Back to Front Page

ዘይቅዱስ ኪዳን ሞሎቶቭ- ሪበንትሮፕ-ታሪኽ እንክድገም!!

ዘይቅዱስ ኪዳን ሞሎቶቭ- ሪበንትሮፕ-ታሪኽ እንክድገም!!

ሚልክያስ ምሕረትኣብ ዮውሃንስ (Maryland)

7-19-20

 

ክመይ ትቕንዩ ክቡራት ኣንበብትን ምድላው ኣባላት ኣይጋ ድሕረ ገጽን:: ዕዙዝ ሰላምታ ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹን:: ንሎሚ ሓደ ቅድሚ ሰማንያ ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ውዲትን: ተንኮልን ሽርሕን ጉርሕን ዝተመልኦ ስምምዕን ቃልኪዳንን ኣብ መንጎ ክልተ ሰይጣውንቲ: ውድባትን መንግስታትን ከምኡውን ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዝህልዎ ጽልዋን ንረኽቦ ትምህርትን ብዝምልከት ገለ ክብል ስለዝደለኹየሞ ሰናይ ንባብ!

 

እቲ ብሂትለርን ኣጋንንታዊ ጉጅለ ጥፍኣት ሰልፊ ናዚ ብ1933 ዝጀመረ ወራርን ውግእን : ኣብ 1939 ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ኤውሮፓ ኣብ ትሕቲኡ ኣእትዩ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ህልቂትን ብርሰትን: ሞትን ቅዝፈትን : ዝሰፈነሉ ኣሰቃቒ እዋንዩ ነይሩ:: ኣዶልፍ ሂትለር: ንዓለም ንምቁጽጻር ዝሓለሞ ሕልሚ ዳርጋ ዝሰለጦዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ክፍላ 1939 ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን:: እተን ገና ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሂትለርን ናዝን ዘይኣተዋ ሃገራት ሕብረት ሶቬት(USSR)ን ብሪታኒያን ገለ ውሑዳት ናኣሽቱ ሃገራት ኤውሮጳን ጥራይ እየን ነይረን:: ብሚልዮናት ዝቑጸር ሰራዊት ጀርመን: ኣብ ዶባት ሶቭዬት ዩንየን ተጸጊዑ ስለዝነበረ እቲ ውግእ ዘይተርፍ ምኻኑ ምንም ዘጠራጥር ነገር ኣይነበሮን::ዓለምውን ሎሚዶ ጽባሕ እንዳበለት: ነናታ ግምት ገምጋም ትህብ ነይራ:: ኣብ መንጎ ግና ሓደ ዘይተሓሰብ ሃንደበት ነገር ኣጋጠመ ዓለምውን ጉድ ጉድ! በለት::

Videos From Around The World

እዝ ድማ ሃንደበት ሂትለርን መራሕ ሶቬት ዝነበረ ስታሊንን: ናይ ሰላምን ብነገር ውግእ ዘይምድልላይ ስምምዕ ኣብ ከተማ ሞስኮ ምኽታሞም እዩ:: እዚ ብ23 ነሓሰ 1939 ዝተፈረመ ውዕል ኣብ መንጎሚንስተር ወጻኢ ጉዳያት ሶቬት ነበር ሞሎቶቭን ወጻእ ጉዳይ ሚንስተር ናዚ ጀርመን ዝነበረ ሪቨንትሮፕን ስለዝነበረ: ኣብ ታሪኽ the Molotov Ribbentrop pact ወይ ስምምዕ ብዝብል ይፍለጥ:: እቲ ውዕል ገፊሕን ዝርዝራውን ስለዝኾነ ኣብኡ ኣይኣቱንየ ዕላማ ዚጹሑፍውን ብዛዕብኡ ስለዘይኮነ:: እቲ ኣብ መንጎ ቀንዲ ጸላኢትና ኮሚንስት ሶቬትያ ንሩስያ ከየጥፋእና ሰላም ኣይንረክብን ዝብል ዝነበረ: መንግስቲ ሂትለርን እቲ ንናዚ ጀርመን ምጥፋእን ኮሚንዝም ኣብ ጀርመንን ዓለምን ክትከል ኣለዎ ዝብል ዝነበረ መንግስቲ ጆሴፍ ስታሊንን ዝተኸትመ ስምምዕ ሰላምን ብውግእ ናይ ዘይምድልላይ ውዕልን: ንብዙሓት መንግስታትን ፖለቲከኛታን ውልቀሰባትን ዘገረመን ዘደናገረ ተርእዮ እዩ ነይሩ:: እቲ ብዓቢ ዳንኬራን ምድልዋትን በዓልን ዝተኸተመ ስምምዕ : ስታሊን ባዕሉ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ ቤተመንግስቲ ክሬምሊን ብ39 ዓም ክፍረም ከሎ: ከም መርኣያ ሰናይ ድሌትውን ሂትለር ንሞስኮ : ስታሊን ድማ ንበርሊን ምብጻሕ ክገብሩ መደብ ተሓንጺጹ ነይሩ::

