Back to Front Page

ካብ ትግራዋይ ዓብላላይነት ናብ ዓድዋ ዓብላላይነት፣ ድሕሪ ኢትዮጵያ ትግራይ ትቕጽል

ካብ ትግራዋይ ዓብላላይነት ናብ ዓድዋ ዓብላላይነት፣ ድሕሪ ኢትዮጵያ ትግራይ ትቕጽል

ክፍላይ ገብረሂወት (kflay77@gmail.com , @kfloma)

05-22-20

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተራእዩ ምዕባለታት ሃገርና ብዝተዋደደን ካብ ሓደ ማእኸል ዝፍነው ዝመስሉ ስልትታት እንዳተኸተሉ ኣብ ተጋሩ ተቖጺሩ ዘይውዳእ ግፍዕታት ብምፍጻም ኣብዚ ሕዚ በጺሕናዮ ዘለና ደረጃ ንርከብ። ካብቶም ዝፍለጡ ስልትታት ድማ ናይ ተጋሩ ዓብላላይነት ዝብል ኣብ ተራ ቁጽሪ ሓደ ዝስራዕ እዩ። እቶም ካልኦት ተጓንፎታት ድማ ካብዚ ዝተወለዱ እዮም።

ኣብ ዘመነ ኢህወደግ ዋላ ቅድሚኡ እዉን እንተነበረ እዚ ስልቲ ብዝተዋደደ መልክዕ ዝጀመረሉ ግን ድሕሪ 1993 ዓ.ም ብፍላይ ድማ 1997 ዓ.ም እዩ ምባል ይከአል። እዚ ንምስካዕ ከዓ ካብ መሰረት ጀሚሮም እንዳንጸፉ ንሕና ድማ ተመቻቺና እንዳሀረስና ነይርና። ንሳቶም ብኹሉ ሸነኽ (ብት/ቲ፣ ብተዋስኦ፣ብመጽሄት፣ ኮታስ ብኹሉ ብዝኸኣልዎ መንገዲ) ጉድጓድ ኣብ ምኹዓት ብደንቢ ሰሪሖምሉ። ንሕና ከዓ ዘይበልዐ ህዝብና በሊዑ፣ ዘይተሰርሐ ማይ ተሰሪሑ፣ ዘይተሰርሐ መስኖ ተሰሪሑ፣ ካብ መስኖ ናብ ሆረዮ ብደንቢ ጌርና ብምስራሕ ኣብ ጎኖም ተሰሊፍና ሓጊዝናዮም። ጸላእትና ድማ ዋዛ ኣይኮኑን፣ 10 ሰብ-ሃፍቲ ተጋሩ እንተሃልዮም ብዝኸኣልዎ መጠን ኣባዚሖም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራዋይ ወጻኢ በዓል ሃፍቲ ከምዘየለ፣ ሓደ ሰብ እንተሞይቱ ብዝኸኣልዎ መጠን ኣራቢሖም ኣግኣዚ ክንድዚ ቀተለ ኢሎም ናብ ህዝቦም የስርጹ። ማእለያ ዘየብሎም ሓሶታት ካብ ሓደ ማእኸል ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜያት እናፈነዉ፣ ናትና ሱቕ ምባልን ምድቃስን ከምኡውን ናይ ዓለም ተቐያያሪ ፖለቲካ ተሓዊስዎ ዳርጋ ሽቶኦም ኣቚጺሮም ዮም። ጸላእትና ሽቶ ኣቚጺርና ኢሎም ዝሓስቡ ንዓናን ታሪኽናን እንተሸኒፎም እምበር ሃገር ዝጠቅም ስራሕ ምስረሖም ኣይኮነን።

