Back to Front Page

ቃልስና እንታይ ይምሰል? ከመይ ይቐፅል? እንታይ እንታይ መልክዓት ይሃልዉዎ? እንታይ ኣይሃልዎ?

ቃልስና እንታይ ይምሰል? ከመይ ይቐፅል? እንታይ እንታይ መልክዓት ይሃልዉዎ? እንታይ ኣይሃልዎ?

 

 

(.- ትግራይ)

02-13-21

 

እቲ ዘለናሉ ኣዝዩ ፈታኒ ናይ ታሪኽ   ምዕራፍ ሃንደበት ካብ ሰማይ ዝነጠበ ከምዘይኮነ ንኹልና ግልፂ እዩ። የግዳስ ብቐንዱ ናይቲ እናተደመረ ዝመፀ ውሽጣዊ ድኽመትና ውፅኢት እዩ ምባል እዩ ዝከኣል። ብኻልእ ወገን ድማ ብሰንኪ ናትና ሕመቕ ካብዚ ካብቲን ክእከቡን ሓይሊ ክረኽቡን ዝኸኣሉ(መዓልቲ ዝወፀሎም) ኣብ ዘየቋርፅ ቃልሲ ዝነበሩ ካብ ሕሉፍ ጉዕዞናን ካብ ታሪኽን ዝወረስናዮም ሓያል ተፃብኦታት እውን ኣለው ከምዝረአ ድማ እቶም ንፃት ትኽስ ኢሎም ዘይፈልጡ ታሪኻዊ ፀላእትና  ብፍላይ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓሰርተ ዓመታት ዘይተቛረፀ ሰላሕታዊ ቃልሲ እነሆ ሎሚ ብዙሓት ናይ ውሽጥን ደገን ዘራያት እውን ኣኻኺቦም እቲ ኣብ ልዕሌና ዝሓልሙዎ ኹሉ ብዕሊ ክፍፅሙ ዕድል ረኺቦም ኣለው። (ርግፅ እዩ እቲ ኹሉ ዝፍፅሙዎ ዘለው ግፍዒ ጥዕና ብዘለዎ ዝኾነ ሕልና ክግመት ዝኽእል ኣይነኮነን፤ ኮይኑ ግን ካብ ናይ ሕሉፍ መንነቶምን ድሌቶምን ተበጊስካ ካብኦም ከምዚ ዝበለ ግፍዒ ጥራሕ ኢኻ ክትፅበ ዘለካ፤ ዘይተፀበኻ እንተኾይንካ ግን ኣብ ፀላኢኻ ዘለኻ ገምጋም ግጉይ ነይሩ ማለት እዩ)

 

 

 እቲ "ባዕላዊ ውድቀት" እንብሎ ዘለና ብቐንዱ ካብ ስእነት ራእን ቅንዕናን ደሚሩ ዝሓዘ መሪሕነት ዝብገስ እዩ፤ ምስኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንመሪሕነት ንህወሓት ናይ "ብሕታዊ መድሕን"ነት ቦታ ሂቡዎ እንተብቅዕ ብተፃራሪ ኣንፈት ግን እቲ ውድብ(ህወሓት) ብፍላይ 1993 . ነንሕድሕዱ ተናኺሱ ተዳኺሙን ስልጣን ኣብ ኢድ ሓደ ሰብ ተዓኹሊሉን እንተብቅዕ ስዒቡ ዝመፀ ትፅቢት ዘይገበረሉ ሞት ናይቲ ብሕታዊ ናይ ሓሳብ ፍልፍሉን ዝነበረ መራሒኡ ኣይተ መለስን ንሱ ዝፈጠሮ ናይ መሪሕነት ክፍተትን ስዒቡ በስቢሱ፣ ዝዒጉ፣ ውሽጡ ቆንቍኑ ራዕ ኢሉ ምውዳቑ እውን ክጥቀስ ዘለዎ ባዕላዊ ውድቀት እዩ። 

 

 እቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ብውሱን መልክዑ ፈኸም ክብል ዝጀመረ ብኣውሩኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝነበረ ንጥፈት ዝቕዳሕ ናይ መናእሰይ ትግራይ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ(ኣብርሆት) እውን እንተኾነ "ብሄራዊ ሕቶታትን ረብሓታትን ትግራይ" ናብ ቅድሚት ኣምፂኡ መዘራረቢ ዛዕባታት ንምግባር ዝኸዶ ከያዶ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ከም ሓደ ኣገዳሲ ስጉሚ ንቕድሚት ዝውሰድ እኳ እንተኾነ ብዕምቆት እንትፍተሽ ግን ብስምዒታውነትን ዕስላዊ ኣተሓሳስባን ተዓብሊሉ እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል፤ ንግዝኡ ዝምጥኑ ብሉፅ ዓቕሚን ፅፉፍ ስነ-ምግባርን ዘለዎም መራሕቲ ናብ ቅድሚት ኣምፂኡ ምባል እውን ኣይከኣልን፤ ናይ ሓሳብ ፅፈት፣ ዕምቆትን ብዝሓነትን እውን ዝነበሮ ኣይኮነን፤ ኣብ ሓደ ክልተ ከም "ፋሽን" ዝመፁ ሓሳባት ዕንክሊል ዝብል ነይሩ፤ ኣዞ ውሒዱዎ እውን እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል።

 

 ስለዝኾነ እውን ዋላ ኣብዚ ናይ ኵናት ምዕራፍ ኮይንና እውን ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳትናን ክያዶታትናን  ደው ኢልካ ምሕሳብ የድልየና እዩ። ነዚ ኹሉ ግን ቅድም ቀዳድም ናብ ኩሎም ዓውደ-ግንባራት ዓቕሚን ራእን ዘለዎም፣ ኣርሒቖም ኣመትቲ ስኽን ዝበሉ፣ እኹል ንባብ ዘለዎም፣ በላሕቲ መራሕቲ ናብቲ ኩለመዳያዊ ቓልሲ ናብ ቅድሚት ብምምፃእ እዩ ክጅመር ዘለዎ። ኣብዚ ቀረባ ግዘ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ(ብፍላይ ኣብ ትዊተር) ዝርአ ዘሎ ብውሑድ ሓይሊ ሰብ ንሽሾ ፀላኢ ማይ ማይ ዘበለ  ውሕሉል ቃልሲ ሓደ ዘረድኣና ሓቂ እውን ግዱስ፣ ውሕሉልን ጥርኑፍን መሪሕነት ናይ ምህላው ኣድላይነት እዩ።

 

ብሓፈሻ ቃልስና ውሕሉል፣ ኩለ-መዳያዊ(holistic) ዝተነፀረ፣ ዝተሓሰበሉ፣ ናብ ውሽጥና እውን ዝርኢ፣ ሓይሊ ዝእክብ፣ ብሓሳብን ሓሰብቲን ዝምራሕ ክኸውን ምስራሕ የድሊ።

 

 

ኣብዚ እዋን እዚ ዝህሉ ቃልሲ 6 መልክዕ ዘለዎ ክኸውን፣ ነንዓርሱ እውን ክመጋገብ ኢና ክንሰርሕ ዘለና፤

Videos From Around The World

 

1. እቲ ኣብ በረኻ ዝግበር ዘሎ ቓልሲ ብተግባር ምድጋፍ እዚ እውን ናይ ንዋት ሓገዝ ምግባርን ብኣካል ናብ በረኻ ብምውፃእ ብረት ምልዓልን፣ ካልኦት መናእሰይ እውን ናብ ሜዳ ክወፁ ምብርትታዕን ዝሓውስ ይኸውን፤

 

2. ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለው መናእሰይ ብኣልማሚት ስማ-ስም ምሃብን ምግላልን ዘይኮነስ እቲ መድረኽ መቃለሲ መድረኽ ክገብሩዎ ምብርትታዕ፣ ንሶም ኣካል እቲ ህዝባዊ ቓልሲ ክኾኑ፣ ንኽብሪን ረብሓን ህዝቦም ብሙሉእ ልቦም ደው ክብሉ ምብርትታዕ፣ ሓቦ ክሰንቁ ምግባርን የድሊ። ብፍላይ ንገሊኦም ዝተወሰነ ናይ ህዝባውነት ጨና ዘርኣዩ ሰባት ኣልዒልካ ምብርትታዕ እውን ከድሊ እዩ(ነቶም ብግልፂ ምስ ፀላኢ ወጋኖም ንህዝቦም ዘውቅዑ፣ ሰብ ዘቕትሉ፣ ብሞት ህዝቦም ዘላግፁ ግን ምቅላዕን ካብ ህዝቢ ምንፃልን ኣገዳሲ ክኸውን እዩ) እቲ ቐንዲ ነገር  እዚ እዋን ንሕና ተጋሩ ጎናዊ ግንፂ ክንገብር እውን ዝፈቅድ ከምዘይኮነ ምርዳእ እዩ። ብፍላይ  ነቲ ኣብዛ እዋን እዚኣ ውሽጡ ከም ውሽጡ ብሞይኡ ንህዝቡ ዘገልግል ሰብ "በልፂጉ" "ባንዳ ኾይኑ" ኢልካ ስቕ ኢልካ ብኣልማሚት ምፅላም ኣይጠቅምን። ኣንፈት ቃልስና ነቲ ኣብ ደምበ ፀላኢ ዘሎ ሰብ እውን ኣብ ዝሃለወ ሃልዩ ኣካል እቲ ቓልሲ ክኸውን ምብርትታዕ እዩ፤ ንሱ ዋላ ኣብ ዘለዎ ኾይኑ  ምስ ህዝቢ ወጊኑ ፊት ንፊት ንፀላኢ ዝገጥም እንተኾይኑ ናይ ህዝቡ ድጋፍ ከምዝረክብ መረጋገፂ ምሃብ ወይ ምልክት ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ፤

 

3. እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፃዕሪ ብምሕያል ማሕበረሰብ ዓለም ህሉው ሓቅታትን ህዝብናን ዓድናን ብምርዳእ ኣብ ጎንና ንኽስለፍ ዝተዋደደ፣ ውሕሉል፣ ብጥቃቐ ዝምራሕ ዜጋዊ ዲፕሎማሲ ምግባር፤ መሕደሪና ኣብ በሪ ገለ  ኤምባሲታትን ዓለማዊ ትካላት ምግባር ኣብ ዓለም-ለኻዊ መራኸብቲ ሓፋሽ ምስ ዝህልው ጋዜጠኛታትን ኣመራርሓን ስጡም ረኽቢ ምግባርን ነዞም መራኸብቲ ሓፋሽ ብግቡእ ምጥቃምን፤ ዝኸፈልና ከፊልና ስም ዘለዎም ሎቢ ገበርቲ ምቑፃር፤  ኣብ በብዓውዱ ዘለው ፅዕንቶ ፈጠርቲ ፍሉጣት ሰባት (ንኣብነት ደረፍቲ፣ ናይ ፊልም ሰብ ሞያ፣ ደረስቲ፣ ስፖርተኛታት፣ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ..) ኣብ ጎኒ ህዝብና ክስለፉ ምጉስጓስ ኣብ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ኹሉ ናይ ህዝብና ድምፂ ንዓለም ምስማዕ፤

 

4. TMH ንግዝኡ ዝምጥንን ናይ ሚድያ ኣወዳድባን ቁመናን ክህልዎ፣ ብሰብኣዊ ሓይልን ብንዋትን ክጠናኸርን ትርጉም ዘለዎ ድምፂ ተጋሩ ክኸውን፣ ብብርክት ዝበሉ ቋንቋታት ንዓለም ብግቡእ ተበፃሒ ክኸውን፣ ሕፅረታቱ ቐሪፉ ንህዝብና ትርጉም ዘለዎ ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕን ክዓቢን ምድፋእ ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ካልኦት ተወሰኽቲ ጥንኩራት ፀለውቲ ናይ ሚድያ ትካላት እውን ምጥያሽ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝግበር ቃልሲ ብውሕሉል ኣግባብን ሓይልና ብዝእክብን መንገዲ ክኸውን ምስራሕ ናይ ህዝብና ድምፂ ንዓለም ንምቅላሕ በሪ ዓበይቲ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ወግሐ ፀብሐ ምንኩሕኳሕ፤

 

 

