Back to Front Page

ትግራይ ዶ ትኽዳዕ

ትግራይ ዶ ትኽዳዕ

አብ ሞንጎ ግራት ሳዕሪ ሳዕሳዕ

አብ ማእከል ህዝቢ ባንዳ ከዳዕ

ንብላዕ ተበልኩም ንብላዕ

ንኺድ ተበልኩም ንብላዕ

ከብዱ ዘቐድም ከሳዕ

ምብላዕ ምስታይ ምስዕሳዕ

ዝነበረን ዘሎን  ኩሉሻ

ዘይሐዊ መንሽሮ እንግዳዕ

ምስጢር ዘይዓቑር ነቓዕ

ወገኑ ዝሸይጥ ሸኳዕ

እኩል ነይኮነ ምቕላዕ

ክዝበጥ አለዎ ክቕላዕ

ክውገድ 'ዩ ዘለዎ ክስላዕ

ግን ህዝቢ ከም ህዝቢ ሐቢሩ ብሐንሳዕ

ምስ ባዕድ ፀሚዱ ብ ሕባዕ ሕባዕ

ትግራዎይ ከጥፍእ ብኽሕደት ምጥላዕ

ዘይዛሪ  ኲናት ሐዊ ምውለዕ

ነንርእስኻ ብሐዊ ምብልላዕ

ህዝብኻ ምፅናት ካብ መሬቱ ምጥፋእ

አይተራእየን አብ ዓለም ከምዚ 'ዘለ ክፋእ

ሕልፊ ከይወሰደ ሕልፊ ይስዋእ

ንኹሉ ማዕረ ጌሩ ብዘይ ምስሳዕ

'ታ ጥምይቲ ዓዲ ዘይነበራ ዝብላዕ

ብውግእ ድሕሪ ውግእ ብጥይት ትቕላዕ

ካብ ዓዘቕቲ አውፂኡ ከም ወርቒ ክትኩላዕ

ብ ዓለምለኸ ሽም 'ሀገሩ' ክፅዋዕ

ዝገበረ ትግራዋይ 'ዩ ዘይሰምዐ ይስማዕ

ጅግና ወዲ ጅግና ተባዕ

ሀገር ዘማዕበለ ዶ ይኽዳዕ

ፍትሕን ሰላምን ዘስፈነ ዶ ይውቓዕ

ወይን ድአ ይስዕር ንጠላም ይዋእ

ክሕደት ናይ ዞም ትምክሕቲ

ዝፀንሔ 'ዩ ካብ ጥንቲ

አነ ዝገርመኒ ናይቲ

ሰራዊት ኤሪትራ በኽቲ

አብ ክንዲ ህዝቡ ካብ ማእሰርቲ

ናፃ ዘውፅእ ብመስዋእቲ

ከዋራርድ ሕዱር ፅልኢ መላኪ ገባቲ

ዶብ ሰጊሩ ደም ተጋሩ ክሰቲ

ብጭካነ ተዋፊሩ አብ ማሕረድቲ

ክጉሕል ድስቲ ኩስኩስቲ

አብ ዘይኲናቱ መዋቲ

አብአ ተሪፉ ከም ኩዕንቲ

ተካል ሕድሮ ተካል ምዕልቲ

ታሪኽ ኤሪትራ ብልልቲ

ዝንተ ዓለም ዘይትዕረ ብርስቲ

መደበር ሕንከት ናይ ውርደት ብዓቲ

ገዛ ሕሳዳ መንበሪ ከሐድቲ

'ታ ወላዲት አይትሐትት ሕትምቲ

'ት ወላዲ ሪዒዱ ብማእሰርቲ

ኢድ መላኺ ሕስምቲ

ንብረቱ ጌሩዎም ተጋደልቲ

እንተ 'ቶም ሐለፍቲ

አብ ስሪኦም ሸየንቲ

ግዳይ 'ኮሮና' መስዋእቲ

አብ ወፃእ ዘለዉ ሐው ሐውቲ

ዝገደዱ ናይ ህግደፍ ናውቲ

ብፍላይ አለኒ ዝብል ትምህርቲ

አብ ህልው ኩነታት ክንዲ ዝዝቲ

ዒንኪላሎ አብ ጓል መንገዲ መጓቲ

ወያነ ጠፊአ ተልዎ ፀባ ዝሰቲ

ብዘይ ትግራይ ምኳኑ ፀናቲ

ትግራይ ዕርዱ ሙኻኑ ዘይአማቲ

አጆኻ ዝብል ንሰራዊት ዘማቲ

ምስ ሐራዲኡ ዝበልዕ ዝሰቲ

ዓዲ ተቐይራ ናብ ሐሙኹሽቲ

ሐንጎፋይ ዝብል መግዛእቲ

ሰብ ዶ ትብልዎ ከብቲ

አለዉ ከአ ሰብ ሀብቲ

ሰብ ዝመስሉ ወድዮም ክዳውንቲ

ካቻቶሪ ደቐንስትዮ ህፃውንቲ

መጋበርያ ህግደፍ መላፍንቲ

ብገንዘብ ሐይሊ ፖለቲካ ፃውቲ

ብ ህርፋን ንዋይ ዒረን አዒንቲ

ትግራይ ጎሲዩ ሽዋ ኸታቲ

መብዛሕትአ ድማ  ዕዝምቲ

አየብዚ አየብቲ ዕንድቲ

ትንፋስ ዘለዋ ሐወልቲ

እምኒ  ዶ ክንብላ ድንኩለቲ

አይትድግፍ አይትቃወም ዋላሐንቲ

ምስ ዝሐየለ ትውግን ምስልይቲ

ገሊአ ድማ ብሀይማኖት አመኽኒያ

ዕምራ ሙለእ ዘይትፈልጥ ፀልያ

አረጊት ሽጣራ ሕልሚ ሻዕቢያ

ትግራይ ክትብትን  ፈላልያ

ብኡ ቢላ ሀብቲ ኡቶፕያ

ክትወርር ተሀንጢያ

ትግራይ ሜሳ ኮይናታ ዋርድያ

ሐዋ ከተፅንት ፀሚዳ ምስ ጀለብያ

ፀላኢአ  ዘራይ ክኾና ሐርያ

ፅምብላሊዕ  ፀማልያ

ማዓኮራ ከይከደነት መዓኮር ኢትዮጵያ

ተኹላ ከተድሕን ውኻርያ

አብ ሐዊ ትጥበስ አብ ዘይእቶ አትያ

ዕምራ ሙሉእ አብ ውግእ በልያ

አብ ክንዲ ግጥም ብድሎ ድሎ

ርኹስ መንፈስ ዓዲ ሀሎ

ምስ ጎይታ ክሕደት አራት ኪሎ

ብደሕሪት እምበር ብኹላሎ

ብቕድሚት ግጥም ድአ አበይ ትኽእሎ

ብዝመፀት ትምፃእ ብቖረፃ ትልሎ

ጎማ እግሩ ጠፊኡዋ ዶ ትብሎ

እምበአር ነዚ ወራር 'ዚ ዝተቐብሎ

ፍቕሪ ምልኪ ዘፀለሎ

ህዝቢ ዘእተወ ሶሎሎ

ንዮ ነጆ ሩባ መረብ ዘሎ

ከዳዕ 'ዩ ባንዳ ፎእ ንበሎ

ሀገሩ ዝለኸየ ፀሎሎ

ክቕበር አለዎ ብቶሎ

 

አለና@2013

 

Videos From Around The World

 

Back to Front Page