Back to Front Page

ምሕዝታዊ መግለጺ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር

الجبھة الوطنیة الاریتریة

Eritrean National Front

 

ምሕዝታዊ መግለጺ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)

 

ብምኽንያት መበል 45 ዓመት፡ ለካቲት 11፡ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፡፡

ብቐዳምነት፡ ብሽም ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ እንቋዕ ንመበል 45-ዓመት ትኽበር ዘላ፡ ለካቲት 11፡ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስረታ ህወሓት፡ ኣብጻሓኩም፤ ኣብጻሓና ንብል።

ለካቲት 11 ምውላድ ህወሓት፡ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ፡ ፍሉይ ክብሪ ዘለዋ ዕለት እያ። ኣብ'ዛ ዕለት'ዚኣ ዝተመስረተ ህወሓት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ፡ ዝተጻዕነ ከቢድ ደርባውን ብሄራውን ጭቆና፡ ካብ ሱሩ ምሕዩ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን መሰልን ማዕርነታዊ ሓድነትን ዝኣምን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ዝተበገሰ ምዃኑ፡ ፖሎቲካዊ እምነታቱን ግብራዊ ናይ ቃልሲ ታሪኹን ምስክር እዮም።

Videos From Around The World

 

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ(ህወሓት) ንሕቶ ናጽነት ኤርትራ፡ ካብ ወጋሕትኡ ተቐቢሉዎ ዝተበገሰ፡ ሕጋውን ታሪኻውን መርተዖ ዘለዎ ምዃኑ ብምእማን እዩ። ኣብ ዕድመ ቃልሱ፡ ብሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ዝወረዶ ማእለያ ዘይብሉ ጸለመ ብሓደ ወገን፡ ብመራሕቲ ሰውራና ዝበጽሖ ዝነበረ ኣደራዕ ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ ተጻዊሩ ዝተቓለሰ ውድብ እዩ። ብ1982/83 ብወፍሪ ቀይሕ ኮኾብ(ሻዱሻይ ወራር)ን ሰላሕታዊ ወራርን ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡ ኣብ ልዕሊ ሰውራና ኣንጸላልዩ ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ምፍሻል፡ ኣብ ጎቦታት ሳሕልን ባርካን፡ ኣብ ጎድኒ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ፡ ከቢድ መስዋእትነት ዝኸፈለ፡ ወትሩ እናተዘከረ ዝነብር፡ ብደምን ኣዕጽምትን ዝተሃንጸ፡ ወርቃዊ ናይ ቃልሲ ታሪኽ ዝጸሓፈ ውድብ እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ድማ ብፍላይ፡ ዘለዎ ኣድናቖትን ኣኽብሮትን ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ።

 

ህወሓት ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ኣብ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ ዝሓዞ ጽኑዕ እምነት፡ ብመስዋእትን ኣካል ምጉዳልን ጥራሕ ዝተደረተ ኣይነበረን። ልዕሊኡ፡ ናይ ኢህወደግ ሓባራዊ እምነት ክኸውን ብምግባር፡ ንሕቶ ናጽነትና ብመንገዲ ሪፈረንደም መዕለቢ ክረክብ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጠረ፡ 'እወ-ንናጽነት' ዝብል ድምጺ ህዝብና ብምእማን፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ልዑላውነት ኤርትራ ብቐዳምነት ክቕበሎ ዕዙዝ ተራ ዝተጻወተ ውድብ እዩ። ብተወሳኺ ብኣብዝሓ ህዝብታት ኢትዮጵያ፡ ተቐባልነት ክረክብ ዝተቓለሰ፡ እሙን መሓዛ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ፡ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ጽኑዕ እምነት እዩ።

 

