Back to Front Page

ብምኽንያት 24 ጉንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ፡ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ ሰደግኤ።

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት 24 ጉንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ

ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ ሰደግኤ

 

እኖሆ ሃገርና ኤርትራ፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ መሬታ፣ ባሕራን ሰማያን ንሓንሳብን ንሓዋሩን፡ ሓራ ካብ ዝኸውን 29 ዓመት ደፊና ኣላ። እዚ ታሪኻዊ ዓወት'ዚ፡ ብመስዋእቲ 10-ተታት ኣሽሓት፣ ብምጉዳል ኣካላት ልዕሊ 100 ሺሕ ተቓለስቲ፡ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ንብረትን ጥሪትን ዕንወት ውጽኢት ብምዃኑ፡ ህዝብታትና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ፡ ዓሊሎም፣ ዘሊሎም፣ ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ደቆም ድማ፡ ብሓጎስ ተቐቢሎም እዮም። ናይ ህዝብታትና፡ ባህጊ፣ ትጽቢት፣ ዘካየዱዎ ተጋድሎ፣ ዘርኣዩዎ መስተንክር ጅግንነትን ተወፋይነትን ግን፡ ኤርትራ ግዝኣታዊ ናጽነታ ዘረጋገጸት ሓራ ሃገር ጥራሕ ክትከውን ኣይነበረን፡፡ እኳ ደኣስ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ወሰንቲ ዝኾኑላ፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ዝተኸበረላ፣ መሰልን-ማዕርነትን ብሄራት፣ ሃይማኖታትን ጾታን ዝተረጋገጸላ፣ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሂወቶም ደረጃ ብደረጃ ዝዓብየላ፣ ፍትሕን ርትዕን ዝዕምብበላ፣ ምስ ህዝብታትን መንግስታትን ከባቢ፣ ዞባን ዓለምን፡ ኣብ ስኒት፣ ምክብባር፣ ኣብ ሓባራዊ ረብሓን ምትሕግጋዝን ተመስሪቶም ብሰላም ዝነብሩላ፡ ሃገር ክትኮነሎም ልዑል ትጽቢቶም ነበረ።

 

ይኹን'ምበር፡ ኤርትራ ኣቐዲማ፡ ናጻን ልዑላዊትን ሃገር ጸኒሓ፡ ዝተጎበጠት ኣይኮነትን፤ ህዝብታትና መንነትን ባህርያትን ስርዓተ ምሕደራ-መንግስቲ ወዲ-ሃገር፡ እንታይን ከመይን ክኸውን ከምዘለዎ ዘዋህለሉዎ ፍልጠት ይኹን ተሞኩሮ ኣይነበሮምን። ስለዝኾነ'ውን ካብ ናጽነታዊ ተጋድሎኦም ጀሚሩ፡ ብመራሕቲ ሰውራን ካድራቶምን ዝወርዶም ዝነበረ ግፍዕን በደልን፡ ንመጻኢ ዕድሎም ዝህልዎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከይተገንዘቡ ተጻዊሮሞ ሓሊፎም እዮም። እቲ ካብ ሜዳ ጀሚሩ፡ ናይ ህግሓኤ ወሳኒ ናይ ስልጣን ቦታ ተቖጻጺሩ ዝመጸ ትምክሕተኛ ጉጅለ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት ሃገር፡ መንግስታዊ ስልጣን ብሒቱ፡ ፍጹም ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ኣገዛዝኣ ከተኣታቱ እናረኣዩዎ፡ ብሓደ ሸነኽ ሃገር ኣብ ምምራሕ ሓደስቲ ብምዃኖም ዝፍጽሙዎ ዘለዉ ጌጋ እዩ፤ ጊዜ ክወሃቦም ኣሎዎ ክብሉ እንከሎዉ፡ ገሊኦም ድማ፡ መንግስታዊ ስልጣን ዝሓዘ ሓይሊ፡ ብኸምኡ ዓይነት ኣገባብ ክገዝእ፡ ከም ንቡር ብምውሳድ፡ በቶም ''ንሕና ኢና ንፈልጠልካ፤ ንስኻ ኣበይ ዝነበርካ ኢኻ'' ባሃልቲ፡ ግፍዐኛታት ሓደስቲ ገዛእቲ ደቂ ሃገር፡ ከም እንስሳ እናተኾኮቡ ዝተባሃሎም ጥራሕ ዝፍጽሙ ኮይኖም ተጓዕዙ። እዚ ምእዙዝነት'ዚ፡ ነቲ ሕድሪ ሰማእታት ዝኸድዐ፣ ንህዝብታትና ዝኣተዎ መብጻዓ ዝጠለመ ፋሽስታዊ ጉጅለ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ከደልድል ዕድል ረኸበ፡፡ እሙናት ዋርድያ ዝኾኑዎ መሓውራት ስለያን ጸጥታን እናመልመለ ኣዋፈረ፤ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓድሽ መንእሰያዊ ሓይሊ እናሰልጠነ ወታሃደራዊ ሓይሉ ኣደልደለ፤ ነቶም ዝተፈለየ ርእይቶ ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት ንምሕቃቕ፡ ጊዜን ዕድልን ከይሃቦም ተጓየየ፤ ብመሬትን ባሕርን ዝዳወቡና ሃገራት፡ ናይ ጽልእን ቅርሕንት መንፈስ ከጓሃህርን፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ኲናት እናባረዐ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎብለል ናይ ምዃን ሕልሙ ከተግብር ተሃንደደ። ብሰንኪ'ዚ ዓንዳርን ትምክሕተኛን ባህርያት ናይ'ዚ ጉጅለ'ዚ፡ ህዝብታትና ካብ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝኸፍአ ዋጋ ክኸፍሉ ኣገደዶም። ካብ'ቲ ናይ 27 ዓመታት ከርፋሕን መሪርን ጭቆና ዝኸፍአ ድማ፡ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርና፡ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝወደቐሉ እዋን በጺሕና ምህላውና እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ንልዕሊ 27 ዓመታት ዝተራእየ ስቕታ፣ ርእሲ ምድፋእን ሕሉፍ ምጽማምን ተሰይሩ፡ ደጊም ይኣክል ዝብል ድምጺ ህዝብታትና፡ በብኸባቢኡ ብዓውታ ኣብ ዝስማዓሉ ኩነታት ንርከብ።

