Back to Front Page

"ህዝቢ ኤሪትርያ ኣይሕተትን"?

"ህዝቢ ኤሪትርያ ኣይሕተትን"?

ኻልኣዩ ኣብርሃ 02-16-21

ኣብ ኣሰና ቲቢ ኣብዝግበር ዝነበረ ቃለ መሕትት ሰራዊት ኤሪትርያ ኣብ ትግራይ ብዝፍፅሞ ዘሎ ናይ ዲያብሎስ ተግባር ዘሕትቶ ንመን እዩ? ህዝቢ ኤሪትርያ ተሓታቲ ድዩ አይኮነን? ዝብል ተላዒሉ ነይሩ። እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ርእይቶ መሕዘንን መሰክሒን እዩ። እቆም ወሃብቲ ርእይቶ ዝበፅሕዎ ድምዳመ "ህዝቢ ኤሪትርያ ኣይሕተትን፣ ዝሕተቱ እቶም ናይ ህግደፍ መራሕትን፣ ገበን ዝፍፅሙ ዘለው ውልቀሰባትን እዮም። እቱ ዝሓትትውን ዓለም ለኽ ቤት ፍርዲ ገበን እዩ" ዝብል እዩ። ቐዳማይ ነገር እቲ ኣብ ኤሪትርያ ዘሎ መንግስቲ "ድላዩ እንተገበረ እኳ ኣሕሊፍኩም ኣይትቡዎም" ዝብል ቑፅሩ ማእለያ ዘይብሉ ምሁርን ዘይምሁርን ህዝቢ ኤሪትርያ ከምዘሎ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ቑፅሩ ቐሊል ዘይበሃልውን "እንታይ ገደሸና" እናበለ ናብርኡ ዝነብር እዩ። ገገሊኦምውን "ወያነ ፀላኢትና እያ፣ ህዝቢ ትግራይውን ወያነ እዩ" ብዝብል ናይ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ናይ ኤሪትርያ ህልውና ዘውሕስ ገይሮም ዝሓስቡ ኣለዉ። እቶም ኣንፃር ህግደፍ ዝቃለሱ ዘለዉን ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ዝኹንኑ ዘለዉውን ቑፅሮም ኣዝዩ ዝወሓደን ንህግደፍ ሓንቲ ቼንቲ ሜትሮ ድፍእ ከብል ዝኽእል ዓቅሚ ዘይብሎም እይኼ። ብቃላት ጥራይ ምቅዋምን እከይ ተግባራቱ ምቅላዕን እቱ ናይ ዝደንደነ ህግደፍ ጨርቂ ዝቐድድ ኣይኮነን፣ ይትረፍ ካብ ስልጣን ከውርዶ። ዋላኳ ህዝቢ ኤሪትርያ ቃላት ክገልፅዎ ዘይኽሉ ግፍዕታት ኣብልዕሊኡ ዝተፈፀሞ እንተኾነ ብህግደፍ ደንዚዙ ዘሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዝቐትልን ዝጉሕልን ዘሎ ናይ ሳዋ ሮቦት ሰራዊት ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ዳያስፓራ ዘሎውን ኣብዛሓኡ "ብዘበን ውቤ ዝፀመመ" ከምዚዝበሃል እዩ ኮይኑ ዘሎ። ፌዴሬሽን ፈሪሱ ኢሉ 30 ዓመት ብረት ኣልዒሉ ኣንፃር ገዚፍ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዝተዃሸሐ ህዝቢ ህግደፍ እትባሃል ሓንቲ ሰረት ዘይብላ ኣጉዶ ምዕናው ዓቅሚ ስኢኑ ንምባል የፀግም እዩ። ኤሪትርያውያን ህግደፍን መራሒኣን ካብ ወያነን ካብ ካልእ ፀላእን ከም ዋርድያ ዝሕልወና እዩ ኢሎም ዝሓስቡ እንተኾይኖ እቲ ስርዓት ክውገድ ዝኽእል በኤሪትርያውያን እንተይኮነ በግዳማዊ ሓይሊ እዩ ክኽውን ዝኽእል።