5. ካልእ ኣንፈት ቃልስና ክኸውን ዘለዎ ሃይማኖታዊ እዩ። ብፍላይ ቤተኽርስትያን ኢትዮጵያ ናይ ህዝብና ዘርኣዊ ህልቂት ቀንዲ መዋሊትን ባሪኻ ለኣኺትን ምዃና ክፍለጥ ኣለዎ። እቲ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና እውን ከምኡ። እዚ ህዝብና ክፈልጦ ይግባእ። ልዕሊ እዚ ግን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሕብረተሰብና "ታይ በዲልና ዲና? ንምንታይ ፈጣሪ ጨኪኑልና? ፈጣሪዶ ኣሕዚንናዮ ንኸውን?" ዝመስል ንስኻ ግዳይ ኣረማውያን ኮይንካ ከተብቅዕ  ነቲ በደል ከም "ተመጣጣኒ ናይ ፈጣሪ ፍርዲ" ጌርካ ብምርኣይ ንነብስኻ ብምውቃስን ነቲ ፀገም ንፈጣሪ ብምሃብ ካብኡ ንምውፃእ ዘይምፅዓር ይርአ ብምህላው እዚ ክንሰርሐሉ ይግባእ። ከም ህዝቢ ዝወደቕናሎም ብዙሓት ነጥብታት እኳ እንተሃለው ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ናይቲ ሐዚ ንብርሰትና ዘሳጠሐ ውድቀት ብዓል ዋና መሪሕነት ህወሓትን መጣቕዕቱን እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብ ሕሉፍ ጉዕዞናን ካብ ታሪኽን ዝወረስናዮም ተፃብኦታት ኣለው። እቶም ኣብ ልዕሌና ነዚ ኹሉ በደል ዝፍፅሙ ዘለው ሰይጣን ዝሰረሮም ሓይልታት ብዝኾነ መለክዒ ካባና ዝሓሸ ሓቂ፣ ምኽንያታዊነትን ቅድስናን ዝሓዙ ኣይኮኑን፤ ድኻ ሓረስታይ  ትግራይ በቲ ውድቀት ንዓርሱ ተሓታቲ(ተወቃሲ) ዝገብረሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የለን። እዚ ንህዝብና ብግቡእ ምርዳእ የድሊ።

 ስለዚ ብሓደ ወገን ናይታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ-ኽርስትያን ኢትዮጵያ(ሽዋ) ታሪኻዊን ወድዓዊን ፀላእነት ህዝብና ብግቡእ ክፈልጥ ምስታ ቤተኽርስትያን ሙሉእ ናይ ስምዒት ፍትሕ ክገብር ምስራሕ  የድሊ ብኻልእ ወገን ድማ ነቲ ኹሉ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ብዝኾነ መንገዲ ከም "ናይ ፈጣሪ ቁጠዐ" ከይወስድ(ስለዘይኮነ) ምስራሕ የድሊ።

 

6. እቲ ኲናት እቲ ሐዚ ሒዙዎ ዘሎ መልክዕ ክሕዝ፣ ሸኽሚ እቲ ኵናት ትግራይ በይና ክትሽከም ካብ ዝገበሩ ናትና ዓበይቲ ሕመቓት እቲ ቐንዲ እቲ ኲናት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ክድረት ምፍቃድና እዩ። እዚ እውን ብቐንዱ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ትርጉም ዘለዎ ምንቅስቓስ ምግባር ዘይምኽኣልና፣ እቲ ንዓና ዘቃፅል ዘሎ ሓዊ ማእኸል እታ ሃገር እውን ከቃፅሎ ዘይምግባርና እዩ። እቲ ኩነታት ዝበለፀ ዝሓመቐ ዝገብሮ ድማ ቅድሚ እቲ ዕላዊ ኵናት ኣብዚ ጉዳይ ብሓደ ሓደ መራሕቲ ገዛኢ ውድብ ትግራይ ዝብሃል ዝነበረ እንትንዝክር እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጨፍጫፍ ደው ክብል እንተኾይኑ ሓደ ክንገብሮ ዘለና ኣገዳሲ ተግባር ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ በቲ ንዓና ዘቃፀለትሉ ሓዊ ክትቃፀል ምግባር እዩ። እዚ እውን ገሌና ንዓርስና ንመስዋእትነት ከነዳሉ ክሓትት ይኽእል እዩ። ኣብዚ ናይ ኣይሁዳውያን ናይ ሃጋና  ተሞክሮታት፣ ናይኒ ታሚል ታይገርስ፣ ናይ PKK ናይ ጃፓናውያን፣ ናይ ቻይናውያን .. ተሞክሮታት ምውሳድ ይከኣል እዩ። ምእንተ ትግራይ፣ ምእንተ ህላወ ህዝብኻን ዓድኻን ኢልካ ንነብስኻ ንሰማእትነት ክሳብ ምድላው ዝበፅሕ እታ እተቃፅለና ዘለና ሃገርን መሻርኽታን ሃልሃልትኡ ክበፅሐን ናይ ምግባር ቃልሲ ምክያድ ኣዝዩ ኣድላዪ እዩ።

