Back to Front Page

ዂናት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ድዩ ዋላስ ዞባዊ?

ዂናት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ድዩ ዋላስ ዞባዊ?

ክብርኣብ ተክለጊዮርጊስ፡ ሳንድያጎ-ካሊፎርንያ

09-29-21


ኣብ ጥቅምቲ 24, 2020 ዝተወለዐ ዂናት ኢትዮጵያ መንቀሊኡ ካብ ግርጭት ኣብ ሞንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ህወሓትን፡ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈደራላዊት ድሞክራስያዊት ሪፓብሊክ (ኢፈድሪ) ምኻኑ ንኹሉ ብሩህ እዩ። እንተኾነ ግን ዋላ እዃ ጥቅምቲ 24, 2020 ይቶኮስ ድኣ እምበር፡ ምስሕሓብስ ካብ 2018 ኣቢሉ እዩ ዝጀመረ። ብዛዕባ ኣጀማምራ ዂናት ኢትዮጵያ ዝምልከት፡ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢፈድሪ ከም ዝብሎ፡ ድሕሪ ሰሜናዊ እዚ ጦር ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምጥቃዕ እዩ ተወሊዑ ክብል ከሎ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካኣ ስርዓት ኢሰያስን፡ ስርዓት ብልጽግና ፓርትን፡ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን፡ ንሰለስተ ዓመታት ምድላው ድሕሪ ምግባሮምን፡ መንገድታት ቦዶብ ናይ ኣምሓራ ክልል ምዕጻውን፡ ንሰለስተ ዓመታት ናይ ሽም ምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ፕሮፖጋንዳ ድሕሪ ምግባርን፡ ኣብ መወዳእታ ካኣ ብኹሉ ዶባት ከበባ ብምግባርን ካብ ውሽጢ ትግራይ ካኣ፡ ብሰሜን እዚ ጦር መጥቃዕቲ ንምጅማር ድሕሪ ምውሳኖም፡ ንነፍሰ ምክልኻል መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝተጀመረ ዂናት እዩ ዝነበረን ዘሎን ይብሉ።

 

Videos From Around The World

ኣብዚ እቲ ቀንዲ ሕቶ ክምለስ ዘለዎ ነጥቢ፡ እቲ ብዛዕባ ባህሪ ዂናት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ዋላስ ዞባዊ ዝብል ብልክዕ ንምርኣይ ዘኽእሉ ነጥብታት ኣለው። ተሳትፎ ሃገረ ኤርትራን፡ ሶማልያን፡ ድሮን ሕቡራት መንግስታት ኢማራትን ምባሮም ብቡዙሓት ናይ ዓለም ጋዜጠኛታትን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕትን ዝተረጋገጸ ጭቡጥ መርቶዖታት ኣሎ። ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ እሞ ብኹሉ ሓይሉ ማለት ፍሉይ ሓይሊ ክልልን፡ መሊሻታቱን ዕጡቓት ፋኖን (Para-Military Force) ምስታፍ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብቲ ውጥን ዅናት ዋና ተዋሳእትን ሃንደስትን ብምኻን መሬት ጸለምትን ወልቃይት-ጸገደን ንምምላስ ዝዓለመ ሕቡእ ኣጀንዳ ምስ መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሓዚሎም ትግራይ ኣተው።

 

