Back to Front Page

ምስጢር ዓወት ህዝቢ ትግራይ

ምስጢር ዓወት ህዝቢ ትግራይ

ካብ (ኣብይ ኢካቦድ)

07/31/21

ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝትሰለፈሎም ዓውደ-ኩናታት ከም ዘትዓወተ ታሪክ ዘጊቢዎ እዩ። እዙይ ዘይከሓድ ታሪካዊ ሓቂ እንትኾን፤ ምስጢር ዓወት ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ? ዝብል ሕቶ ኣልኢልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ። ንዓወት ህዝቢ ትግራይ ምኽኒያት ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ኩነታት ምዝርዛር ዋላ ምትኻኣለ፤ ሓቂ ምጭባጥ፤ ፈሪሃ-እግዚሃር፤ ቅንዕና፤ ብግፍዒ ተሲእካ ንካልኦት ምጉባጥ ዘይምፍታው፤ መሰል ካልኦት ህዝቢታት ምኽባር፤ በደልን ጥቕዓትን ዘይምቕባል፤ ሓቦን ኒሕን፤ ዝፀንሐ ናይ ወለዲ ናይ ዓወት ቕያ፤ ፈረሮን ሓሙትን ዝመሳሰሉን እዮም። ንዝኦምን ንዚኦም ዝመስሉ ጠንቂ ተዓዋቲነት ሓዳ ብሓዳ ብዑምቐት ዋላ ምቕራብ ዝከኣል እንተኾነ፤ ሓቂ እቲ ቀንዲ ምኽኒያት ዓወት ከምዝኮነ ከንርኢ ኢና። ንምዃኑ ሓቂ (Truth) እንታይ ማለት እዩ? ኣብ መዝገበ ቃላት ሓቂ (Truth) ከመይ እዩ ተተርጉሙ? ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ (Truth) ከመይ ቐሪቡ? ዝብሉ ዛዕባታት ኣስዕቢና ንርኢ ኢና።

ኣብ www.meriam-webster.com ሓቂ (Truth) ከምዝስዕብ ተተርጉሙን ተብራሩሁን ቐሪቡ ኣሎ፦

1 (a) the body of real things, events and facts (b) the state of being the case: FACT (c) a transcendent fundamental or spiritual reality.

2 (a) the property (as of a statement) of being in accord with fact or reality (b) True sense (c) fidelity to an original or standard

3 (a) sincerity in action, character, and utterance (b) fidelity, constancy

Videos From Around The World

ሓቂ ብዝተፈላላዩ ሰባት ዝተፈላላዩ ትርጉማት ዝተዋሃቦ ጠቓሚ ቃል እዩ። ብገለ ሰባት ሓቂ (Truth) አንፃራዊ (relative or subjective) ተገይሩ ዝውሰድ ኮይኑ፤ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ማእኸልን ምንጭን ሓቂ ኣምላክ ስለ ዝኾነ ሓቂ ፍፁም (absolute) እዩ ኢሉ የምህር። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ፤ ሓቂ (Truth) ንኣስታት 224 ግዘ ተጠቒሱ እዩ። ኣብ (ዮሐ 832) ኢየሱስ ንተኸተልቱ፦ ሓቂ ትፈልጡ ኢኹም፤ ሓቂ ድማ ሓርነት ከውፀአኩም እዩ ብምባል ሓርነት ዘውፅእ ዝተፈለጠ ሓቂ ከምዝኾነ ገሊፁ እዩ። እቲ ሓርነት ዘውፅእ ሓቂ ድማ ቃል አምላክ ከምዝኾነ ኣብ (መዝ 119160) (2 ሳሙ 728) (ዮሃ 1717) (1 ነገስት 1724) (መዝ 199 ተፃሒፉ ይርከብ። ኣብ ቡሉይ ኪዳን እግዚኣብሄር ናይ ሓቂ ኣምላክ/God of truth ተባሂሉ ኣብ (ዘዳ 324) (መዝ 315) (ኢሳ 6516) ተፃሒፉ እዩ። ኣብ (ዮሃ 146) ኢየሱስ ኣነ ህወት፤ መንገዲን ሓቂን እየ ይብል።

