዩ። በቲ በለ በዚ፥ መሬት ትግራይ ዝረገጸ ግፍዐኛ፣ ሀሊሉ ዝመጸ ነውሪ ዘይፈልጥ ዕሱብ ሠራዊትን ሚኒሻን ኢትዮጵያ ከም ቆጽሊ ከይረገፈን ከየተቐብረን፣ ህዝቢ ትግራይ ንኸጋፍዕ ውላዱ ዝለኣኸ ዜጋ ኹሉ ጸሊም ከይተኸድነ፥ ኢትዮጵያ እትብሃል ናይ ጉሒላታት ዓዲ ሰላም ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል ካልእ እውን እንተመፀ መሬት ትግራይ መቓብር ናይ ትምክሕቲ ሓይልታትን ደገፍቶም ከም ዝኾነት ክንኣምን ይግባእ። ዘዝመጸ ወራሪ ሓይሊ ትግራይ መቓብሩ ያ። ንመእተዊ ዝአክል እዚ ካብበልኩ ሕዚ ናብ ዛዕባይ ክኣትው።

Videos From Around The World

 

ወያነ ትግራይ፥ እዚ ኣብ ዓድናን ህዝብናን ተፈጺሙ ዘሎ ዝተዋደደ ወረራ፣ ወሪድና ዘሎ መዓትን መጉዳእትን ካብ ዝባና ንምእላይ ካብ ቃልስን መስዋዕትነትን ወፃኢ ካሊእ መማረፂ የብልናን ስለዚ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና! ኢሉ ዓሲሉ ብወነን ብሕራነን ሳላ ዝተቐለሰ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይቲ ቓልሲ ብዓወት ዛዚምዎ ዩ፤ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣብ ምቕራም ይርከብ። ህዝቢ ትግራይ ውን ሳላ ጽንዓቱን ቃልሱን ካብ ፀልማት ወፂኡ ዳግም ብርሃን ንኽርኢ በቒዑ ዩ። እዚይ ጥራሕ ውን ኣይኮነን፥ ነቶም ንህዝቢ ትግራይ ሰይሮምን ኣንበርኪኾምን፣ ንትግራይ ድማ ከም ስጋ ብዕራይ ከፋፊሎም ኣብ መሬትና ከም ባሮት ንኽገዝኡና ተሃንጢዮም ዝነበሩ ናይ ትምክሕቲ ሓይልታት አስመራን ኣምሓራን ዓለም ዓይና እናረኣየት ኣብ ሓፂር ጊዜ ውሽጢ ከም ጻህያይ ካብ ሱሮም ምሒዉ ደርቢዎም ዩ። እዚ ስርሒት ጀግንነት ከም ተጋሩ ሓጎስ ክፈጥረልና ይግባእ። እንተኾነ ግና፥ ሳለ እቲ ሓድነትናን ስሙር ቓልስና ርኢናዮ ዘለና ብርሃን ናይ መወዳእታ ስለ ዘይኮነ ቀጻሊ ጉዕዞና ማለት ውን መጻኢ ዕድል ትግራይ ብዝምልከት ከምቲ ጉሒላታት አስመራን አምሓራን ንምድምሳስ ዘርኣናዮ ዓላማ መሰረት ዝገበረ ሓድነትና ብዝበለፀ ብምድጋም፥ ብሓድሽ መንፈስ ክንመኻኸር፣ ኢህን ምሂን ክንበሃሃል ስለ ዝግባእ እዛ ሕፅር ዝበለት ጽሑፍ እነሆይ።

ባህ ኣይበሎም ኢልና ኣብ መጻወዲያ ፀላእትና ኣይንኣትውን

 

ክንጸንሕ ኢና ክንጸንሕ ከለና ድማ ተዘናጊዕና ዘይኮነስ ኣብ ልዕልና ሕግን ሥርዓትን እትኣምን ዓዲ ብምጥያሽ ረብሓታት ትግራይ ብንፁር ንኽሕለዉ ብምርግጋፅ ዝብል ሓሳብ ተግባራዊ እንተድኣ ዝኸውን ኮይኑ፥ ኢትዮጵያ ሰብኣዊነት ዘይብሎምን ዘይፈልጡን ናይ ሞትን ዕንወትን መሳሪሒ ዝኾኑ ሠራዊት ጎረባብቲ ዓድታት ሒዛ መጺኣ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸመቶ ንሰማዒ ዘሰክፍ መስካሕክሒ ገበን ንረሳዓዮ አለና ማለት ከም ዘይኮነ ንኹልና ግልጺ ከም ዝኾነ ይእመን። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸመቶ ቅትለትን ዕንወትን በደል ተባሂሉ ብቐሊሉ ዝሕለፍን ዝግለጽን ከምዘይኮነ፤ ዓድናን ዘርእናን ካብ ካርታ ዓለም ናይ ምፍሓቕን ናይ ምንጻትን ወፍሪ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ኣካል ህልውናናን ታሪኽናን ኮይኑ ከም ዝተፅሐፈ፤ ኢትዮጵያ ናይ ደገ ሓይልታት ሒዛ መጺኣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸመቶ ጥልመትን ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበንን ክሳብ ናይ ጎይታ ምጽኣት እውን እንተኾነ ክድምስሶ ሓይልን ጉልበትን ክህልዎ ዝኽእል ፍጥረት ከምዘየለ ኩልና ንስማማዕ ኢና። እቲ ሕቶ፥ ከምዚ ዝበለ መዓት ኣብ ልዕሌና ዳግም ንኸይፍፀም እንታይ ንግበር? ቀጻሊ ጉዕዞና እንታይ ይምሰል? ዝብል ዩ።

