Back to Front Page

"ኣንቲዐናኻ ሽጉርቲ ይብላኻ" በላ እዴታት መቐለ

"ኣንቲዐናኻ ሽጉርቲ ይብላኻ" በላ እዴታት መቐለ

ኻልኣዩ ኣብርሃ 02-08-21

ናይ መቐለ ፅዋ እዩ፣ "ፈጊኤናኻ" ኢልኩም ኣምብብዎ። እዙ ምስላ ከምዙ ናይ ሎምዘበን ወሪዱና ዘሎ ጉብአሞ እቲ መውረዲ ጉብአ እናሰሓቐን እናደረፈን ዘፅንትን ዘብባሳብስን ዘሎ "በላኤ ነፍስ ወስጋ"  ስርሑ እንተይወደአስ "ደበስ ክንገብርን ክነተስክረኩም መፂና ኣሎና" ዝብል ሕንከት ዘይፈልጥ ጉዳም ንምግላፅ ኣዴታት መቐለ ዝመሰለኦ እዩ። እቲ ዝፈግአ ሰብ ደምካ ክፈስስ እናራኣየ፣ ወዲቕካ ዓፅረሞት ሒዙካውን ካልእ ሰብ እንተዘይርኢውዎ ሞትካውን ይኽጉሶ እዩ፣ ከጥፋካንድዩ ፈጊኡካ። እንተፈትዩካ ዳኣ ሕዑፍ ኣቢሉን ድዩ ዝስዕመካ! ፍቕሪ መዓስ ጠፊኡና። ዘቢጡ ዝገዝኣና እምበር ኣፍቂሩ ዘመሓድረና ረኺብና አይንፈልጥን፣ ኣኹሱም ምስደኸመትና ኣብዝኣተናዩ ንሕስያ ዘይብሎም ዓዲ!

ሽጉርቲ ፍጋእ ባክቴርያ ከይዓስልዎ ዝከላኽል ፈውሲ እዩ። እቲ ናይ ፈጋኢ ሕንከት ምስኣን ዝለመድናዩን ዝሰልከየናን ስለዝኾነ ናብቱ ሽጉርቲ ንሳገርሞ፣ እቲ ፍጋእ ብሽጉርቲ ጥራይ ይሓውዶ? እዩ እቲ ሕቶ። ፍጋእ ከም እቲ እምንን ብድሕሪ እቲ እምንን ዘሎ ግን ዝትንፍስ እምንን ይዉሰን። እቲ ፍጋእ ብፀፀር እንኾይኑ ዋላ ሽጉርቲውን ኣየድልዮን። መገዲ ዓፅዮም እኽልን ኣባጊዕን ዝኸትሩ ዝነበሩኮ መስሓቕ ትግራይ ኮይኖም ተረፎም እምበር መንዶ ንሳቶም ከምዝሓሰቡዎ ጠምዩ እዩ? ዓይኒ ስኒ ዘይብል ማርሞ ሰንዳዋይን ክንድ ዕትሮ ዝኽውን ደንጎላን ግን ብህፁፅ ናብ ሆስፒታል ከይድካ ኣብ ቤት መጥባሕቲ ኣምላክኻ ምልማን እዩ። ህይወትካ ምስተረፈ ግን የዐሪኻ ከይሓወኻ እቲ ክቐትለካ ሃቂኑ ደንጎላ ዝደርበየን "ቦሎ፣  ድገሞ፣ ሰልሶ፣ ገና ኣይመተን" ዝብሉ ዝነበሩ ጎረባብትኻ፣ ግዱሽ ግን ናትካ ዘይኮነ ሰብ ናብ ሆስፒታል ወሲዱ ህይወትካ ምስ ኣትረፎ ከይትኽሶም ወይከኣ ሕነኻ ከይትፈዲ ካብ ኩሉ ሰብ ቐዲሙም ናብ ሆስፒታል መፂኦም ክጥይቑክኻሞ: "እንታይ ዝበለ ስሑት መዓልቲ እዩ፣ ናይ ሸይጣን ነገር" እናበሉ ኣፍ ካብ ኣፍ እናተቐባበሉ ክግረሙ ክትሰምዕ፣ ግሉኮስ ፈንጢሕካዶ ነዞም መላገፅቲ ክትወቕ ኣይትለዓልን? ካብታ ደንጎላ ዝኽፍአት እዚኣ እያ። እታ ደንጎላስ ኣካልኻ እያ ጎዲኣ፣ እዚኣኮ ሓንጎልኻ እያ እተባላሹ። ናብ ሓዊ ጋዝ በቲንካ ምብራዕ ማለት እዩ።

