Back to Front Page

ዋእ! ነቐፌታ'ውን' ኮ ዓቐን ኣሎዎ።

 

ዋእ! ነቐፌታ'ውን' ኮ ዓቐን ኣሎዎ።

ብሰሎሞን ሃይሉ 03-25-20

ሎሚ ዕለት 24 መጋቢት 2020፡ ገለ ሓበሬታታት ወይ ድማ፡ መልእኽታት ኤርትራውያን ክቐራርም ክብል፡ ናብ መርበብ ሓበሬታ ቶጎሩባ ተቐልቂለ፡፡ እዛ መርበብ ሓበሬታ'ዚኣ፡ ንኹሉ ተተኣናግድ ብምዃና፡ ዓሚል እየ። ስለዚ ዳርጋ እንተዘይሓሚቐ፡ መዓልታዊ ከይከፈትኩዋ ኣይውዕልን።

 

ኣብ ናይ ሎሚ ዳህሳሰይ፡ ብቤት-ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ ዝተዘርገሐን ክልተ ማለት፡

ሓንቲ፥ ናይ ዶ/ር. ሃብተ ተስፋማርያም(ስዉእ) መልእኽቲ(ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት) ናብ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ኣቦ-መንበር ህወሓትን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ፡ ዝተላኣኸት ምስ መሰነይታኣ።

ካልእ ድማ፥ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ካብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ብምብጋስ፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘመሓላለፋ መልእኽቲ ብዝምልከት፡ ተቓውሞኡ ዝገለጸላ ኣርቲክል ረኺበ፡ ብጽሞና ኣንቢበየን።

 

ህወሓት መበል ኣርባዓ ዓመቱ ከኽብር እንከሎ፡ ኣቶ ኣባይ ወልዱ፡ ኣብ ዘማሓላለፎ መልእኽቲ፡ ንተሓኤ ጀብሃ ዓባይ, ብዘይኮነ ወንጂሉዋ ኢልካ፡ ምቕሩምራም ከምዝነበረ ብማዕዶ ተኸታቲለ ነይረ። ዝርዝር ትሕዝቶ መልእኽቱ ግን ኣይፈለጥኩን። ንስለ ሓቂ፡ ብዙሕ ከበር'ውን ኣይገበርኩን።

 

ምኽንያቱ፡ ንባዕለይ ተጋዳላይ ጀብሃ ብምንባረይ፡ መሪሕነት ጀብሃ ድማ፡ ጽቡቕ ታሪኽ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ዓበይቲ ወንጀላት ዝፈጸመ ምዃኑ ስለዝፈልጥ፡ ህወሓት እንተነቐፎ ኣይኩርኳሓንን እዩ። ኮርኲሑኒ'ውን ኣይፈልጥን።

 

መሪሕነት ጀብሃ ዓባይ፡ ምስ ኢዲዩ(ውድብ ልኡል መንገሻ ስዩም ዝነበረ) ይኹን፡ ምስ ኢህኣፓ ወጊኑ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን በደል ከምዝፈጸመ፡ ኣዐርየ ይፈልጥ እየ። ዝዋዓልኩሉ እዩ።

 

ናብ ትግራይ እናሰገረት'ውን፡ ንመሳፍንቲ ብምትብባዕ፡ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ክእድሙ ትገብር ምንባራ፡ ናይ ቀረባ ታሪኽ እዩ። እንታይ ዝሕባእ ኣሎዎ፡ ዶብና ሓደ ጊዜ, ዓዲ ኾኾብ ምላሽ፡ ካልእ እዋን ከኣ፡ እንዳ ሊሎ ምላሽ፡ እኮ ይባሃለና ነይሩ እዩ።

 

Videos From Around The World

ስለዚ " ጀብሃ ጌጋ ወይ ጉድለት እንተገይሩ. . . ክንግምግምን ክንማሃረሉን ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ግሃድኤ፡ ዓዲ ዘእቱ ኣይኮነን። ባቃ፡ ዋላ ገበን ይፈጽም ኣይትተንክፉልና እንተኾይኑ ጣቋ ዘለዎ ኣይኮነን።

 