ስለ ዝኾነ ማዕኸንን ምንጪን ሓቂ ቃል እግዚኣብሄር ወይከዓ እግዚኣብሄር ባዕሉ ስለ ዝኾነ መዐቀኒን መለኪዒ/መስፈሪ ሓቂ እግዚኣብሄር ባዕሉ እዩ። እዙይ ድማ ናይ ኣምላክ እስትንፋስ ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ሓቂ እግዚኣብሄር ካብ ዝግለፀሎም ባህሪያቱ (Attributes) እቲ ሓደ እዩ። እግዚኣብሄር ካብ ዝግለፀሎም ባህሪያት እቶም ቀንዲ፤ ፍቕሪ(Love); ኩሉ ከኣሊነት(Omni Potency); ኩሉ ፈላጥነት (Omni Science); ጽድቂ (Righteousness); ቅድስና (Sanctification); ምሕረት/ይቅርታ (Mercy or Forgiveness); ሓቀኝነት (Truthfullness); ቤዛዊነት (Redemption); ምትዕራቕ (Reconciliation) እዮም። ኣምላክ ኣምላክነቱ ክፍለጥ ዝኽእል ብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ ፍሉያት ባህሪያቱ ጥራሕ እዩ።

እግዚኣብሄር ሓቀኛን ብሓቂ ዝፈርድን ዝሰርሕን ፃዲቕ ኣምላክ እዩ። ዋላ እግዚኣብሄር ብሓቂ ዝሰርሕ ምዃኑ ዘየጠያይቕ ይኹንበር፤ ቅድሚኡ ዝትጠቀዐን ዝትሰመረን ሓቂ (Standard Truth) ተቐሚጥሉ ንኡኡ ንምፈፃም ግዴታ ዝተቐመጠሉ ኣምላክ ኣይኮነን። የግዳስ ሓቂ ማለት እግዚኣብሄር ዝገብሮን ዝዛረቦን ኩሉ እዩ። ሓቂ እቲ ሓደ ናይ እግዚኣብሄር መግለፂ ውሽጣዊ ባህሪኡ እዩ። ብዘይ እግዚኣብሄር ሓቂ በይኑ ጠጠው ክብል ኣይክእልን ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ሓቂ ብዘይ ኣምላከ ትርጉም አይህልዎን። ኩሉግዘ በትሪ ሓቂ ዝጨበጠን፤ ጋቢ ሓቂ ዝወንዘፈን ትዓዋታይ ምዃኑ ቅድም ኢሉ ተገሊፁ እዩ። ምስጢር ዓወት ህዝቢ ትግራይውን ካብዙይ ዝነቐለ እዩ።

ዓወት ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓቂ ዝፍልፍል ምዃኑ ንምርኣይ ኣብ እዋን ቡልይ ኪዳን በዘበን መሳፍንቲ ዝተፈፀመ ታሪክ ምርኣይ ከድሊ እዩ። ኩናት ኩሉ ናይ መመራፂ መንገዲታት ፀንቂቅኻ ምስወዳእካ ኣብ መጨረሻ ዝትወሰዶ ኣዕናዊ ስጉምቲ እዩ። ነብስኻ ንምጥፋአን ዘርእኻ ንምፅናትን ንዝመፀ ትምክሕተኛን ዓመፀኛን ሰራዊት ንምክልካል ተዘይኮይኑ፤ ሰይፊ በግፍዒ በደል ኣብዘይብሉ ህዝቢን ሰብን ምልዓል በሰማይን ብምድርን ዝትኾነነን ዝትወገዘን እዩ። ብሓፈሽኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መላፍንቱ ምስቶም እከያትን አራዊትን መንግስቲ ኤርትራን፤ ሙኩሓት ሰራዊት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ሚስኪን ህዝቢ ትግራይ ዝወልዕዎ ኩናት ተቓባሊነት ዘይብሉ ብሓሶት ተጠቂኑ ዝትኣነበ ኣረሜናዊ ፍፃመ እዩ። ዓላማ ናይ ኩናት እዙይ፤ ብዝትፈላለዩ መንገዲታት ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድሪ ገፅ መኺርካን ኾነ ኢልካን ንምፅናት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሓቂ ዓቲሩ ንዘይምጥፋእ ዝገበሮ ጥምጥም ትዓዋቲ ገይርዎ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ዝትፀሓፈ ምእንታን ንትምህርትና እዩ ተባሂሉ ከምዝተፀሓፈ፤ ሓደ ኣብ እዋን ቡሉይ ኪዳን ኣብ ዓሌት/ነገድ ቢንያም ብኻልኦት 12 ነገዳት ልፍንቲን ሕብረትን በዘመን መሳፍንቲ ዝትወለዐ ኩናት፤ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብልፍንቲ ምስዝትኣወጀ ኩናት በምርእኣይ ንክንማሃረሉ ሲዒቡ ቐሪቡ ኣሎ።