 

ባህ ኣይበሎም - ሕርር ይበሉ ዝብል ኣባህላ መሰረት ዝገብር ውሳነ (ብኣሉታዊ መንገዲ እንተጠቒምናሉ) ኣበይ ከብፀሐና ዝኽእል? ክነሕርሮም ይግባእ እንተልናውን፥ ፅቡቕ ጌርና ክነሕርሮምን ክነቃጽሎም እንኽእል እንታይ ተገበርና ? ካብ ጊዜያዊ ምብሽሻቕ ሓሊፍና ረብሓታት ትግራይ ንኽሕለዉ ካብ ምግባር ንላዕሊ ፀላእትና ከሕርርን ከቃጽልን ዝኽእል ነገር እንታይ ክህሉ ይኽእል? ደቡብ ሱዳን ሓለፈት ፓላስታይን ተዓንቀፈት ማለት ገዲፍና ብጭቡጥ ክንፀንሕ ኢና ዘብለና ፖለቲካዊ ትንታነ እንታይ ? ክንፀንሕ ኢና ዝብል ቅዋም ብኸመይ መልክዑ ተረባሕቲ ዝገብረና? - እቲ ሕዚ ዘሎ ወቕታዊ ኩነታት ዓድና ከምዘሎ ኾይኑ ክንከይድ ኢና ዘብለና ዘሎስ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ምኻድና ብኸመይ መልክዑ ናብ ረብሓታትና ክነውዕሎ ንኽእል?

 

ብርግፅ፥ ባህ ኣይበሎም - ሕርር ይበሉ ዝብል ኣባህላ ፍልስፍናዊ መሰረቱ ኣንጻራዊ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይግባእ። ብምፅናሕና ፀላእትና ሕርር ዘብሎም እንተድኣ ኾይኑ፣ ብኣውርኡ ድማ ምፅናሕና ንዓና ዝረብሕ እንተድኣ ኾይኑ እወ ሕርር ይበሉ ኢልና ብስረና ተኸቢርና እንነብረላ ዓዲ ፈጢርና ክንጸንሕ ኢና፤ ክንገብሮ ድማ ይግባእ። ሕርር ዘብሎምን ዝበትኮም ትግራይ ከም ሀገር ደው ምባላ፣ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ትግርይ ሀገር ምኻና ህዝቢ ትግራይ ተረባሒ ዝገብር እንተኾይኑ ድማ ብተመሳሳሊ መንገዲ ትግራይ ሀገር ንምግባር ኣይኮነንዶ ናይ አዲስ አበባ ጽምብላሊዕ ካሊእ ውን እንተኾነ ደው ከብለና ዝኽእል ሓይሊ ኣይክህሉን ዩ። ዓላማ ዘለዎ/ሒዙ ተወዲቡ ዝቃለስ ህዝቢ ኩል ጊዜ ሰዓራይ እዩ። አይኮነሎምን ድኣምበር እንተዝሳኸዐሎም ነይሩ ኩሉም እቶም ናይ ደገ ሓይልታት ውን እንተኾኑ ቀቲሎምና ኢዮም። እቲ ቑም-ነገሩ፥ ማእኸል ውሳኔታትና ክኸውን ዘለዎን ዝግብኦን ሕርር ይበሉ/ይበተኹ ዘይኮነስ ክኸውን ዘለዎ ብቐጻልነት ንዓና ንተጋሩ ዝረብሓና መማረጺ ርኢና ክንገብሮ ዝግባእ።

 

