Back to Front Page

"እንተዘይለቐምኩዎ እብትኖ"

እንተዘይለቐምኩዎ እብትኖ

 

ሰሎሞን ሃይሉ፡

11 ሚያዝያ 2020 ዓ.ም.

 

 

ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ ነውሪ ኣይፈልጡን። ሕሰም ህዝብና ኣይንታዮምን። ካብ ጉጅላዊ ስልጣኖም ወጻኢ፡ ስድሪ ኣርሒቖም ዝርእዩዋ፡ ንህዝብና ትጠቅም ነገር የላን።

 

ብዓይንና እንርእዮ፡ ብእዝንና እንሰምዖ ዘሎና፡ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ንህዝቢ ዓለም ኣጨኒቑ ኣሎ። መንግስታት፡ ንህዝቦም ካብ'ዚ ማዓት'ዚ ከመይ ከምዘናግፉዎ ለይትን ቀትርን ይሓስቡ። ይጓየዩ። ብመቕዘፍቲ ወገኖም ይጭነቑ። ይነብዑ። ዘይክእልዎ ነገር፡ ብዘይ ቃልዓለም ሓገዝ ክሓቱ ንከታተሎም ኣሎና። ንዝተበርከተሎም ደገፍ ድማ፡ ደጋጊሞም ከመስግኑ ንሰምዕ ኣሎና። ንቡር ክገብሩ ንከታተሎም ኣሎና። ገሊኦም ከም ባዓል ፕረዚ/ ትራምፍ ድማ፡ ንዝተወሃቦም መታሓሳሰቢ ዕሽሽ ክብሉ ጸኒሖም። ኣቐዲሞም፡ ንኮሮና ቫይረስ ዘዳለዉሉ መድሃኒት ከምዘለዎም፡ ወይ ድማ፡ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝወረደ ማዓት ገይሮም ስለዝረኣዩዎ፡ ቻይና-ቫይረስ ክብሎ ሰሚዕና። ጉድ እዩ። እዝኒ ዘይትሰምዖ ዘይብላ።

 

ወዮ ሰንካም ሕማም ድማ፡ ንሃብታማት ሃገራት ዓለም፡ ኣብ ከቢድ ፈተና ክሸሞም ዝተዓጠቐ ክሳብ ዝመስል፡ ሴፉ መዚዙ፡ ጦጒጉ ኣትዩዎም ኣሎ። ሎሚ እታ ብምኩሕ ፕረዚ/ ትራምፍ ትምራሕ ዘላ ዓባይ፡ ጎብለል ዓለምና ዝኾነት ኣሜሪካ፡ ካብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኸፈ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኮይና ንርእያ ኣሎና። ብግጉይ ኣማራርሓ ፕረ/ ትራምፍ ድማ፡ ብመቕዘፍቲ ዜጋታት፡ ቀዳመይቲ ከይኮነት ኣይትተርፍን። እኖሆ ሎሚ ጥራሕ፡ ልዕሊ 2000 ሰብ ተቐዚፉ ኣሎ። የሕዝን።

Videos From Around The World

 

ፕረዚ/ ትራምፍ፡ ብዝፈጸሞ ሸለልትነት፡ ተሓታቲ ከይከውን፡ ንWHO ተሓታቲ ክገብር ይፍትን ኣሎ። እዚ ሰብኣይ'ዚ፡ ብዓሌታውን ዘርኣውን ጎስጓስ ናብ ስልጣን ክመጽእ ዝበቕዐ ኮይኑ፡ ሕጂ ድማ፡ በዚ መርሆ'ዚ፡ ንዳይረክተር ጀነራል WHO ዶር/ ቴድሮስ ኣድሓኖም፡ ግዳይ ብምግባር፡ ልቢ ጻዓዱ ኣሜሪካውያን ክስሕብን ዳግም ክምረጽን ዝሓልም ዘሎ ይመስል። እዚ፡ ናይ ገለ ጎባልል መራሕቲ ክፍኣት፡ ዝላዓለ ጥርዚ ንምምልኻት ደኣ'ምበር፡ ብቐጥታ ንዓና ዝምልከት ብዘይምዃኑ ምስጋሩ ይሓይሽ።

