Back to Front Page

ንስኹም መስክሩ

 

ንስኹም መስክሩ

*********************

ዶር ደስታ ረዳ  (21/1/2013)

 

ኣግራባት ዓድና እስቲ ቃልኩም ሃቡ

በዓል መን ዓቂብኩም በዓል መን ኣግረቡ።

በል ንገረና ቃላሊንቆ ተጠምጢምካ  ዒጋም

መን ኣሎ ኣብ እግርኻ ዝዕዘብ ዝግረም።

ተበበ ሰንዳዒረ

ታሪኽ ንገሩና በቢሓደ ብመብረ

ኣብ በዓል መን ቦቒልኩም፧

በዓል መን ኣለዉ ኣብ ሱርኩም?

መን ኣሎ ኣብ ጎንኹም?

እስቲ ንገሩና ኣስማቶም ዘርዚትኩም?

 

ቃብቀብ ኩላሊዖ

መን ኣሎ ኣብ እግርኹም ብዕሸሉ ዝተሰልዐ

ንዕላማ ዝወደቐ ብመስዋእቲ ዝተረትዐ።

 

ኣውሊዕ ሶላሕ ዳዕሮ

Videos From Around The World

እስቲ ንገሩና ከብዱኹም ዝፀሮ

መን ኣሎ ኣብ ፅላልኩም ንገሩና ሓቂ

ንሕና ማ. .,...ንሕና ማ

ብፅንዓቶም ፀኒዕና ሕሩም ከይንበኪ

ንሶም ተሰዊኦም በታ  መንገዲ ሓቂ

ምንም ሓጥያት ዘይብሎም እንትርፊ ፅድቂ።

 

ኣለኻ ዶ ሕፃውፅ

ኣለኻ ዶ ኣውሊዕ መውፅ?

ኣብ ፅላልኩም ኣለዉ ዘይፈልጡ ድንብሪፅ

ዝወደቑ ንሓቂ ተሓንጊጦም ድርብ ስንቂ

እስቲ ንገሩና ወይ ክንተብዕ ወይ ክንቀብፅ።

 

ኣለኻ ዶ ሳግላ ?

ኣፍቲ እግርኻ መን ኣሎ መን ኣላ?

ኣለኻ ዶ መቒዕ ኣለኻ ዶ ዕጣን

በዓል መን ወዲቖም ንገሩና ሓቂ ንገሩና ናማን

ንገረና ዛንታ ገድሊ

በዓል መን ትፈልጥ በዓል መን ተለሊ።

 

ኣለኻ ዶ ሓንሰ ኣለኻ ዶ ዓየ

ፀሓይ ከይወቕዖም ኣፅልልዎም ሃዬ

ንዓኩም ኣሚና

ንዓኹም ተስፊና

ገዲፍናልኩም ኢና ኣድዋራት ዓድና

ሕሉፋት ጀጋኑ ሙሩፃት ብፆትና።

 

ሓደራ ከይጠምዩ

ሓደራ ከይፀምኡ

ደሃይ ንገሩና በዓል መን ምዃኖም

ሹሞ ዘርዝሩልና ኣውጉዕና ዛንትኦም።

 

ኣልኻ ዶ እምኒ ኣለኻ ዶ ዶንጎላ

እንተስ ትርኣስ ኮይንካ እንተስ ምልክት ታፔላ

ብፃይ መን ኣሎ ኣብ እግርኻ ኣታ ብፂት መን ኣላ

ኣውገዐና ሓቂ እኖ ታይ ንበላ

መሪቓ ሰዲዳ

ብቕጥዑ ዘይተነግራ ዳሃይ ናይ ውላዳ።

 

እስቲ ንገሩና

እስቲ ሓቡርልና

ድሃይ ናይ ብፆትና

ዝወደቐ ንመትከል ዕላማ

ከመይ ኮን ይኾን ናይ ፅንዓትና ኣርማ።

 

እስቲ ንገሩና በዓል ሕፃውጽ ቆንጠፍጠፈ

እቲ ሓቂ ይዞንተ ምንም ከይተረፈ

ሰሚዖም ዶ ይኾኑ በፂሕዎም ወረ

ሓላፍ ዘላፍ ኮይኑ ገሊኡ ከም ዝተሸኽለ ገሊኡ ከም ዝኸደ ናብ ዝዓንበረ።

 

ኣለኻ ዶ ጊሐ ኣለኻ ዶ መፍለስ

በዓል መን ረኸብካ መሬት እንትፍሕር መቓብር እንተፍርስ

ሰሚዕኺ ዶ ወኻርያ ሰሚዕኻ ዶ ዝብኢ

እስቲ ንገሩና በዓል መን ረኺብኩም እንትእልሹ ብልዒ።

 

ፅሕዲ፡ ዓጥዓጥ ሰራው

እስቲ ንገሩና ከይንብል ሃለውለው

ኣብ ሕቕፉኹም መን ኣሎ

ስሙ ክንዝክሮ ስሙ ከነላዕሎ

ማዕተብ ፅንዓት ኣሲሩ

ብሕላገት ጀግንነት ሰኺሩ

ዓወት ኣበሲሩ

ኣሎ ኣብ እግርኹም ሰፊሩ

ደሃይ ንገሩና ስንቂ ክኾነና ስንቂ ፅንዓት ንሓዋሩ።

 

  ዘለኣለማዊ ክብሪ ንሰማእታትና!


Back to Front Page