Videos From Around The World

 

ሎሚ ጉንቦት 24፡ ንመበል 29 ዓመት ክንዝክራ እንከሎና፡ ዘሎናዮ ወቕቲ ከም'ቶም ዝሓለፉ 28 ዓመታት፡ ነቶም ዝተጠለሙ ዲሞክራስያዊ ዕላማታትና ንምዕዋት ቃልና ነሐድሰሉ ዕለት ጥራሕ ኣይኮነን። ብሰንኪ ውዲት ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ፡ ዓበይቲ መንግስታት ምዕራብ ይኹን ብሃብቲ ዝዘቕበባ ሃገራት ኣዕራብ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኣሉታዊ ጽልወአን ከዕርፋ ሰፊሕ ዕድል ዝረኸባሉ እዋን እዩ፤ ብተወሳኺ፡ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ሕዱር ህርፋን ዓባይ ኢትዮጵያ ደጊሱዎም፡ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ፌደራል መንግስቲ እናተመርሑ፡ ልዑላውነትናን ናጽነትናን ክምንጥሉ፡ ምስ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ውዲታት ዝኣልሙሉ እዋን'ውን እዩ። ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ፡ ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ፡ ናይ ህዝብታትና ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ሕቶታት፡ ግቡእ መልሲ ከይረኽቡ ምዕፋኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንውሽጣዊ ልዑላዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ፡ ኣማዕድዩ ከምዘይርኢ ብዕሊ ኣነጺሩ፡ ኣብ'ታ ሃገር ኢዱ ኣእትዩ፡ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓትን ሕገ መንግስትን ከፍርስ፡ ሃገራውን ክልላውን መረጻ ህዝብታት ኢትዮጵያ ከበርዕን፡ ኩሉ ዝኽእሎ ደገፍ ከበርክት ምዃኑ፡ ኣብ ዝገለጸሉ ጽባሕ'ውን'ያ ትዝከር ዘላ። ስለዝኾነ ድማ፡ ሎሚ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርና ብውሽጥን ብደገን ንከቢድ ሓደጋ ተቓሊዑ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያን ዲሞክራስያውያን ሓይልታቱን ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን ድማ ብፍላይ፡ ዘነጻጸረ ኲናት ክውልዕ ኣብ ዝደናደነሉ፡ ተገልቢጡ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቐና፡ ተኣፋፊ እዋን ኮይና ኢና ን24 ግንቦት ነኽብራ ዘሎና።

 

