Back to Front Page

ሰውራ ኤሪትራ

ሰውራ ኤሪትራ

እቲ ቐደም ህግደፍ ብ ዓንተራ

ሰባ አዳናጊራ

ናፅነት ኢላ ጨዲራ

መሬት አውጺአ ሐራ

አምበልቢላ ባንዴራ

መወዳእትኡ ሰውራ ተሰዊራ

ተደምዲማ ብፍግራ

ወልዕ ዝበሃላ ነበራ

ቐደም ሰረቕቲ አብ አስመራ

ወልዕ ኮይኑ ሎሚ ሰራዊት ኤሪትራ

ኽትቀትል ኽትጉሕል  ዶብ ተሳጊራ

ህዝብና ኽሳዳ አድኒና ሐኒኻ ሐፊራ

ሰፍ ዘይብል ዕዳ ወሪድዋ ተሸቑሪራ

ሐርነት ብዘይ ናፅነት ሰውራ

ምሰቲ ርስቲ መለሳ ናይ አምሐራ

ሐደ ሳዕስዒት እንዳአሉ ዘይብሉ ስብራ

'ት ሐደ ጥምኽሕቲ 'ት ሐደ ትዕቢት ማራ

ክልተ ገፅ ናይ ሐንቲ ባጤራ

ዘይቕዱሰ መረዓ ኦሮማራ

መምህር ምልኪ ተደመራ

ቃል ኪዳን ጎንደር ምስ አስመራ

ንፅንተት ትግራይ ብሐበራ

ብሐዊ ፀወታ ብኻዕቦ ሐሶት ዕንደራ

ብፍጹም ኽሕደት ዕንወት ጀመራ

እንሆ እምበአር

ዘስኻሕኽሕ ህልቂት ማይካድራ

ቐፂሉ አብ ኩሉ ስፍራ

አምሐራይ ኸተግብር ብፈኸራ

አፍራዛ ጩኻሮ ስሑል ኻራ

አቐባሊ ኮይንካ መሕረዲ ስድራ

ካህን ንውላዱ  ክደፍራ

ፈላሲት  ክትግሰስ በብተራ

ህፃን ከይተረፈት ተደፊራ

ክሳዳ ይቑረፅ እንተዕገርጊራ

ጥንስቲ ብፅሕቲ ወርሒ ምስ ድቃ

ከስዔ ከብዳ ተተርቲራ

ተረሺኖም ናፅላ ይኩኑ ዓበይቲ ደቃ

ሐራስ ብእምኒ ተወቒራ

እንታይ አሎ ዘይገበርዎ መራሕቲ ሰውራ

ሰራዊት ኤሪትራ ትቦቖስ ሰራውራ

እዚ ግፍዒ ዘየሕዘና ዳያሰፖራ

ደጊም ወያነ ተቐቢራ

ኢላ ብ ሐሶት ሰኺራ

ዕንዳ ዊስኪ ማዕንዳ ቢራ

ዝጠፈሸት  ሞስካቶ ነቢት ዓቲራ

ዝወገፈት ውን ተለቒሐ ተፀምቢራ

ተሐምበለ ክትብል ሐዲራ

ደርሆ ነቆ ዓዕዋፍ ምስ ዘመራ

ብድድ 'ተለት አዝማሪኖ ወዲ 'ስመራ

ስልጥንቲ 'የ በሃሊት ክነሳ ፋራ

ጌም ኦቨር ናብ ጌም ኦን ተሳጊራ

ተወድኤ ውግእ ተጀሚራ

ዕሉል ሰራዊተ ጉሒላ ተደኪራ

መላሲ ዘይብላ ተቐቢራ

ትብል ወረ መፂአ ተባሪራ

ሻቡ

ሸታሕታሕ ኢላ ረጊፃ ዓፍራ

 