ካብ ጽባሕ ሓርነት ክሳብ 1997 ዓ.ም. ኤርትራ ናይ ባዕላ ባጤራ ክሳብ ተሐትም ዝነበሩ ዓመታት፡ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ ንቑጠባ ኢትዮጵያ ብሕጋውን ብዘይ-ሕጋውን መንገዲ እናተጠቐመ ካዝንኡ ክመልእ ኣብ ዝጓየየሉ ዝነበረ እዋን፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትዕግስቲ ክርእዮ፡ ናይ ህወሓት ተራ ዝለዓለ ምንባሩ፡ ኣይንስሕቶን። ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ናይ ባዕሉ ሃገራዊ ባጤራ ምስ ኣሐተመ ግን፡ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ናይ ንግዲ፣ ምቅይያርን ምዝውዋርን ገንዘብ ዝገዝእ ፖሊሲ ሓንጸጸ፡፡ ስሱዕን መጻዪ ባህርያትን ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ በዚ ሓድሽ ፖሊሲ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ስለ ዘይዓገበ ብምኽንያት ዶብ ኣመሳሚሱ ናብ ኣዕናዊ ኲናት ከም ዝኣተወ፡ እንዝክሮ እዩ። እቲ ክልተ ዓመት ዝደፈነ ኲናት ዶብ፡ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ህዝብታት ዘውረዶ ዕንወትን ዘዕረፎ በሰላን፡ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምስ ኲናት ዶብ ብዝተኣሳሰረ፡ ክልቲኦም መንግስታት በብሸነኾም ዝሕተቱሉ በደል ምህላዉ ዘይንርስዖ እዩ። ውድብ ህወሓት ብንጥፈት ዝሳተፈሉ ዝነበረ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ኣብ ልዕሊ

 

ሰላማውያን ነበርቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝፈጸሞ በደል፡ ውሽጡ ገምጊሙ ነብሱ ከምዝነቐፈ እንፈልጦ እዩ። ገባቲ መንግስቲ ኢሳያስ ናይ ባዕሉ ወንጀል ሓቢኡ፡ ነቲ ዝተፈጠረ ቁስሊ ካብ ዝግበኦ ንላዕሊ ክምዝምዞ ዝፈተነ'ኳ እንተኾነ፡ መንግስቲ ኢህወደግ ነዚ ንምሕዋይ ዝወሰዶም ኣወንታዊ ስጉምታት፡ ኣብ ህዝብና ተፈጢሮም ዝነበሩ ስምዒታት፡ እናተማሓየሹ ብምኻዶም፡ ዝፈትዉዋ ዓዶም ሓዲጎም በብእዋኑ ዝስደዱ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን፡ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ክልል ትግራይ ድማ ብፍላይ፡ ዝኣምኑዋ መዕቆቢቶም ኮይና ጸኒሓ እያ። ኣብ ገዛእ ሃገሮም ናይ ዝላዓለ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን፡ ኣብ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ብፍላይ፡ ክማሃሩ ጸኒሖም እዮም። ዝሓሸ መነባብሮ ክረኽቡለን ናብ ዝኽእሉ ዝማዕበላ ሃገራት ናይ ምስግጋር ዕድል ብምፍጣር፡ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ድማ፡ ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ እዮም። ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም፡ ገንዘቦምን ንብረቶም ዝተረከቡ ዜጋታትና ድማ፡ ቁጽሮም ዝናዓቕ ኣይኮነን።

 

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ መራሕቲ፣ ኣባላትን ፈተውትን ውድብ ህወሓት፦ ሎሚ መበል 45 ዓመት ለካቲት 11 ተኽብሩዋ ዘለኹም፡ ኣብ ፍሉይ ዓለማዊ፣ ዞባዊ፣ ከባብያውን ኩነታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ተኣፋፊ ሃገራዊ ኩነታት ድማ ብፍላይ ምዃኑ ንግንዘብ። ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት፡ ብቓልስኹም ዝሃነጽኩሞ፡ ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓት፡ በቲ ኣንጸላልዩዎ ዘሎ ሓደጋ ምኽንያት፡ ከቢድ ዋጋ ሂወት፣ ንብረትን ጥሪትን ትኸፍሉ ምህላውኩም ክንከታተል ጸኒሕና ኣሎና። ኣብ ሎሚ ኮይና፡ ንቕድሚት ክነማዓዱ እንከሎና፡ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን'ዩ ዝብል ሕቶ፡ ይትረፍ ንዓኹም ንደቂ ሃገር፡ ናዓና ንኣሕዋትኩምን ቀረባ ጎረቤትኩምን ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ከም ዲሞክራስያውያን ተቓለስቲ ድማ ብፍላይ፡ ኣዝዩ ከሰክፈና ጸኒሑን ኣሎን።

