Back to Front Page

ኤርትራውያን! ክሳብ መዓስ ኢና፡ ኣብ ድንግርግር ዕንክሊል ክንብል!

ኤርትራውያን! ክሳብ መዓስ ኢና፡ ኣብ ድንግርግር ዕንክሊል ክንብል!

ዶ/ር ክብርኣብ ይሥሓቕ (ለንደን)

13 ሕዳር 2020

ክቡር ኤርትራዊ ዜጋ፡ ኣብ ጉዳይካን መሰልካን ድንግርግ፡ ክሳብ መዓስ! ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘይኣኽለና! ኣብ ሃገርና ኤርትራ`ኳ፡ ነፍሲ ወከፍ ዕለት፡ ዕለተ ውግእን፡ ዕለተ-ሞትን እያ! ንዘይንቡር ንቡር ምግባር ኣይከኣልን። ንሕና ንሃገራዊ ዕላማና ንቓለስ ድኣ`ምበር፡ ንሃገርናን ናጽነትናንስ፡ ክሳብ ሎሚ፡ ብምልኣት ኣይተቖጻጸርናያን፡ ኣይወነንናያን ዘሎና። ስለዚ ኢና`ውን፡ ብስእነት ሰላምን ፍትሕን፡ ኣብ ዘይመረጽናዮ ኩናትን ወትሩ ዘሎና። እዛ ኣቶ ኢሳያስ ዘለዋ ኤርትራና፡ ነፍሲ ወከፍ ዕለት፡ ዕለተ ውግእን ዕለተ-ሞትን እያ። ምኽንያቱ፡ ኣቶ ኢሳያስ ምስ መገልገልቱ፡ ናይ ቅትለትን መጭወይትን ዓመጽን መጋበሪ`ምበር፡ ናይ ሰላምን ምዕባለን፡ ተልእኮ ዘለዎ ፈጺሙ ስለዘይኮነ።

ኣብ ውሽጢ ሃገናን፡ ሰላም ዘይብልና ክነስና፡ ሃገርናን ህዝብናን፡ ኣብ ሰላም ከምዘሎና ምዝራብናስ፡ ግብዝናዶ ጽልልና? ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ልዕሊ ጎርናን ሓውናን ህዝቢ ትግራይ፡ ኩናት ብዕሊ ተኣዊጁ። እዚ ኩናት`ዚ፡ ብርግጽ በቲ ብዘይ ኩናት ዘይቅኒ፡ ጸረ-ሰላምን ፍትሕን ምዕባለን፡ ሰናይ ጉርብትናን ዝኾነ፡ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ዝተደለን፡ ብተማሃራዩ፡ ዶ/ር ዓቢይ ኣሕመድ ዝተኣወጀን፡ ናይ ውልቀ-መለኽቲ ኩናት እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን፡ ኣብ ሃገርና ዘሎ በላዒ ሰብ ንምእላይን ጠጠው ንምባልን፡ ቀዳማይ ሓላፍነት ኣሎና። ሃገርና ዘዕነወን ህዝብና ዘብረሰን፡ ቀዳማይ ሽግርናን፡ ሽግር መላእ ዞባናን፡ ሃባራዊ ጸላኢና ጉጅለ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ።

ንዝመጻካ፡ ናይ ጎረቤትካ ጽሉል ከልቢ እንታይ ትገብሮ? ሓደ ሱዳናዊ ሚንስተር፡ ዝሓተተኒ ሕቶ እያ። 

ኩልና ከም እንፈልጦ፡ ናይ ኩለን ጎራትና፡ ሰላም ዘራጊ፡ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ 2003፡ ስርዓት ኢሳያስ፡ ኣብ ዓሌታዊ ውግእ ዳርፉር (ሱዳን)፡ ኢድ ከምዝነበሮ ይፍለጥ። ኣብ የካቲት 2006፡ ኣነ ንመጽናዕቲ (AU-Summit) ንካርቱም (ሱዳን) ምስ ከድኩ፡ ሓደ ናይ ሚንስተር መንግስቲ ሱዳን (ንግዜኡ ስሙ ክዕቅቦ ዝደለኹ)፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኢሳያስ ዝበለኒ ከካፍለኩም። ዕላልና ብዘዕባ ሰናይ ጉርብትናን ፖሊቲካ ዞባናን ስለዝነበረ፡ እቲ ሚንስተር ኣብ ሓደ ደረጃ ዕላልና፡ ንዓይ `... Listen, Mr Isaac! If your neighbour's mad dog comes to bite you, how can you deal with him? ... (ማለት፡ ናይ ጎሮቤትካ፡ ጽሉል ከልቢ፡ ክነኽሰካ እንተመጸ፡ እንታይ ትገብር) በለኒ። ብርግጽ፡ ንጽሉል ከልቢ፡ ብጥበብ ሓደ ቁራጽ ስጋ ሂብካ፡ ካባኻ ከተርሕቖን ክትርሕቐሉን ጥራሕ እዩ ምርጫኻ፡ እንተዘይኮይኑ፡ ወላ ህረሞ ተባኣሶ፡ ክትልከፍ ኢኻ። ብጽሉል ከልቢ ዝምሰል ዘሎ፡ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ መራሒ`ዛ ግዝምቲ ብሉጻት ሰማዕታት ዝኾነት፡ ሃገረ ኤርትራ እዩ። ስለዚ፡ ዕቡድ ናይ ገዛና ክንኣስር ብዘይምኽኣልና ጥራሕ፡ ንሕና ኤርትራውያን ተሓተቲ ኢና። ኢሳያስ ንዓና፡ ናቱን ተለኣኣኽቱን ስለዝገበረና ጥራሕ እዩ፡ ኩሉ ክገብር ክኢሉ።