እዛ ናይ ስዉእ ዶክተር ሃብተ መልእኽቲ፡ ካብ ዝተኸዘነቶ ወጺኣ ንንባብ ክትበቅዕ ኮይና ዘላ፡ ቃለ መሕትት ኣቶ ስብሓት ነጋ፡ ከም ምኽንያት ምዃኑ ኣሚቶም ኣለዉ። ናይ ብሓቂ፡ ኣቶ ስብሓት ነጋ፡ ጀብሃ ዘይፈጸመቶ ሓጥያት ዶኾን ስለዘሸከማ እዩ፡ እዚ ኩሉ መረረ ኢለ ንነብሰይ ክሓትት ገይሩኒ።

 

መቸም ኣቦይ ስብሓት ነጋ፡ ንጀብሃ፡ ጓና፡ ወይ ብማዕዶ ዝፈልጡዋ ኣይኮኑን። ንህወሓት ብዕሸሉ እናመርሑዎ እንከለዉ፡ ጀብሃ ኣብ ጎድኒ ኢዱ ወጊና፡ ክተጥፍኦም ተራኣ ከምዝተጻወተት ይፈልጡ እዮም። ሙሩጻት ተጋደልቶም ድማ፡ ከፊሎም እዮም። ጀብሃ ግን ኣይዋዓልኩዎን ኢላ ክትክሕድ ጸኒሓ እያ። ግን ድማ፡ ሓቂ እዩ።

 

ካልእ፡ ምስ ህወሓት ተዋጊኣ፡ ግን ከኣ ተሳዒራ፡ ናብ ኤርትራ ዝሰገረት ኢህኣፓ(ዓባይ ኢትዮጵያ)፡ ዘዕቆበታ፡ ተኸናኺና፡ ብወልቃይት-ሞጉእ ኣቢላ፡ መንገዲ መሪሓ፡ ናብ ጸለምቲ ክተስግራ ዝፈተነት፡ግን ከኣ ዘይሰለጣ፡ ቀጺላ ብባድመ- ሽራሮ ጥሒሳ ናብ ጸለምቲ ዓጂባ ክተሕልፋ ፈቲና፡ ኣብ ጎቦታት ገምሃሎ፡ ብሓያል ምክልኻልን መጥቃዕትን ሰራዊት ህወሓት ተደፊኣ፡ ርዖኣ ጠቕሊላ ዝተመለሰት፡ ተሓኤ-ጀብሃ'ምበር ህ.ግ. ኣይነበረትን። እዚ ሓሶት ድዩ? ገበን ድዩ? ወይ ኣበወጀት ዝባሃል ተግባር?

 

ተሓኤ-ጀብሃ፡ ካብ ሜዳ ተጸሪጋ ክሳብ ትወጽእ፡ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ተውርዶ ዝነበረት ኣደራዕ፡ እምበርዶ ኣብ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ እሙን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህወሓት፡ ዝግባእ ድዩ ነይሩ ኢልካ ክትሓትት የገድድ። ግን ድማ፡ እቲ ምኽንያት ፉሉጥ እዩ ነይሩ። ህወሓት፡ ዓርኪ ህ.ግ. ጌራ ስለዝረኣየታ፡ ንጽቡቓ ተመንያትላ ኣይትፈልጥን ጀብሃ።

 

በሉ! ኣይኮነን ዶ፡ ኣብ ዝላዓለ ጽፍሒ ኮይኖም ንህወሓት ዝመርሑ ዝነበሩ ኣቦይ ስብሓት፡ ኩሉ ኣብ ከባቢ ዶባት ዝነብር ኤርትራዊ ይኹን፡ ተጋዳላይ ጀብሃ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። እምባኣርከስ፡ ማዓት ጉድ ጀብሃ ዝፈልጥ ኣቦይ ስብሓት ነጋ፡ እንታይ ናብ ጸለመ የእትዎ? ጀብሃ፡ ንህወሓት'ምበር፡ ንህዝቢ ትግራይ ኣይበደለትን እንተኾይኑ እቲ ሞጎት፡ ላግጺ እዩ ባሃሊ እየ።

 