ሰለስተ ናይ መወዳእታ ምዕራፋት መፅሓፍ መሳፍንቲ ትንድህስስ፤ ምዕራፍ 19 ናይቲ ኩናት መበገሲን ምኽንያቱን፤ ምዕራፍ 20 ናይቲ ውግእ ስልትን መፈፀምታን፤ ኣብ ምዕራፍ 21 ድማ ናይቲ ኩናት መሪር ውፂኢት ዝትርክ ኮይኑ ንርክቦ። ካብዞም ሰለስተ ተኸታተልቲ ናይ ኩናት ታሪክ ምዕራፋት ብርክት ዝበሉ ጠቐምቲ ታሪካት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝትካየዱ እከይን ኣረሜናዊ ግፍዕታትን ውፂኢቶምን ምምሃር ይከኣል እዩ። ሓቂ ዝሓዘ ከምዝስዕርን፤ ሓሶትን ትምኽሕትን ድማ ውድቐት ከምዘስዕቡ ካብዞም ምዕራፋት እዚኦም ምርዳእ ይከኣል እዩ።

እስራኤል ተባሂሉ ክፅዋዕ እግዚኣብሔር ድሓር ስሙ ዝለወጠሉ ያእቆብ አሰርተ-ክልተ ደቂ ነይሮምዎ። ካብዚኦም ሓደ ካብ ኩሎም ኣብሊፁ ዝፈትዎ ዝነበረ ዮሴፍ እንተኾን፤ ክልተ ደቂ ዮሴፍ፤ ሚናሴን ኤፍሬምን ከም ደቁ ተሓሲቦም፤ ዓሌት/ነገድ እስራኤል ብድምር 13 ኢዮም። ካብዞም ነገዳት እዚኦም ኣዝዮ ዝተነዓቐን ንኡስ ተገይሩ ዝተወሰደን ነገድ ቢንያም እዩ። ኣብ መፅሓፍ (መሳፍንቲ 1930) ዝረኣየ ኹሉ.... ከምዙይ ዝበለ ነገር ኣይተረኣየን ኣይተሰምዐን፤ ታይ ክንገብር ከምዘሎና ብዛዕባ እቲ ነገር ሓስቡሉ ተመኻኸሩሉውን ተበሃሂሎም ተባሂሉ ተፃሒፉ ይንበብ። እዙ ፍፃመ ንእዚኒ ጭው ዘብልን ዝዝግንን ነይሩ። እዙይ ድማ ኣብቲ ዝትነዓቐንን ዝትፈነፈነን ነገድ ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ከተማ ጊብኣ ኣብ ዝነበር ሰብ ዝተፈፀመ ፀያፍ ስራሕ እዩ።

ተጋይሾም ዝሓደሩ ግብረ ሰዶማዊያን ናይ ሓዳ ሌዋዊ ቁባት (መደበኛ ሰበይቱ ዘይኮነት) ንሓንቲ ሰበይቲ ብመብረ ሙሉእ ለይቲ እናዓመፅዋ ምስ ሓደሩ፤ ኣጋ ወጋሕታ ምስ ለቐቕዋ ሞይታ ትርከብ። ...እቶም ሰባት ዓሚፆምዋ፤ ለይቲ ትባረይዋ ሓዲሮም፤ ወጋሕ ክብል ከሎ ምስለቐቕዋ ሞይታ (መሳፍንቲ 1925) እዚ ተግባር ዝረኣየ ሌዋዊ ስብኣያ ድማ እቲ ፍፃመ ሓርበትዎ ዘገርም ነገር ክገብር ይርአ። በኣረሜነነት ናይ ዝሞተት ሰበይቱ ኣካላት ከም ብልዕቲ ደርሆ 12 ቆራሪፁ ናብቶም 12 ነገድ እስራኤል ሊእኽሎም ኣሎ (ቁፅሪ 29) ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣየናይ ክፍሊ ኣካላ ናብ ኣየናይ ነገድ ከምዝሰደደ ብዝርዝር ዋላ እንተይዘይተገለፀ፤ ኩሊት ንሓዳ፤ እግሪ ንካሊእ ተቖራሪፁ 12 ነገድ ተላኢኩሎም ኣሎ ማለት እዩ። ኣብኡ እኒኣትልኩም ጨሪስኩም ሥጋኣ ብልዕዋ ኢሉ ናይ በደሎም መጠንን ናይ ሕርቃኑ ብርኪ ምግላፁ እዩ።

