Back to Front Page

አያም በሉ

አያም በሉ

 

ቦርድ ማሕበር ልማዓት ትግራይ ምኽሪ ሓው ማዕዳ ለባም ስምዑ አያም ዳአም በሉ

 

ካብ ነበር አቦ ወንበር ዋና ስራሕ ፈፃሚ ማልት

ሰሎሞን መዝገቡ

06-27-20

 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ (..) አባል ማ ዕኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ልኾነ ሰብ ስራሕ መካየዲ (Executive Director) ኽኾን መዲባ ተባሒሉ፤ ብዙይ ለይታሓጎሰ ብዙሕ ሰብ ጫው ጫው ኢሉ። ቐንዲ ምኽንያት ናቱ ቅሬታ ፤ ካብዙ ፀነሐ መከራ ወፂአ፤ ተምሒራ ላበናያስ ማ... ተመሊሳ ላብ ኢድ መርሒነት ህወሓት ወዲቓ ልብል ኽሲ እዩ። ዳርጋ ኹሎም ሰብ ቅሬታ ፈተዊቲ ፤ ደገፍቲ ማ... እዩም። ብገንዝብ፤ ብሓሳብ፤ ብጊዜ ውፍያት ልኾኑ። ልማ..ት ሰናይ ትምኒት ለለዎም። ቅሬቶኦም አብ መርሒ መሰረት ልገበረ ጥርሕ የኾነይ፤ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮ ህወሓት/..ት ብሰንኩ ልሓደረ በሰላይ እዩ። ስለዙይ ስጋአቶም አብ ጥራጣረ/ኾነይ-መነይ ወይ ግምታዊ (perceived) ልተመስረተ ጥራሕ ለይኾነስ፤ ናማን ልበፀሐ፤ሱር ልሰደደ ሽግር (realized past experience and rooted problem) ብምኾኑ ልፈጠረሎም ድንጋፀ እዩ። ናድልየት ተፃብኦ መርሕታት (Principles of Conflict of Interest or COI) ብዙሕ ለይፈልጡ ሓደ ሓደ ሰባት እዙ ሓውና ኽኢላ ተኾይኑ ታይ ሽግር ኒሀዎ ኢሎም ትካራኸሩ ይሰምእ። ካብ ግርህነት ወይ ለይምፍላጥ ልተልዓለ እዩ። ዕድል አግንዮም ወይ ብባዕሎም ፃዕሪ ወይ ሰብ ሓጊዝዎም እዝን ናድልየት ተፃብኦ መርሕታት/ ዓይነታት (Conflict of Interest: Institutional Conflict of interest, Inherent Conflict of Interest, Perceived Conflict of Interest) መረዳእታ ከግንዩ ተስፋ ይገብር።

አባላት ቦርድ ማ..ት ግን ብውልቂ ይኹን ብሓባር ናድልየት ተፃብኦታት መርሕ ክፍልጡ፤ ኽኽተሉ፤ አብ ግብሪ ከውዕሉ ናሕጊ፤ ናሞራል ናሙያ ግዴታ እኒህዎም (አውቆ አጥፊ ክኾኑ እንድሕር ለይደልዮም)

Videos From Around The World

ናድለየት ተፃብኦ መርሕ ለይምኽታሎም ታይ ሽግር የምፅእ?