 

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ መራሕቲ፣ ኣባላትን ፈተውትን ህወሓት፦ ንለካቲት 11 ምኽንያት ብምግባር፡ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ኣልዒልና ርእይቶና ክነመሓላልፍ ንግደድ ዘሎና፡ ከም ኤርትራውያን፡ ውሽጣዊ ኩነታትኩም ብቐጥታ ይምልከተና እዩ ካብ ዝብል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ? ካባኹም ዘይክወል፡ ናይ ሕሰምና ተኻፈልቲ ክትኮኑ ኣገዲዱኩም ዝጸንሐን ዘሎን ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ ንሃገርናን ህዝብናን፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ከይተመረጸ፡ ንልዕሊ 28 ዓመታት፡ ብፍጹም ጭካነን ኣልቦ- ሰብኣውነትን፡ ኩሉ ዓይነት በደል እናውረደ ክገዝኣና ምጽንሑ ትፈልጡዎ ኢኹም። ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ርኡይ ክሕደት ብምፍጻም፡ ክብሪ ህዝብና ዘዋርድ መደረታት ከቃልሕ ጸኒሑ ኣሎ። ብመስከረም 2018 ዓ.ም. ኣብ ሃዋሳ ዝተገበረሉ እንግዶት፡ ንቀዳማይ ምኒስቴር ሃገርኩም፡ ''ብዘይ ቃል-ዓለም፡ ንስኻ ክትመርሓና ሓላፍነት ሂበካ ኣሎኹ'' ክብሎ እንከሎ፡ ኩሉ ዝተኸታተሎ እዩ። ኣብኡ ጥራሕ ከይተወሰነ፡ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ 2019፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበሮ መገሻ፡ ''. . . ሰለስተ ወለዶ ብዘይ ምኽንያት ተረሓሒቕና ጸኒሕና፤ . . . . ሰለስተ ወለዶ ከሲርና'' ብምባል፡ ንሓምሳ ዓመታት ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነትና ዘካየድናዮ ተጋድሎን ዝኸፈልናዮ ከቢድ መስዋእትነትን፡ ፍረ ዘይብሉ፡ ንብላሽ ዝጠፍአ እዩ ኢሉ ኣሽካዕሊሉ። ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ምስ ጋዜጠኛታቱ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ድማ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ኣእትዩ፡ ምስ'ቲ ዝላዓለ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ወጊኑ፡ ንፊደራላውን ሕገ-መንግስታውን ስርዓትኩም ከፍርስ ከምዝዋፈር ብዕሊ ገሊጹ ኣሎ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ከም ዝምልከቶ ብምግላጽ፡ ነቲ ኣብ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ነቕ ዘይብል መርገጽ ሒዙ ዝመጸን ዘሎን ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን፡ ከም ደመኛታት ጸላእቱ ሰሪዑ፡ ንምውጋዶም ከምዝጽዕት፡ ብዘይ ሕብእብእ ኣብ ዝገለጸሉ ጽባሕ ኢያ፡ ለካቲት 11 እትኽበር ዘላ።

 

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ መራሕቲ፣ ኣባላትን ፈተውትን ህወሓት፦ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ ንስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ልቢ ዝደገፎ'ኳ እንተኾነ፡ ካብ መግለጺ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ጀሚሩ፡ ብላዕለዎት መራሕቲ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ካብ ዝቃልሑ መደረታት፡ እናረጋገጾ ዝኸደ ሓቂ ኣሎ። እዚ ናይ ሰላም ስምምዕ'ዚ፡ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዘላቒ ረብሓ ዘየውሕስ፡ ጉጅላዊ ጥቕሚ ላዕለዎት መራሕቲ ንምምላእ ዝተዋደደ ምዃኑ ብጉቡእ ተገንዚቡዎ እዩ።