ኣብ ትግራይ በኣራዊት ሰራዊት ኢትዮጵያን በነፍሲ በላዕቲ ወታደራት ኤርትራን ከምኡውን በኹፉኣትን ነውረኛታት ዑጡቓት ኣምሓራ፤ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሰበይቲ ዘይኮነስ፤ ኣብ ብዙሓት ንፁሃን ደቂ አንስትዮ ተጋሩ ዘግናኒን ንክትሰምዖ ዘጨንቕንን ዝስቕጥጥን ፆታዊ ግህሰት ተፈፂሙ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንዙይ ኣገታ ዘይብሉ ፆታዊ ግህሰት ኣትሪሩ በሕራነ ተቓሊሱን ሓቂ ሒዙን ዓወት ረኺቡ እዩ።

ቐፂሉ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 20 አቶም ገበን ዝትፈፀመሎም ነገድ ቢኒያም፤ ንቶም 12 ነገዳት፤ ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ፈልዮም ክሰድሎም መልእኽቲ ይልእኩሎም። ቅድሙውን ብኣሓዋቶም ንዑቓት ዝኮኑ ነገድ ቢንያም፤ መልእክቶም ንቶም 12 ነገዳት ኣናዲዱ፤ ስሙር ግንባር ፈጢሮም 400 ሹሕ ሰራዊት ኣዋፂኦም ንነገድ ቢንያም ክወግኡ ምድላዎቶም ኩሉ ወዲኦም ኩናት ይጅምሩ። እቶም ዑቡያትን ትምክሕተኛታት 12 ነገድ እስራኤል ከክንዲ ኣብ ልዒሊ ነገድ ቢኒያም ከተማ ግፍዒ ንዘብፅሑ ሰባት ፈሊኻ ክቕፅዑ ምግባር፤ 400 ሹሕ ሰራዊት ኣወፃፂእኻ ናብ ዘናሽውዎን ዝበሳብስዎን ናብ ነገድ ቢኒያም ግዝኣት ምልኣክ ካብ ሓቂን ፅድቂን ኣምላኽ ኣዝዩ ዘፈንገጠ እዩ። በዙይ አግባብነት ዘይብሉ ምድላዋቶም ድማ እግዚሃር ብጣዕሚ ሓዚኑ እዩ።

እዞም 12 ነገዳት ድሕሪ ምድላው ሰራዊቶምን ቅድሚ ምፉናይ ሰራዊቶምን፤ ንእግዚኣብሄር በፆምን ብፆሎትን ቐሪቦም ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ነገድ ቢኒያም ክንምርሽ? መንኡ ነገድከ ቀዲሙ ይሰለፍ ኢሎም ሓቲቶምዎ። እግዚኣብሄር ድማ እወ! ኪዱ ውፁ ነገድ ይሁዳ ይምራሕ በሎም። እግዚኣብሄር በዚ ሕማቕ ምድልዋቶም ከምዝትናደደን ከምዝሓዘነን ኣይተረድኡን ነይሮም፤ ቐፂዑ ከምህሮም ድማ ደልዩ ነበረ። ሰልፎም ሓቂነት ዝጎዶሎ ምንባሩ ከስተውዕሉ ኣይካኣሉን ነይሮም። ጠንቂ ኣብ ናይ ቐዳሚት ምዓልቲ ኩናት ስዕረቶም ድማ ንሓቂ ተፃሪሮም በትምክሕቲ ዝኸፈትዎ ውግእ ነይሩ። ብወገን ነገድ ቢንያም፤ ካብ ሙኩሓት ወረርቶም ነገዶም ንምድሓን ዝተሰለፉ ሰራዊት ድማ 26 ሹሕ ጥራሕ ነይሮም። እቱ ኩናት 400 ሹሕ 26 ሹሕ ግጥም ሰራዊት ነይሩ። ኣብታ ፈላሚት ናይ ውግእ ምዓልቲ መሳኪንን ብኣሕዋቶም ዝተነዓቑን ዝንቋሹሽን ሰራዊት ነገድ ብንያም 28 ሹሕ ሰራዊት ምኩሓት ጨሪሶምሎም ተዓዊቶም። ናይዚ ዓወት እዙይ ጠንቂ ድማ ኣብ ሓቂ ሸኺልካ ጠጠው ምባል ከምዝኾነ ምርዳእ ይከኣል እዩ።