እዚ ዘይቅዱስ ቃልኪዳን ሂትለርን ስታሊንን ግና ብዙሕ ኣይሰጎመን:: ክልተ ዓመትኳ ከይመልኦ ፈሪሱ: ተቐዲዱ ተደርብዩ: ሂትለርን ሰራዊት ጀርመንንኣብ 1941 ኣዝዩ መጠነ ሰፊሕ ወራርን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ሕብረት ሶቬት ብምኽፋት:ገዚፍ ክፋላት ናይ ታ ሃገር ተቖጻጸረ::ዳርጋ ንሞስኮ ንምሓዝ ናይ ግዜ ጉዳይ እንዳኾነ መጸ:: ልዕሊ ክልተሚልዮን ሰራዊት ጀርመን/ሂትለር: ንግዝኣታት ሶቬት የዕለቕለቐ: ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሶቬርታውያን ተቐትሉን ተማረኹን::

እቲ ሙሉእ ሰላምን ምርግጋእን ከምጽእዩ ዝተባህለሉ ውዕል ስምምዕ እምበኣር: ከም ኣብ ኩባያ ማይ ዝኣተወ ጨው: ሓቒቑ ህልም ኢሉ ጠፊኡ ኣብ ቅድሚ ዓለምን ህዝብን!! ብቐደሙውን ኪዳንክልተ ኣረሚን: ከምዘይሰርሕን ብዙሕ ከምዘይከይድን ዝኣመቱ ፓለቲከኛታት ዓለም ኔሮምዮም:: ክልቲኦም: ሂትለርን ስታሊንን: ግዜ ንምዕዳግን ብጉርሕን ሽጣራን እምበር ናይ ብሓቂ ሰላም ደልዮም ከምዘይነበረ: ብዙሓት ለባማት ተንብዮም ኣጠንቂቖምውን ነይሮም::ፍሹል ውዕል ስታሊንን ሂትለርን ተቐዲዱ ተደርብዩ: ኣዝዩ ገዚፍ ወራርን ውግእን ተኻይዱ: ኣብ 1945 ብምስዓር ናዚ ጀርመንን ሞት ሂትለርን ተዛዚሙ: ዓለምናውን ቁሩብ ሰላም ዝረኸበት መሰለት::

ክብራን ኣንበብቲ: ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ: ዕላማ ናይዚ ጽሑፍዚ ብዛዕባ ካልኣይ ኩናት ዓለምን ውዕል ክታም ሂትለርን ስታሊንን ንምጽብጻብ ኣይኮነን: ኮይኑ ግና ምስ ኩነታት ሃገርና ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ምስቲ ኣዋጅ ደወል ኩናት ዝተኣወጀሉ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይን ካልእን ዘመሳስል መምሃሪ መለበሚ ታሪኽ ክንረኽበሉ ንኽእል ብዝብልየ ጠቒሰዮ ዘለኹ: ነዚ ሕጂ 80 ዓመት ዘሕለፈ ታሪኻዊ ፍጻመ::

 