ኣነ ከም ዝመስለኒ፡ ኣቦይ ስብሓት ንጀብሃ ኣጸሊሙዋ ዘይኮነስ፡ ናብ ዝሓለፈ ታሪኽ እንታይ ምምላስ ኣድለዮ ዝብል እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኣነ'ውን ነዚይስ፡ ተኻፋሊ'ዚ ስምዒት ምኾንኩ። ኣብ ነበር፡ ኣንታይ ኣድከሞም ባሃሊ እየ። ግን ከኣ፡ ዝዕዘቡዎ ነገር ይህልዎም። ናትና ነገር፡ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ጥኒን ምባል ኣይበለየልናን።

 

ኣብ ካልኣይቲ ኣርቲክል፡ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ዘስደመመንን ዘጉሃየንን ግን፡ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ስየ ተደርብዩ ዘሎ መደራጉሕ እዩ።

 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ፡ ብመልሲ ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ናይ መወዳእታ ዓለም ከምዝበጽሐ ብዘምስል፡ መርገጺኡ ኣምሪሩ ከቐምጥ ክጥዕሞ ምእንቲ፡ ንህሉው ኣካውና ኣቶ ስየ ኣብርሃ ንጎድኒ ጎስዩ፡ "ታሪኻዊ መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ" ዝብል ስያመ ብምሽላም፡ " ሓጥያቱ" ማዕረ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክሰርዖ ዝተረፎ የብሉን።

 

እዚ ኣቀራርባ'ዚ፡ ''ክትበልዓ ዝደለኻ ኣባጉምባሕ፡ ዛግራ በላ" ከም ምባል ዝቑጸር እዩ፡፡ ኣብ ልዕሊ ንቕሓት ህዝብና ቁማር ንምጽዋት ዝዓለመን፡ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ዘውጽእ ኣቀራርባ ገይረ እየ ዝወስዶ።

 

ዜናን ባህልን ግሃድኤ፡ ከም መእተዊ፡ ነቲ ኢሳያስ ብጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዘማሓላለፎ መልእኽቲ፡ ከም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድ ምትእትታው ገይሩ ብምእማን ከምዝተቓወሞ ይገልጽ እሞ፡ ንናይ ኣቶ ስየ ኣብርሃ'ውን ብተማሳሳሊ ብምርኣይ፡ መርገጺኡ ከነጽር ከም ዝተበገሰ እዩ ዝሕብር።

 

ሰማይ ዝሃገሩ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘማሓላለፎ መልእኽትን ሒዙዎ ዘሎ ጽፍሕን ብሓደ ሸነኽ፡ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ኣማሓላሊፉዋ ኢሉ ጠቒሱዋ ዘሎ መልእኽትን ዘለዎ ጽፍሕን በቲ ካልእ ሸነኽ፡ እንታይ ዘራኽብ ኣሎዎ።

 

ንኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ታሪኻዊ መራሒ ህወሓት ኢልካ ብምሻም፡ ማዕረ ኢሳያስ፡ ንምህራሙ ምብጋስ ንባዕሉ ዕብዳን እዩ። ኣንፈት ኣቃላልሳ ምጥፋእ እዩ። ነጸብራቕ ናይ'ቲ እናጣሓሎ ዝመጸ፡ ውሽጣዊ ቅልውላው እዩ።

 

ኢሳያስ ሒዙዎ ዘሎ ጽፍሕን፡ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ እናማሓላለፎ ዝመጸ መልእኽትን፡ ህዝብና ሰሚዑዎስ፡ ግብረ መልሲ'ውን ሂቡሉ እዩ። ናይ ኣቶ ስየ ኣብርሃኸ።

 

ብዛዕባ ኣቶ ስየ ኣብርሃ መብርሂ ምሃብ ንህዝብና ኣገዳሲ እዩ። ብግሃድኤ ክማሓላለፍ ዝተደለየ መርዛም መልእኽቲ፡ ከይፎኩስ ስለዝተደለየ፡ ህሉው ኩነታት ኣቶ ስየ ኣብርሃ ኣይተገለጸን። እምባኣር ባዕለይ ዝፈልጦ ክሕብር። ንገምጋም ክሕግዝ ምእንቲ።

 

ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ካብ መስረቲ ህወሓት ሓደ እዩ። ኣብ 1ይ-ጉባኤ ህወሓት፡ ብ1979 ዓ.ም. ድማ ማ/ኮሚቴ ህወሓት ተመሪጹ። ብ1983 ዓ.ም.ፈ. ኣብ 2ይ-ጉባኤ ህወሓት ድማ፡ ኣባል ማ/ኮሚቴ ተመሪጹ። ብማ/ኮሚቴ ድማ፡ ኣባል ፈጻሚት ኮሚቴ፡ ሓላፊ ሪጅን ሰለስተ፡ ምክትል ወታሃደራዊ ሓላፊ ህወሓት ኮይኑ። ካብ ምምስራት ማሌሊት ንደሓር ድማ፡ ብደረጃ ኣባል ፈጻሚትን ወታሃደራዊ ሓላፊ ህወሓት ኮይኑ ክሳብ ዓወት መሪሑ። ድሕሪ ዓወት፡ ኣብ ህወሓት ብዝተፈጠረ ፍልልይ ክሳብ ዝወጽእን፡ ጠቕሊሉ ካብ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ክሳብ ዝላዓልን፡ ኣባል ፈጻሚት ህወሓትን ኢህወደግን ምኒስቴር ምክልኻልን ነይሩ። ፈጺሙዎ ብዝተባሃለ ጌጋ፡ ክሳብ ማእሰርቲ'ውን በጺሑ። ኮታስ ውሑድ ዘይኮነ ገልጠምጠም፡ ኣብ ባዕሉን ኣሕዋቱን ከምዘጋጠሞ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ኣብ ዕድመ ምግዳሉ ግን፡ ኣቦ መንበር ይኹን ምክትል ኣቦ-መንበር ውድብ ህወሓት በጺሑ ኣይፈልጥን።

 

ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ካብ ህወሓት ምስ ተፈላለየን ካብ መንግስታዊ ሓላፍነት ወሪዱ፡ ተኣሲሩ ምስ ወጸን፡ ናብርኡ ክመርሕ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዙ ክሳብ ሎሚ'ውን፡ ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ውልቀ ሰብ እዩ።

 

ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ብዝተናውሐ ቃልሲ ዝሓለፈን መሪሕ ተራ ዝነበሮን ብምዃኑ፡ ፖሎቲካዊ ጽልዋ የብሉን ዝባሃል እኳ እንተዘይኮነ፡ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ፡ ኣብ ከባቢ ዓዱ ተወዳዲሩ ዘይሳዓረ ሰብ እዩ። ብምዃኑ ድማ፡ ብኡ ደረጃ ፖለቲካዊ ጽልውኡ ከምዝቐነሰ ዝፍለጥ እዩ። ክሳብ ሎሚ፡ ዝኣምነሉ ፖሎቲካዊ ዕላማ ይኹን ራእይ፡ ከምዝህልዎ ዘየጠራጥር ኮይኑ፡ ኣባል ወይ መራሒ እዚ ውድብ'ዚ እዩ ክባሃል ግን ሰሚዐ ኣይፈልጥን።

 

ኣብ'ቲ ዝተኻየደሉ ቃለ መሕትት'ውን፡ ብዛዕባ ፖሎቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ማሕበራዊ ኣከዋውንኡ ክገልጽ ሰሚዐዮ እየ። እታ ብንጹር ዘይሰማዕኩዋ ግን፡ እታ ብግሃድኤ ተጠቒሳ ዘላ እያ። ኣብኣ ግን ዝብሎ ኣሎኒ።

 

እምበኣርከስ፡ ቤት-ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ፡ "ታሪኻዊ መራሒ. . . " ብምባል ሰይሙ፡ ማዕረ ማዕረ ኢሳያስ ክሰርዖ ፈቲኑ ዘሎ ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ብውልቁ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ፡ ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጣን ጽፍሒ ዘይብሉ፡ ነባር ኣባል መሪሕነት ህወሓት ዝነበረ እዩ። ፖሎቲካዊ ይኹን መንግስታዊ ሓላፍነት፡ ብደረጃ ኢትዮጵያ ይኹን ክልል ትግራይ የብሉን።

 