ኣብታ ቐፃሊት ናይ ውግእ ምዓልቲ ድማ እቶም 12 ነገድ እናበኸዩ ብምፅላይ ሕዚ ደጊምና ንውግእ ክንወፅእ? በምባል ንእግዚኣብሄር ከምብሓዱሽ ይጥይቕዎ። ሕዚውን ጥፍኣተኛታት ምኻኖም ተዘይተረዱኡን፤ እግዚኣብሄር ዝሓዘነ ምኻኑ ተዘይፈለጡን ዘቕረብዎ ተቐባሊነት ዘይብሉ ፀሎት እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ድማ እወ ኪዱ ግጠምዎም በሎም (መሳ 2023) ይኹንበር ኣብታ ካልአወይቲ ናይ ኩናት ማዓልቲውን ካብ ወገን እስራኤል 18 ሹሕ ወታደር ሞይቶምዎም ይሰዓሩ። ኣብ (መዝሙር 3316) ንጉስ ብሰራዊቱ ብዝሓት ኣይድሕንን፤ ሓያልውን ብሓይሉ ብዝሓት ኣየምልጥን ተባሂሉ ዝተፀሓፈ ልቢ ምባል ከድሊ እዩ።

ይኹንድኣበር ኣብታ ሳልሳይ ናይ ኩናት ምዓልቲ ነገራት ተገለባቢጦም እቶም 12 ነገዳት ካብ ሰራዊት ነገድ ቢንያም 25 ሹሕ ቐቲሎም፤ 400 ወታድራት ኣበይ ከምዘይኣተው ዘይፈለጥ ትኾን፤ 600 ድማ ኣምሊጦም እዮም። እቶም ኣብተን ቀደምቲ ተኸታተልቲ ናይ ውግእ ክልተ መዓልታት ዝተሰዓሩ ሰራዊት ሕብረት 12 ነገዳት፤ ንሳስልሳይን ንመወዳእታ ግዘን፤ ቐዲሞም በምንሳህ ናብ ኣምላኮም ተመሳሳሊ ሕቶ ምስ ኣቐረብሉ፤ ኪዱ፤ ፅባሕ ናብ ኢድኩም ኣሕሊፈ ክበኩም እየ በሎም። እሱ ከምዝበሎም ድማ ተዓዊቶም እዮም። ኣብዙይ ክልዓል ዝግብኦ ሕቶ፤ ነገደ ብንያም ኣብታ ናይ መወዳእታ ምዓልቲ ንምንታይ ተሸኒፉ? ዝብል እዩ። መልሱ ኣዙዩ ቐሊል ዋላ እንተኾነ ዘተሓላልፎ መልእክቲ ግና ዝለዓለ እዩ። ነገድ ቢንያም ኣብ ሳልሳይ ምዓልቲ ዝትሰዓርሉ ምኽንያት፤ ኣብተን ቀደምቲ ክልተ ምዓልቲ ብዝረኸብዎ ዓወት ብባዕሎም ምምካሕን ምዕባይን ስለ ዝጀመሩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ እቲ መራር ኩናት፤ እቶም 12 ነገድ ናብ ሰፈሮም ምስትመለሱ ሓደ ነገድ ንምፅናት መንሚኑ ስለ ዝነበረ (ነገድ ቢንያም) ናይ ፀሎት ርእሶም ተቐይሩ ! ኣምላክ እስራኤል እግዚኣብሄር፤ እዙይ ኣብ እስራኤል ንምንታይ ኾይኑ? ሎሚ ሓደ ነገድ ካብ እስራኤል ከመይ ይፅነት? በሉ (መሳ 213)

ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ኣብ ዘበን መሳፍኒቲ ዝተገለፀ መሪር ታሪክ ኩናት ኣብ እዋን ኣብ ትግራይ ምስዝበፅሐ በደል ዘመሳስል ነገር ዋላ እንተሃለዎ ሙሉእ ብሙሉእ ሓደ ከመዘይኮነን አፋላላይ ከመዘለዎ ምፍላጥ ከድሊ እዩ። ቃል ኣምላክ ዝተፀሓፈ ንዓና ንትምህርትና ከምዝኾነ፤ ካብዙ ሰፊሕ ናይ እስራኤል ናይ ኩናት ቅያ ታይ ከንምሃር ንኽእል? ብፈለማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መላፍንቱ ዝኸፈቶ ኩናት፤ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ካብ ክልተ ዓመት ንላዕሊ ብዝተገበረ ምክክርን ዘተን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ቕድሚ ኩናት ኣብ መሉእ ኢትዮጵያ ንክፅላእን ንክፍንፈንን ብዙሕ ሸርሒታት ተፈፂሞም እዮም። መብዛሕቲኦም ሊሂቃን ኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ከድግፉ ዝገበሮም፤ ኣብ ደሞም ፅልኢት ትግራይ ይፈስስ ስለ ዝነበረን ሕዚውን ስለዘሎን እዩ።

ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ምስ መላፍንትኻ መኺርካ ተመኪሕካ ኩናት ምኽፋት፤ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ንኣምላክ ዘሕዝንን ዘሕርቕን እዩ። ትእቢት ንውድቐት ይቕድም ተባሂሉ ከምዝትፀሓፈ፤ ገጂፍ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያን መላፍንታን ሰራዊት ስዕረት ጠንቁ ትምክሕቲ እዩ። ገለ ገለ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣደባባይ ህዝቢ ትግራይ ከፀንት ኣለዎ ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። ገላ ገላ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ድማ ንተጋሩ በሓዊ ክነጥምቖም ኢና ክብሉ ምስማዕ እጊዚኦ! ዘብል እዩ። ገለ ውሩያት ናይ ብለፅግና ወንጌል መራሕቲ ንኣብይ ኣሕመድ ዘይምድጋፍ፤ ናይ ክርስቶስ ተቃዋሚ ምዃን እዩ እናበሉ ከምህሩ እዝንና እናሰምዐ እዩ። ይኹን ድኣበር እዚኒ ብምስማዕ ኣይመልእን፤ዓይኒውን ብምርኣይ ኣይፀግብን ተባሂሉ ኣብ ሕያው ቃሉ ከምዝትፀሐፈ፤ ናይ እዝንና ገድጓድ ብዝሓት ፀያፍ ነገራት ዛጊድ ኣይመልአን፤ንሓዋሩውን ኣይመልእን!

ናይ ኢትዮጵያን መንግስቲ መላፍንቱን ሰራዊት ቑፅሪ ኣስታት ፍርቂ ምልዮን ዝነበረ ትኾን፤ በእዋኑ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ሚሊሻ ሓዊስኻ ካብ ሓምሳ ሹሕ ዝዛይድ ኣይነበረን። ሰራዊት ኢትዮጵያን መላፍንቱን ካብ መበገሲኡ ዓላምኡ ንህዝቢ ትግራይ ምፅናት ስለ ዝነበረ ቅድሚ ምጅማር ኩናት ንክልተ ዓመታት ብዙሓት ኣግባብነት ዘይብሎም ስጉምታት በግልፂ የውሰዱ ካብ ምንባሮም ብተወሳኺ፤ ብዙሓት ንህዝቢ ትግራይ ዘንቋሹሹን ዘዋሩድን ብመንግሰቲ ነግሀ ፀብሐ ብመራኸቢ ብዙሃን ይዝረብ ነይሩ። ኽፉእ ሰራዊት ኢትዮጵያ፤ በላዒ ነብሲ ሰራዊት ኤርትራን ጨካን ዶሞተራ ናይ ኣምሓራ ፋኖን ሚልሻን፤ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መስካሕኪሒ ግፍዒ ምውራድ ዝጀመሩ እግሮም ምድሪ ትግራይ ምስ ረገፀ እዩ።

ብዞም በትዕቢትን ሓሾትን ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ በደል ተረኣዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን። እዚ ጥምረት ሓይሊ ትምክሕቲ ልዕሊ 60 ሹሕ ህጻናት ብዘይ ወላዲ አቕሪይዎም እዩ፤ ብዘስካከሕ ኩነታት አዋልድ ትግራይ ደምክን ክነንፅሆ ኢና ብዝብል ትምክሕቲ ተሰሚዑ በዘይፈልጥ በመብረ ፆታዊ ግህሰት ተፈፂሙ እዩ። ግንባር መናእሰይ ብጫከነ ብጥይት ምስኣፈረስካ ሃው ናብ ዝበለ ገደል ምድርባይ፤ ኣረማዋዊነት ናይቱ ሰራዊት ክንደየናይ ዝውረደ ከምዝኮነ ዝርእይ እዩ። ኣብ ከተማታትን ቤት እምነት ዝነበሩ ተጋሩ ብኣልማሚት ምርሻን ኣራዊትነት ናይቱ ጥምረት ሰራዊት ዝገልፅ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዝበልዖ ምእንታን ሲኢኑ ክፀንት፤ ናይ ገባር ኣርዑት፤ ነዊትን ዱጉሪን ሰባበሮም ኣቃፂሎምዎ እዮም። ናይ ገበራት ኣልሕም፤ ኣብዑር፤ ኣባግዕን ኣጣልን ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ወነንቶም ተሓሪዶም ተበሊዖም እዩም። ገባር ትግራዋይ ንከይሓርስ ተኸልኺሉ እዩ። ኣብ ማዕኸኑን ቆፉኡን ዝነበረ እኺሊ ተዘሪፉን ባኪኑን እዩ። ኮነ ተባሂሉ ካብ ማንካ እስካብ ከበድቲ ናይ እንዱስቱሪ መሳሩሓት ናብ አስመራ፤ ጎጃም፤ጎንደርን /ኣበባን በመንግስቲ ትእዛዝ ተዘሪፉ እዩ።

