Back to Front Page

ኤርትራን ትግራይን: ንናትና ንግበር'ዶ ወይስ?

ኤርትራን ትግራይን: ንናትና ንግበር’ዶ ወይስ?

ርእሶም ኣባኮኖም

05-24-20

 

ጉዳይ ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ቐፂሉ ካብ ማንም ንላዕሊ ንዓና (ተጋሩ) የገድሰና። ብዙሕ ዋጋ’ውን ስለዝኸፈልናሉ ድቃስ ይኸልአናን የጨንቐናን እዩ። ወለድና ብኤርትራ ዝመፅእ ፀገም (ዝተፈላለዩ ወራራት) ክፈትሑ መዋእሎም ሙሉእ ብዂናት ሰንሰን ኢሎም፤ ትግራይ ድማ ካብ ዘበነ ኣክሱም (ስልጣነ) ናብ ዘበነ ሽዋ (ድንቁርና) ክትቕየር ተገዲዳ። ሽዋ ድማ ሽዋ (ከብዲ ዝመሰርቱ ክፋእ ዝተመልኡ) እዮም። ትግራይ ነቶም ዝነበርዋ ፀጋታት ማእለያ ብዘይብሎም ወራራት ኣብሪሶም  ጥራሓ ቐርያ። ዓለም ትመርሕ ዝነበረት ጎብለል፤ ዓርሳ ዘይትኽእል ጉስቅልቲ ኾይና ተሪፋ። ሐዚኸ? ኣብ ዘይነፀር ዒንኪልል  ንሽዋ ዘንባሁቕን ንመንነቱ ዝቃለስን ሕውስዋስ መድልኽ ንርክብ።

ሐዚ ድማ ኣነ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝህሉ ለውጢ ኣንፈቱ ናበይ ከምዘብል ፁፁይ ሓበሬታ እስካብ ዘይብለይ ምእላይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣይምነን።  ንምንታይ? ተሞኩሮ እስራኤል ንርአ

Videos From Around The World

ሓደ ኣባል ኣመራርሓ ሞሳድ፣ “እስራኤል ዓቕሚ እንተሃሊዩዋ ንምንታይ ሃማስን ሄዝቦላህን ሙሉእ ንሙሉእ ዘይተጥፍኦም?” ተባሂሉ እንትሕተት ዝሃቦ መልሲ ብሓፂሩ” የንዃን ክነጥፈኦም ህልውንኦም ንእስራኤል ኣዝዩ ስለዝረብሐና ንሕልዎም ኢና፤ ንምንታይሲ ኣብቲ ኸባቢ ካብኣቶም ዝኸፍኡ ሰይጣውንቲ ከይፍጠሩ ንሶም እዮም ዝክከላኸሉልና” ዝብል ነይሩ።  ብዙይ ኣምር እንትንርኢ ግብሪ ናይ ኤርትራ ውድባት ብፍላይ ናይ ኢሳያስን ጉጅልኡን ንህዝብና ካብ መወዳእታ 60ታት ጀሚሮም ከም ገዛእቲ ሽዋ ሚኒሊክΰደርግን ዘይፍለዩ ብዙሕ ግፍዒታት ፈፂሞም እዮም። ኣዕሚቖም ውድቀትና ኣሚቶም ትግራይ ዝነበረታ ሓንቲ ዱር [ዴስኣ] ሓዊ መሊሶም ካብ ምቅፃል እስካብ 1977 ዓ/ም እውን ናይ መወዳእታ ምስ ደርጊ ኾይኖም ከጥፍኡና ፈቲኖም እዮም። ብሰንኮም ኣሻሓት ረሃብ ዘጎስቆሎም ወገናትና ደርጊ ሓበሬታ ረኺቡ ብነፈርቲ ብምድብዳብን ጥምየትን ፅምእን ሃሊቖም እዮም።

ድሕሪኡ’ውን 1990ዓ/ም ወራር ባድመ እንትጅምሩ ኣብ ስርሑ ዝነበረ ሲቪል ህዝቢ ባድመን ከባቢኣን (unarmed defenseless society) ድንገት ብታንኪን መዳፍዕን ክሊኒካትን ቤት ትምሀረቲታትን መንደራትን እናደብደቡ ዕድመ ብዘይፈሊ ህዝብና ኣደዳ ሞትን ምብትታንን ገይሮምዎ እዮም። ኣብ መቐለ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓይደር ዝተፈፀመ እውን ንዓና መንነቶም ገላፂ እዩ። ስለዚ ኢሳያስን ጉጅልኡን ግብሮም ተንቲንካ እንትረአ፡ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓንቲ ፀሓይ ዕድመ’ ውን ክትህልዎ ኣይምነዩን። ሐዚ ግን ድሕሪ እዚ ጊጅለ ዝኸፍአ ከይመፅእ ወይ ብዕቱብ መስዋእቲ ኸፊልካ ምትዕርራይ ወይ ድማ ዘይትፈልጦ ዘይምንፋቕ የድሊ