እታ ኣብ ባይታ ዘላ ሓቂ እዚኣ እናሃለወት፡ ምስ ገባሪ ሓዳጊ ኢሳያስ፡ ምስ'ዚ ንኤርትራ ቁልቁል ኣፋ ዝደፍኣ፡ ንከባቢና ብተግባር ብምሕማስ፡ ሻምፕዮን ዝኾነ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን፡ ነባር ኣባል መሪሕነት ህወሓት ዝነበረ፡ ሎሚ ግን ዝኾነ ይኹን ጽፍሒ ዘይብሉ ስደተኛ ፖለቲከኛ ኣቶ ስየ ኣብርሃን፡ ንምንታይ ምውድዳር ኣድለየ?

 

እዚ፡ ንቑንጪ ክንዲ ሓርማዝ ኣግዚፍካ ብምቕማጥ፡ ዝዓቖርካዮ ቂም ክተተንፍስ ካብ ምሕላንን ህዝቢ ምድንጋርን ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ፖሎቲካዊ ንድየት ግሃድኤ ዘንጸባርቕ ገይረ እየ ዝርእዮ።

 

ከም እንፈልጦ፡ ኢሳያስ ምስ ጋዜጠኛታቱ፡ ኣብ ናይ ብሕቱ ተሌቭዥን ቀሪቡ፡ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብ እንከሎ፡ ናይ ኣጋጣሚ ተሓቲቱ ዝመለሶ ኣይኮነን። ብሕቡእ ከካይዶ ዝጸንሕ ወፈራ፡ ብዘይሕብእብእ ኣሐይሉ ከም ዝቕጽሎ፡ ንህዝብና ክነግሮ ደልዩ እዩ ደርጒሑዎ። ንህዝብና ተዳሎ ብምባል፡ ጥሩምባ ኲናት እዩ ነፊሑሉ። እዚ ኣዋጅ'ዚ፡ ምትእትታው ዝብል ጥራሕ ኣይገልጾን። ልዕሊኡ ዝኸይድ ብከቢድ ወንጀል ዘሕትት ገበን እዩ። እዚ መልእኽቲ'ዚ ዘማሓላለፈ፡ ዝእዝዞ ሃገራዊ ቅዋም፡ ፓርላማ ይኹን ካቢኔ ዘይብሉ፡ ውልቀ መራሒ ብምዃኑ፡ ውልቀ ርእይትኡ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዘስዕቦ ሓደጋ ድማ፡ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ከም ጸሓይ ቀትሪ ቡሩህ እዩ።

 

ናይ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ግን፡ ተዓዲሙ ንዝቐረበሉ ሕቶ ርእይቱኡ እዩ ሂቡ። ናይ ውልቁ'ምበር ዝውክሎ ህዝቢ ይኹን ዝእዝዞ መንግስቲ'ውን የብሉን። እሞ ከኣ፡ ናብርኡ ኣብ ስደት ዝገበረ፡ ብእርጋን ብርኩ ዝተታሕዘ(ዕድመ ዝደፍአ) ውልቀ ፖሎቲከኛ'ውን እዩ።

 

ብወገነይ፡ ኣብ መልሲ ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ርእይቶ ይኹን ተቓውሞ ምቕራብ ኣይግባእን ይብል የለኹን። እዚ መሰል ምዃኑ እቕበል እየ። ናተይ ሕቶ ይኹን ርእይቶ፡ ንምንታይ ምስ ኢሳያስ፡ ኣወዳዲርካ፡ እቲ ኩሉ ፖሎቲካዊ ትርጉማት፡ ኣስታሓቃር መልእኽትን ኣውያትን ኣድለየ ዝብል እዩ። ናይ ብሓቂ ውሽጣዊ ጥዕና ናይ ዝጎዶሎ ቤት ጽሕፈት ይኹን ውድብ ግብረ መልሲ እዩ ባሃሊ እየ። ኣብ ባይታ ዘየለ ጸላኢ እናፈጠርካ፡ ህዝቢ ኣብ ስምፍላል ክትሽምም ምፍታን፡ ብናይ ራእይ ንጹርነት፡ ናይ ነገራት ተርታ ቀዳምነት ሰሪዕካ ክትቃለስን ክተቃልስን ዘይምኽኣል ዝወለዶ ዑረት እዩ ባሃሊ እየ። ዓገብ እዩ ክሕሰበሉ ኣለዎ እብል።