ድሌታት ካልኦት ናትና ምኻድ እንተ ኾይኑ፥ ምኻድ ድማ አንጻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እንተረኺብናዮ ክንጸንሕ ኢና። ብኣንጻሩ፥ ድሌታት ካልኦት ናትና ምጽናሕ እንተ ኾይኑ ምጽናሕና ድማ ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እንተረኺብናዮ አድዮስ ኢትዮጵያ! ኢልና ክንከይድ ኢና። ቅልል ብዝበለ ትግራኛ፥ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ደመቀች ንኽነሕርር ወይ ድማ ገመቹ ንኽነሕጉስ ዘይኮነ ምፅናሕና ኾነ ምኻድና ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ማእኸል ዝገበረ ንምኳኑ ዓለም ክትፈልጥ ኣለዋ። ብኣውርኡ ግን፥ ምኻድና ወይ ድማ ምፅናሕና ዘይኮነ እቲ ቑም ነገር ትግራዋይ ኣብ ዝሃለወ ሃልዩ ተረባሒ ምኻኑ ዩ።

 

ህዝቢ ትግራይ፥ ፀላእቱ ኣዘናጊዖም መፂኦም ሓንሳእ ስለ ዝዓመጽዎን ዝቐተልዎን ቁስሉ እናሓኸኸ ዓርሱ እናቐተለ ዝነብር ህዝቢ ኣይኮነን። ፀላእትና ንዓና ዝምነይዎ ህይወት እዚ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ቁስሉ እናሓኸኸ ዘልኣለም ኣብ ምሬትን ጉስቁልናን ክነብር እቲ ድሌቶም። ንሕና ድማ ኣይንውዕላን ኢና። ስለዝኾነ ድማ፥ ንኽንከይድ ድዩ ንኽንጸንሕ ዝውስኖ ብምኻድና ይኹን ብምጽናሕና ትግራይ እንታይ ትርባሕ? ሎሚ ስለ ዝቐተሉና ዘይኮነስ ከም ህዝቢ ንትግራይ ዝረብሕን ዘርብሕን መንገዲ ኣይናይ ? ንዝብል ሕቶ እንህቦ አጽጋቢ ምኽንያታዊ መልሲ ጥራሕ ዝውስኖ። ካብዚ ወጻኢ ካሊእ ረቋሒ ናይ ጸላኢ ሓሳብ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል። ጻላእትና ምስ ዝሓለፈ ነገር ተጣቢቕና እናቖዘምና ንኽነብር ዘለዎም ባህጊ ሲሳይ ክንከውን ከም ዘይብልና ኣፀቢቕና ንርዳእ ህዝቢ ኢና። መጻኢ ዕድል ህዝብናን ዓድናን ብዝምልከት ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሌና ዝፈጸምዎ ገበን ዘርኢ ምንጻት መሰረት ዝገበረ ወይ ድማ ምስኣቶም ተሃላሊኽና እንገብሮን እንበጽሖን ውሳነ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ ግፍዕን በደልን ከም ሓደ ረቋሒ/ከም መበገሲ ብምጥቃም ትግራይ ሕዝኸ ናበይ? ዝብል ሕቶ ክንምልሶ ስለዝግባእ ጥራሕ እዩ። እቲ ሓቂ፥ ኪዱ ስለዝበሉና አይንኸድን፤ መማረጺ የብሎምን ስለዝበሉና ድማ አይንጸንሕን።

 

መጻኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢድ ህዝቢ ትግራይ ዩ። ትግራይ ብዝምልከት ዝደለዮ ንኽገብር ሙሉ ስልጣን ዘለዎ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዩ። ጸላእትና ኢዶምን እግሮምን አጻሚዶም ተመልከቲ ካብ ምኻን ወጻኢ እንኮ አስተዋጽኦ የብሎምን። አስተዋጽኦ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውእታውን ምውጻእን ትግራይ ብዚሮ ተባዚሑ ዩ። እቲ ሓቂ፥ ትግራዋይ መጻኢ ዕድል ትግራይ ኣመልኪቱ ንዝገብሮን ንዝበጽሖን ውሳነ ብሕብሕቢተይ ዘይኮነስ ኢትዮጵያውያን ክልተ ዓይኖም ከፊቶም ንኽርእዩ ብምዕዳም ዩ። እዚ ማለት ኢትዮጵያውያን ውሳነ ህዝቢ ትግራይ (ምጽናሕና ኾነ ምኻድና) እንታይ ማእከል ዝገበረ ንምኻኑ ናይ ምፍላጥ ድሌት እንተሃልይዎም፥ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ረብሓን ተጠቃሚነትን ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ማእኸል ከም ዝገበረ ምኻኑ በዕሊ ንኽፈልጡ ብምግባር ዩ።

 

ዓላማ ሒዙ ተወዲቡ ዝቃለስ ህዝቢ ሰዓራይ

E-mail: mahbereseytan@gmail.com

Back to Front Page