 

ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሓሒዙ፡ መራሕቲ ሃገራት ንቡር ክገብሩ ንዕዘብ ኣሎና። ወረ ኣፍሪቃዊ ሕልነኦም ደሪኹዎም፡ ነቲ ዓቕሙ ጸንቂቑ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዋፊሩ ዘሎ ዘሎ ዳይረክተር ጀነራል WHO፡ ዶር/ ቴድሮስ ኣድሓኖም፡ ኣብ ልዕሊኡ ዝድርበ ዘሎ ዘርኣዊ መጥቃዕትን ክስን፡ ብድፍረት ክከላኸሉ ንዕዘቦም ኣሎና። ካብዚ'ኦም ሓደ፡ ፕረ/ ፖልካ ጋሜ ናይ ሃገረ ሩዋንዳ እዩ። እቲ መጥፍኢ ዓድና ዝኾነ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከ እንተኢልና፡ ካብ'ዚ ኩሉ ትሩፍ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብመሓዉራቱ ኣቢሉ፡ ኣንጻር ዶር/ ቴድሮስ ኣድሓኖም ዘቕነዐ ወፈራ ከካይድ ንዕዘቦ ኣሎና። ቀልቢ ፕረ/ ትራምፍ ብምስሓብ፡ ርካሽ ፖሎቲካዊ ረብሓ ንምምእራር ዝዓለመ እዩ። ኣቐዲሙ ድማ፡ ብቻይናዊ ባዓል ሃብቲ ኣቶ ጃክ-ማ፡ ንኣፍሪቃውያን ዘበርከቶ መከላኸሊ፡ ምቅሊት ሃገርና፡ ኣይቅበልን ኢሉ ተሓሲሙ እዩ። ይዋእ ህዝብና።

 

ኣብ ዓለምና፡ ኮሮና ቫይረስ፡ ከም ሕሱም ክላባዕ ካብ ዝጅምር፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ደሃዩ የለን። ብኮሮና ቫይረስ እንተተለኺፉ፡ ንህዝቢ ዘይሕበር። ጠቕላይ ምኒስቴር ዓዲ እንግሊዝ፡ ቦሪስ ጆንሶን ከምዝተለኸፈዶ ንህዝቢ ዓለም ተሓቢሩ የለን? መራሒት ጀርመን ኣንጀላ ሜርኬል'ውን፡ ነብሳ ጠርጢራዶ ተወሺባ ኣይቀነየትን እያ? ደሓር፡ "ታሓቢአን ይጠንሰኦ . . . . ደኣ፡ ከይኸውን። እዚ ለበዳ'ዚ፡ ድሮ ናብ ሃገርና ኣትዩ ምህላዉ ብሓላፊ ክፍሊ ዜና ተሓቢሩ ኣሎ። ድሮ ልዕሊ 30 ወገናትና፡ በዚ ቫይረስ'ዚ ተለኺፎም ኣለዉ። ኩነታት ነብሲ ወከፍ ስድራ እንተዝፍተሽ ድማ፡ ዘሰንብድ'ምበር፡ ዘጸናንዕ ዜና ኣይምሰማዕናን። ምኽንያቱ፡ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ዝተገበረ ጥንቃቐ ትሑት ምንባሩ ተኸታቲልና ኢና።

 

ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ዝርከብ፡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል፡ ሓገዝ ከበርክት፡ ብሚኒስትሪ ጥዕና መጸዋዕታ ከምዝቐረበሉ'ምበር፡ እታ ምኒስተር ናብ ሚድያ ወጺኣ መልእኽቲ ክተማሓላልፍ ድማ፡ ኣይተራእየትን። ንምንታይ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ይገብረና። ኣብ'ዛ ጎረቤትና ዘላ ሃገረ ኢትዮጵያ'ኳ፡ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝተታሓሓዘ፡ ምኒስተር ጥዕና ዶር/ ሊያ ታደሰ፡ ብተደጋጋሚ ናብ ሚድያ እናቐረበት፡ ሓበሬታ ክትህብ፡ ንስድራ መወቲ ክተጸናንዕ ንከታተላ ኣሎና። ንህዝብኻ ምኽባርን ንቡር ምግባርን ንርኢ ኣሎና። እዞም ናይ ዓድናኸ እንተበልና፡ ገንዘብ ህዝቢ ክምንጭቱ ዘብቅዖም ስልቲ ክምህዙ'ምበር፡ ኣኽብሮት ክህቡ ኣይንርእዮምን ዘሎና። ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ከም ኣመሎም፡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሃገርና ምእታዉ ካብ ዘቃልሑላ ዕለት፡ ሎቖቶኦም ተሸኪሞም፡ ካብ'ቲ ተሓሊቡ ዘይውዳእ ዝመስሎም ኤርትራዊ ነባሪ ዲያስፖራ፡ ገንዘብ ንምምእራር ተዋፊሮም ኣሎዉ። ናይ ሕፍረት ሓሰኻ ስለ ዘይፈጠረሎም፡ ዝብርከት ሓገዝ ብገንዘብ ክኾነሎም'ውን ሓቲቶም እዮም። ንምሽካሙ ክፎኽሰሎምዶ ወይስ፡ ከምተን 2% መሕወዪ ግብሪ፡ ናብ ኣካውንት ሓጎስ ክሻ ወይ ኢሳያስ ንምእታው ክቐለሎም? እቲ ምኽንያት ቡሩህ እዩ። ናብ ኣካውንት ባዓል ኢሳያስ ይኹን ሓጎስ ክሻ ምስ ኣተወ፡ ኣበይ ወደቐ፡ እንታይ ተዓዲጉ ናብ ህዝብና በጺሑ ኢሉ ዝሓትት የልቦን። ዝሓተተ ድማ፡ ኣብኣ ትረኽቦ። ስለዚ ኣይኮነንዶ እቲ ተቓዋሚሲ፡ እቲ'' ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና'' ዝብል'ውን፡ እታ ትግበር ስለዝፈልጣ፡ ዝህቦ ሓገዝ ኣበይ ከምዝሽረብ እናፈለጠ እዩ፡ ዓይኑ ዓሚቱ ዘበርክት ዘሎ።

 

ደለይቲ ለውጢ ከም ቀደም ኣይኮኑን። ብግንቦት 1998 ዓ.ም. ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ባዕሉ ወራር ዝጀመረ ስርዓት ኢሳያስ፡ ናጽነትና ተደፍረ፡ ልዑላውነትና ተጋህሰ ብዝብል ኣውያት፡ ገንዘቡ ኣወፍዩ፡ ካዝና ህግደፍ ምምልኡ ክሳራን ውርደትን'ምበር፡ መኽሰብን ሃገራዊ ክብርን ኣይረኸበሉን። ብዘበርከቶ፡ ገንዘብ፡ ወርቅን ጨርቅን፡ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ፡ እኹል ስንቂ፡ ዘበናዊ ኣጽዋር ተሸሚቱሉ፡ ክዋጋእ ኣይካኣለን። በተን ነባራት ጠበናጁ፡ መዳፍዕ፡ ታንክታትን ቅልቅል ህልም ዝብላ ናይ ውግእ ነፈርትን ተኻላኺሉ፡ ካብ ስዕረት ኣይዳሓነን። እዚ ሓቂ'ዚ፡ ነቲ መንነት ውልቀ መላኺ ባህርያት ኢሳያስ እናፈለጠ፡ ሃገር ኣብ ምክልኻል እጃመይ ከበርክት ኣሎኒ ዝበለ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ሕፍረት ከዲኑ ዝሓለፈ፡ ዘጉሂ ታሪኽ እዩ። ስለዚ ሎሚ ሎሚ፡ ኢሳያስን ጉጅልኡን ብመንገዲ ክድዓት፡ ምስ ሓይሊ ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኾም ሃገር ክሸጡ ውዲት እናኣለሙ ኣብ ዘለዉሉ እዋን፡ ደለይቲ ለውጢ፡ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ካዝና ኢሳያስ፡ ክመልኡ ኢሎም ዘይሓስቡዎ እዩ። ይትረፍ ሳንቲም፡ እቲ ሸሚቶም ዘዳልዉዎ ንብረት'ውን፡ ናብ ኢድ ጽጉም ህዝብና ከም ዝበጽሕ መተኣማመኒ ውሕስነት ከምዘይብሎም ይርእዩ ኣለዉ። ስለዚ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ነበርቲ ዲያስፖራ፡ ምስ'ቲ ከም ልሙድ ናብ ቤተ ሰቦም ዝልእኩዎ ገንዘብ ጎድኒ ንጎድኒ፡ ነቶም ናብ ትግራይ ተሰዲዶም ዘለዉ፡ ግን ከኣ ብ UNHCR ዑቕባ ዘይረኸቡ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ዝጀመሩዎ ጽቡቕ ተበግሶ ኣሎ።