 

ናብ'ታ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ኢሉዋ ተባሂላ፡ ተመጢጣ፡ ተነፊሓ፡ . . . ትግራይ ትግርኚዶ ኣግኣዝያን ዝብሉ ኩምራ ፖሊቲካዊ ትርጉማት ተዋሂቡዋ ዘሎ ነጥቢ ክሰግር እየ።

 

ቅድሚ ናብ ርእይቶይ ምስጋረይ ግን፡ ብሓፈሻ መንነተይ ከፋልጥ። ኤርትራዊ፡ ወዲ ከበሳ፡ ካብ ብሄረ ትግርኛ፡ ክርስትያን እየ። እዚኣ ጽቡቕ ገይራ ትታሓዘይ። ቀጺለ፡ ነታ ስየ ኣብርሃ ኢሉዋ ዝተባሃለት፡ ካብ ናይ ግሃድኤ ኣርቲክል ከምዘላታ ክጠቕሳ። " ከበሳ ማእከል ዘይገበረት ኤርትራ፡ ኤርትራ ኣይትኸውንን . . ኢሉ ትብል እያ።

 

በሉ፡ ንዘበናት ኣብ ልዕሊ ህወሓትን መራሕታን ብቕርሕንቲ ተወጢሩ ዝጸንሐ እንተዘይኮይኑ፡ እዚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ተደርዲሩ ዘሎ ፖሎቲካዊ ትርጉማት፡ ኣውያትን መጸዋዕታንዶ መድለየ? ብወገነይ ፈጺሙ ኣይግባእን ባሃሊ እየ። ብትሕዝቶ ይኹን ብጊዜ መንጽር፡ ፈጺሙ ቅኑዕ መልእኽቲ'ውን ኣይኮነን። ናይ ጥዕና'ውን ኣይኮነን። ንምንታይ ? ?

 

1. ከበሳ ክባሃል እንከሎ ንመነ መን ድዩ ዘጠቓልል? ከበሳ፡ ነባር ኣውራጃታት፡ ሓማሴን፡ ሰራየ፡ ኣከለጉዛይ ማለት እንተኾይኑ፡ ኣብ'ዚ ነበርቲ ዝኾኑ፡ ብሄረ ትግርኛ ጥራሕ ድዮም? ኣይፋል። ፈጺሙ።

 

ግሃድኤ፡ ዘይትርሰዖ "ረሲዓ"። ግን ድማ፡ ረሲዓቶ ኣይኮነትን። ውሒዱዋ ወይ ድማ፡ ሽሙ ምርቋሕ ከቢዱዋ እዩ። ህዝቢ ሳሆ፡ ኣካል ህዝቢ ከበሳ ምዃኑ፡ እናመረራ'ውን ክትቅበሎ ኣለዋ። ሳሆ ምባል እንተኸበዳ፡ " ዓሳውርታ፡ ሚናፍረ፡ ገዓሶ፡ ሓዞ፡ ጦርዓ፡ ዓሳሊሰን ዓሳክረ . . እናበለት ክትስይሞም መሰላ እዩ። እናሃለዉ ክትርስዖም ግን ዓገብ።

 

ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ተሓኤ-ጀብሃ፡ ንስዉእ ኣሕመድ ማሓመድ ናስር፡ ናብ ኣቦ መንበር ዝመጸሉ ምስጢር ረሲዓቶ ድያ ግሃድኤ? ብዓዲ፡ ወዲ ከበሳ፡ ብሃይማኖት ድማ እስልምና ብምዃኑ፡ ዶኸ ኣይኮነን ዝተመረጸ። ንመታሕትን ከበሳን ከተኣሳስር።

 

ስለዚ፡ ከበሳ፡ ብብሄር፡ ብቐንዱ፡ ናይ ትግርኛን ሳሆን መበቆል ዓዲ እዩ። ብሃይማኖት ድማ፡ ናይ እስልምናን ክርስትናን ከባቢ እዩ። ነቲ ክዉን ሓቂ ገዲፍካ፡ ናብ ትግርኛ-ክርስትያን ምጽጋዕ ንምንታይ ኣድለየ።

