Back to Front Page

ጦር ሰራዊት

ጦር ሰራዊት

ዋርሳይ ይካአሎ ረሳሕ ጦር ሰራዊት

እንስሳ ዘገዳም ጨካን አራዊት

አቦታት አይገድፍ  አዴታት

አዋልድ ነይምሕር አወዳት

መንእሰይ  አይገድፍ ዕሸላት

ጥኑሳት ዝደፍር ብፁሓት

ክጋሰስ ነይሐንኽ ሓራሳት

ሐራዲ ቀታሊ  ናላታት

ውላዳት ዝርሽን አብ ቅድሚ አዴታት

ርኹሳት መናፍስቲ ደም  ዉሉፋት

ኢንፍዩዥን  ካብ ሑሙማት

ንዘገምታዊ ሙማት

ዝነቅሉ ካብ ድዉያት

መድሐኒት ዝዘምት

ዘፀግም ንግምት

ንፅባሕ ዘይእምት

ብኹቱር ጽልኢ ዑሙት

ሞዩኡ ጉሕለት ቅትለት ዝሙት

ዘራእቲ ዘባድም  ግራት ሰዊት

ሰብ አይገድፍ እንስሳ ዘ ቤት

ኦም አይተርፍ ተኽሊ ፍሩታታት

ትካላት ዘውድም ፋብሪካታት

ሆስፒታል አይንሕፍ ትምህርቲ ቤታት

Videos From Around The World

ከተማታት ዘቃል ቁሸታት

ሐሳዳት ይብሉ ክነሶም ሐሳዳት

ለም ዘይተራእየ ግፍዕታት

ዘባደመ መዕቆቢኡ  ዐድታት

ጉድ ሪኢና ለብ ዘበን

ጅግና 'የ ኢሉ ዝሕበን

ናት ቀቲሉ ዝሕነን

እኽሊ ዝሰርቅ ብሞቅነን

ሰራዊት ኤሪትራ  ዶ 'ይኮነን

ሰንዐፈ ሰገነይቲ

ወራዙት ደቂ ዐበይቲ

ዓዲኩዋላ መንደፈራ ከቲ

ሰብአይ ትኹን ሰበይቲ

አይራስን እምብለይ

ንብረት ሐወይ

ፍንጫሕ መሰንገለይ

ትግራዋይ መዕቖቢየይ

ኢሉ ዝመስከረለይ

ካቶሊኽ ዝገዘተለይ

አብ ወፃእ ዘሎ ነዓይ

ዝመስል ኤሪትራዊ ሐወይ

ካብ ደሙ ንህ ዩ እዚአ ሐዙለይ
ጉሕለት ህግደፍ ብቴሰዓን ሓደን ዝጀመሮ
ኪድ አይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ
ኢሉ ኢዱን እግሩን  ምስ አሰሮ
ንብረቱን ንዋቱን  ሀገሮ

