Back to Front Page

ውድብ ብልፅግናን ጉዕዞ ኢትዮጵያን ናበይ?

ውድብ ብልፅግናን ጉዕዞ ኢትዮጵያን ናበይ?

ብተስፋማርያም ገ/መስቀል

06-22-20

-      ውድብ ኢህወደግ አብ ጉዕዞ ቃልሱ ብዙሓት ፈተንቲ ማሕለካታትን ናይ መስመር ምትሕውዋስን እንትገጥምዎ ፤ንባዕሉ ናይ ምርኣይ ባህሪ ዝተላበሰ ውድብ ስለዝነበረ ሰፋሕቲ መድረኻትን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዝተኣናገደሉ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ነፃ ክትዓትን እናካየደ መስመሩ ብምፅራይ ዓወት ናመዝገበ ዝመፀ ውድብ ኮይኑ እናሃለወ ኣብዚ ሐዚ ንርከበሉ ንኡስ መድረኽ ኮይንና ክንርኢ ከለና ግና፤ ውድብ እህወደግ ነቲ ንውሽጥኻ ምርኣይ ዝብል ካብ በረኻ ኣትሒዙ ሒዝዎ ዝመፀ መለለይ ባህሪኡ ንጎድኒ ብምግዳፍ ንባዕሉ ናይ ፅግዕተኛ ምብስባስ ባህሪ ስለ ዝተላበሰ ከም ውድብ ባዕሉ ንባዕሉ ዝበልዐ ውድብ ኮይኑ ካብ መሬት ኢ/ያ ብዘሕዝን ኩነታት ከም ጨው ሓቂቁ ተበቲኑ ጠፊኡ እዩ።አብ ውሽጢ ኢህወደግ ብዝተፈጠረ ናይ ምብስባስ ሓደጋ ፤ ፅግዕተኛ ዝኮነ ሓይሊ ናብ ስልጣን ተቆናጢጡ ። እዚ ሓይሊ እዚ በትሪ ስልጣን ምስ ሐዘ ቀጥታ ነቲ ናይ ኢህወደግ ዝነበረ መትካላትን ትካላዊ ስርዓትን ብምፍርራስ ሓደ ኢሉ ዝጀመረ እንትከውን፤ አብ ክልላት አምሓራ፤ ኦሮሞን ደቡብ ኢ/ያን ዝነበሩ ነቲ ውፁዕ ሓፋሽ ዝውክሉ ቢሄራዊ ውድባት ብምፍርራሕን ብምድላልን ብዘይሐጋዊ መንገዲ ካብ ገፅ መሬት ፀራሪጉዎም እዩ።

 