ከምዝፍለጥ: ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን መስተንክር ክበሃል ዝኽእል ቃልስን ገድልን መስዋእትን ከፊሎም: ኣብ 1991 ሓድሽ ናይ ሰላምን ምዕባለን ንቡር ህይወትን ዝጅምርሉ ባብ መገዲ ጀሚሮም ኔሮም:: ሓይልታት ትምክሕትን ፋሽስትነትን ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ተሳዒሩ ሚልዮናት ህዝብታት ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ፍሉይ ሓድሽ ናይ ሰላም ዕቤት ምዕባለ መገዲ ኣትዮም ኔሮም ንመላእ ዓለም ብዘገረመ ኩነት!! ኮይኑ ግና ክልቲኦም መራሕቲ ውድባት ብኣውሩኡኳ ጉጅለ መሪሕነት ህግደፍ ብዝፈጸሞ ኮነ ኢልካ ጸይቂ ተግባራት: ኣዝዩ ዘየድሊ ኩናትን ዕንወትን ኣጋጢሙ: ክልቲኡ ህዝብታት መስሓቕ ናይቶም ጠሪሾም ዝተሳዕሩ ደርጋውያን ኮይኖም ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘሕዝን ታሪኻዊ ጌጋን ሞት ኣሽሓት መንእሰያት ትግራይን ኤርትራን ብኸንቱ ፈሲሱ: ጸላእትናውን ዓሊሎም ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ግዜዚ ጀሚሮም ንምውዳቕና ተንክልን ሽርሕን ውዲትን ክፍሕሱ ጀመሩ:: እቲ ዝርዝር ነዊሕን ኩሉ ዝፈልጦንውን ስለዝኾነ ብዙሕ ኣብኡ ኣይኣቱን:: እቲ ዘገድስ ሕጂ እንታይ ንግበር ዝብል ጥራዩ ክኸውን ዝግባእ በሃላይ እየ::

ድሕሪ 27 ናይ ሰላምን ቁጠባዊ ምረሻን ዝተፈላለዩ ዓወታትን ርግኣትን: ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሓደገኛ ጸረ ህዝቢ: ብስልጣን ህርፋን ዝዓወረ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ደይቡሎ:: እዚ ብገለ ጌጋታት ኢህወደግን ሕማቕ ኣጋጣምታትን ተበሊጹ ኣብ ስልጣን ዝደየበ ጉጅለን መራሒኡን ይትረፍ ንኢትዮጵያ ዝኣክል ዓቢ ሃገር ምስ ኩሉ ዝተጠናነገ ጸገማቱ: ኣብ ንቡር ኩነታት ክልል ከማሕድር ብቕዓት ዘይብሉ እኽብካብ ኣዛብእዩ ብዘይምግናን ንምዝራብ! እዚ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መድሐርሓሪ ሓይሊ ጥፍኣት: ቀንዲ ዓርክን መማኽርትን መሓዛን ጌርዎ ዘሎ ንጉጅለ ህግደፍን ጨካን ኣረሚን መራሒኡንዩ:: እዚ ንኣተሓሳስባን ዕላማን ኣብይ ብግልጺ ዘርኢ ኣካይዳዩ:: ንሓደ ብህዝቡን ዓለምን ኣዝዩ ዝተፈንፈነ ኣረጊት ፋሽስቲ ከም መሓዛ ምውሳድ: ዕላምኡ ሓንትን ሓንትንያ እሳ ድማ ብኸመይ ንህዝቢ ትግራይን መሪሕ(vanguard)ውድቡ ህውሓትን ኣንበርኪኽካ ስልጣን ንሰላሳ ኣርብዓ ዓመት ትጸንሕ ዝብል እኩይ ዝጠፈሸ ውዲት ከም ዝኾነ ማንም ኣይስሕቶን:: ነዚ ሰይጣናዊ ሕንጻጽ ንምትግባርዩ እምበኣር: ዓሰርተ ግዜ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ምብብጻሕን ምፍርራምን:: እቲ ዘገርምን ዘስደምምን ግና : ብዛዕባ ሰላም ኤርትራ/ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ስምምዕ ከምዝተገብረን ዝርዝር ጉዳያቱን ብዝምልከት ኣብ ታሪኽ ዓለም ብዘይተራእየ ኣገባብ ፓርላማን ወከልት ህዝቢን ሰበስልጣናት ኢትዮጵያን ቅንጣብ ይኹን ኣፍልጦ ዘይምህላዎም እዩ!! ኣብ ኤርትራኳ ; ኣይነበረና ኣይከደና ብቐደሙውን ናይ ሓደሰብ ምሕደራ ወይ መንግስቲ ስለዝኾነ::

