Back to Front Page

ግልጺ ደብዳቤ ናብ ክቡር ም/ፕሬዚደንት ዶ/ር ደብረጽዮንን ከምኡውን ናብ ላዕሎዎት አመራርሓ መንጊስቲ ትግራይ

ግልጺ ደብዳቤ ናብ ክቡር ም/ፕሬዚደንት ዶ/ር ደብረጽዮንን ከምኡውን ናብ ላዕሎዎት አመራርሓ መንጊስቲ ትግራይ

ኦርዮን 22/12/2012

 

ትግራይ አብ ፌደራል ዝህልዋ ተሳትፎ

አብ ሃገር መከላኽሊ ዘሎና ናይ ተጋሩ ተሳትፎ እንደገና ክፍተሽ ዘለዎ ይመስለኒ። ህውሃት ንመከላከያ ከጣይሽ ከሎ አብልእሊ ተጋሩ ሃርበኛታት ንምእማን ዘፀግም ጌጋታት ተፈጺሙ እዩ። ብሄር ብሄረሰባት ንምክታት ብዝብል ተጋሩ ካብ ሰራዊት ምቅናስን ክልተ ወይም ሰለስተ ማእርግ ናብ ታሕቲ ምውራድ ዘአምሰሉ ተሰሪሁ እዩ። እቶም ንአዶምን ንህዝቦምን ንውድቦምን ህይወቶም ከይሰሰኡ ዘወፈዩ አናሺኻን ሞራሎም ሴርካን ንከምኒ ዐቢይ (ካሳየ) አሕመድ ዝ አምሰሉ ሓሰውትን፤ ቀጠፍትን፤ ሰረቅትን ፍልጠትን ክእለትን ብቃዐትን ክህሎትን ዘይነበሮም እንትርፊ በለካን ለኽዐካን ሺርሂን ተንኮልን አብ ስርሆምውን እዚ ዝብሃል አስተዋጽኦ ዘይነበሮም አብዘይዋአሉዎ ምሻምን ምሽላምን ነዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት አብጺሁና አሎ። እዙይ ንከይድገም ከም ተሞክሮ ወሲድና አብ ቀጻሊ ተሳትፎና ከመይ እዩ ክኸውን ዝብል ይልዐል። መከላከያ ሓገር እምበር ብሄር የብሉን ዝብል ጭርሆ በቶም ላኧለዎት አመራርሓ ተደጋጊሙ ክዝረብ ሰሚኧና ኢና። ከምኡ እንተኾይኑ አብ መከላከያ ኅይሊ ናይ ክልል ተሳትፎ ብክእለትን ዉፉይነትን ድአምበር ብቁጽሪ ሕዝቢ ክኸውን የብሉን። ኮታስ ነዚ ብዝምልከት ትግራይ ካብ ህንዲ ትመሃሮ ክህልው እዩ።