24 ግንቦት፡ ናይ 20 ዓመታት ዝተሓላለኸ ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልስና፡ ናይ 30 ዓመታት መሪርን ነዊሕን ብረታዊ ተጋድሎና፡ መዛዘሚ ዝረኸበሉ፡ ታሪኻዊት ዕለት ብምዃና፡ ክንዝክራን ክነኽብራን ግቡእናን መሰልናን እዩ። ይኹን'ምበር፡ ኣብ'ቲ ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ተጋደሎና፡ ህዝቢ መሪሑ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ዝጨበጠ መንግስታዊ ጉጅለ ወዲ-ሃገር፡ ፈጺምና ዘይተጸበናዮ፡ ካብ'ቶም ብብረታዊ ተጋድሎና ዝሰዓርናዮም ባዕዳውያን ገዛእቲ ዘይፍለ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣዝዩ ዝኸፍአ፡ ግፍዓዊ ጭቆና ይወርደና ብምህላዉ፡ ነዛ ታሪኻዊት ዕለት'ዚኣ፡ ጸልማት ድነ ጎልቢቡዋ ይርከብ። እዛ ታሪኻዊትን ክብርትን ዕለትና፡ ነቲ ንዓመታት ዘካየድናዮ ሰላማውን ዕጥቃውን ተጋድሎ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዘበሰረት፡  ምውላድ ሓራ ኤርትራ ጋህዲ ዝገበረት ብምዃና፡ ምስ'ቲ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ ሃገር ክገዝእ ዝጀመረ ጉጅለ፡ ግፍዓውን ፍጹም ጨካንን ተግባራቱ ተታሓሒዙ፡ ንጊዝይኡ'ውን ይኹን፡ ድምቀታ ክሃስስ፣ ርዝነታ ክፎክስ፣ ክብራ ከንቆልቁል፣ ዘይትርጉማ ክዋሃባ ፈጺሙ ኣይግባእን። ይኹን'ምበር፡ እቶም ኣብ ድሮን ጽባሕን ሓርነት ዝተወለዱ፣ ግቡእ ሓልዮትን ክንክንን ዘይረኸቡ፣ መጻኢ ዕድሎም ቁማር ክብልዑ ዝጸንሑን ዘለዉን መንእሰያትና፡ ብ24 ግንቦት፡ ዝኸፍአ ባርነት'ምበር ዘስተማቐርናዮ ናጽነት የብልናን ኢሎም፡ ምሒር እንተማረሩ ክተሓዘሎም ኣይግባእን። ኣቦ-ሓጎታቶም፣ ኣደ-ሓጎታቶም፣ ከምኡ'ውን ኣቦታቶምን ኣደታቶምን ዝተጋደሉላ፣ ዝሰንከሉላ፣ ዝተሰዉኡላ፣ ናጻን ልዑላዊትን ሃገር፡ ሰላም፣ ጥዑይ ምሕደራ፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትሒን ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለን ከስተማቕሩ ስለ ዘይተዓደሉ ብሓደ ወገን፡ ኣብ'ቶም ዝሓለፉ ባዕዳውያን መግዛእታዊ ስርዓታት፡ ዘየስተውዓሉሉ  ወይ ድማ፡ ብኣካል ዘይነበሩዎ ብምዃኖም በቲ ካልእ ወገን፡ ን24 ግንቦት ከም ታሪኻዊት ዕለት፡ ዘይዘከሩዋን ዘየኽበሩዋን ኢልካ ምውቃስ ኣይከኣልን። እኳ ደኣስ፡ ነዛ ብከቢድ መስዋእትን ስንክልናን ወለዶም፡ ናጽነታን ልዑላዊ ክብራን ዘውሓሰት፡ ኣብ ዓለም-ለኻውን ኣህጉራውን መድረኻት ህልውናኣ ብተግባር ዘረጋገጸት ሃገሮም፡ ቅዋማዊትን ዲሞክራስያዊት ክትከውን ናይ ምብቃዕ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ተገንዚቦም፡ ናይ ቃልሲ ጉቡኦም ክፍጽሙ ዘብቅዖም ደረጃ ንቕሓት ተዓጢቖም፡ ከቢድ ጾር ክሽከሙ፡ ከይተሓለልና ክንቃለስ፡ ከቢድ ሓላፍነት ኣሎና።

 

ሎሚ 24 ጉንቦት ክንዝክር እንከሎና ድማ፡ ኣብ ፉሉይ ኩነታት ኮይና ኢና፤ ብሓደ ወገን፡ ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀሚሩ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ብሕቡእ ክኣልሙዎ ዝጸንሑ ሸርሒ፡ ናብ ቅርዓት ወጺኡ ክትግበር ዝጀመረሉ እዋን እዩ፡፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ናብ ክልል ትግራይ ዝሰገሩ ሓደስቲ ስደተኛታት ኤርትራውያን፡ ፖሎቲካዊ ጸጊዕነት ተነፊጎም፡ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ይርከቡ። በቲ ካልእ ድማ፡ ኩሎም'ቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ መደበር ስደተኛታት ተዓቚቦም ዘለዉ ኤርትራውያን፡ ብምብታን፡ ዞርሞ ዞርሞ ክወድቁ ብምግባር፡  ካምፕታት ክዕጸዋ ተንቀሳቒሶም እዮም። እዚ ሓደገኛ መደብ'ዚ ስለዘይሰለጦም፡ መደበር ስደተኛታት ሕጻጽ ክትዕጾ ብምውሳን፡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ከቢድ ጸገም ክወድቁ፡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጸኒሖምን ኣሎዉን። እዚ ጭካነ'ዚ ድማ፡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ብደረጃ ዓለም ብሓፈሻ፡ ናብ ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ኣትዩ፡ ኣብ ህዝቢ ከቢድ ስግኣት ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን ምዃኑ ኣዝዩ ፉሉይ ይገብሮ።