እምበአር

ሐደው  አብ ስደት ትበልያ አብ ዘለኽንኦ ስፍራ

ሐደው ምስ ህግደፍ አብ ሲኦል ትሐራ

ይአክል 'ተልክን ምስ ሕዝብኽን ሕበራ

ኤሪትራውነት ፈንፊንክን መንነት ትግራዋይ ትዓትራ

ንሱ እዩ ትርጉም መንነት 'ት አውራ

ምስ ሕልናኽን ተዓሪቅክን ትነብራ

እንተ ጋኔን ዓዲ ሃሎ ሐዊ ፃሕቲራ

ጠኒና አትያ ኒሂራ

ዓዲ ጀጋኑ ወሪራ

ሕጂ እንደሞ ተቐርቂራ

ምስ 'ቲ ዝጎሓለቶ ፆራ

ክይትወፅእ በየን ጌራ

ብየማንን ፀጋምን ተሐፂራ

ብቖረፃ ኢዳን እግራን ተሰይራ

አዒንታ 'ውን ዒራ

ንላዕሊ 'ተለት ሞታ ዝፅበ አሞራ

ንታሕቲ 'ተለት አዛብእ ምስ ጭፍራ

ቀረባ ሐዋ  ረኺባ ምሳሐ ድራራ

አራዊት ንአራዊት ባዕለን ይቃረባ

ብቐደሙ መላኺ  ወኒንዎ ዕምራ

ምህሮ ርኹስ እኩይ ተግቢራ

ተካል ምዕልቲ  ረጊማ ምፍጣራ

መሬት ትግራይ ረመፅ  እሳተ ጎመራ

ወራሪ ዘበለ ኹሉ ዝቕበራ

እንተ ትፈልጥ አምበይ ምወረረት ኔራ

መላሲ ዘይብላ 'ታ ውዕሎ ክትነግራ

ሐሶት 'ተልካ አሕስአ ነበለት ማይ ቅነጣል ይመስክራ

ህዝበይ ፋሕ ጭንግራሕ ኢላ ከም ደቒ ዛግራ

ገሊአ ተረዲአ ገሊአ ተበሲራ

ገሊአ  ናብ ዓረባ ትኺድ ባሕሪ ተሳጊራ

ገሊአ ትግዐዝ ንደምቢያ ንጎንደራ

ትማሊ ኤሪትራ ን ኤሪትራውያን ትብል ኔራ

ሎሚ ኤሪትራ ን ጦር ሰራዊት አምሐራ

ፅባሕ ግን ኤሪትራ ንትግራዋይ ተቐይራ

መቦቖላ ትግራይ ሙኻኑ ምስ ተሰቆራ

ሐደ ህዝቢ ሙኻኑ ተማራሚራ

ካብ ጌጋአ ተማሂራ

ሕዱር ፅልኢ ቦናቒራ

ካብ ኩቱር ፅልኢ ሓሳዳ አረጊት ሽጣራ

ዕዋላ ውዲ ሹቕ ወዲኒ ታራ

ቕልውላው መንነት ሰባቢራ

መንነታ ብዕቱብ አነፂራ

ነብሳ አውፂአ ሐራ

ብፍግራ ዘይኮነ ብፃዕራ

ምምዕባል ካብ ትግራይ ተማሂራ

ነንሕድሕዳ  ተፋቒራ

ክትነብር ተኸባቢራ

ትሐርስ ሐሪሳ ትማሃር ተማሂራ

ነጋደይ ክትነግድ አብ ኩሉ ሰፍራ

ኩላ ዓዳ ክትሀንፅ ብ ፅፍራ

ምልኪ ብ ምራን ተአሲራ

ሕጊ 'ንዳባ አብ ኩሉ ሰፊራ

ቕዋም ዓደቦ ተተገቢራ

ክትምዕብል ብናህሪ ብርሃን ጩራ

ዘይውደእ ዕዳአ ከፊላ ምሕረት ትለምን ካብ እግዚሄራ

 

አለና@2013

 

Videos From Around The World


 


Back to Front Page