Videos From Around The World

ህንዲ ካብ ክልተ ሺህ ንላእሊ ብሄር ብሄረሰባት ዝሓዘት፣ ልእሊ 1.3 ቢልዮን ሕዝቢ ዘለዉዋ ህገር ክትኮን ካብቶም ብሄር ብሄረሰባታታ ሓደ ድማ እቶም ርእሶም ዝጥምጥሙ ሲክ (Sikh) ዝበሃሉ እዮም። ብዝሖም 20.8 ሚልዮን አቢሎም ክኾኑ ከለዉ መብዛህትኦም (77%) አብ ፐንጃብ (Punjab) ስቴት ዝርከቡ እዮም። እዞም ሲክ (Sikh) ካብ ጠቅላላ ሕዝቢ ህንዲ 1.72% (ትሕቲ 2 ሚእታዊ) ጥራህ እዮም። እንተኮነውን ሲክ (Sikh) አብ ሙሉእ ናይ ህንዲ መከላኸሊ ኅይልታት አዚዩ ዝለኧለ ተሳትፎነት አለዎም። ሲክ (Sikh) አብ ኩለን ናይ ህንዲ መከላከሊን፣ ጸጥታን ደሕንነትን ሐይልታት ካብ ላዕሎዎት አመራርሃ ክሳብ ታህተዎት ወታደራት በብደረጅኡ ካብ 50% ንላእሊ (ክሳብ 1984) ብጽሂት ነይሩዎም። አብ 1984 አብ Golden Temple in Amritsar ዝብሃል ቤተ እምነቶም ዝነበረ ጎንጺ በቱእዋን ጠ/ሚ ዝነበረት ኢንድራ ጋንዲ ንሰራዊት ህንዲ ብዝሃበቶ ተዕዛዝ አብ ልዕሊ ቶም አመንቲ ናይ ኃይሊ ስጉምቲ ብምውሳዱ አብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ሓደጋ አብጺሑ። ስዒቡ ኢንድራ ጋንዲ ካብቶም አጀብት አ ክልተ ብውሳኔአ ዝተበሳቸዉ ሲክ ዝነበሩ ቀተድልዋ። ድሕሪዙይ ሲክ አብሠራዊት ተሳታፊነቶም ክቅንስ ተገይሩ፣ እንትኾነውን አብዙ እዋን ክኧ ናብ 26%‑30% አቢሎም ተሳትፎነት ይገብሩ አለዉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ልከዕ ከም ተጋሩ ዝለዐለ ድሉውነትን፣ ተዎፋይነትን፣ ሓቦን፣ ሰዐራይነትን ስለዝነበሮምን ስልዘለዎምን ናይ ውትድርና ታሪኻዊ አመጻጽኦምውን ስለዝፈቅድሎም እዩ። ሞንጎል፤ እንግሊዝ፤ ፓኪስታንን ቻይናን ንሀንዲ ክወሩ አብዝተገብሩ ዐበይቲ ውግአት ሲክ (Sikh) አብ ምክልካል ህንዲ ዝለአለን ወሳናይ ዝበሃል እጃም ነይርዎም እዩ። አብ ትሕቲ እንግሊዝ ኮይኖምውን ብኡሕ ጀኝነት አመዝጊቦም እዮም። እዚ ዝጽብጽብ ዘለኹ ሲክን ትግራዎትን ተመሳሳልነት ስለዘለዎም እዩ። ንሶምውን ከም ትግራዎት ቅድሚ እንግሊዝ ምስቶም ካልኦት ህንዲ ኢሉ ዝሓውሶም ናይ ዐርሶም ኢምፓየር ነይርዎም እዩ።

ብተመሳሳሊ ትግራዎት ምስኤርትራውያን አሕዋቶም ኮይኖም ምስቱርክ፤ ግብጺ፤ ጣልያን፤ ወዘተ... ኮይኖም ናይ ወጻኢ ወረራታት ስኢሮም እዮም። ንአብነት ዂናት ዓድዋ እንተወሰድና ብአበይቲ ተጋሩ ጀነራላት (ራእሲ አሉላ;፤ ራእሲ መንገሻ፤ ራእሲ ሓጎስ፤ ራእሲ ስብሃት፤ ራእሲ ወልደሚካኤል፣ ውዘተ ...) እዩ ወታደራዊ ስትራተጂ ተሃንጺጹሉ ብመስተንከራዊን በርቃዊ (blixt krieg ይብልዎ ጀርመናውያን) ዐወትውን ተዛዚሙ። ዋላኳ ብሄር ብሄረሰባት ከምተሰለፉ ዝፍለጥ እንተኾነ ናይ ታሪክ ደራሲ ተክለጻዲቅ መኩሪያ አብ አጭር የኢትዮጵያ ታሪክ መጽሃፎም ምስሚኒሊክ ሰራዊት ካብዝኸዱ ደጃዝማች ገበየሁን ደጃዝማች ባልቻን ጀግንነት ዝነበሮም ኢሎም ይገልጽዎም። ክልቲኦም ድማ ተወለድቲ ኦሮሞ እዮም። ጄነራል ዓንዶምውን አብ ኮሪያ መስተንክራዊ ጀግንነት ሰሪሆም እዮም። ምስሶማሊያ አብዝተገብራ ውግአትውን ሶማልያ ንጀነራል ዓማን አንዶም ዘይኮነስ ንከም በዓል ኮረኔል አራአያ ወልደሥላሴ ዝበሉ ጀጋኑ ተጋሩ እያ ትፈርህ ዝነበረት። እንታይሞ ሓጸይ ኅይለ ሥላሴ አብ ኩለን ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ኅይልታት ፖሊስ ኅዊስካ አብ ልእሊ ተጋሩ ዝነበሮም ፖሊሲ ካብ ኮረኔል ማእርግ ንላእሊ ክዐብዩ ዘይምድላይ እዩ ነይሩ። ስለዚ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ሃደ አካል ኮይና ክትቅጽል እንተድአ ኮይና ናይ ህንዲ ሲክ (Sikh) ሞዴል ክትክተል አብዚ ሕዚ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ዘይኮነስ አብቲ ድህሪኡ ዝመጽእ መንግስቲ (ናይ ዐብይ መንግስቲ ብቅልጡፍ ከእለይ እዩ ኢል ስለዝሓስብ)ጸቅጢ ክትገብር አለዋ እብል።