 

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሃገርና ኣትዩ ካብ ዝባሃል ጀሚሩ ድማ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘለዎም ክቱር ንዕቀትን ጽልእን ዘንጸባረቑሉ እዋን እዩ፤ ከም ሓለፍቲ ሃገር፡ ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ንህዝብታትና ኣጀኹም ብምባል ኣብ ክንዲ ምትብባዕ፡ ብኣንጻሩ ''ኢሳያስ ሓሚሙ፡ ኣይፋል ሞይቱ፡'' ብዝብሉ፡ ብ03 ህግደፍ በብእዋኑ ዝፍብረኹ ሓሶታት ብምዕብላኽ፡ ህዝብታትና ብመጻኢ ዕድሎም፡ ኣብ ጭንቅን ሻቕሎትን ክሽመሙ ንምግባር ተዋፊሮም ጸኒሖም እዮም። እዚ ድማ፡ ሃገርን ህዝብን ኣብ ምምሕዳር፣ ልምዓትን ምዕባለን ኣብ ምምዝጋብ ናይ ዝፈሸለ መንግስታዊ ጉጅለ፡ መለለዪ ባህርያት ምዃኑ ዝሕባእ ኣይኮነን።

 

ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን፣ ፈተውቲ ህዝብታትና፣ ሰብኣውያን ትካላትን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን፡ ነቲ ብምኽንያት ዝርገሐ ኮሮና ቫይረስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ምክልኻል ብሓደ ወገን፡ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ስደተኛታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ማዓስከር ሕጻጽ ዝርከቡን ፖሎቲካዊ ዑቕባ ተነፊጉዎም ኣብ ከተማ ሽራሮ ኣጽሊሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ፡ ፍሉይ ቱኽረት ብምሃብ ክሕግዙዎም፡ ብኣጋጣሚ 24 ጉንቦት ማዓልቲ ሓርነት ሃገርና፡ ለበዋና ነማሓላልፍ። መንግስቲ ክልል ትግራይ፡ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ፡ ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ምፍንቓልን ብምቅዋም፡ ብመንገዲ ሚድያታቱ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ክፈልጡዎ፡ ንስደተኛታትና ደገፍን ምትሕብባርን ክግበረሎም ዘካየዶ ጻዕሪ፡ ውድብና ሰደግኤ ምስጋንኡ ይገልጽ። ህዝቢ ሽራሮ፣ ነበርቲ ካልኦት ከተማታት ትግራይን ኣካላት ምምሕዳርን፡ ብተወሳኺ ኣብ ከተማታት ትግራይ፣ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ነበርቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ወገናትና፡ ኣብ ሽራሮ ኣጽሊሎም ዝርከቡ፡ ፖሎቲካዊ ዑቕባ ዘይተዋሃቦም ስደተኛታት ወገናትና፡ ንዝገብሩሎም ዘለዉ ሓገዝ የመስግን። ኣሐይሎም ክቕጽሉዎ መጸዋዕትኡ የማሓላልፍ።

 

ብርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን በርዒኖም ዝተረፉ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታትና ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣውሪዶም፡ ዳግማይ ተሞኽልዮም ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ክንወድቕ፡ ብውሽጢ ይኹን ብግዳም፡ ዝእለሙልና ዘለዉ ሸርሕታት ብምግንዛብ፡ ነዚ ከቢድ ሓደጋ'ዚ ብምምካት፡ ብናይ ህዝብታትና ወሳንነት ዝህነጽ ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል፡ ቃልስና ብጽንዓትን ብተወፋይነት ከምእንቕጽል፡ 24 ጉንቦት ማዓልቲ ሓርነትና፡ ቃልና ነሐድሰላ ዕለት ክትከውን ይግባእ። ውድብና ሰደግኤ ከም ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ምስ ካልኦት ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያንን ተወሃሂዱ፡ ካብኡ ዝጥለብ ኣበርክቶ ብምፍጻም፡ 24 ግንቦት ንዘላኣለም ደሚቃ ክትነብር፣ ብኽብሪ እትባዓልን እትዝከርን ታሪኻዊ ዕለት ክትከውን ከምዝቃለስ ደጊሙ የረጋግጽ።

 

24 ጉንቦት ንዘልኣለም ደሚቓ ክትነብር እያ!!

ዝኽርን ክብርን ንኹሎም ምእንቲ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ዝወደቑ ሰማእታትና!!

ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!

 

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡

24 ጉንቦት 2020 ዓ.ም.

 

Back to Front Page