 

 

ምስዚ ብተዛማዲ ሓደ ነገር ምባል የድሊ፤ ክንርድኦ ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ብዘለው ናይ ተጋሩ ማሕበራት መዋጮ፣ gofundme ካልኦት ኣግባባትን ብዝእከብ ገንዘብ ዝፍታሕ ፀገም ኣይኮነን ገጢሙና ዘሎ። ካብቲ ንሕና እነዋፅኦ ገንዘብ ናይ ሚድያን ዲፕሎማሲን ስራሕትና፣ ኣብ ሜዳ ዝግበር ቃልሲ እዮም ዝበለፀ ሂወት ህዝብና ዘድሕኑ። ብመሰረቱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ መንግስቲ ኤርትራ፣ ልሂቃን ኣምሓራ እዮም ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ብምፍጣር ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝብና ከይበፅሕን ህዝብና ብጥሜት ክመውትን ዓሊሞም ዝሰርሑ ዘለው እምበር ማሕበረሰብ ዓለም እኹል ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግባር ድሉው እዩ ዘሎ። ክሳብ ሐዚ ንትግራይ ተባሂሉ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩን ክኣቱ ተዳልዩ ዘሎን እኽሊ ንትግራይ ንሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ዝቕልብ እዩ(450,000 ቶን)  መንግስታት ኢትዮጵያን መሻርኽቱን እዮም እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝለኣኸልና ሓገዝ ናብ ህዝብና ከይበፅሕ ዓንቀፍቲ ኮይኖም ዘለው።

ካብ ደገ ዘሎ ወገንና ዝእከብ ሓገዝ ነቲ ብረታዊ ቓልሲ ንምድጋፍ፣ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ንምስራሕ፣ ሚድያታት ንምጥንኻርን ሓደሽቲ ንምጥያሽን፣ ኣብ ፍሉጣት መራኸብቲ ሓፋሽ ናይ ኣየር ሰዓት ንምግዛእን ፕሮግራማት ንምስንዳእን፣ ፀለውቲ ሰባትን  ኣብ ጎንና ንምስላፍ .. ከነውዕሎ  እዩ ዝግባእ።

 

 

ምስዚ ብምዝማድ ክግበሩ ዘይብሎም ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት እውን ምጥቃስ የድሊ፤

 

1. ኣብ ዘይረብሕ ፀርፊን ብሽሽቕን፣ ግዘኻ ምጥፋእ፤ ኣብ ንቓልስና እታወት ኣብ ዘይብሉ ናይ ፀላእትና ናይ ሓቂ ይኹን ናይ ሓሶት ኣጀንዳ ግዘኻን ጉልበትካን ምብኻን፤

- ብፍላይ ንናይ ህግደፍ ናይ  03 ደቂቀ-03 በለካ ለኽዐካታት እዝኒ ዘይምሃብ፤ ኩልግዘ ኣብ ቀንዲ ዋኒንካ ጥራሕ ምርምራም የድሊ፤

- በብእዋኑ ካብዚን ካብቲን ንዝብተኑ ሓቅነት ዘይብሎም "ሓምሺሽናዮም፣ ወዲእናዮም፣ በዚ ዕለት መቐለ ክእቶ እዩ" ዝብሉ ዝተጋነኑ "ናይ ዓወታት ዜናታት" እውን እዝኒ ምሃብ ኣየድልን፤  ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ወነ ንምሕምሻሽ ንዝመፁ ሓበሬታታት እውን ከምኡ። ኩሉ ነገር ሚዛኑ ሒዙ ክኸይድ ምግባር የድሊ፤ ብውልቂ ንዝመፀና ሓበሬታ እውን የማነ-ፀጋም እናረኣና ንመምዮም።