-      አብዚ ሓያል ግጥም ዝጠልብ ንኡስ መድረክ ኮይኑ ውድብ ህወሓት ሕድሪ አባለቱን ህዝቡን ከይጠለመ ንባዕሉ ሪኡ ፤ ነቲ ነባራዊ ኩነታት አንቢቡ፤ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ከም ዝጠቅሞ ብግልፂ ብሳይነሳዊ መንገዲ ተንቲኑ ምስ ህዝቡን አባላቱን ተመያይጡ ብልምዓታዊ ዲሞኩራሲያዊ መንገዲ ከም ዝቅፅል ብግልፂ ደምዲሙ ወፅዩ እዩ። አብ ዘካየዶ ናይ ህዝቢ ኮንፈረንስን ህፁፅ ገባኤኡን ነዙይ ተቀቢሉ እዩ ከይዱ። እሞ ንምንታይ ደአ ልምዓታዊ ዲሞኩራሲ መስመር ተመሪፁ ?እንተይልና ፤ ምክንያቱ ናይ ልምዓታዊ ዲሞኩራሲ መንገዲ እንትረአ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ህንፀት ስርዓት ነፃ ዕዳጋ፤ ሃገራት ድሑር ዝኾነ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ምትእስሳር እንትህልዎም፤ ድሑር ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት እንትህሉ ፤ነዚኦም ካብ መሰረቶም ብምውጋድ፣ ቅልጡፍ ፤ ፍትሓውን ቀፃልነትን ዘለዎ ናይ ነፃ ዕዳጋ ኢኮኖሚ ዝሃንፅን ዝተማልአ ናይ ነፃ ዕዳጋ ዲሞክራሲ ዘረጋግፅን ብምዃኑ እዩ።ኣብዚ መስመር እዚ ዝህነፅ ስርዓት ብመሰረቱ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ተጠቃምነት ዘረጋግፅን ሓረስታይን እቲ ናይ ከተማ አብዝሓ ህዝብን ዝውንኖ ስርዓት ስለ ዝሃንፅን እዩ።መማረፂ ዘይብሉ ተመራፂ እዩ እንትንብል ካብ ጭቡጥ ነባራዊ ኩነታት ብምብጋስዩ። ኢትዮያ ንብዙሕ ዓመታት ብዘውዳውን ወታደራውን ስርዓት ክትመሓደር ዝፀንሐት ሃገር ከም ምዃና መጠን፤ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንናይ ኢትዮያ ብዙሕነት ተቀቢሉሕቶ ህዝቢ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ብምትእንጋድ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ተሃኒፁ ዝማዕበለት ሃገር ክትህሉ ናይ ኩሉ ኢትዮያዊ ባህግን እምነትንዩ። ነዚ ከሳክዕ ዝክእል ድማ መስመር ልምዓታዊ ዲሞኩራሲ እዩ። ኣብ ኢትዮያ ጠንቂ ሰላም ኮይኑ ዝፀንሐን ነኒ ባዕልና ክንጠራጠርን ዝገብር ዝነበረ ሕቶ ብዙሕነት ዝምልስ መስመርዩ። ኣብዚ ሃገር ሰላም ብምስፋን ቅልጡፍ ልምዓት ከረጋግፅ ዝኽእልን ሕብረ ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝሃንፅን መስመርዩ፣ እቲ ኣብ ኢ/ያ ዝረጋገፅ ሰላም፣ ልምዓትን ዲሞክራስን ድማ ብኣንፃር ረብሓ ብዙሕ ውፁዕ ሓፋሽ ኢትዮያ ክኸውን ዝቃለስ መስመርዩ።

Videos From Around The World

 

-      ስለዚ ህወሓት ማሕበራዊ መሰረቱ ሓረስታይን እቲ ንኡስ ወናኒ ነባራይ ከተማን ብምዃኑ፤ ነዚ መስመር እዚ ንከቕፅል ዋና ምኽንያት ይኸውን። ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ድማ ነዞም ክፋላት ሕ/ሰብ እዚኦም ሓለዋ ጠጠው ዝብል ስለዝኮነን፤ ነዚ ስርዓት እዚ ናተይ እዩ ዝብል ማሕበረሰብ ክሳብ ዝሃለወን ፤ ነቲ ነባራዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ብምዃኑ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኢትዮጵያ ወይ ንትግራይ መማረፂ ዘይብሉ ናይ ምምሕዳር መልክዕ ተገይሩ ይውሰድ።

 

 

-      ሐዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣነ ሕጋዊ ውድብ እየ ኢሉ ንክመርሕ ፋሕጠርጠር ዝብል ዘሎ ውድብ ብልፅግና ደኣ ንኢትዮጵያ ናበይ ይወስዳ ይኸውን? ዝብል ንርአ፤ ኣብ ስርዓት ነፃ ዕዳጋ ክህልው ዝክእሉ ናይ ምምሕዳር መልክዓት ቡዙሓት ዮም። ካብዚኦም ውሽጢ ኣብዚ ዓለም ብተግባር ዝተርኣዩ ወሲድና እንትንርኢ ሊበራል ዲሞክራሲ፣ ሶሻል ዲሞክራሲ፣ ኒዮ ሊበራል፣ ፋሺሽታዊ ናይ ምምሕዳር መልክዕ፣ ልምዓታዊ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር መልክዕን ልምዓታውን ዲሞክራሲያውን ናይ ምምሕዳር መልክዕን ይርከብዎም። በዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ናይ ምምሕዳር መልክዓት ወሲድና እንትንርኢ ውድብ ብልፅግናን ጉዕዞ ኢትዮጵያን ናበይ? ዝብል ንርአ።

