Back to Front Page

ካብ ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዝተውሃበ እዋናዊ መግለፂ፣

ካብ ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዝተውሃበ እዋናዊ መግለፂ፣

ለካቲት 4፣ 2013 ዓ.ም

 

ዝኸበርኻ ህዝቢ ትግራይ፣

 

ዝኸበርኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ-ግንባራት ከም ህዝቢ ከብርሰና ምስ ዝመፀ ሓይሊ ፊት-ንፊት ተሓናኒቕኩም እትኳሽሑ ዘለኹም ጀጋኑ ኩሎም ግንባራት፤

ዝኸበርኹም ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ፣

ዝኸበርኹም በቲ ኹሉ በደል፣ ወፅዓ፣ መሕረዲ፣ ፆታዊ ጥቕዓት ከይተሰኮንኩም ካብ ወለድኹም ዝወረስኩምዎ ሕራነ ተዓጢቕኩም ብኹሉ ዓይነት ናይ ቃልሲ መንገዲ ቃልስኹም እተካይዱ ዘለኹም በቢብርኩ እትርከቡ ምሁራት ፣ መናእሰይ፣ ሰብ-ሃፍቲ፣ ብሓፈሻ ኩልኹም ደቂ ትግራይን ተጋሩን፤

ዝኸበርኹም ካብ ትግራይ ወጻኢ እትርከቡ ተወለድቲ ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ኩልኹም፤

...

ከምዝፍለጥ ብወረርቲን ጨፍጨፍቲን ሓይሊታት ቤተ-መንግስቲ ኣራት ኪሎ፣ ህግደፍን ሓይልታት ትምክሕቲን ተመሪሑ፤ ናይ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትን ናይ ሃገረ-ሶማልን  ድጋፍ ተወሲኹዎ 100 መዓልቲታት ዘቑፀረ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ብዘቕንዐ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ምኽንያት ዓሰርተታት ኣሽሓት ወገናትና ኣብ ጠላዕ ፀሓይ ተሓሪዶም፣ ኣሽሓት ደቂ-ኣንስትዮ ትግራይ ተዓሚፀን፣ ቁሸታት ትግራይ ብቑምብላታትን ናይ ድሮን ሚሳኤላትን ነዲደን ፤ ኣዝርእቲን ኹልሳሳትን ናብ ኣስመራን ጎንደርን ተጓዒዞምን ነዲዶምን፤ ንብረት ትግራይ እውን ከምዘሎ ብወረርቲ ሓይልታት ተዘሚቱ፤ ፋብሪካታት ዓንዮም፤ እንስሳ ዘቤታት ተቐቲለን፤ ትካላት ጥዕና ዓንዮምን ተዘሚቶም፣ ኣብያተ ትምህርቲታት ተወሪሮምን ዓንዮምን...ኮታስ ኣብ ዓለም ክህሉ ዝኽእል ኩሉ ግፍዒ ኣብ መሬት ትግራይ ተፈፂሞም። ሐዚ እውን እቲ ኹሉ ግፍዒ ብዝያዳ ተጋዲዱ ቀፂሉ ይርከብ።

Videos From Around The World

ጥቅምቲ 24 -ለካቲት 4፣ 2013 ዓ.ም - 100 ናይ ዘርኣዊ ማህለቕቲ(ጄኖሳይድ) መዓልቲታት! #100DaysofTigrayGenocide

 

እዚ ኩሉ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ "ስርዓት ንምልዋጥ" ፣ "ነቲ ሓደ ውድብ ኣውሪድካ ነቲ ካልእ ምድያብ" ዘይኮነስ ንትግራይ ካብ ካርታ ንምሕኻኽ፣ ንተጋሩ እውን ከም ብሄር ንምፅናት ከምዝኾነ ቅድም ኢሉ ዝግመት እኳ እንተነበረ ሐዚ ድማ ብዝያዳ ተግባሮም ርኢኻ ብቐሊሉ ምርዳእ እውን ዝከኣል እዩ።

 

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሕቡእ ዘይኮነስ ብቕሉዕ እዩ ዘርኣዊ ህልቂት(Genocide) ተኣዊጁ ዝካየድ ዘሎ። ንትግራይ ከም ብሄር ናይ ምፅናትን ንትግራይ ካብ ካርታ ናይ ምሕኻኽን ናይ ነዊሕ ዘበናት ሕልሚ ሓይልታት ትምክሕቲ ምስ ሕልሚ  ህግደፍ ሰሚሩ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እውን ንናይ ውልቃዊ ናይ ስልጣን ድሌቱ ክብል ተፀምቢሩዎ እኒሀ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እቲ ኹሉ ክፍፀም ዝኽእል ኩሉ ግፍዒ፣ መቕተልቲ፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ዕንወት ይፍፀም ኣሎ።

 

ናይቲ ግፍዒ ዝለዓለ ጫፍ ክብሃል ዝኽእል ድማ: ኣብ ግራቱ ዝነበረ ዝሩእ ዝተቓፀሎን ተዓፂዱ ተፃዒኑ ዝተወሰዶ፣ ኣብ ገዝኡን ጎዶኡን ዝነበረ እኽሊ እውን ዝተዘመተ ህዝብና ናይ  ደገ ሓገዝ እውን ንከይረክብ ንዝሓለፉ 100 መዓልቲታት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ልዕሊ 80% ኸባቢታት ትግራይ ከይኣቱ ተኣጊዱ ከምዝርከብ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት እውን እናቃልሑዎ እዮም። ምስኡ ድማ ልዕሊ 90% ትካላት ጥዕና ካብ ስራሕ ወፃኢ ተገይረን፤ 89% ኣምቡላንሳት ተወሪረን እየን።