 

ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ መማኽርትን ኣዕሩኽን፡ ተረፍ መረፍ ናይ'ቶም ብነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና ዝደምሰስናዮም ሓይልታት ትምክሕትን ዘበነዎት ሰዓብቶምን እዮም። ብተወሳኺ፡ ትማሊ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ኮይኖም፡ ኣብ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ እምነት ዝነበሮም ዝመስሉ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ኣብ ፊደራላዊ መንግስቲ ሃገርኩም ልዕልነት ዝሓዙ መራሕቲ፡ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ንምግባር፡ ናይ ቀረባ መሓዙት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኮይኖም ምህላዎም ንዕዘቦም ኣሎና። ሕሉፍ ሓሊፎም፡ ብልሳን ጋዜጤኛ ታምራት ነገራ ኣቢሎም፡ ንክውንነትና መዝሚዞም፡ ብዓይኒ ንዕቀት ርእዮም፡ መወጽ እናማወጹ ሰተት ኢሎም ክኣትዉ ከምዝኽእሉ ዝሓልሙ ጸላእቲ፡ ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም ምህላዎም ብሩህ ኮይኑልና ኣሎ። ስለዚ'ምበኣር፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን ክእለም ዝጸንሐ ሸርሕታትን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋን፡ ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ዘንጸላለወ ሓደጋ ምዃኑ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ብዕምቆት ዝተገንዘቦን፡ ኣብ ምምካቱ ድማ፡ ዝከኣሎ ቃልሲ ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ።

 

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ መሪሕነታት፣ ኣባላትን ፈተውትን ህወሓት፦ ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ ሃገሩ እዩ። ናጽነቱ፡ ከም ብሌን ዓይኑ ዝርእያ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ኣሕሊፉ ክህባ ዘይደሊ ህዝቢ እዩ። ኣብ ክሊ'ዚ ጽኑዕ እምነት'ዚ ኮይኑ፡ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ፡ ብሕውነትን ምክብባርን ተቐራሪቡ ክነብርን፡ ሓቢሩ ክለምዕን ዘለዎ ድልየት ዓብይ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ብሓይሊ ዝባሓተ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም ክገዝእ ዝጀመረ ጉጅለ ኢሳያስ፡ እዚ ሎሚ ኣብ ኣደባባይ ወጺኡ ንሰምዖ ዘሎና ክቱር ናፍቖት ሓድነት ኢትዮጵያ ከዐውት፡ ናይ ህዝብና ፖሎቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ሰብኣዊ፣ ሞራላውን ንያታውን ዓቕምታትን ማሕበራዊ ክብርታትን፡ ኮነ ኢሉ ከዕንዎ ጸኒሑ ኣሎ። ስለዝኾነ'ውን፡ ሎሚ ድሕሪ 28 ዓመታት፡ ሃገራዊ ሓድነት ህዝብና ብዓብይኡ ተሃሪሙ፡ ሰብኣውን ቁጠባውን ዓቕምታቱ ተዳሂኹ፡ ብቃፍላያት እግሩ ናብ ዝመርሖ ስደት ክነፍጽ ጸኒሑ ኣሎ። ይኹን'ምበር፡ ሎሚ ኣብ'ዚ ወሳኒ እዋን'ዚ፡ ናይ ኢሳያስን ጉጅልኡን ጥልመት ብጋህዲ ክርእዮ ምስ ጀመረ፡ ከም ቆፉኡ ዝተተንከፈ ንህቢ፡ ኣብ ቅርዓት ወጺኡ፡ ይኣክል ይብል ኣሎ። እታ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ዝርእያ ዘሎ ናጽነቱን ልዑላውነቱን ንምድሓን፡ ኣብ ጎድኒ መን ተሰሊፉ ክቃለስ ከምዘለዎ ሕርሕራይ ገይሩ እናተገንዘበ መጺኡ ኣሎ። ኣጀኻ ኢሉ ዘባራትዖን ዝመርሖን፡ ዓቕምታቱ ዘወሃሃደ ሓይሊ ተቓውሞ ኤርትራ እንተ ረኺቡ፡ ከም'ቲ ሕሉፍ፡ ናይ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ደገፍን ምትብባዕን እንተ ተወሲኹዎ፡ ንዝላዓለ ቃልስን መስዋእትን ድሉው ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ'ዚ ወሳኒ እዋን፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ካባና ዝጥለብ ከቢድ ሓላፍነት ክንሽከም፡ ዝለዓለ ትጽቢት ከም ዝግበረልና ድማ፡ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ተገንዚብናዮ ምህላውና ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ይኣምን።