Videos From Around The World

"እንታይ ይብሉና? መሪር ቒም ዝዓቀበ ፀላኢ ኣብ ጎረቤት ከይነንብር" ብዝብል ስኽፍታ ህዝቢ ባህ ዘብል ዘረባታት ብምዝራብ ጥራሕ ተወሲኑ ዝነብር ኤሪትርያዊ መሊኡ እዩ። "ትግርይ ናይ ምድጋፍ ኣይኮነን፣ ኣሕዋትና እኮ ኣብዘይምልከቶም ዂናት ትግራይ ይመቱ ኣለው" ብዝብል ኣብ ትግራይ ብኢትዮጵያን ብኣምሓራ ጦር በይኑ ወራር ተዝፍፀምውን ዘይምግዳሽ ዝመስል ስምዒታት ይጋዋሕ ኣሎ። እቶም ኣብ ናቕፋ ንኤሪትርያውያን ሓጊዞም ኣንፃር እቲ ሕዚ ንትግራይ ወሪሩዋ ዘሎ ደርጊ ተዋጊኦም ዝተሰውኡ ተጋሩ ተጋደልቲ ደመ ከልብ ዳርጋ ምግባር እዩ። ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኤሪትርያ ካብ ብቃላት ምእባድ ዝዘለለ ሓገዝ ዝደሊ ዘሎ ፅባሕ ከይኮነ ሕዚን ሎሚን እዩ። ህግደፍ ዝላኣኾም ኣራዊተ ገዳም ንህዝቢ ትግራይ ምስኣፅነቱን መሬቱ ምስወረሩን ኣብ መጋባእያ ዓለም ናይ ኤሪትርያውያን ኣብ ልዕሊ ህግደፍ መሰኻኽር ኮይንካ ምቕራብ እንታይ ዓይነት ሓገዝ እዩ? ህዝቢ ትግራይ ብቕልፅሙ ሓርነቱ ምስ ኣውሐሰስ ባዕሉ ይዛዝሞ እምበር እንታይ ሓገዝ የድልዩ? ከምዚ ክርስቶስ ኣብ ምፅኣት ነቶም ሃጥኣን ክዛረቦም እዩ ዝበሃል ክሲ እዩ ነገሩ:-"ዓሪቐ ኣየልበኩምንን፣ ጠምየ ኣይብላዕኩምንን"

ንኤርትራውያን ፈተውትናዶ ፀላእትና ንምባል ተፀጊምና ኣለና። እቲ ብኤሪትርያዊያን ዓብላልነትን ብሰራዊት ኢትዮጵያን ኣምሓራን ዝበፅሓና ዘሎ ብርሰት ብዓይና እናረኤና  ኤሪትርያውያን ፀላእትና እዮም ንምባል ንሕና ተጋሩ ዝኽበደና ናይ ሕሉፍን ናይ መፃን ናይ ሓባር ዕጫና ብፍልጠትን ብውሕልልናን ስለዝረኣየና እዩ። እዛ ኣራኣእያ እዚኣ ኣብ ደምበ ኤሪትርያውያን ተነፂራ ኣይተቐመጠትን። ኤሪትርያውያን ንሓዋሩ ንሃገሮም እንታይ ሕልሚ ከምዘለዎም፣ ምስ ትግራይውን ከም ቆልዑ ብዕለታዊ ጎንፂ ብዘድሀበ ድኹም ኣራኣእያ ዝተደረኽ እንተይኮነስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ድሙቕ ዝኾነ ጥምረት ንምፍጣር ክግበር ዘለዎ ፃዕሪ ቑሩባት ካብዘቃልሕዎ ዝሓለፈ ስጡም ነገር የለን። ክቡራት ኤሪትርያውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን "ህዝቢ ኤሪትርያ ኣየሕትቶን" እናበልኩም ህግደፍ ድላዩ ክገብር ኣይተዐንትርዎ። ሓደ ህዝቢ ዝመርሖ መንግስቲ  ኣብ ልዕሊ ካልእ ህዝቢ ግፍዒ ክፍፅም እንተሎ "ኣይምልከተናን" ኢልካ ተጎልቢብካ ምድቃስ፣ ወይከኣ ንማንም ተግባራዊ ረብሓ ዘይብሉ ቃልዓለም ብሚድያ ምግዋሕ ነቲ ግፍዒ ዝፍፅም ሓይሊ ሓገዝ ካብ ምሃብ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ልቢ ግበሩ! ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡ ቀታላይን ደው ኢሉ ረኣያይን እዮም።

ትግራይ ትዕወት! ፀላኢኣ ይፀንት!

Back to Front Page