ብዙሕ ፈተውቲ ማ..ት ሃደ አባል መሪሕነት ፖለቲካ ውደበ አብ ናማ..ት ዓይነት ትካል ብስራሕ መካይዲ ሓላፊነት ምቕማጥ ለምፀኦ ሳዕቤን ብብገፁ ዘርዚሮም ይሕብሩለዉ እሞ አብኡ ልደግሞ የብለይ፤ ግና ርሑቕ ለይኸድኹም ይሔው ለይፎትኹ አነዃ ክፅሕፍ ተገዲደ እኒህኹ። ልምንታይ? ቦርድ ማ..ት ካብ ብዓንተዉኡ ሃምዙይ ዓይነት ጌጋ ክፍፅሙ የነበረሙይ። ቶሎ አርሙ ኢሎም መሓዝቶም፤ ሓልይቶም ተጎስጎስዎም ልስምኡ አይመስሉይ። ላብ ለይኾን ዕንክሊል ለይድሊ ናሰባት ምንነትይ ውግንናይ፤ ካብኡ ሓሊፉ “አብ ትግራይ ሰብ ስኢና” ልብል ብጣዕሚ መሕዘኒ መልሲ አትዮም። ብዙይ ለይዓገበ (ልገደደ ቅር ልበሎ) አብ መርህ መሰረት ጥራሕ ለይኾነስ አብ ሕሉፍ ተሞክሮ ህወሓት/... መሰረት ገይሩ ልካራኸር ሰብ ብዚሑ። መኸራከሪኦም ከራጉዱ ሰባት ሃምልመሰሎም አብ ናሕሉፍ ታሪኽ ህወሓት/..ት ክናገሩ/ክፅሕፉ ጀሚሮም። ፍርቁ ትኽኽል፤ ሓደ ሓዲኡ ጎባጥ ወይ ልተጋነነ፤ ሓደ ሓዲኡለ ፍፁም ጌጋ። አብዙይ ናየ ሱም፤ አብ ስራሕ ልነበርኹሉ ጊዜ፤ በሰላ ሓዲጎም ልሓልፉ ፍፃመታት ክልዓል ግድን ኾይኑ። እታ COI መርህ ብጣዕሚ ስለልአምነላ፤ አብና ማ... ጉዳይ ልነዊሕ ጊዜ ካብምንጋር ተዓቂበ እየ (I never made public statement, expressed view or opinion in more than 15 years)። ብዙሓት አሕዋት ርእይቶ ኽሕብ ጠይቖምኒ ፍቓደኛ የነብርኹይ። ሓዚ ግን ወዮም ቦርድ ማ... እቱ ጌጋ አይ አረምዎ፤ እቱ ጌጋለ ኻሊእ ሽግር ኻሊእ ጣጣ ክምፅእ እዩ ልብል አብ ጭቡጥ ተሞክሮ ልተመስረተ ፍርሓት ስለለኒ ፤ እቶም ጌጋታት አብ ሕዝቢ አትዮም ላተደጋግሙ ጉጉይ መረዳእታ ጥራሕ ለይኾነስ ዳርጋ ፍፁማዊ ሓቂ (Irrefutable fact) ገይሮም ስለልውሰድለው፤ እዙይ ጠጠው ክብል ፤ እርምቲ ክገበረሉ አነለ ክናገር ግድን ኾይኑ (ኹሉ ኳ አበይ ነርክበሉ ግና እቶም ልገደዱይ ልደጋግሙይ)። ሃዚለ ነዊሕ ልድሕሪት ለይተመለስና ክእርምዎ ተስፋ ይገብር።

ንኡሽተይ ድሕረ ባይታ

ፈለማ አቦ መንበር ዓለም ለኽ ማ..ት ዶ/ር አሰፋ አብርሃ ነይሩ። መበል ኻልአይ አቦ መንበርይ ፡ ዋና ስራሕ መካየዲ ልብል ሓላፊነት ወሲኹ አይተ አርአያ ዘሪሁን ነይሩ (ልነዊሕ ጊዜ)፤ ካብኡ አነ ሳለሳይ አቦ መንበርይ ዋና ስራሕ መካያዲ ኾይነ ቐፂለ (ጊዚኡ ወራር ሻዕቢያ ነይሩ)። ቕድሚ ምልቓቕይ ሓደ ሰብ ኽልቲአን ሓለፊነት ኽትሕዘን/ክሕዘን የብሉይ ኢለ ስለልአምን ፈላልየይን። አቦ/አዶ መንበር ብጉባኤ ት/ልምረፅ፤ ዋና ስራሕ መካያዲ ብውድድር ት/ልቑፀር ገይረ እየ ፈላልየይን (እቱ ቦርድለ አሚኑሉ)። ስለዙይ ልመረዳእታ ልአክል ናይ መወዳእታ ኽልቲአን ሓላፊነት አብ ሓድ ሰብ ልነበረ አብናየ ጊዜ (term) እዩ ::

ርክብ ህወሓት- ..