 

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ መራሕቲ፣ መሰረታት ፈተውትን ህወሓት፦ ኣብ ሕሉፍ መድረኽ፡ ንሕና ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነትና፡ ንስኹም ድማ፡ ንብሄራውን ደርባውን ሓርነትኩም፡ ኣብ ሓደ ድፋዕ ዓሪድና፡ ተደጋጊፍና፡ ዓለም ዝመስከረቶ ዘደንቕ ታሪኽ ሰሪሕና ተዓዊትና ኢና። ሎሚ ድማ፡ እቶም ትማሊ ዝሰዓርናዮም ይኹን ኣብ ውሽጥና ተጸፍዮም ዝጸንሑ ጸላእትና፡ ብቓልስናን መስዋእትነትናን ዝተጓናጸፍናዮም ዓወታት መንጢሎም፡ ከም ህዝቢ ከጥፍኡና ተዓጢቖም ይጓየዩ ኣሎዉ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ጥራሕ ዘንጸላለወ ዝመስል ሓደጋ፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራን ህዝባን ዘቕነዐ ከቢድ ሓደጋ ምዃኑ ዝሕባእ ኣይኮነን። ነዚ ብቱኽረት ብምስትውዓል፡ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን፡ ዓቕምታቶም ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣዋዲዶም ክቃለሱ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ ብኣጋጣሚ እዛ ክብርቲ ዕለት፡ ለካቲት 11 ይጽውዕ። ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ድማ፡ ነዚ እዋናዊ ሓደጋ'ዚ ንምምካት ዘካይዱዎ ዘለዉ ቃልሲ፡ ንበይኖም ጥራሕ ዝምልከት ከምዘይኮነ ስለዝግንዘቡ፡ ህዝብን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ኤርትራ፡ ምስኦም ተወሃሂዶም ዝቃለሱሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር፡ ዝላዓለ ሓላፍነት ከምዘለዎም ብኣጋጣሚ'ዛ ክብርቲ ዕለት ለካቲት 11፡ ነተሓሳስብ። ብሰንኪ ጨካን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን ዝተኸተሎ ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ፡ ሃለዋት ህዝብናን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ኣብ ከመይ ደረጃ ከምዝርከብ፡ ምስጢር ስለዘይኮነ፡ ዓቕምታት ክልቲኡ ህዝብን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ኣብ ምውህሃድ፡ ህወሓት ዝለዓለ ሓላፍነት ክሽከም ከምዘለዎ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) የዘኻኽር።

 

ንመበል 45 ዓመት ትኽበር ዘላ ለካቲት 11፡ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምኽንያት ብምግባር፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ናይ ዮሃና መልእኽቱ ከመሓላልፍ እንከሎ፡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ምስ ፖሎቲካዊ ሓይልታቶም ተወሃሂዶም፡ ንሕሉፍ ናይ ቃልሲን ጅግንነትን ታሪኾም ዘሕድስ፡ ሓድሽ ናይ ምሕዝነት ቃል-ኪዳን ዝኣስሩላ ታሪኻዊት ዕለት ክትኮነልና ብምትስፋው እዩ።

 

ድምቀት ንለካቲት 11 !!

ብዙሕነታዊ ሓድነትና ንድሕነት ሃገርና!!

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዉኣትና!! ክንዕወት ኢና!!

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)

19 ለካቲት 2020 ( 11-ለካቲት 2012)

 

Back to Front Page