Videos From Around The World

ነገራት ገማጊሞም ግን ገና ከምዘይተሸነፍናን ኣብቲ ዝደልይዎ ጉድጓድ ስለዘይበጻሕናን እታ ኣብ 4ኪሎ ዝሰርሐት እትመስል ኣካይደኦም ናብ ትግራይ ሒዞምዋ ሰተት ኢሎም ኣለው። ዝተቐየረ ነገር እንተሃለወ እታ ትግራዋይ ዓብላላይነት ትብል ብዓድዋ ዓብላላይነት፣ እታ ኢትዮጵያ ነድሕን እትብል ድማ ትግራይ ናጻ ክትወጽእ ኣለዋ ብዝብል ምትካእ ጥራይ እዩ። እታ ኸይዲ ግን ሓንቲ ዓይነት እያ፣ ካበይ እያ ብዘየገድስ ካብ ሓደ ማእኸል እያ ትፍነው ዘላ። ንሕና ከዓ ዋላ ካብቲ ናይ ቅድም ዝሓሸ ይኹን እምበር፣ ንጸላእትና ተሓባበርቲ ካብ ምዃን ዓዲ ኣይወዓልናን። ንኣብነት ንምጥቃስ፣ መልዐሊኡ ብዘየገድስ ብሃበ-ተረኽበ ናይ መንኣሰይ ሂወት ክጠፍእ ምግባር፣ ናይ ስሚንቶ ዋጋ ምኽባር (ኣነ እኳ ትእምት ብሓፈሻ እዬ ተሓታቲ ዝገብር) ሕቶ እንትልዓል ኣብ ግዚኡ መልሲ ዘይምሃብ፣ ናይ ወረዳ ተወከልቲ ኣመራርጻ ካፍቲ ሕሉፍ ዘይተፈለየ ምዃኑ ከምኡዉን ብዙሓት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሕቶታትን ኣብ ግዚኦም ክእረሙ ስለዘይከኣሉ ንጸላእቲ ኣፍደገታትና ንኸፍት ኣለና።

እዚ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጠረ ናይ ሓውና ዕረፍቲ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ከጋጥም ዘይነበሮን፣ ከምኡዉን ብቐሊሉ ክእለ ዝኽእል ነገር ናብዚ ደረጃ ምብጽሑ ብጣዕሚ የሕዝን። ካብ ሕሉፍ ተጓንፎ ከምዘይተምሃርናን ደገ-ኣፌትና ገና ከምዘይተዓጽወን ብግልጺ እዩ ዘርእየና። ግዴተኦም ዋላ እንተኾነ እቲ ዜና ካብ ባዕልና ንቶግ-ቲቪ ሓዊሱ ምጽብጻቡ ኢሉ እዉን ህዝቢ ክፈልጥ ምግባር ግን ዝነኣድ ጅማሮ እዩ። ኾይኑ ግና እዚ ጉዳይ ዝፈጸመ ኣካል ግን ብቕልጡፍ ተሓታቲ ክኸውን ኣለዎ። ንዚ ስዒቡ ግን ዝረኣኹዎም መሰከፍቲ ነገራት ኣለዉ።