 

2. ኣብ ሞንጎ ተጋሩ ጎናዊ ጎንፂ

- እዚ እዋን ከም ህዝቢ፣ ከም ብሄር፣ ከም ዓዲ ንዝመፀና ናይ ህላወ ፈተና ብሓባር ኮይንና እንምክተሉ እዋን እዩ፤ እቶም ፀላእትና እቲ ጎንፂ ኣብ ሞንጎና ክኸውን ጠንኪሮም ይሰርሑ ምህላዎም ፈሊጥና ኣብ ናታቶም መፃወዲያ ክንወድቕ ክንፈቅድ ኣይግባእን። ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ፣ ዋላ ምስ ገለ ጌጋታቱን ድኽመታቱን ኣካል እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ንክኸውን እንሰርሐሉ፣ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሓይልና እንእክበሉ፣ እንተሓላለየሉ፣ እንደጋገፈሉ፣  እንደማመፀሉ እዋን እዩ፤

 

3. ሓቂ እዩ፣ ኣብዚ እዋን እዚ  ሱዳንን ግብፂን ልዕሊ እቶም ሰብ ሃገርና ይቐርቡና፤ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገብሩዎ ወታደራዊ ምትእትታው ዝምልከት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዚን እቲን ምባል፣ ግልፂ ድጋፍ ምርኣይ ኣየድልን፤ ኣብ  ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ እናረኣኻ ከምዘይረኣኻ ምሕላፍ የድሊ፤ ዝኾነ ርኢቶ ምሃብ እንተድልዩ እውን ዘይሻራዊ ዝኾነን ሓበሬታ ምትሕልላፍ ዕላምኡ ዝገበረን ጥራሕ ክኸውን ይግባእ። (ብርግፅ ኣብዚ ዛዕባ ብተግባር ክትገብሮ እትኽእሎ ነገር እንተሃልዩ  ዝፅላእ ኣይኮነን)

 

 

ኣብ መወዳእታ ዝስዕብ ነጥቢ  እውን ልዑል ትኹረት ክወሃቦ ይግባእ እብል፤

 ገለ ትማሊ መሪሕነት ህወሓት ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ጎዝዩ ንህዝቢ ትግራይ ናብቲ ናይ ሐዚ ዓዘቕቲ ሒዙዎ እንትወርድ  "ውድብና ፅቡቕ ኣለኺ፣ ብኡ ቐፅልልና" እናበሉ ዘጣቕዑ ዝነበሩ፤ ዝተፈለየ ሓሳብን ኣረኣእያን ንዘለዎ ሰብ ኣሽማት እናሃቡ ዝድህሉን ንትግራይ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ሓሳባት ብገንኡ  ከምኽኑ ዝሰርሑን ዝነበሩ፤ ንትግራዋይ ናብ ዝተፈላለዩ ሳንዱቓት ናይ ምእታውን ሓይሊ ናይ ምብታንን እምበር ናይ ምእካብ ተሞክሮ ዘይብሎም፤ ብሓፈሻ እቲ ኹሉ ውድቀት ክመፅእ ቀሊል ዘይብሃል ተራ ዝነበሮምን ገለ ኣሓትን ኣሕዋትን ኣብዚ ናይ ሐዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ቓልሲ እውን ኣብ ናይ ቅድሚት ወንበር ኮፍ ኢሎም በቲ ናይ ቀደም መንገዲ ህዝብና ካብ ስምዒት ወፂኡ ብምስትውዓልን ሓይሉ ብምእካብን ከይጉዓዝ ኣብ በለካ ለኽዐካ፣ ኣብ ፀለመ፣ ኣብ ጎናዊ ጎንፂ ክሽመም ክሰርሑ፣ ነቲ ቓልሲ ክጠቕሙ ንዝኽእሉ ሰባት ኣሽማት ብምሃብ ሓይሊ ክብትኑን ይርኣዩ ኣለው(እንተንኣሰ እዚ ናተይ ትዕዝብተይ እዩ) እዞም ኣሓትን ኣሕዋትን ኣብዚ ስምረትናን ውሕልናናን ዝሓትት መድረኽ እውን ኣሉታዊ ዝኾነ ተራ ይፃወቱ ብምህላዎም ብፍቓዶም ዝተወሰነ ዕረፍቲ ወሲዶም ናይ ትማሊ ጉዕዘኦምን ውፅኢቱን፣ ናይ ሐዚ እውን ኣካይድኦም እውን ክፍትሹ ይግባእ እብል። ብርግፅ ህዝብና እውን ነቲ ብሱልን ጥረን ናይ ምምማይ ዓቕሙ ከዕቢ ይግባእ። ኣብዚ እቲ ቐንዲ ነገር ናይ ውልቀሰባት ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያ፣ ድሕረ-ባይታ ወይ ካልእ ዘይኮነስ እቲ ናብ ብየናን ቅፅልን ዝጎዪ ኣብ ሓይሊ ምብታን ዝተደረኸን ፖለቲካዊ ቅኒት(political orientation) እዩ።