Videos From Around The World

ኣንታ እቶም ብኣድራጋ ዝተቐተሉ ዕጥቂ ዘይብሎም ንፁሃት ኣሽሓት፣ እተን ንሓዳር ከይበፅሓ፣ ምስ ሓዳረን ዘለዋ፣ ዓለም ዝገደፋ መነኮሳት ብዓሰርተ-ዕስራ  ናይ ሰብ መልክዕ ዘለዎም እንስሳተ ገዳም ስተገሰሳ፣ ንክልተ ኣሽሓት ዓመት ዝተዓቀበ ክቡር ሃይማኖታዊ ሓድግታት ክበርስ፣ ውልቀሰባት ፋርኬታ ከይተረፈ ክዝመቱን፣ ብኽንደይ ፃዕሪ ዝተፈረያ ትካላት ክዓንዋ፣ ሕጊ ዘይምልከቶ ዓርሞ ዝጠሓሰ ሽሾ ሰራዊት ኣምሓራ ኣብ ግዝኣት ትግራይ ኣትዩ፣ ብዓል ዋና ሶጊጉ መሬት ዝማናጠል፣ ኣርባተ መንግስታት ተዛሪዮም ትግራይ ከጥፍኡ ሃቂኖም፣ ህዝብን ዓድን ካብ ዓለም ፈልዮም፣ ማይን መግብን መብራህትን መራኽብን ኸሊኦም ክሳብ ዘፅንትዎ ዓለም ከይሰምዕ ክር ኣቢሎም ዝዓፀዉ፣ ክልተ ፅሉላት እዮም ከይበሃልኳ ምልእቲ ኢትዮጵያ ኣይራእኹን ኣይሰማዕኹን ምሓሸ፣ "በልዎም፣ ከየንሳእርሩ ሱሮም ቦቑስዎ" ዝብሉ ዝነበሩ ቃለ ክርስቶስን፣ ቃለ መሓመድን ዘራኽሱ ሽርካታት ሸይጣን ኣብዙ ምስኪን፣ ውፉይ ህዝቢ ትግራይ ተላዒሎም።

"ወይከ ፈተኽ"፣ ብትዕግስቲ፣ ብውሕልልና፣ ኣርሒቅኻ ብምርኣይ፣ ዝግበር ዘሎ ቓልሲ፣ እቶም ደንጎላ ዝደርበዩ ብዘይሓሰቡዎን ዘየስተንተኑዎን ኩነታት ትግራይ ብዓለማ ርእሰ ዜና ክትኽውን ምስተዓዘቡን፣ እቶም ጀጋኑና ዝብልዎም ናብ ዘይወጹዎ ፀገም ብምእታዎምን፣ ነቶም ኣቋብዕ ፈለስቲ ገይሮም "ድፋእ" ዝብሉ ዝነበሩውን ናይ ውርደቶም መዓልቲ ምቕራባ ምስ ረኣዩ ያንኪ ከምዝብልዎ "ሴቭ ዩር ኣስ" ኮይናቶም እዮም ንህዝቢ ትግራይ ከም ቖልዓ "ብኮረመለ" ክቕሽሹ ዝዳለዉ ዘለዉ።  ኣነ ምርዳእ ዝኣበየኒ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣጥሚኻ ሰላም ዝብል ጭርሖ ፀርፊ ድዩ ደርፊ? መቐለ ፅብቕቲ ንምብፃሕ እንተኾይኑ እንታይ ክትሪኡላ፣ ኣፋሕሺኹምዋኮ! ዝኾነ ኾይኑ ህዝቢ ትግራይ እናቃፀልኩም ማይ ኣይትኽዓዉሉ። ዝገደደ ክቐብፀኩም እምበር ህዝቢ ትግራይስ እቲ ትምህርቲ ደኣ ከቢድዎምበር ከምዛ ዝባን ኢዱ ፈሊጡኩም እዩ። እንድሕር ዘይትገድፍዎ ከመይ ገይሩ ክገድፈኩም? ዓይኑ ዘይርኢ ሰብ ክትቀትሉ እናረኣየ ከመይ ገይሩ እዩ ከም ሰብ ክቖፅረኩም?

ዓወት ንህዝቢ ትግራይ!


Back to Front Page