ድሙቑትን ምዕርጉትን ስሜናዊት ከተማ መቐለ ናብ ዓባይት ንኡሽቶን ሕዋስ ከተማ በሻሻ ንምውራድ ልዕሊ 100 ብልዮን ብር ወፃኢ ተገይሩ ክትዓኒ ተገይራ እያ። መንገዲ፤ ባንኪ፤ ሓይሊ፤ ነዳዲ፤ ንግዲ፤ ኩሎም መራኸቢ ብዙሓት ዓፂካ ህዝቢ ንምፅናት እስካብ ሕዚ እናትተገበረ እዩ። ዓለም ለኸ ሓገዝ ንከይበፅሕ ብርቱዕ እገዳ ተገይሩን ሕዚውን እናተገበረን እዩ። ካብ መበገሲኡ ዓላማ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲን መላፍንቱን ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ መጥፋእ ስለ ዝኾነ፤ በቶም ሰራዊቱ እዞም ኣብ ሸሞንተ ወርሒ ዝተፈፀሙ ግፍዕታትን በደላትን ምርኣይ ኣገራሚ ኣይኮነን። እዚኦምን ንዚኦም ዝመስሉ ግፍዕታት ብሕሾት ጉልባብ ተሸፊንካ ዘለቄታ ዘለዎ ዓወት አይህልውን። ብምኻኙ ንሾመንተ ኣዋርሕ በትምክሕቲ ተወጢሩ ይፍክርን ይጫድርን ዝነበረ ግፍዐኛ ሰራዊት፤ ሓቂ ብዝተዓጠቐ ሰራዊት ምክልካል ትግራይ (TDF) ተጆፊዑ፤ ካብ ብዙሓት መሬት ትግራይ ወፂኡ እዩ።

ብኻሊእ ገፅ ንሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ትግራይ ምስንርእይ፤ መበገሲኡን ዝተዋቐረሉን ቀንዲ ምኽንያት ኣብተን ኣብይ ኣሕመድ ምስ መላፍንቱ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ኣብ ዘገብርዎ ዝነበሩ ምድላዋት፤ ትኒዕ ምኒዕ ምባል ብምንባሩ ሕማቕ እንተተከሲቱ ንምክልኻል ዝኣክል ዝተጠየሸ ንኡሸተይ ሓይሊ እዮ። ህዝቢ ትግራይ ዋለ ገለ ጥፍኣት እንተይፈፀመ ኾነ ኢሉ ትሃንዲዱ ንዝመፀ ትምክሕተኛ ሰራዊት ንምክልካል ዘገበሮ ኩናትበር ትምክሕተኛ ሰራዊት ኣይኮነን። ህዚቢ ትግራይ ኣብ ባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካሊእ ህዝቢ ጥቕዓት ከፍፀም ዘይደሊ ህዝቢ እዩ። ትእግስትን ሓቅን ዝትቐነቱን ከምዝናር ዝተዓጠቑን ብሱላት መራሕቲ ሰራዊት ምክልካል ጀኔራላት፤ ሓመድ ሊሕስና ተልዒልና በሉበር ድሕሪ 8 ወርሒ ብዝረኸብዎ ዓዎት ተመኪሖም ዝተዘረብዎ ናይ ጉራ ቃል የለን። በዙይ ካብቶም ኣብተን ቀደምቲ ክልተ መዓልቲ ብዝረከቡዎ ዓወት ተመኪሖም፤ ኣብ ሳልሳይ ምዓልቲ ስዕረት ካብ ዝገጦሞም ነገደ ቢንያም ይፍለዩ እዮም። ታሪክ እስራኤል ከምዘሎ ምስ ናይ ትግራይ/ኢትዮጵያ ኩናት ታሪክ ምንፅፃር ኣይከኣልን። ንኣብነት ኣብተን ቀደምቲ ክልተ ናይ ውግእ ምዓልትታ፤ ዝትዓወተ ቢንያም እዩ ነይሩ፤ ሰራዊት ኢትዮጵያን መላፉንቱን ግና ንቐዳማዎት 8 ኣዋርሕ ትዓዊቱ ነይሩ። እቱ መሰረታዊ ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ሓቂ ዝሓዘ ትዓዋቲ ምዃኑ ምርግጋፅን በትምክሕቲ ዘይወፈረ ኣሸኒፉ መሰስ ኢሉ ከምዝትስእ ምርኣይ እዩ።

ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተስለፈሉ ኩሉ ሓቂ ዝኽተልን ህዝባዊ ስለ ዝኾነን፤ ኣሸኒፈ ኢየ ኢሉ ዘይምካሕ ስለ ዝኾነ፤ ኣብ ኩናት ኣይስዓርን። ቂመኛ ኮይኑ ብዙሕ በዲሎምዎ ንዝማረኾም በጉብእ ምትሓዙን ዘይምንሻውን መርኣያ ሓቀኛነቱ እዩ። ቃል ኣምላክ ንምሩኻት ብዝግባእ ከትሓዙ ከምዘለዎም ስለ ዝእዝዝ መንግስቲን ህዝቢ ትግራይ ብራሕራሄ ንምርኻቱ ዘርኣዮ ኣታሓሕዛ መርአያ ሓቀኛነቱ እዩ። ካብዙይ ብተወሳኺ፤ ኣብ እዋን ፀላእቱ ደጊሞም ናይ ጥፍኣት ስጉምቱ ከይወስድሉ፤ ካብ መሬቱ ወፂኡ ኣብ ዝሓዞም ከባቢታት፤ ፀላእቱ ከምዝፍፅምዎ በደላት ኣብ ህዝቢ ተብፅሕ ዘይምርኣዩ ሓቀኛነቱን መሰል ካልኦት ህዝብታት ዘኽብር ምዃኑ ዘርእይ እዩ።

ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝትፈፀመ በደል ጠጠው ንክብል፤ ግፍዐኛ ሰራዊት ኢትዮጵያን መላፍንቱን መሊኦም ክስዓሩ ኣለዎም፤ ወይድማ 180 ዲግሪ ባህሪያቶም ቐይሮም ሓቀኛትን ህዝቢ ንምፅናትን ንምብስባስን ጠጠው ከብሉ ኣለዎም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሕምበብ በናይ ዓዲ መራሕቲ ሕሾት እስካብዝኾነ፤ ዓወት ፈፂሙ ኣይቀንዖን፤ ህዝቢ ትግራይ እስካብ ዘይተመከሐን ሓቂ እስካብ ዝተቐነተን ከምኡውን ኣብ ሊዕሊ ካልኦት ህዝብታት ገበን እስካዕ ዘይፈፀመን፤ እግዚኣብሄር ኣምላክ ብጠንቂ ትምክሕቶም ንእስራኤል ኢዶም ኣሕሊፉ ከመዝሃቦም ከም ነገድ ቢንያም፤ ትግራይ ክትስዓር ንኢድ ኣራዊት ሰራዊት ኢትዮጵያን መላፉንቱን ኣሕሊፉ አይህብምን። ዋላ ህዝቢ ትግራይ ሰዓሪ እየ ኢሉ ዘይዕበ ምዃኑ ዝፍለጥ ይኹንበር፤ ቃል ኣምላክ ንኹሉ ምኽሪ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ትምኽሕቲ ውድቐት ዘስዕብ ምዃኑ ተገንዚብካ ካብኡ ምዕቃብ ከድሊ እዩ። ኩናት መዕነዋይን መክሰሪን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ፤ ይኹንበር ዘርኡን ነፍሱን ንምጥፋእን ንምፅናትን ሃቂኑን ኩለ ምድልዋት ምስ መላፍንቱ ወዲኡን ኩናት ንዝኣወጀ ግፍዐኛ ሰራዊት ንምክልኻል ዝግበር ኩናት ግን ቑቡልን ህጋዊን እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናብ ውንኡ ምልስ ኢሉ፤ መንግስቲ ትግራይ ኩናት ጠጠው ንምባል ዘቕረቦም ናይ ድርድር ነጥቢታት ብፀጋ ተቐቢሉ ንሰላም ዕድል ብምሃብ ንልዝብ ምቕራብ እቲ ቀንዲ መፍትሒ እዩ።

Back to Front Page