 

ሓደ፡ ዓለም ብዓለሙ ዝፈለጦ፡ ከቢድ በደል ኣብ ልዕሊ ነባራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ሕጻጽ ይፍጸም ኣሎ። ብሽም ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሩ ክምንዛዕ ትንዕ ምንዕ ይባሃል ከምዘሎ ክንከታተል ጸኒሕና ኣሎና። እዚ ናይ ውልቀ ኢሳያስን ዶር/ ኣብይ ኣሕመድን ጥቡቕ ዝመስል ዕርክነት፡ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ትግራይ ዝዓስከሩ ድማ ብፍላይ፡ ሓደጋ ከንጸላልዎ ከምዝኽእል፡ ናይ ብዙሓት ደለይቲ ለውጢ ስግኣት ነይሩ። እቲ ዝተፈርሐ ኣይተረፈን። ሓደስቲ ስደተኛታት ከይቅበሉን፡ ንነባራት ስደተኛታት ድማ፡ ክብትኑ ውዲታት ክኣልሙ ጸኒሖም። ቅድም ኢሎም ዝተቐበሉዎም ሓደስቲ ስደተኛታት፡ ካብ እንዳባጉና፡ ብሽም ጥርናፈ፡ ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ማዓልቲ ናብ ከተማታት ክፋንዉዎም ተራእዮም። ኣብ ካምፕታት ዝርከቡ ነባራት ስደተኛታት ድማ፡ ተንኮላት እናማሃዙ ክብትኑዎም ተረባሪቦም እዮም። ብገርሆም፡ ብሽም ጥርናፈ፡ ካብ መደበር ስደተኛታት ተመዛቢሎም፡ ኣብ ከተማታት ከርተት ዝብሉ ዘሎዉን፡ ኣብ መጻወድያ ስርዓት ኢሳያስ ዝኣተዉን ብርክት ዝበሉ እዮም። በዚ ስልቲ'ዚ ነቲ ዝበዝሐ ስደተኛ ከፍርሱዎ ግን ኣይከኣሉን። ሸርሖም ቀልጢፉ ተረዲኡዎ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ተታሓሒዞሞ ዘለዉ ስልቲ ድማ፡ ነታ ካብ ቀንዲ መስመር ውጽእ ኢላ፡ ኣብ ክውል ዝበለ ቆላ ወረዳ ኣስገደ-ጽምብላ ተዶኲና ዝጸንሐት ማዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ክትዕጾ ምግባር እዩ። እቲ ኣብኡ ሰፊሩ ዝጸንሐ ልዕሊ 18 ሺሕ ስደተኛ፡ ኣበይ ይውደቕ ዝብል፡ ንኢሳያስን ዶር/ ኣብይን ጉዳዮም ኣይኮነን። እዚ ተግባር'ዚ ድማ፡ ነቲ ሂወቶም ዝከታተልን መሳርፎም ዝሽፍንን ቤት ጽሕፈት UNHCR ብምሕባር ዝፍጸም ዘሎ ከምዘይኮነ ተቓሊዑ ኣሎ። ይኹን'ምበር፡ ሰራሕተኛታት ኣራ፡ ካብ'ቲ ቦታ ኣልጊሶሞም ኣሎዉ። ፈቲኹም ጸሊእኩም፡ ካብ'ዚ ማዓስከር'ዚ ክትወጹ ኢኹም ብምባል፡ ታህዲድ መሳሊ ከምዘውርዱሎም ድማ ይሕበር። በቲ ይኹን በቲ፡ ብናይ ኢሳያስን ዶር/ ኣብይን ውዲት፡ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ወገናትና፡ ቅሉዕ ዝኾነ ሰብኣዊ ግህሰት ይፍጸም ምህላዉ፡ ኩሉ ይከታተሎ ኣሎ። እዚ ጸገም'ዚ ድማ፡ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ንዓለም ሙሉእ ዘሻቕል ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብምዃኑ፡ ንስዱዳት ወገናትና፡ ተወሳኺ ጾር ኮይኑዎም ይርከብ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ዝስገር፡ ኣብኡ ተረጋጊኦም ክጸንሑ ዘተባብዕ ፍታሕ ይወሃቦም ዘይምህላዉ፡ ፖሎቲካዊ ሒሳባት ኢሳያስን ዶር/ኣብይን፡ ልዕሊ ሰብኣዊ ጭካነ ዝሰግር ዓቢ ሓደጋ ከምዘለዎ ብጉቡእ ክነስተውዕለሉ ይህልወና። ሓገዝ ወገኖም ይደልዩ ኣለዉ።