ብተወሳኺ አብዝኾነ ናይ ቀጻሊ ምስትግራይን ፌደራልን ዝግበር ድርድር ትግራይ አብ ድሕንነት፤ አብ ወጻኢ ጉዳያት፤ አብ ናይ ኢኮኖሚ ትካላትን አብ ፌደራል ፖሊስን ዝዐበየ ግደ ክህልዋ ስለዘለዎ ይግብአውን ስለዝኮነ አብኡ ብዘይንኽስያ ክስርኸሉ አለዎ። ንዘይነኸስየልካ ክትነስኽየሉ ዕሽነት እዩ። ዋላክዋ እቱ ስታቲስቲክስ ከረጋግጾ እንተዘይከአልኩ አብ ሓደ ናይ ትግራይ ሜድያ ሓደ ሰብ ኢትዮጵያ ካብ ትእክቦ ግብሪ 33% ካብ ትግራይ ዝኸይድ ከምዝኾነ ክዛረብ ሰሜኧዮ ነይረ። እዙይ ሓቂ እንትኾይኑ ናይ ትግራይ ናይ ምድርዳር ዐቅሚ የጎልብቶ ማለት እዩ። ክፍለጥ ዘለዎ ንህዝቢን ዐድን ብዝምልከት አብዝግበር ድርድር 100% ይግብአኒ ኢልካ ትጅምር እሞ ናብ ዝተሓተ 70% ወሪድካ እቱ ዉዕል በዐወት ትዛዝሞ ማለት እዩ። ንአብነት ከም ግብጺ ኩሉ ነዐይ ትብሎ ዘላ ማለትዩ። ከም ዐብይ አሕመድ ዝመሰለ ምኧንጅሉ (ኧንጃል ወይከኧ moron) ስልዝረኸበት ድማ ተዐዊታ። እታ ዐባይን ሓያልን ዐዲውን አነ ጥራሕ ንዐይ ጥራሕ ከምትብሎውን ማለትዩ። ፍትሓዊ (win win) ዝብልዎ ካብ አፎም ሕማቅ ከይወጾም (sweet talk) ድአምበር ኩሉ ትጽዕሮ ንዐድኻ ጥራሕ እዩ። በዚመዳይ አግፊሖም ዝር እዩ፣ ብምጣኔ ሃፍቲ (economics, finance, etc..)፣ ብናይ ንግድታት፣ ብህጊ (corporate law, international law, labour law, etc..) ከምኡውን ካልኦት ኧሞቅቲ ፍልጠት ዘለዎምን በላሕትን (quick thinkers) ተደራዳርቲ ክህልዉ ግድን እዩ።

(orion.demame02@gmail.com)

 

 

Back to Front Page