 

 

ንምጥቕላል፣ ገጢሙና ዘሎ  ፈተና ምናልባሽ ኣብ ዝሓለፉ መዋእላትና ካብ ዝገጠሙና ፈተናታት እቲ ዝሓየለ፣ ዝኸፍአ ፈተና ከምዝኾነ ምርዳእ የድሊ። እቶም ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍፀም ዘሎ ዘርኢ ናይ ምብራስ  ጨፍጫፍ(ጄኖሳይድ) ሃንደስቲ ዝኾኑ ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ልሂቃን(ሓይሊ ትምክሕት) መሪሕነት ህግደፍን ከምኡ ናታቶም ፈረስ ኮይኑ ነዚ ዘፈፅም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ገለ ኣብ ዙርዩኡ ዘለው ልሂቃን ኦሮሞን ንህዝቢ ትግራይ ከም ብሄር ከፅንቱ፣ ንትግራይ ካብ ካርታን ካብ ታሪኽን ክፍሑቑ እዮም ዓጢቖም  ዝሰርሑ ዘለው። ብፍላይ ሓይሊ ትምክሕቲ "ኣቦታትናን ኣቦ-ሕጎታትናን ብዓል ሚኒሊክ፣ ሃይለስላሰ፣ ደርጊ ንትግራይ ከምዘይትልዓል ገይሮም ስለዘየብረሱዋ፣ ብእኹል መጠን ስለዘየጥፍኡዋ ድሕሪ እዋን ፈኸም ኢላ ፈተና ስለዝኾነትና ናታቶም ጌጋ ክንእርም፣ ትግራይ ድሕሪ 1000 ዓመት እውን ከምዘይትልዓል ጌርና ከነጥፍኣ" ኢሎም እዮም ተላዒሎም፤ መራሒ ህግደፍ እውን ብናይ ባዕሉ ምኽንያት ናይታ ሕልሞም መሻርኽቲ ኮይኑ ዓድና የብርስ ኢሎ። ብፍላይ ኣብ ሞንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ንትግራይ ከም ብሄር ናይ ምብራስን ትግራይ ካብ ካርታ ናይ ምሕኻኽን ሓያል ቃል-ኪዳን ከምዘሎ ዘማትእ የብሉን፤ ኣብ መሬት ዘሎ ተግባር እውን ነዚ ዘረጋግፅ እዩ።

 ብሓፂሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሞንጎ ከም ህዝቢ ምጥፋእን ዋጋ ኸፊልካ ህልውናኻ ኣውሒስካ ስዒርካ ምውፃእን ተቐርቂርና ንርከብ። ስለዝኾነ እውን ነዚ ፈተና ብሕብረት፣ ብስምረት፣ ብጥበብ፣ ብኒሕ፣ ብዓቕሊ፣ ብሙሉእ(100 %) ተወፋይነት ከም ህዝቢ ተደጋጊፍና፣ ሓደ ኾይናን ኣብ ሞንጎና ነፋስ ከየእተና ክንወፆ ይግባእ።

 

 

 ትግራይ ናይ ግድን ስዒራ  ክትወፅእ ኣለዋ!

ንዓኣ ካብ ካርታ ክፍሑቑ፣ ንህዝባ ከብርሱ ዝተልዓሉ ፀላእታ እውን ግቡእ ዋግኦም ክረኽቡ ኣለዎም!

 

ዓወት ንህዝቢ ትግራይ!

Back to Front Page