 

ካልእ ልዑል ቱኽረት ዘድልዮ ነጥቢ ኣሎ። ኢሳያስን ጉጅልኡን ኣብ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገርና፡ ብምኽንያት መኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ሓገዝ ይእክቡ ምህላዎም ብኣሃዝ ክጠቕሱ ንሰምዕ ኣሎና። ህዝብና ድማ፡ ን21 ማዓልታት ኣብ ገዝኡ ክውሸብ መምርሒ ወሪዱዎ ኣሎ። በየናይ ቅዋም፡ ኣየናይ ኣካል ወሲኑዎ ኢልና ክንሓትት ኣይንኽእልን። ህዝብና ዕድለኛ ኣይኮነን። ዝማሓደረሉ ቅዋም የብሉን። ቅዋም 97 ኣብ ስራሕ ከይዋዓለ፡ ደስኪሉ ጸኒሑ፡፡ ድሕሪ 15 ዓመታት ሞይቱ ተባሂሉዎ እዩ። ዝመረጾ ሃገራዊ ባይቶ ይኹን መራሒ ሃገር የብሉን። ስለዚ እቲ ን21 ማዓልታት ናይ ውሸባ እዋን፡ ናይ መንግስቲ መምርሒ ተባሂሉዎ እዩ ዝትግብሮ ዘሎ። ንከም ህዝቢ ኤርትራ ዝመሰለ፡ እንትርፊ ንድኽነቱ፡ ንራህዋኡ ዝተዓጥቀ መንግስቲ ዘይብሉ፡ ገንዘቡ ብትኳቦ ዝምጽወቶ፡ እዚኣ ትባሃል ናይ ልምዓት ወፍሪ ዘይነበሮ ድኻ ህዝቢ፡ ን21 ማዓልታት ኣብ ገዝኡ ክውሸብ ምእዛዝ፡ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣብ ዕለታት ውሸባ፡ ናይ ቀለብን ዝስተን ሕቶ፡ ፈታኒ ምዃኑ ዝርዳኣሉ መንግስቲ የብሉን። "ስራሕ ሎሚ፡ ራህዋ መጻኢ" እናበለ፡ ናብ ዝኸፍአ ድኽነት እናሸመሞ ዝመጸ "መንግስቲ" እዩ ዝገዝኦ ዘሎ።