ጉሕለት ወደብ ዓሰብ አለና ተዘክሮ

አታ ኽንደይ ኢልና ሞ ክንዝርዝሮ

ትግራዋይ ኾይኑ እምበር መን 'ዩ  ዝ

እንተ 'ቲ ናይ ትማሊ

ተጋዳላይ 'የ ባሃሊ

ናይ ሎሚ ራሳያይ

ንሕና ንሱ በሃላይ

ንሱ ''ቲ መንደላይ

ማንካ ፡ፎርኬታ፡ድስቲ ኹስኹስቲ

ሽረፈት ፡መንቀርቀር፡ሞኽቡዋዕቲ

ዝራሲ ብመስዋእቲ

ደም ሐው ዝሰቲ

ክልተ ጊዜ መዋቲ

ትግራዋይ ከንት
ከጠፍእ ካብ ገ መሬት

ጉዳማት ዐዲ ዘይብሎም ሕንከት

ቀደም ንሰምዕ ኔርና ማዓት

ናይ ከረን ናይ ኦና ግፍዕታት

ተዛሪብኩሙሉ ንዓመታት

ካብኡ ዝገድድ ብዕፍታት

መወዳድርቲ ዘይብሉ ጭካኔታት

ክቕዘፉ ብአሐት

ክዛናበሉ ብሚልዮናት

ከበሳ ኹን መታሕት

አስላማይ ኩን ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት

ዘይተዛረበ ዘየውገዘ ኤሪትራዊ ሎኻት

ዝሳዕሰዐ  አብ ናይ ሐዉ ሞት

አብአ ትዴኻ መሬት ምስ ወግሔት

ትግራይ ግን  ብዓንተቦ ካብ ደደቢት

ክሳብ ዝገሃድ ናይ ናነት ትንቢት

ንዓኻ ክትብል ግር ረኻቢት

አብሊዐትካ አስቲያትካ ከም አደ ሐብሐቢት

ተመን ዶ ክብለካ ዕንቕርቢት

ስራሕካ ኩሉ ግርምቢጥ

እንተ ንሕና ሞ ትግራዎት

ሓመድ ሊሕስና ካብ መሬት

ተሲእና 'ለና ብሕራነ ምረት

ምስታ ትፈልጥዋ ወያነ ሐየት

ድሕሪ መኸተ ውፈር ተበገስ ኽተት

ሻቡ ኤሪትራዊነት

አዝማሪኖ አዝማሪነት

አጉል አንነት

ክዝበጥ ዩ ቅልውላው መንነት

ሐንሳብን ንሐዋሩን ብቕሳነት

ክነብር ህዝብና ብሕውነት

እንተ ብውህደት

እንተ ከም ጎረቤት

ከከም ናይ ህዝቢ ድሌት

ንዓና ዝመስል ብሕርየት

ተኸባቢርካ ብ ማዕርነት

አብ ቀረባ ከነብስር ዓወት

ቃል ንአቱ ንሰማእታት

ነዞም ናይ ሎሚ ተላይ ንቐዳሞት

ኦ ህዝቢ ኤርትራ ዘይዓረካ ዓሪ ሕጂ ቅድሚ ሞት

ዝተረፈካ እንተሎ ሐሞት

ተገዲደ ዶ ፈሪሔ ዶ ዝብል ሕሞት

ናይ ህግደፍ አምልኾት ጣኦት

ተዓኒድካ ምንባር ብሐሶት

በታትኮ ናይ ራዕዲ ሰንሰለት

እንተ ዋርሳይ ይካአሎ

ንብረት ጋኔን ዓዲ ሃሎ

ን መግደፍ አራት ኪሎ
ታሪኽኻ ለኺኻ ሎሎ

አብ መሬት ትግራይ ትልሎ

አደዳ ላ ሊሎ

ህዝቢ ከተንት አልካ ምናት ውን አሎ
ክሐተካ እስኪ መልሰለይ ቶሎ
ንሕዝባዊ ኩናት ዝሳዐረ ዶ '
እቲ ቀደም ብጊሐት
ቃልሲ ሓርነት
ኤርትራ ዝተዓወተት
ፍትሐዊት ሰለዘኮነት
'ይኮነን ዝሰዓረት
እሞ 'ዚ ናፈለጥካ
ትግራይ ወሪርካ
ዘይዛሪ ደም ዘሪእካ
ሕዝብኻ ሐኒኹልካ
ተካል ምዕልቲ ዊዕልካ
ህዝቢ ኤርትራ ብደውካ እንተ ሊኻ
እምበአር መትከልካ ነር ሕጂ አብ ዛ ዕለት

ሐደው ምስ ትግራዋይ ሐውካ  ብ ትረት

ሐደው ምስ አምሐራይ ብ ዓርሰ ቅትለት

እምበር ጉሒላ ዕቢያ
'ታ ዝምነያ ኢትዮጵያ
ወረቂ ንዝሃባ ፋንድያ

ብዘይ ትግራይ ክትነብር ድያ

እወ ተበልኩም  ፅባሕ ንርእያ

እንተ መለኽቲ እግረይ አውጽእኒ ጉያ

ወይ ውን ናብ ሸላ ጋብያ

እንተ ናይ ኤርትራ ምክልኻል ሐይልታት

ተገዲደ ዶ ተታሊለ ዝብልዎ ቃላት

ጣራኹም ደውሩ ጉሒላታት

ማዓስ ጠፊኡና ናታትኩም ርሕታት

መሲልኩምና ደቂ ሰባት

አራዊት ሙኻንኩም እንስሳታት

ፈሊጥናዮ አብ ዝሞተ ሳዐት

እንተ ደገፍቶም ምስልዩታት

አብ ውጢ ዓዲ ይኩን አብ ወኢታት

ብ ፍላይ ውን ትግራዎት ባንዳታት

ካብ ዘልውሉ ቦታታት

ክንውርጦም ከም  ናዚ አባላት

ዝወሰደ ጊዜ ይውሰድ ዓመታት

ክንዲ ዝሐተቶ ይሕተት  መስዋእታት

እዚ ጥራይ 'ዩ ካሕሳ ሰማእታት

እዚ 'ዩ ውን ዝኸውን መስርሕ ትግራዎት

ሐንሳብን ንሐዋርን ክዛዘም ብዓዎት

እቲ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ከይጥለሙ አያታት

ሕድሪ ኢሉካ 'ፀረ ጦርነት
'ዩፍ ድኽነት
'ፈንፋኒ ጥምየት
እምበአር  ተፈጢሩ ''ት ኹነታት

ነብይ ዝአመቶ አርሐ ስዉአት

ንሐዋሩ ክንቀል መንደዐት

ናይ ኢዶም ክረክቡ ከዳዐት

አብ መቓብሮም ክትከል ስርዐት

ኩሉ ትግራዋይ ሐደ ይኹን ብፅንዐት

ምስረታ ትግራይ አኺሉ 'ሎ ሰዐት

ታሪኽ ተወከስ ናይ አኽሱም ግዝአት

ብኡ መሰረት ክሕንፀፅ 'ት ዶባት

ናብ ንቡር ክምለስ ቀርኒ አፍሪቓ ካርታታት

ተኸቢርካ ክትነብር አንታ ውፃእ መዓት

ስራዊት ትግራይ ክዛዝሞ 'ዩ ንሐዋሩ 'ት ኹናት

ደቅና የርክቡሉ  ዳግማይ ልምዐት

ደቂ ደቅና ይነብሩ ብ ኩርዐት

እቶም ስውአት መንግሰተ ሰማያት

ሐለፋ ክንክን ነቶም ስድራቤት

ህዝቦም ዘድሐኑ ካብ ምናት

እንታይ ሞ ክንብሎም የብልናን ቃላት

እቶም ደቂ ስውአት

ከምኡ ውን ስንኩላት

ተኸቢሮም ይንበሩ ከም ፍሉያት

ሳልኦም እንዲና ዘሪእና ሂወት

ዲሒና ካብ ጥፍአት ካብ ብርሰት

ስለዚ ኢደይ ኢድካ ኢልና ብ ሕብረት

ከነገልግሎም ከነንብሮም ብ ኽብረት

ቃል ንእቶ ብስምረት

ካብ ሕጂ ነንፍ መሰረት

ትግራይ ትዕወት

ሀገር ኮይና ውን ትምስረት

 

አለና@2013

 

Back to Front Page