Back to Front Page

ቀንዲ ዋኒና ከይንርስዕ ደቂ ሃገር!

ቀንዲ ዋኒና ከይንርስዕ ደቂ ሃገር!

ብሰሎሞን ሃይሉ

27 መጋቢት 2020

 

ኮሮና ቫይረስ፡ መን ፈብረኾ ዘከራኽር'ኳ እንተኾነ፡ ንዓለም ብምልእታ ሓቚኑዋ ኣሎ። ከብዳ ሓቚፋ፡ እዝግዮ ምባል እዩ ተሪፉዋ ዘሎ።  እዝግዮ ብምባል ንኣምላኾም ዝምሕጸኑ'ውን ኣይሰኣኑን። እዚ ካብ ሓንቲ ከተማ ቻይና(ሁዋን) ጀሚሩ፡ ኣብ ወርሒ፡ ንሙሉእ ዓለም ኣረኻኺቡላ ንዕዘቦ ኣሎና። ሎሚ ግን፡ እታ ፈለማ በዚ ሰንካም ሕማም ዝተጠቐዐት ቻይና፡ ካብ ለበዳ ሓራ እናወጸት ክትከይድ እንከላ፡ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ግን፡ በዚ ሕማም'ዚ ክብከላ ንሰምዕ ኣሎና። መቸም ዝማዕበለ ሃገር፡ ቀልጢፉ መዋጽኦ ኣይስእንን ይኸውን። ናብ'ዛ ዘይተዓደለት ኣህጉርና ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ እታ ብከቢድ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ሕጽረት ትሳቐ ዘላ ሃገርና ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ እዚ ሰንካም ሕማም'ዚ እንተኣትዩዋ፡ መጻኢ ዕድል የዋህ ህዝብና እንታይ ኮን ክኸውን እዩ፡ ኢለ ከብደይ ሓቚፈ እየ ቀንየ። ሎሚ'ውን ዝሓደገኒ ኣይኮነን። ግን ከኣ፡ ክሳብ ሎምስ ተመስገን እዩ ዝባሃል። ኣብ ኣህጉር ኣውሮጳ፡ ሃገረ ጣልያን ኣጋጢሙዋ ዘሎ ለበዳን ንሰምዖ ዘሎና መጠን መቕዘፍትን፡ ምስ መላእ ሃገራት ኣፍሪቃ ክተወዳድሮ እንከሎኻ፡ ተመስገን፡ ኣምላኽ ድኽነትና ሪኡልና ግዲ ትብል። እንተዘይከውን ነይሩ፡ እኹል ናይ ማይ ቀረብ  ይኹን ሳምና፡ ብቐሊሉ ክትረክብ ዘይትኽእል ኣህጉር ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ሃገርና  ኤርትራ ድማ ብፍላይ ክትዕዘብ እንከሎኻ፡ እቲ ጽሬት ብምሕላው፡ ልዕሊ 80% ምክልኻሉ ይከኣል እዩ ዝባሃል ዘሎ ኮሮና ቫይረስ፡ ምሕረት ኣይምገበረልናን። ተመስገን። ኣምላኽ ድኽነትና ርእዩልና ግዲ ምባል ይሓይሽ። ይመልኣልና።

 

ዋእ! ውዒሉ ሓዲሩስ፡  እቶም ዝማዕበሉ ሃገራት፡ ሴፉ መዚዙ ኣትዩዎም ምህላዉ ይርእዩ ስለዘለዉ፡ ፍልጠቶምን ገንዘቦምን ኣዋዲዶም፡ ቀልጢፎም መድሃኒት ይፈጥሩሞ፡ ንዓና'ውን ይልክሙና ይኾኑ። ስለዚ ኩላትና፡ ካብ ኮሮና ቫይረስ ሓራ ንኾነሉ እዋን ርሑቕ ኣይኸውንን ዝብል እምነት ኣሎኒ። ክሳብ ሽዑ ግን፡ ኣብ ጽላል ፈጣሪ ኮይና፡ ብዓቕምና ካብ ምክልኻል ኣይንቆጠብ። "ጢጦ ብዓቕማ ትሕጎም" ከምዝባሃል፡ ብዘሎና ዓቕሚ ኣብ ምክልኻል ዘይምሕማቕ።

 

