Back to Front Page

ፈደይቲ

ፈደይቲ

አብ ዚአ መአልቲ

አብ ዚአ ሰአትቲ

ቁሊህ ኢላ ትግራይ

ናብ ቶም ተጋደልቲ

ቆሊሃ ናብ ደቃ

ቶም ዋእሮታት ነብሪ

ህነኦም ክፈድዩ....

ዓረሳሲናቶ ነቲ ነዳድ ጓህሪ

ጸዉእ አላ አዶ ዋእሮታታ ነብሪ

ህነኦም ክፈድዩ፤ ብጽንአት ብናህሪ

ባንዳታት አጺዶም

ትምክህቲ አሊዮም

ክቀስኑ አብ አዶም

አብታ ተሃጋሪት

አዶም መረበቶም።

 

AESOP

01-16-21