እምበኣር ኣብ መንጎ ክልተ ተኻሉ ገዝፍ ውዲትን ተንኮልን ይፋሓስ ከምዘሎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ከስተብህልሉ ጥራይ ዘይኮነ ንምፍሻሉውን ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ብሓባር ዝሰርሕሉ ዝጏየዩሉ እዋንዩ! ውዲት መንእሰይ ተኹላ ኣብይ ኣሕመድን: ኣረጊት ሳዲስት ኢሳያስን ሎሚ ዝስሕቶ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን:: ንህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብኣውሩውን ንህዝቢ ትግራይን ውድቡን ኣንበርኪኽካ ንዘይተኣደነ ግዜ ኣብ ስልጣን ቸይ ቸይ ምባልዩ:: ርግጽ እዚ ውዲትዚ ብኽፍኣትን ጽልእን ጥልመትን ዝተመልአ ስለዝኾነ ፈሻሊ ወዳቒዩ::

 

ከምቲ ኣብ መእተውየይ ዝጠቕስክዎ: ስምምዕ ኣብይን ኢሳያስን ከም ስምምዕ ሂትለርን ስታሊንን ብጉርሕን ብሽርሕን ምበር ብመትከልን ንጹር ራእይን ሸቶን ስለዘይተሞርከሰ ወዳቒ ፈሻሊዩ:: እቲ ንብጾቱን ክንደይ ምስኡንምስ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ውዑይን ዝሑልን ዝሰርሑን ዝተሰውኡን ውድብ ህውሓት ንምጣላም ድሕር ዘይበለ ጠላም ውልቀመላኺ ኢሳያስ: ንተልመዴን ፖለቲከኛ ኮሎኔል ኣብይ ኣሕመድሞ ከም ድሙ ንኣንጭዋ ትጻወተላ ትጽውት ኣቢሉ ከምዝድርብዮ ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ እዩ:: ድሮውን ገለ ገለ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣንጻር ኣ ብይ ዝንቀሳቐሳ ታዕሊም ከምዝጀመራ ይሕበር ኣሎ:: ገለ ኣባላት ግንቦት7 ውን ንኤርትራ ክንከይድና ናብራ መሪሩና ይብሉ ኣለው ብጋህዲ:: ስለዚ ከምዚ በምሓርኛ ዝንሄ ምስላ ድመት መንኩሳ መንኩሳ ኣመሏን ኣትረሳ ስለዝኾነ ውዕል ክልተ ዕቡዳት ደማሙ ኣብ ቀረባ እዋን ከምዝፈሽል ዘጠራጥር የለን:: በቲኾነ በዚ ግና ህዝብታትን ዲሞክራስያውያን ሓይልታት ትግራይንኤርትራን: ህድእ ኢሎም ጌጋታቶም ኣሪሞም ነዚ እከይ ውዲት ከፍሽሉን ኣብ ጉሓፍ ናይ ታሪኽ ክድርብዩን ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክዋጽኡን እዋኑ ልዕሊ ዝኾነግዜ ይጠልብ!! ከምቲ ነፍስሄር ድምጻዊ ተጋዳላይ ኢያሱ በርሀ ዘዜሞ: ህዝብታት ትግራይንኤርትራን ንፋሽስቲ ግፍዐኛ ወራራይ ኣመልናዶ ሕቆ ሴርካ ምጉዛይ..... ዝበሎ: ንፋሽስታዊ ውዲት ኣብይን እኽብካብ ኢሰፓን ኣረሚን ኢሳያስን ብሓባር ንጎዝየሉ ታሪኽ ንሰርሓሉ እዋንዩ!! ዓወት ንህዝብታት ትግራይን ኤርትራን!!

 

 


Back to Front Page