-       

-      ሓደ ስርዓት ከም ስርዓት ክቅፅል እንድሕር ተደልዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ስርዓት ዝቁርቆርን ኣብ መደባዊ ቃልሱ ውሽጢ ኮይኑ እዚ ስርዓት እንተሃልዩ ኣነ ተጠቃሚ እየ ኢሉ ዝሓስብን ነቲ ስርዓት ዋርድያ ኮይኑ ዝሕልዎ ማሕበራዊ መሰረት ክህሉ ግድን እዩ። ሐዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ውድብ ብልፅግና ኒዮ-ሊበራሊዝም ናይ ምምሕዳር መልክዕ ተግባራዊ ከምዝገብር ብግልፂ ኣቐሚጡ እዩ። ምቕማጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ናብቲ ስርዓት ንሱ ዘእቱ ተግባራት እናፈፀመ ይርከብ።

-      ኮይኑ ግና ኒዮ-ሊበራሊዝም ዋና መፍለይ ባህሪኡ ኣብ ስርዓት ነፃ ዕዳጋ ዝኮነ ዓይነት ጉድለት ዕዳጋ እንተጋጥም ብናይ ዕዳጋ ሕግታት ጥራሕ ክፍትሑ ኣለዎም፤ ናይ መንግስቲ ኢድ ኣእታውነት ብዝኮነ መዐቀኒ ኣየድልን ብምባል ንዝተወሰኑ ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ ሃፋትም ረብሓ ጠጠው ዝበለ ስርዓት እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ማሕበራዊ መሰረቱ ውሑዳት ብጣዕሚ ዝሃፍተሙ ግለሰባት ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ፍትሓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ይሃሉ ኣይሃሉ ዝግደሰሉን ጉዳዩን ኣይኮነን ። እዙይ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሃፋትም ወልቀ ሰባት ዝበቅዐ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዝወነኑን ዝተወደበ ማሕበራዊ ህልውናን ዘለዎም ውን ክኾኑ ኣለዎም። ኒዮ-ሊበራሊዝም ከምዙይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ኢ/ያ ሐዚ ብዘሎ ጭቡጥ ነባራዊ ኩነታት ከመይ ኢሉ ክፍፀም ይክእል? ውድብ ብልፅግና ብከመይ ተግባራዊ ገይሩ ዝተረጋግዐ ሃገር ከቀፅል ይክእል?ኣብ ኢ/ያ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ዝተጠናከረን ዝተወደበን በዓል ሃፍቲ የለን።ውድብ ብልፅግና እውን ዋና ማሕበራዊ መሰረቱ ዝኮኑ ዘለው እቶም አብ ጎንካ አለና ዝብልዎ ዘለው ክራይ አከብትን መንጨብጨብትን እዮም። እዙይ ከይዱ ከይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ቅርሕንቲ ተጓሃሂሩ ሕ/ሰብ ናብ ዝከፍአ ድኽነትን ዕግርግርን ከእቱ ምበር ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ክፍፀም ኣይክእልን። ውድብ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ እዋናዊ ሕቶታት ክምልስ ዝኽእል ባህሪ የብሉን። ምኽንያቱ ውድብ ብልፅግና ከም ዓረብያ ብድሕሪት እናደፍኡ ኣዮኻ ንዝብልዎ ናይ ደገ ሓይልታትን ከም ጋሪ ናስሓቡ ወኪልና ኢኻ ንዝብልዎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ትምክሕተኛታትን ክራይ ኣከብትን ሓይልታት ሓለዋ ጠጠው ዝበለ ውድብ ስለዝኾነ፣ ኣብ ኢትዮያ ብጭቡጥ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ዝኽእል ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ሰላም ከስፍን፣ ቅልጡፍ ልምዓት ከረጋግፅ፣ንሕብረ ቢሄራውነት ከተኣናግድ ዝኽእል ውድብ ኣይኮነን ባህሪኡውን ኣይፈቕደሉን።

 