 

እቲ ድሌት ነቲ ብጥይት ዝቕተል ምቕታል፤ እቲ ኻልእ ትግራዋይ ብጥሜትን ብሕማምን ክመውት ምግባር እዩ፤ እቲ ብሂወት ክተርፍ ዝኸኣለ ድማ ፎቖዶ ስደት ፋሕፋሕ ክብል ምግባር እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ብሄር ትግራይ ዝተኣወጀ ግልፂ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ(ጄኖሳይድ) ወፍሪ እዩ።

 

እዙይ ከይኣክል ድማ ህዝቢ ትግራይ ክውረር ፣ ክጭፍጨፍ፣ ከም ህዝቢ ክጸንትን ክበርስን ነቶም ወረርቲ ሓይሊታት ካብ ኣዲስ ኣበባ መሪቆምን ባሪኾምን ዝለኣኹ "መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታት" ዝብል ስም ዝተሰከሙ ብተግባር ግን ናይቲ ኩሉ እኩይ ተግባር ተሓባበርቲ ዝነበሩ ወገናት ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ድማ ሕንኽ ከይበሉ "ሓለይቲ" መሲሎም ናብ መቐለ ብምኻድ ናይቲ ንሳቶም እውን ተዋሳእቲ ዝነበሩሉ ትኩስ ሓዘንን ሞትን ህዝቢና "በፃሕቲ" ኮይኖም ክርኣዩ ፈቲኖም እዮም። ነዙይ ዝረኣየ ህዝቢ ከተማ መቐለን መላእ ህዝቢናን ድማ "ህዝባዊ እምቢትኡ" ብምግላጽ ሓያል ተቓውምኡ ኣስሚዑ እዩ። ነዚ ተቓውሞ ስዒቡ ድማ ኣብ መቐለ፣ ውቕሮን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ብወረርቲ ሓይልታት ሓያሎ መርሸንቲ በፂሑ እዩ።

ነዙይ ኣንፃር ወረርቲ ዝተርኣየ ተቓውሞን እምቢታን ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ብዝግባእ ምስጋንኡ እናቕረበ ንቐጻሊ ድማ ኩላትና ተዋዲድና ቃልስና ብኹለ-መዳይ ብዝሓየለ መጠን ንክቕጽል ፃውዒቱ የቕርብ።

 

ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለው ግፍዒታት ሓቀኛ ምስሊ ክሕዝ ዝገብሮ ዘሎ ዘይተሓለለ ናይ ዲፕሎማሲን ፕሮፖጋንዳን ቓልሲ ክሳብ እቶም ንህዝብና ከፅንቱ ዝመፁ ሓይልታት ካብ ትግራይ ተፀራሪጎም ዝወፁ ኣሐይሉ ክቕፅል ሰብ-ሕድሪ ፃውዒቱ የቕርብ።

ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ መዋእላት ኩለ-መዳያዊ ብድሆታት እናገጠሙዎ ከይተሰኮነ ፣ የግዳስ ብዓወት እናዛዘመ ህላውኡን ክብሩን ኣውሒሱ መጺኡ እዩ ፤ ናይ ሐዚ ትውልዲ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ወለዱ ዝዓጠቖ ሕራነ ምርኩስ ገይሩ፣ ምስኡ ድማ ፍፁም ንሕስያ ዘይብሉን ከም ህዝቢ ከፅንቶ ዝመፀ ሕልሚ ፀላእቱ እውን ደሚሩ ነቲ ሐዚ ገጢሙዎ ዘሎ ናይ ህላወ ፈተና ሓቢሩ፣ ሰሚሩ፣ ተናቢቡ ከምሓልፎ፣ ህላውኣን ክብራን ውሕስቲ ዝኾነት ትግራይ ጋህዲ ከም ዝገብር ሰብ-ሕድሪ ንፃት እውን ኣይጠራጠርን።

 

ሰብ-ሕድሪ ዋላ እውን ብቑፅሪ ውሑድ ይኹን ብፍላይ እቲ ካብ ግጉይ ርድኢት(ተስፋ) ወይ ብዝኾነ ካልእ ኣጋጣሚ ምስቲ ፀላኢ ተሰሊፉ፤ ንድሕሪት ከይምለስ ድማ "ጭራ-ነብሪ ምሓዝ" ኮይኑዎ ናይቲ ዕንወት መሳርሒ ኾይኑ ዘሎ ገለ ትግራዋይ ህድእ ኢሉ ክሓስብ፣ ኣብ ዝሃለወ ሃልዩ ኣብ ጎኑ ህዝቡ ተሰሊፉ ናብቲ ሃለዋት ህዝብን ዓዲን ናይ ምውሓስ ህዝባዊ ቃልሲ ብሙሉእ ክፅምበር ፃውዒቱ የቕርብ፤ ህዝቢ ትግራይ ድማ ሓንጎፋይ ኢሉ ከምዝቕበሎ እምነቱ ዓብዪ እዩ።

 

ሰብ-ሕድሪ ነቶም ምእንተ ህላወን ክብሪን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩሎም ዓውደ-ግንባራት ዝኳሽሑ ዘለው ጀጋኑ ዘለዎ ክብሪ ዝለዓለ ምዃኑ ይገልፅ።

 

ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማእታትና!

ህዝባዊ ቃልሲ ይስዕር!

ዓወት ንህዝቢ ትግራይ!

ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ:

ፍትሕን ርትዕን ዝነገሳ ፣ ዴሞክራሲያዊትን ምዕብልትን ትግራይ ጋህዲ ንምግባር ንተግህ!

 

ለካቲት 4፣ 2013 ዓ.ም


Back to Front Page