መስዋእቲ ከፊልካ ንምትዕርራይ ቐደም ቀሪዩ፤  ኣይጊዝኡን። ሓደ ሐዚ ተጋሩ ፀላኢና ብዙሕ እዩ። እዙይ እንተሞኪርና ዋላኳ ክንገብሮ እንተኸኣልና ንምግማቱ ዘሰክፍ ዕንወት እዩ ከብፅሐልና። ንምንታሲ ኣብ ውሽጢ ዝባራዕ ጉጂ ኾንካ ነቲ ባርዕ ብኹሉ ኣንፈት ምጥፋእ ማለት ስለዝኾነ። ካልኣይ ሐዚ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነትንካብ ሶሪያ ንላዕሊ ብዙሕ በዓል ዋና ኣለዋ። ንኹሎም ሰብ ዋና ብሓደ ጊዘ ገጢምና ምስዓር ይጠልበና። ንስዕሮም ኢና!!! ግን ሰብናን ንዋትናን  ብዘሰክፍ ኩንታት ናብ ሓሞኽሽቲ ክንቅይር እዩ። ንዙይ እዩ ኣይግዚኡን ዝብለኹ።

ሐዚ ኤርትራ ዋናታታ ብዙሓት ካብ ምዃኖም ፈሊጦም ኤርትራውያን ባዕሎም ተላዚቦም እንተዘይ ፈቲሖምዎ፤ ኣብ ኢድ ዳዕሽን (ISIS) ወይ ካልእ ዝኸፍአ ኣኽራሪ ናይ ምእታው ዕድላ ልኡል እዩ። እዙይ ንምግማት ካብ ቀረባ ጊዘ ጀሚሩ ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘሎ ሃልኪ ምዕዛብ እኹል እዩ። ሃይማኖታዊ ፍልልይ ዘግፍሑ ብኩሎም ወገናት ንነዊሕ ጊዘ እናተዘመረሎም ፀኒሑ። ንኣብነት ካብ ጀበርቲ ዶ/ር ኢብራሂም ሲራጅ (Jebertiday) ካብ ኣግኣዝያን ፍስሃፄን (Agazian) ኣብ ዩቲብን ካልኦት ሚዲያታትን ዝህብዎ ኣስተምህሮታት ምርኣይ ካብ እኽል ንላዕሊ እዩ። እዚ ፍልልይ ንምምዕባል ኣብ ወፃኢ ብዙሓት ዋዕላታት ይገብሩ ኣለው፤ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ’ውን ደንበ ዝፈለዩ ብዙሓት ተኸተልቲ ኣለውዎም። ሐዚ ናይዞም ፅሉላት ፃዕሮም ሰሚሩ መናእስይ ምቅትታል ጀሚሮም ኣለው። ደንበ ይፍለ ኣሎ። ኣዴታት ድማ ደቀን ዝንህሩሉ ዘለው ኣንፈት ኣስጊእወን እናበኸያ ነዞም ፅሉላት ልመና ጀሚረን ኣለዋ። ግደፉ ይብለዋ። ግን ሰማዒ ስኢነን ኣለዋ።

እዙይ ብኣንፃር ትግራይ እንትርአ ናይ ኤርትራ ምሕማስ ብኹሉ መዐቀኒ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ድሕሪ ኢሳያስ ኤርትራ ፍሹል ሃገር (failed state) ናይ ምዃንን ኣብ ኢድ መሪር ፀላኢ ናይ ምእታው ዕድላ ዝለዓለ ስለዝኾነ፤ ዝኸፍአ ከይመፅእ ፀሎትና መልክዕ ይሃልዎ።

ስለዚድማ ብናተይ እምነት ዲጂታል ወያነ ከተኩር ዘለዎ ትግራይ ኣብ ምክልኻልን ምዕባለን ቐፃሊ ኣንፈት ኣብ ምንፃርን ክኸውን ኣለዎ ይብል። ብፍላይ ኣማታይን መሃዛይን ዝኾነ ወለዶ ኣብ ምፍጣር እንተነተኩር። ብፍላይ ድማ ዝዓበየ ጊዘናን ንዋትናን ቐፃላይ መራሒ ኣብ ምፍጣር (cultivating the future leaders) እንተነተኩር፤ ትግራይን ተጋሩን ዘለኣለማዊ ኣብ ምግባር ናይ ኣንፈት ምርምርን ከይዲን ኣብ ምንፃር ክንነጥፍ ይግባእ ይብል።

ትኽክለኛ ውሳነ ኣብ ዘይሰዓቱ… ቃንዝኡ ፈውሲ የብሉን

Our enemies exploit our differences, so let’s lock it to beat them forever!!!

ርእሶም ኣባኮኖም

በዚ ዝስዕብ ርኸቡኒ

resomab07@gmail.com

 

 

Back to Front Page