Back to Front Page

ሰራዊት ኤሪትራ

 

ሰራዊት ኤሪትራ

ላሳ ዓመት ተዋጊኡ ናፅነትና

ብፅንዐትን ሐቦን አውሒሱልና

ናይ ትማሊ ጅግና ሰራዊትና

ኢልና ከም ዘይተመካሕና

አማሲኡ ታይ ረኸቦ እስኪ ንገሩና

ሰብ ይሐርድ ዘስካሕኽሕ አመና

እንቑዕ ንሐው ዘየምኒ ንጓና

ድስቲ ኩስኩስቲ ፍንጃል ጀበና

ማሪኩ ኢሎም አርዲኦምና

ምስጢር እዚ ዝቕጠት እስኪ ንገሩና

ትማሊ ታንክታት ከምዘይማረኸ

ሺሾ ፀላእቲ ከምዘየምበርኸኸ

አነስ እነሃልኩም ሐኒኸ

ሰላሳ ዓመት  ገድሊ ህልኪ

ሰላሳ ዓመት ትሕቲ ምልኪ

ንገሊአ አብ ሳዋ    ናብ አራዊት ቀይርዋ

ንገሊአ አብ እንዳ ስዋ       ዓዲ አውዒልዋ

ከይትሐስብ  አልሚስዋ     ትምህርቲ ሐሪምዋ

ንቡር ጠፊኡዋ         ዓለም ደንፂዋ

መብዛሕትአ አብ ፅምዋ    ህግደፍ አርዒድዋ

ሞት አላማሚድዋ   ጥንቕልዒት ትሸይን ብደዋ

ዝመቲ ተበልዋ     ትጉሕል ከም አንጭዋ

ቕተሊ ተበልዋ      ትርሽን ሐዋ

ፈታውን ፀላእን ተሐዋዊስዋ    ርኹስ መንፈስ ሰሪርዋ

ዓዲ ሀሎ ብ ሪሞት አዚዝዋ    ሮቦት እምበር ሰብ ዶ ትብልዋ

እዚአ 'ያ ሰራዊት ኤሪትራ ናታ ሀብዋ
አነ ዝገርመኒ ናፅነት መን ''ምፂኡዋ
 
እንተ 'ታ ደንበ ተቓወምቲ ትብልዋ
ህግደፍ ሰርሲሩ አትዩዋ
ንኸይትሳማማዕ አሳማሚዕዋ
ፍቕርን ስኒትን ሐሪምዋ
አብ ጓል መንገዲ ሸሚምዋ
አየብዚ አየብቲ መንነታ ጠፊእዋ
አብ ስደት መሬት ዓሪብዋ
 
 
ገሊአ ተኹድድ አብ ዳስ ሐውያ
ገሊአ ትውግን ምስ ሰብ ጀለብያ
ገሊአ ትቓወም ምቕላስ ግን አብያ
መንነት አልቦ ትጥመቕ አብ ደንቢያ
ወርቂ ገዲፋ ፋንድያ
አዝማሪኖ ባሃሊት አብ ሞንጎ ተደርብያ
ማክያቶ ኪያሮ ኮፍ ኢልካ ሕከያ
ኮሪዶዮ ኮምቢሽታቶ ሐላው ፅርግያ
ታይ ግዳ ሳ ዝመፀ ይምፃእ እንድያ
ወይ ካአ ዝሐዝካ ሒዝካ ንወፃእ ጉያ
 
ግና ታ መንነታ ዘነፀረት  ኤሪትራውነት ዜግነት
ትግራወይ ግን መንነት   ምኳኑ ዝአመነት
ትቓለስ ትዕወት      እንተ ስዕረት ዘበት
 
 

ህግደፍ መንደፍ    ታሪኽ ገድልኻ  አብ ጎድፍ

ምስ ነፍጠኛ  ቆንዳፍ    ደርቢኻዮ እንዳ ጉሐፍ

ተሕሹካስ ኪድ ተናሐፍ  እዚ ዩ ታሪኽካ ሐርፋፍ

 

ተጋዳላይ ተረፍ መረፍ

ለኪሙካ አመና ህረፍ

ብህዝብኻ ትኻዓብ ትፅረፍ

አካ ርአና ብ ወይን ክትግረፍ

መስጣ ስዉእ ታሪኹ ዘይሐልፍ

ሕድሩ አብ መቓብሩ ብኽሕደት ዝቑልፍ

ዓዱን እንዳማቱን ንገደል ዘፅድፍ

እዚ 'ዩ ንደቕና ዝንገር ዝልፈፍ

ዕዳኻ ንዘርእካ ዝማሐላለፍ

ን መፃኢ ወለዶታት ንእልፍ አእላፍ

ነበሪ ኮይኑ ክዝንቶ ክፀሐፍ

 

አለና@2013

 

Videos From Around The World


 


Back to Front Page