2. ከበሳ፡ ብጂኦግራፍያዊ ስፍሓት ጽብብ ዝበለ'ኳ እንተኾነ፡ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብረሉ እዩ። እዚ'ውን ሓቂ እዩ። ፈቲናዮ ኣይመጸ። ጸሊእና ኣይነርሕቖ።

3. ከበሳ፡ ብበዝሒ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ሕምብርቲ ኤርትራ ዝርከብ ጂኦግራፍያዊ ከባቢ እዩ።

4. እዚ ከባቢ'ዚ፡ ብቐንዱ ባዕዳውያን ከም ማእከል ዝዓስከሩሉ ብምንባሩ፡ ኣብ ስነ ፍልጠት፡ ንግዲ፡ ዘበናዊ ምዕባለ ዝሓሸ ዕድል ዝረኸበ እዩ።

5. ኣብ ሕሉፍ ናጽነታዊ ተጋድሎና፡ ካብ መጠን በዝሑ ንላዕሊ ኣበርክቶ ዝገበረ፡ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ምዃኑ ድማ፡ ማንም ዝኽሕዶ የለን። ኤርትራ ሓራን ናጻን ክትከውን ዝተጻወቶ ተራ፡ መን ይስሕቶ?

 

እምባኣርከስ፡ እዚ ኩነታት'ዚ ዝፈልጥ ነባር ፖሎቲከኛ፡ ኣብ መስርሕ ድማ፡ ካብ'ቲ ዝዓበየሉ ፖሎቲካ ውጽእ ኢሉ፡ ብውልቁ ኣብ ስደት ክነብር ዝጸንሐ ተጋዳላይ ህወሓት ነበር፡ ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ሕቶ ምስ ቀረበሉ፡ እዚኣ እንተበለ፡ ከም ዓብይ ሓጥያት፡ ተጋኒኑ ዝረኣየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ? ነዚ ኣጋጣሚ'ዚ ተጠቒምካ፡ ንዓመታት ዝዓቖርካዮ ቂም፡ ሕነኻ ንምውጻእ ካብ ምህንዳድ ሓሊፉ፡ እንታይ ትርጉም ንሃቦ። ምንም።

 

ብወገነይ፡ ወዮ "ኣብ ትኪ ዘሎ ቆልዓ ኣይተብኪ" ኮይኑ ነገሩ'ምበር፡ ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ "ከበሳ ማእከል ዘይገበረት ኤርትራ፡ ኤርትራ ኣይትኸውንን" ምባሉ፡ ናይ ካልኦት መሰልን ተጠቃምነትን ተዳፊኡ ዝባሃለሉ ምኽንያት፡ ንዓይ ብሩህ ኣይኮነ።

 

ኣብ ክሊ፡ ብዙሕነት ናይ ብሄርን ሃይማኖትን ዘለዋ ሃገር፡ ማዕረ ተጠቃምነት ክባሃል እንከሎ፡ ተጠቃምነት ህዝቢ፡ ብመጠን በዝሑ'ምበር፡ ብእኩብ፡ ብሽም ብሄር፡ ማዕረ ዝባሃል ዶሎ እዩ። ካብ ትሕዝቶ/ሃፍቲ ሃገር፡ ፍርቂ በዝሒ ዘለዎ ብሄር፡ ብኡ ደረጃ ይስልዓሉ። እቲ 1/4 ዝኾነ ድማ፡ ብኣ መጠን እያ ትስልዓሉ፡፡ ኣብ ፓርላማ፡ ካቢኔ ምኒስትራት፡ ኣቃውማ ሓይሊ ምክልኻል ይኹን ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ እንከላ ኣብ ምክልኻል ዝወፍር፡ ብመጠን በዝሑ፡ ተዋሳኣይ ምዃኑ ዘይተርፎ እዩ። ዝጸንሐን ዘሎን ኣካውና ህዝቢ፡ ኣብ ህልውና ሃገር ዘሎዎ ተራ፡ ብኡ ደረጃ ምዃኑ ምቕባል፡ ሓድሽ ዝፍጠር ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት፡ ከም ዘለዎ ምቕባል እዩ። ኣብ ቅኑዕ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፡ ፍሉይ ኣድህቦ ዘድልዮም ምሕጋዝ ቅኑዕ ኮይኑ፡ ከም ኣንፈት ግን፡ በዝሒ ህዝቢ ኣብ ግምት ምእታዉ ግድን እዩ። ኣብ ምውሓስ ድሕንነትን ቀጻልነት ሃገር ድማ፡ ከምኣ እያ።