 

ክሳብ ሎሚ፡ ካብ ካዝና መንግስቲ ይኹን፡ ካብ ሓገዝ ዝተዋህለለ ገንዘብ ተሸሚቱ፡ ነቶም ኣዐርዮም ዝተጸገሙ ወገናትና፡ ሓገዝ ክዋሃብ ንከታተል የለናን። እቲ ዝኸፍአ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ማይ ዕደላ፡ ከቢድ ጸገም ምህላዉ፡ ንመቕርብ ቤተሰቦም ሓቲቶም ዘረጋገጹ ወገናትና፡ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ክወድቁ ንዕዘብ ኣሎና። እቲ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ዝግዛእ ዘሎ ህዝብና፡ ብመምርሒ ውሸባ፡ ናብ ዝኸፍአ ህልቂት ከይሳጣሕ ዘሰክፍ ኮይኑ ኣሎ። ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ብእኩብ ጀሚሮሞ ዘለዉ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣሎዎ። ተሰማዕቲ ዝኾኑ ወገናትና ድማ፡ ህዝቦም ካብ መቕዘፍቲ ለበዳ ሕማም ኮሮና ካብ ምድሓን ዚዓቢ ውራይ የብሎምን። ስለዚ ጻዕሮም ከሐይሉ ይግባእ።

 

ናይ ውሽጢ ሃገር፡ ኩነታት ህዝብና እዚ እናሃለወ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ነባራት ይኹን ሓደስቲ ስደተኛታትና፡ ኩነታቶም ዝከታተል፡ ጸገሞም ንምፍታሕ ተበግሶ ዝወስድ ወገን ግን ኣይሰኣኑን። ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ፡ ናይ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ተራ፡ ከም ዋዛ ነቃልሎ ኣይኮናን። ህዝቢ ትግራይ፡ ርህሩህ ህዝቢ ምዃኑ፡ ብቐረባ ዝፈልጦ ይምስክረሉ። መንግስቲ ትግራይ ድማ፡ ንህዝቢ ትግራይ፡ ካብ ለበዳ ሕማም ኮሮና ንምድሓን ዘካይዶ ዘሎ ምርብራብ ርኢኻ ጥራሕ፡ ነቲ ኣብ ሑቕፉ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራዊ፡ ከምዘይጭክነሉ ንምርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን። ወዮ ደኣ፡ ኢሳያሳውያን ጥፍኣት ህዝብና ዝደልዩ፡ ኮርዂሑ ዓጀውጀው የብሎም ኣሎ'ምበር፡ መንግስቲ ክልል ትግራይን ህወሓትን፡ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ኤርትራ ደው ከምዝብሉ ደጋጊሞም ከረጋግጹ ሰሚዕናም ኢና። ከም ናይ'ዚ መረጋገጺ ኣብነት፡ ነቶም ኣብ ሽራሮ ተዓቚቦም ዘለዉ ሓደስቲ ስዱዳት ወገናትና፡ ህዝቢ ሽራሮ እንጀራ እናዋጽአ ክዕንግሎም ከምዝቐነየ፡ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ነበርቲ ሽራሮ ዘረጋገጹዎ እዩ። እዚ ድማ፡ ብምትሕብባር መሓውራት መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዃኑ ዝስሕቶ የለን። ምስ'ዚ ጎድኒ ንጎድኒ ድማ፡ ግዱሳት መንእሰያት ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት ትግራይ፡ ምስ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ግዱሳት ኤርትራውያን ተሓጋጊዞም፡ ሓገዝ ከምዝገበሩን ክቕጽሉዎ ምዃኖምን ኣረጋጊጽና ኢና። ነቶም ኣብ ሕጻጽ፡ ኣብ ጸገም ወዲቖም ዘለዉ ስደተኛታት ወገናትና ድማ፡ ደሃዮም ክገብሩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣሎዉ። ተጠናኺሩ ክምዝቕጽል ድማ ትስፉዋት ኢና። ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ክልል ትግራይን ድማ፡ ነዚ ሰናይ ተግባር ዜጋታት ኤርትራ፡ የተባብዑዎ'ምበር፡ ኣይዕንቅፉዎን። ምኽንያቱ፡ ከም ስርዓት ኢሳያስ፡ ናይ ሕስድና ባህርያት የብሎምን።

