Back to Front Page

ኣናሳ.... ኮሳሳ.... ኣቨሳ.!ኣናሳ.... ኮሳሳ.... ኣቨሳ.! 

 

አሉህ በቁጥር  ኣናሳ

መብት የለህ ባደባባይ ምታነሳ::

 

በስጋ ነብስም ኮሳሳ:

እያወቁህ በግብርህ ነብርኣንበሳ::

 

ረገጡህ እንደኣሽዋ

ዳግም እንዳትነሳ

ጠፍትህ እንድትረሳ::

 

ወይ  ኣበሳ

ኣንተ የድር ኣንበሳ

መቼ ነው ምታገሳ!

Videos From Around The World

 

ረጭቡህ በሽታ

ቀጥሎም የጥይት እሩምታ:

ገደሉህ በተርታ

እየጨፈሩ በደስታ

እየጨሁ እልልታ::

 

ይህ እንዳያበቃ 

ጭሆትህ ተነጥቃ

ወነጀሉት  መኸተ 

ላንተ ለቆመው ጥበቃ::

 

ወይ  ኣበሳ

ኣንተ የድር ኣንበሳ

መቼ ነው ምታገሳ!

 

ዘግተው በሩ በስንስለት:

እንደ ቤተ ትምህርት,

እድገት በል ጤንነት ትካላት

በጨለማ እንድትኖር ግዞት

እስከ ምፃዓተ እለት::

 

ወይ  ኣበሳ

ኣንተ የድር ኣንበሳ

መቼ ነው ምታገሳ!

 

በሁለት እግር ሚራመዱ

ግን በሌላ ባለ ሁለት እግር የሚናደዱ

በስላም ካደረ

ከጠገበ ሆዱ

ራስ ቀና ካለ

ማየት ካሰተዋለ

መራመድ ከቻለ

ንሮ ካሽነፈ ከተስተካከለ::

 

ሌላ ስው ከረዳ

ከወደቀው ጏዳ

በምስቅልቅል እዳ:

እይናቸው ደም ስርፆ

በቅናት ሚፈነዳ:

ሆዳቼው በተቅማጥ ናዳ::

 

ይቅር ከዚህ ዘር

መጋባት ይሁን እብሮ መኖር::

 

ተመስገን ከበደ  03-05-21


Back to Front Page