 

ነዚ ከም ቅቡል ክንወስድ እንተኽኢልና፡ ኣቶ ስየ ዘማሓላለፎ መልእኽቲ፡ ካብ ዝግበኦ ንላዕሊ ኣይምተመጠጠን ዝብል እምነት ኣሎኒ። በሉ ኣንዊሐ ኣሎኹ። ከጠቓልል ይሓይሽ።

 

ዜናን ባህልን ግሃድኤ፡ ዘርጊሑወን ዘሎ መልእኽታት፡ መሕሰሪኡ'ምበር፡ መኽበሪኡ ኣይኮናን። ተሓኤ ጀብሃ፡ ኣብ ዕድመ ገድሉ፡ ዝፈጸሞም ጉድለታት ኣብ ህዝብና ዘዕረፉዎ ስንብራት ይኹን፡ ህወሓት ዝጠርዓሎም ዘሎ ጉድለታት፡ ግሃድኤ፡ ሎሚ ክሕበሩዎን፡ ዝቕበሎም ክቕበል፡ ዘይኮኑ ድማ፡ መልሲ ክህብ ምሕታቱ፡ ዘገርም ላግጺ እዩ። እስኪ ይፈልጡወን ዶ ይኾኑ ኢሉ ከረጋግጽ እንተኾይኑ ድማ፡ ጸወታ ቆልዓ እዩ።

 

ንመልእኽቲ ኣቶ ስየ፡ ምስ መደረ ኢሳያስ ከመሳስሎ ዝተሃንደደ ድማ፡ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ግሃድኤ ወዮ ሕብረ ብሄራዊ ውድብ እየ ይብል ኣሎ'ምበር፡ ቀንዲ ሕብረተሰብኣዊ መሰረቱ መን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ፡ ንብህሎ ኣቶ ስየ ኣብርሃ፡ ካብ ዝግበኦ ንላዕሊ ትርጉም ሂቡ፡ ተሰገርና ብምባል፡ ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ዘሳቕዮ ዘሎ ጸቢብ ውድባዊ ስምዒት ዝደፍኦ ሓደገኛ መልእኽቲ እዩ ጎሲዑ ዘሎ ዝብል እምነት ኣሎኒ። ንቑንጪ ዝነፋሕካ እንተነፋሕካ፡ ይትኮስ'ምበር፡ ክንዲ ሓርማዝ ኣይከውንን እዩ። ነቐፌታ ድማ፡ ወግዒ ኣሎዎ። ከምዘምጻኣልካ ትዶግሖ ኣይኮነን። ፖሎቲካዊ መዘዙ ቀሊል ኣይኮነን።

 

 

መታሓሳሰቢ፦ ንመንበብቲ ርእይቶይእዛ ጽሕፍቲ ትማሊ 24 መጋቢት 2020 ኣብ ፌስ ቡክ ዘርጊሐያ ነይረ። ደጊመ ምስ ኣንበብኩዋ፡ ገለ ናይ ቃላትን ፊደላትን ጉድለት ከምዝፈጸምኩ ተዓዚበ። ነዚ ይቕሬታ እናሓተትኩ፡ ኣብ ትሕዝቶ ለውጢ ከይገበርኩ፡ ዝእረማ ኣሪመ፡ ደጊመ እሰቕላ ኣሎኹ።

 

  ርእይቶ ዘለዎ፡ ብዝመሰሎ ክጥቀም መሰል ከምዘለዎ ዉሁብ ኮይኑ፡ ብኢ-ሜይል ክረኽበኒ ዝደለየ ድማ፦ selomonhailu1996@gmail.com ክጥቀም ይኽእል።

 

Back to Front Page