Videos From Around The World

ምስ'ዚ ሰንካም እዋናዊ ሕማም'ዚ ተኣሳሲሩ፡ ኣብ ልዕሊ ገለ መንግስታት ከባቢና፡ ጥርጣረታት ክድርበ ንዕዘብ ኣሎና። ብፍላይ ምስ ምርጫ ተኣሳሲሩ። ነዚ ሕማም'ዚ ኣማኻንዮም፡ ምርጫ ብምንዋሕ፡ ኣብ ስልጣን ተኾይጦም ንምጽናሕ ከም መመኽነይታ ከይጥቀሙሉ ዝብል ስግኣት ይንጸባቕ እዩ። ዘየሰክፍ ኣይኮነን። እዚ ስግኣት'ዚ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ግን፡ ዝምልከት ኣይኮነን። ፖሎቲካዊ ለውጢ፡ ምርጫ ዝባሃሉ ነገራት፡ ኣብ ካልእ ዓለም ኬድኩም ድለዩዋ ኢሉና እዩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡፡ ስለዚ ካብ ኢሳያስ፡ መስርሕ ምርጫ ኢልካ ዘረባ ዘይሕለም እዩ። ንኢሳያስ፡ " ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና" እናበልካ ካብ ምምልኻዕ ወጻኢ፡ ፖሎቲካዊ ለውጢ ዝባሃል ከምዘይሕሰብ፡ ቁርጽና ፈሊጥና ሓዲርና ኢና። ስለዚ "ተመስገን" ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ መስርሕ ምርጫ ከይናዋሕ ኢልና ንሰግኣሉ የልቦን።

 

ብተወሳኺ፡ ኢሳያስ፡ ቅዋም 97 ነበረ ኮይኑ እዩ ሞይቱ እዩ፡ መተካእታ ቅዋም ትነድፍ ኮምሽን(ህዝቢ ዘይፈልጣ) ቆይማ ኣላ ካብ ዝብለና ዓመታት ሓሊፉ። እታ ቃል'ውን ነታ ሞይታ ትብል፡ መቐሸሺት እንተኾነት፡ ንቃል ዓለም ዝደርበያ'ምበር፡ ናይ ልቡ ስለዘይነበረት ረሲዑዋ እዩ። ስለ'ዚ፡ ምንዳፍ ቅዋም ከይጓተት ኢልና'ውን ዘስግእ የብልናን። ኣብ ጽባሕ "ስምምዕ ሰላም" ፖለቲካዊ እሱራት ክፍትሑልና ተጸቢና ኔርና ኢና። እቲ ንዘይተወሰኑ ዓመታት፡ ኣብ ውትህድርናን ጊላዊ ኣገልግሎትን ጀሆ ዝተታሕዘ መንእሰይና፡ ደጊምስ ንፋስ ኣዱንያ ይረክብ ይኸውን። ናብ ትምህርቱን ንቡር ሓዳሩን የፋንዉዎ ግዲ ካብ ምባል ኣይቦኸርናን።

 

እንተኾነ ግን፡ ኢሳያስ ብውልቀ ቂሙ ዝኣሰሮም ፖሎቲከኛታት፡ ንፋስ ሓርነት ክህቦም ከምዘይኮነ፡ በሪሁ ሓዲሩ ኣሎ። ካልእ ኢሳያስ፡ ጅሆ ሒዙዎም ዘሎ መንእሰያትና ከፋኑስ ይትረፍ፡ ካልኦት መንእሰያትን ዝኾብለሉ ወታሃደራት ክኣራርን፡ ዓበይቲ ሽማግለታት ወለድናን፡ ሰራሕተኛታትን እናገደደ፡ ናብ ታዕሊም ክወርዱ ተዋፊሩ ጸኒሑ ኣሎ።  ዝዋፈረሉ ደኣ ኣይረክብን'ምበር፡ ብሂወት ደቂ ድኻ፡ ኩናት ክውልዕ ከምዝደሊ ሰሚዕናዮ ኢና። ስለዚ፡ ብምኽንያት ኮሮና ባይረስ፡ ከይተተግበረ ከይተርፍ፡ እንስከፈሉ፡ ንህዝብና ዝጠቅም፡ ካብ ኢሳያስን ጉጅልኡን እንጽበዮ፡ ጽቡቕ ነገር ፈጺሙ የልቦን።

 

ምስ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከ፡ ካልእ ዘስግኣና ነገር ይህሉዶ ኢልና ክንሓትት ግድን እዩ። ኢሂናይ ደኣኸ!  ዘይንሰግእ። መሊኡ።  ነዚ ኣርእስቲ'ዚ ኣልዒለ ርእይቶይ ክሕንጥጥ ዘገደደኒ ስለዘሎ ዶኸ ኣይኮንኩን፡፡ እንታይ ዘስግእ ደኣ ኣሎ ኣይትብሉንን።  ንምንታይ? እዚ ንሃገርናን ህዝብናን ንልዕሊ 28 ዓመታት ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ከይመረጽናዮ ብጭካነ ክገዝኣና ዝጸንሐን ዘሎን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ፈቲና ረዲና ስለዝተቐበልናዮ ብፍጹም ኣይኮነን።  ብዙሕ ምዝርዛር ኣየድልን። ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብዘይመረጾ ውልቀ ሰብ ክማሓደር ዝፈቅድ ህዝቢ ነይሩ ኣይፈልጥን። እንትርፊ ቀስበን ኮይኑዎ። መዋጽኦ ስኢኑ ጥራሕ።  ስለዚ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ፡ ኣብ ፍልልይና፣ ትሑት ንቕሓትና፣ ድሕረትና ተሓቢኡ እዩ፡ ድከትና ከስትየና ጸኒሑ ዘሎ። ሃገርና ኣዕንዩ፤ ህዝብና ኣድክዩ፤ ኣማሲኑዎ እዩ።  ውዒሉ ሓዲሩ ድማ፡ ከም ህዝቢ ንዒቑና። ከም ጊላታት  ቆጺሩ፡ ኣብተን ዝኣጎደን ኲናታት፡ ከም ዕንጨይቲ ኣሕሪሩና እዩ።  ኣብ ጎዳጉድን ኮንተይነራትን ሞቊሑ ኣማሲኑና እዩ።