ሰላም፡ ንዓና ንኤርትራውያን፡ ልዕሊ ዝሕልቲ ማይ ሳሃራ ኢያ፤ ንልዕሊ 50 ዓመታት፡ ጌና ኣይረኸብናያን ዘሎና፤ ሕጂ`ውን ሰላም ስለዝሰኣና፡ ናይ መንነትና ምጥፋእ፡ ዓቢይ ሓደጋ የንጸላልወና`ሎ። እቲ ዘሕዝን ኤርትራውያን፡ ሰላም ቤትና ዘሪግና፡ ናይ ጎራትና ዘረግቲ ሰላም ብምዃን ምፍላጥና እዩ። `እዚ ብሰንኪ ኢሳያስ ኢዩ`፡ ኢልና ከነመኽንየሉ ኣይንኽእልን፤ ዕቡድ ኢሳያስ`ውን፡ ንሰይጣናዊ መደቡ ተዓሚትና ንትግብርን፡ ከም ኣኽላባት ነንሓድሕድና ንናኸስን፡ ንዓና ስለዝረኸበ እዩ፡ ከምዚ ዝገብር ዘሎ`ኳ እንተበልና፡ ከም መራሒ ግን፡ ቀዳማይ ተሓታቲ እዩ። ንሱን ንሕናን ብሓላፍነት ተመላላእቲ ኢና፤ ሃገርና ኣዕኒና፡ ናይ ጎራትና ምኽንያት ዕንወትን ኩናትን ኮይና ኣሎና።

ክቡር ኤርትራዊ፡ ንሰላማዊ ሓርነታዊ መሰልካን ናብራኻን፡ ናይ ኣእላፋት መስዋዕቲ ደቅኻ ተኸፊሉ እዩ`ሞ፡ ንዝተኸፍለልካ ክቡር መስዋዕቲ፡ ኣይተራኽስ፤ በዓል ሕድርን፡ ክቡር ሰብን ምዃንካ ኣረጋግጽ፤ ብድሕሪ ዝተኸፈለልካ መስዋዕቲ፡ ብሰላም ምንባር፡ ማንም ዘይህበካን ዘይከልኣካን፡ መሰረታዊ መሰልካ እዩ። ክቡር ዋጋ ክንከፍለሉን ክንውንኖን ግዴታ ኣሎና። ነቲ ባርነትና`ምበር ሰላምና ፈጺሙ ዘይደልን፡ ነጸላኡ ዝደርበየን፡ ቀዳማይ ጸላኢና ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ከም ኣቕሓ ናብ ድላዩ ዘንቀሳቕሰካ፡ መጋበሪ ክፋኡ ኣይትኹን፤ ናይ ክብርኻ ሓላዊ ናይ ሰላምካ ዋሕስ፡ ንስኻ ኢኻ፤ ንኸንቱ ምጽማም፡ ኣብ ባዕለ-ምድንጋር ዕንክሊል ምባል፡ ይኣክል፡ ኣይንገዳዳዕ። ናይ ቤትካ ሰላም ዘራጊ ኮይንካ፡ ንናይ ጎርናን ሓውናን ህዝቢ ትግራይ፡ ዘረግቲ ሰላምን ተለኣኣኽቲ እቲ ዕቡድ ጸላኢ ሰላም ኣቶ ኢሳያስን፡ ኣይትኹን። እንተኽኢልካ፡ ከም ህዝቢ ትግራይ፡ ሓቢርና ንመሰልና፡ ምእንቲ ውሽጣዊ ኤርትራዊ ዞባዊ ሰላምና፡ ንፍትሓዊ ቃልስና፡ ሓቢርና ንለዓል። ብርግጽ፡ ንኢሳያስን መገልገልቱን፡ ናብ ፍትሓዊ ሕጊ ምስ ኣቕረብናዮም፡ ሽዑ ዝተበደለ ኤርትራዊ፡ ልብኻ ብፍትሒ ክርስርስ እዩ፤ ንነባሪ ሰላም ድማ `ሀ` ኢልካ ኣብ ቤትካ ዓድኻ ሃገርካ ምስ ጎራትካ፡ ክትጅምሮ ኢኻ። ሰዓቱ`ውን ይቐርብ ኣሎ።

                                        


Back to Front Page