እምባኣር ካብዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ሓበሬታ ብምብጋስ፡ ዂናት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ዘይኮነስ ዞባዊ ውግእ ምዃኑ ብጣዕሚ ግሉጽ ዝኾነ ነገር እዩ። ከም ባዓል መንግስቲ ኢሰያስ-ህግደፍን ሶማልያን ገበኖም ንክሽፉኑ የለናን፡ ኣይነበርናን ክብሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘገርም ግን ኣብ ውሽጢ ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ከይተረፈ፡ ዂናት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጎንጺ ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ፡ ንዓና ኣይምልከተናን እዩ ክብሉ ክትሰምዕ ከለኻ፡ ብጣዕሚ ዘስደምም ነገር እዩ። ሰራዊት ኢሰያስ መሬት ትግራይ ካብ ሑመራ ስጋብ ኢሮብ፡ ካብ ባድመ፡ ራማ፡ ዛላምበሳ ስጋብ ቆላ-ቴምበንን ራያን ማእከል እንድርታን ኣራግጽ እጥፍኦሞስ፡ እዚ ዘይባሃል ንብረታት እዕንዮምን፡ ኣስካሕካሒ ሰብኣዊ ዓመጽ ፈጺሞምን ከብ ቁዕስ፡ ተመሊስካ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ይመርሕ እየ እንዳበልካስ፡ ንኲናት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ እዩ፡ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን፡ ንሕና ጸጊዕ ክንወስድ ኣይግባኣናን እዩ ምባል ምስ ምንታይ ይቑጸር? ወግዓዊ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ (ህወሓት) ናይ ዶክቶር ደብረጽዮዮን ገዲፍካ፡ ናይ ወልቀ ሰብ ጀነራል ተኽለብርሃን መሪጽካ ከም ናይ መላእ ትግራይ መርገጽ ጌርካ ምውሳድ እንታይ ትብሎ? ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህወሓት-ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፡ ኣብ ልዕሊ ነጻነት ኤርትራን ልዕላውነት ኤርትራን ካብ ቀደም ስጋብ ሎሚ ንጹር እንዳሃለወ፡ ኣንጻር ቶታሊተርያን ስርዓት ኢሰያስ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ምትሕግጋዝ ኣየድልየናን እዩ ማለት እንታይ ትርጉም ክዋሃቦ ይካኣል? ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ብዘይ ርኡይን ልሉይን ቁም-ነገር ንሳላሳ ዓመታት ይቃለስ ኣለኹ እንዳበለ ክዛነ ጸኒሑስ ሕጂ ሳላሳ ዓመታት ክውስኽ ስለዝደለየ ድዩ ሓገዝ ትግራይ ኣየድልየናን ዝብል ዘሎ። እቲ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ኤርትራ ክኣቱ ኣሎዎ ወይውን የብሉን ዝብል ኣጀንዳ እንታይ ኣምጸኦ። ዋላ ሓደ ኤርትራዊ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ለውጢ የምጹኡልና ዝበለ ሰብ ኣይሰማዕኹን። የግዳስ ናይ ቃልሲ ምትሕግጋዝ ይፈጠር፡ ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ ንኹን፡ ዲክታቶር ኢሰያስ ካኣ ንሕና ኤርትራውያን ምስ ብንዋትን፡ ኣጽዋርን፡ ብፖለቲካን ዝሕጉዝና ተሓባቢርና ኣብ ሃገርና ኤርትራውያን ብኤረትራውያን ዝምራሕ ለውጢ ነምጽእ እዩ ዝተባህለ። እንተ እቲ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ዝተዘምተኒ ንብረተይ ከምልስ እየ፡ ሓፍተይን ኣደይን ዝደፈረ ስጋብ ኣስመራ እውን ከይተረፈ ከይደ ገበነኛ ፍርዱ ክህቦ እየ እንተኢሎም፡ ንዕኦም ዝምልከት ጉዳይ ኮይኑ፡ ኣብዚ ዘሎ ምርጫ ወይ ንገበነኛ ምክልኻል እዩ፡ ወይ ካኣ ንገበነኛ ኣሕሊፍካ ምሃብ እዩ። ኣነ ብወገነይ ንገበነኛ ኣይካላኸልን እየ፡ እኳ ድኣ ንህዝቢ ኤርትራ ንሳላሳ ዓመታት ዝዓመጸን፡ ዓድን ህዝብን ዘብረሰን ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ሓገዝን ዘራይን ረኺበ ብዘይ ንሕስያ ካብ ስልጣኑ ቦርቂቐ ምኣለኽዎ ምበልኩ።

 

ቀደም ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኤርትራ፡ ሓገዝ ካብ ሶርያ፡ ዒራቕ፡ ሱዳን ዕጥቅን ስንቅን ንረክብ ኔርና። ወረ ስጋብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኮማንዶ ብደቂ ዒራቕ ኣብ ዓራግ ሳሕል ንማሃር ኔርና። ሎሚ ግን እዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ኤርትራውያን ምስ ትግርኛ ተዛረብቲ ትግራይ ሰላምን ፍቕርን መታን ከይህልዎም፡ ትግራይ ትበደል ኣይትበደል፡ ሓገዝ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ወይ ካኣ ምስ ህወሓት ምትሕብባር ኣየድልየናን እዩ ምባል፡ ብግልጺ ናይ ህግደፋውያን ሃይማኖታውያንን ፖለቲካዊ ኣምርን ሽርሕን ከምዘሎዎ ንኹሉ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ኤርትራ ክበርሃሉ ኣሎዎ። ኤርትራ ብርግጽ ትሻዓተ ብሄራትን ክርስትናን እስልምናን ሃይማኖታት እምነት ዘሎዋ ኮይና፡ ህዝብታታውን 1500 ዓመታት ተኻባቢሮምን ተፋቒሮምን ብሰላም ሃገሮም ይመርሑን ይምሩሑን ከምዝነበሩ፡ ሕጂ እውን ከምኡ ክቕጽል እየ ዝደልን ዝኣምንን። እንተ እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ እንዳሓሰብካ ንልዕላውነትን ነጻነትን ኤርትራ ዝኣምን ህዝቢ ትግራይ ኣጓኒኻ፡ ነቲ ነጻነት ኤርትራ ዘይኣምን፡ ባሕርኻ ጥራሕ ዘቛምት ኣምሓራይን ምስኦም ዝደናገጽ ተረፍ መረፍ ኣንድነትን ዝመሳሰል ፖለቲካ እዚ እዋን እዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣጸቢቑ ክርእዮ እንዳ ኣተሓሳሰብኩ፡ ኲናት ኢትዮጵያ ዞባዊ ጎንጺ ስለዝኾነ መርገጽና ብንጹር ምስ ልዕላውነትናን ነጻነትናን ዝኣምኑ ክኸውን ኣሎዎ ይብል።

 

የቐንየለይ!!!

 

 

 

Back to Front Page