 

እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዚ እናሃለወ፡ ካብ ደለይቲ ለውጢ ዲያስፖራ፡ ሓገዝ ገንዘብ ዝተሓረሞ ስርዓት ኢሳያስ፡ "እንተዘይለቐምኩዎ ይብትኖ"ዝብል መርሆ እንስሳ ተኸቲሉ፡ ኣብ ሶሻል ሚድያ፡ ብማሓውራቱ ኣቢሉ፡ ነቲ ብግዱሳት መንእሰያት ኤርትራውያንን ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ዲያስፖራን ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሓገዝ ምንቅስቓስ ንምብርዓን፡ ጸለሎ ናይ ምቕባእ ወፍሪ ጀሚሩ ኣሎ። ምኽንያት ኣሎዎ። ሓደ፡- እቲ ዝዋጻእ ዘሎ ገንዘብ ንምንታይ ኣብ ኢደይ ዘይኣተወ ካብ ዝብል ስሰዐ ክኸውን እንከሎ፡ ክልተ፡- ስደተኛታትና ንምብታን ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፌደራል ኢት/ያ፡ ተዋሃሂዱ ከካይዶ ዝጸንሐ ዘይሰብኣዊ ወፈራ፡ መቐጸልታ'ውን እዩ።

 

እዚ ፍጹም ካብ ሰብኣውነት ዝረሓቐ ጨካን ተግባር፡ ናይ ኢሳያስን ጉጅልኡ ቀንዲ መለለዪ ምዃኑ፡ ንኹሉ በሪሁ ዝሓደረ ስለዝኾነ፡ ንዓና ዝሕድሰና ኣይኮነን። ስለዚ ኩላትና ደለይቲ ለውጢ፡ ንጸረ ህዝቢ ባህርያትን ተግባራትን ጉጅለ ኢሳያስ ብዘይምሕረት እናቃላዕና፡ ኣብ ልዕሊ'ቲ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዝነብር ዘሎ ድኻ ህዝብና፡ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምምካት፡ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ፡ ሃገራዊ ሓድነትና ብምትራር፡ ክንደጋገፍ ይህልወና።

 

ከምንርእዮ ዘሎና፡ ህዝብና፡ ከም ኩሉ ማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ካብ'ዚ ሓደጋ'ዚ ንምድሓን፡ ኩሉ ዓቕምታትና ኣዋሃሂድና፡ ብሓደ ኣንፈት ከይንምክት ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑና ዘሎ፡ ደመኛ ጸላኢ ህዝብና፡ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ እዩ። ስለዚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዘታኣማምን ንምምካት ይኹን፡ ዘላቒ ድሕንነት ህዝብና ንምርግጋጽ፡ ነዚ ጸረ ህዝቢ ስርዓት'ዚ፡ ካብ ሱሩ ምውጋድ ከምዘድሊ ምግንዛብ የድሊ። ካብ'ዚ ወጻኢ፡ ከምቲ "ኣብ ዓጋም ዝተጸገዐት ቆልቋል እናነብዐት ትነብር" ዝባሃል፡ ኣብ ህልውና ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ህዝብና ካብ ምሒር ጭቆና፡ ስቓይ፡ ማእሰርቲ፡ መቕዘፍትን ሞትን ክድሕን ኣይክእልን።

 

ኩሉ ዓቕምታትና ንድሕንነት ህዝብና!

Back to Front Page