እቶም ቅድሚ ሕዚ ናይ ትግራይ ዓብላላይነት እንዳበሉ ዝሰየቡ ሰባት፣ ብዓድዋ ዓብላላይነት ከናቲራ ተኸዲኖም ጸወተኦም ጀሚሮም ኣለዉ። ኩነታት ክጽብጽቡ ስርሖም ዋላ እንተኾነ፣ እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ትኹረት ግን ካልኦት ሕልክልኽ ዝበሉ ነገራት ከምዘለዉን፣ ውሽጥና ኣጽሪና (ብፍላይ መንግስቲ ትግራይ) እቲ ሓተላ ክጸሪ እንተዘይጌርናዮ ዝጽበየና ፈተና ቀሊል ኣይኸውንን። ልቢ ንዘለዎ ሰብ እቲ ኹነታት ኮነ ኢሎም ምችው ኩነታት ይጽበዩ ከምዝነበሩ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሰብ ከይሞተ ዳርጋ ኣብዘይውዕለላ ሃገር፣ ብፍሉይ መልክዕ ኣለዋ ዝበሃላ ናይ ጽልኢት ሚድያታት ሓዊሱ፣ ፓርትታት (ብልጽግና ዶ ባላደራ ዶ.) ጌሮሞ ዘይፈልጡ መግለጺ ምውጽኦም፣ ትእምት ናብ ፌደራል ክመሓለፍ ኣለዎ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ተገልቢጦም መሰቦ ስሚንቶ ንተጋሩ ኣይጠቐመን ኢልካ ሓላያይ ምምሳል፣ ኣብ ትግራይ ዘየለ ሓዱሽ ብሄር ብምፍጣር ሰብ ምድንጋር፣ ዘየለ ዓመጽ ከምዘሎ ኣምሲልካ ምግዋሕን ዛ ዳዋ ተምጸኦ ኣለዋ ዝበሃል ምስላ እዩ ዘረጋግጸልና። እዚ ድማ እቲ ለውጢ ዝብልዋቶ ዘምጽእሉ መንገዲ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ እዉን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ሓዱሽ ፈተነ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ብተወሳኺ ድማ እቲ መረጻ ዘናውሕሉ መንገዲ እውን ወድዓዊ ክኾነሎም ሓይሊ ንምብታን እውን ክጥቀምሉ እዮም (ናይ ፌደራሊስት ሓይሊታት ዶ ገለመለ ዶ፣ ዓምዶም ተኣሰረ ተፈትሐ ዝብል እውን ናይዚ ኣካል ክኸውን ይኽእል እዩ) ። ኣብ መጽሓፎም ከምዝጸሃፍዎ ናይቶም ሰባኣይ መርሆ እዉን ብደንቢ ኣቚስሎ፣ ንከይምለስ ቕበሮ ስለዝኾነ ነገራት ተኸታቲሎምን ብዝተፈላዬ ኣንፈት ክመጹ እንተለዉ ምሒር በላሕቲ ክንከውን ይግበኣና።

ዘይሩ ዘይሩ ውሽጣዊ ነዃላትካ እንተይዓበስካ ክተሸንፍ ኣይትኽእልን፣ ግዳማዊ ሓይሊ እዉን ሰይሩ ዝኣቱ ነዃል እንተሃልዩ ጥራይ እዩ። ከም ዓረ ጽኑዓት ክንከውን እንተኾይንና፣ ውሽጣዊ ጸገማትና ግዜ እንተይሃብና ክንፈትሖም ኣለና።

መልእኽቲ ንመናሰይ፦ እቲ ካብ ትግራይ ወጻኢ እቲ ለውጢ ዝብልዋቶ ስዒቡ ዝመጸ ቅልውላውን ስኽፍታታትን ኣብ ክልልና ክድገም ዘይትደልይዎ እንተኾይንኩም ናይ ባዕልና መንገዲ ንሓንጽጽ፣ ብናይ ባዕልና መሳርሒ ንጠቐም፣ ፈኸም ዝብሉ ዘለዉ ትክታት ነጥፋኣዮም።

መልእኽቲ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፦ ከምታ ኣብ 4ኪሎ ዝኾንክምዋ ከይትኾኑ ኣንተደሊኹም ሰብኩም ኣይትንዓቑ፣ ትማሊ ሰላም ዘራጊ፣ ሌባ እትብልዎም ንዝነበርኩም ሰባት ተገልቢጥኩም ናይ ፖለቲካ ምሁር እባ ገለባ ኣንዳበልኩም ካብ እተጽምሙና ምስ ኣሕዋትኩም፣ ደቅኹም፣ ኣብ ሕማቕ ግዜ ጽላል ምስ ዝኾነኩም ህዝብኹም ምኸሩ። ትማሊ መውጽኢ ትኪ ኮይኖም ምሽጥራትኩም ይብትኑ ካብዝነበሩ ሰባት ኣብ ክልሎም ኮይኖም ዝኸኣልዎ ምኽሪ ፈይ ዘብሉ ዝነበሩ ኣሕዋትኩም ይሕሽኹም። ላንጋ ላንጋ ኮይንኩም ሰንፈላል ኣይትግበሩና።

Back to Front Page