-      ካሊእ አብዙይ ክርአ ዘለዎ ኣብ ስርዓት ነፃ ዕዳጋ ኢኮኖሚ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ምምሕዳር መልክዕ ፋሽሽታዊ ናይ ምምሕዳር መልክዕ እዩ።እዚ ስርዓት እዚ ሐዚ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ኢትዮያ ናይ ምፍጣር ዕድሉ ክህልዎ ይኽእል እዩ።ምኽንያቱ ውድብ ብልፅግና በትሪ ስልጣን ተቆናጢጡ ሃገር ክመርሕ እንትፍትን ዋላ እኳ ብአፉ ንኩሉ ብማዕረ ኢና ነተአናግድ እንተበለ ግን ድማ አብ ፖለቲካ ዓለም ናተይ ዝብሎ ማሕበራዊ መሰረት ዘይብሉ ስርዓት ስለዘየለ ፤ ብተግባር ውድብ ብልፅግና ከጭበርብር ይፍትን አሎ እምበር ማሕበራዊ መሰረቱስክራይ አከብትን ፅግዕተኛ መንጨብጨብትን ምኳኖም ህዝቢ ኢትዮጵያ ተረዲእዎ እዩ።፤ እዙይ ድማ ነባራዊ ኩነታት ሃገርና ኣብ ዘይፈቅደሉ ኒዮ-ሊበራሊዝም ክትግብር እየ ኢሉ ንአብዝሓ ህዝቢ ንጎድኒ ገዲፉ ጉዕዞ እንትጅምር ክፍጠር ዝክእል ዕድልን ኣብ ገሊኡ ከባቢ ውን ሐዚ ብተግባር ዝጅምር ዘሎ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ቅርሕንቲ እናተበራኸተ ይኸይድ እሞ ኣብ ማእኸል ግጭት ይፍጠር። እዚ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ከጋጥም ዝክእል ድሌትን ጥቅምን ዝወለዶ ህውከት ሕ/ሰብ እቲ ዝደልዮ ነገር ተዘይተመሊሱሉ ወይ ተዘይተማሊእሉ ዕግርግር ምባሉ ኣየቋርፅን ። ስልጣን ዝሓዘ ውድብ ብልፅግና ውን ነቲ ጥቅሚ ዝወለዶ ግጭት ብሰለማዊ መንገዲ ክፈትሕ ዓቅምን ድሌትን የብሉን።ስልጣኑ እውን ዲሞኩራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣሕሊፉ ክህብ ኣይደልን ኣይሓስብን።ናይዙይ መርአይ ዝከውን ድማ አብ ሃገርና መረፃ ከይካየድ ብምክልካል ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብምስባብ አብ ስልጣን ንምንባር ዝግበር ዘከሎ ውሳነታትን ምፍራስ ሕገ መንግስትን ሓደ መርአይ ተገይሩ ክውሰድ ይክእል እዩ። ኣብዚ መንገዲ እዚ ክልተ ነገራት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሕ/ሰብ (ህዝቢ) ኣብ ዝዕምፀሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣስማዕሚዑ ክመርሕ ዝኽእል ውድብ ይኹን መንግስቲ ኣይህሉን ዓቕሚ ውን ኣይረክብን። ካልኣይ እቲ ህዝቢ በቲ ሐዚዘኒሀ ነባራዊ ኩነታት ዓሚፁ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ከወግዶ ኣይክእልን እዙይ ማለት ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ማዕረ ሓይሊ (balance force) ይፍጠር።

-      ስለዚ ውድብ ብልፅግና ብባህሪኡ ውን ነቲ ነባራዊ ኩነታት ዘይምጥን ናይ ምምሕዳር መልክዕ እዩ ተኸቲሉ ፤ ነቲ በቢ ከባቢኡ ዝለዓል ዘሎ ዓመፃት ውን ኣረጋጊዑ ኣእሚኑ ነቲ ህዝቢ ኣሜን ኢሉ ክግዘኣሉ ክገብር ኣይክእልን፤ ከይዱ ከይዱ ብሓይሉ ሕ/ሰብ ምግዛእ፤ ምዕፋን፤ ምጭፍጫፍ መለለይ ባህሪኡ ገይሩ ክኸይድ ክፍትን ዩ።በዚ መሰረት ውድብ ብልፅግናን ጉዕዞ ኢ/ያን እንትርአ ካብ ዝሓለፉ ስርዓታት ብዝከፍአ መንገዲ ነቲ ዓዲ ናብ ህውከትን ዕግርግርን ከእቱ ዝኽእል ፋሽሽታዊ ውድብ ምኳኑ አይቀርን።


Back to Front Page