 

ንዕቀቱ መሊኡስ በጨቕ ኢሉ፡፡ ከም ሃገርን ህዝብን ተረሲዕና፡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣውሪዱ ክዋገየልና ብተግባር ርኢናዮ። ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ'ዚ ዝኸፍእ ውርደትን ጥልመትን እንታይ ክመጾ? ምእንቲ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገሩ፡ ዶብ ክከላኸል ክብል፡ ዘሰክሕ ኣደራዕ ኣገዛዝኣ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ስኑ ነኺሱ ስለዝተጻወረ፡ ተናዒቑ። ህዝብና፡ ነታ ከም ብሌን ዓይኑ ዝርእያ ሃገሩ፡ ብርእዮ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክትወርድ ርእዩዋ። ስለዝኾነ ድማ፡ ተጻዋርነቱ ጸንቂቑ። ኣብ ቅርዓት ወጺኡ ይኣክል ኢሉ። ካልእ ኢሳያሳዊ ሕሰም  እንተተጻወረስ፡ ሃገሩ እናተዘመተት ትም ክብል ከምዘይክእል ብተግባር ኣረጋጊጹ።

 

እሞኸ ደኣ!  ኢሳያስ፡ ብተቓውሞ ህዝብና ሰገጥ ኢሉ'ምበር፡ እምኒ ተሸኪሙ፡ ደኒኑ ንህዝብና ይቕሬታዶ ሓቲቱ እዩ እንተኢልና፡ ፈጺሙ። ኢሳያስ ዝነጸጋ መርዚ፡ ተቓውሞ እንተጋጢሙዎ፡ ንግዝይኡ ስሒቡ ማዓልቲ ይጽበ'ምበር፡  ተጋግየ ኢሉ  ይቕሬታ ምሕታት ሕርሙ እዩ። ምኽንያቱ፡  ናይ ልቡ፡ እምነቱ ኮይኑዎ ስለዝዛረብ፤ እንታይ ኢሉ ይቕሬታ ይሓትት? ፈጺሙ ዘይውዕሎ እዩ። እምበኣርከስ፡ ናይ ኢሳያስ ነባር ሕማም ዓባይ ኢትዮጵያ፡ ዘይሰዶ ምስኡ ዝቕበር እዩ፡፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020፡  ምስ ካድራቱን ጋዜጠኛታቱን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ ነዚ ሓቂ'ዚ ብተግባር ኣረጋጊጹዎ እዩ። በሉ ደቂ ሃገረይ፡ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ኣይኮነንዶ ንዓና ንድኻታትስ፡ ነቶም ሃብታማት'ውን፡ ልቦም ደው ክሳብ ትብል ኣስጊኡዎም ምህላዉ  ንዕዘብ ኣሎና።

 

እዚ ኩነታት'ዚ፡ ንኢሳያስን መሓዙቱን፡ ከምልጥ ዘይብሉ፡ ጮማ ዕድል ሪኦም፡ ንኤርትራን ህዝባን ኣሕሊፎም፡ ንሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ፡ ናይ ምርካብ ውዲቶም ንምትግባር፡  ከም ሕሱም ክጓየዩሉ ከምዝኽእሉ ምግንዛብ ከድልየና እዩ።

ስለዚ፡ ንዓና ንኤርትራውያን፡ ካብ'ቲ ንዓለም ዘስግእ ዘሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ዝኸፍአ፡ ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ዝኾኑ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ዝባና ተሰቒሎም ከሳቕዩናን፡ ብሰላሕታዊ መንገዲ  ከም ህዝብን ሃገርን ነበረ  ክገብሩና ተዓጢቖም ኣለዉ። ስለዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን፡ ነዚ ናይ ሃገርና ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ካብ ሱሩ ንምውጋድ፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ፡ ዓቕምታትና ጠሚርና፡ ቃልስና ክነሐይል መልእኽተይ ኣማሓላልፍ። ቀንዲ ዕማምና ከይንዝንግዕ ደቂ ሃገር።

 

 

Back to Front Page