ታርኽ አመሰራርታ ማ..ት ግደ ህወሓት አብ ምሰራታ ማ... ፤ ፅዕንቶ ህወሓት አብ ማ... ብዝርዝር ልምቕራብ ባዕሉ ልኻአለ መፅሓፍ የድልዮ። አነ ምስቱ ናሎሚ ጉዳይ አተሓሒዘ ንዑሽተይ ክብል።

..ት አብ ሓንቲ ቦታ አይተመስረተቲይ፤ አይተጀመረትይ

ተጋሩ ልዓዶም ለለዎም ፍቕሪ፤ ባሕጊ ወሰን የብሉይ። ደርጊ ምውዳቑ ለይቓሪ ምኳኑ ጋሕዲ ላኾነ ብልመፀ፤ አፍቱ ዕጥቃዊ ቓልሲ ብቐጥታ ለይተሳትፉ ደቂ ዓዲ ጊደና ታይ ንግብር ኢሎም ብሓቦ ብኒሕ አብ ለለዉዎ ብብኽባቢኦም ልጀመርዎ ምን ቅስቓስ እዩ (ብፍላይ አብ አውሮፓይ አሜርካይ)። ሓደ ሓዲ ኦም ቕድሚ ደርጊ (ብዘበን ሃይለስላሴ) አብ ትግራይ ልግበር ልነበረ ናልምዓት ምንቅስቓስ (ብዋንናት ብልዑል ራእሲ መንገሻ ልምራሕ ልነበረ) አብ ፅርጊያ ይኹን ቢንቶ ምስራሕ ኢዶም ልሓወሱ፤ ውፍይነት ህዝቢ ትግራይ አፀቢቖም ልፈልጡ ሰባት እዮም ነይሮም። ብለይምግዳሎም ልናስሑ፤ ወይ ተጋዲሎም (አብ TPLF/TLF/EPRDP/EDU/Ternafit ማለት እዩ) ግና ብልተፍላለየ አግዳዲ ምኽንያት ካብ ብረታዊ ቃልሲ ልተፈለዩ ሰባት ብዋናነት ማ... ክትጣየሽ ህንዲልካአል ገይሮም እዮም። ዶ/ር ጥላሁን በየነ፤ ዶ/ር ፀሓየ ተፈራ፤ ዶ/ር አሰፋ አብርሃ፤ ሻለቃ አለምሰገድ ገ/ዮሃንስ፤ ዶ/ር ገላውዲዎስ አርአያ ካፍቶም ፈለምቲ መስረቲ ነበሩ። ማ..ት ብዕሊ ቀዲማ ልተመስረተት አብ ዋሽንግተን ዲሲ ይኹን እምበይ ኻልኦት “ጨንፈራትለ” የደንጎያይ። አብዙይ አንባቢ ክርዶኦ ልደሊ አሸምባይዶ ካብ አሜሪካ ወፃኢ ልግነያ ማሕበራት (አውሮፓ፤ አውስትራሊያ፤ ሳዑዲ) አብ አሜሪካይ ካናዳይለ ፤ አብ ሕድ ሕድ ስቴታት ባዕለን ኽኢለን፤ ብናይባ ዕለን ደንቢ፡ ብቱ ልተመዝገባሉ ስቴት ሕጊ ልዳነያ ነፃ ማሕበራት እየን ተጣይሸን።

ጭብጢ ፩፡ እተን ማሕበራት ዳርጋ ኹለን ካብ ህወሓት ዋኒንነት ወፃኢ ፤ አብ ህወሓት ርኡይ ግደ ለይነብሮም (ወይ ናይ ኻልኦት ውድባት አባል ልነበሩ/ልኾኑ) ተጋሩ ብሙሉእ ነፃነት እየን ተመስሪተን (ናህወሓት ተወከልቲ፤ ደግፍቲ ማሕበራት ሃም ማ.... ንጡፋት ተሳተፍቲ የነበሩይ ማለት ይኾነይ)። ናኹሉ ሰናይ ድልየት፤ ባህጊ ስለልነበረ።

ብጢ ፪፡ ካብላዕሊ ብልወረደ መደብ፤ ወይ ትሓንቲ ልታኻልአይቲ ላገነሐተ ለይኾናስ ኹለን Organic ብልብሃል አብ ኸባቢአን ባዕለን ኽኢለን እየን ተመስሪተን።

ምድምሳስ ደርጊ፤ ኢህወደግ ሙሉእ ኢትዮጵያ ምቁፅፃር

ዓዲ ሰላም ኾይኑ፤ አብ አዲስ አባባ ባዕሉ ልኻአለ ብናባ ዕሉ ተበግሶ ትግራይ ነ

ምዕ ልብል ዓበይቲ ዓዲ ልመርሕዎ ልክእ ሃምቱ ና አውሮፓይ አሜርካይ ምትእኽኻብ ተጀሚሩ (ናኹሉ ባህጊ፤ ፃምእ ተመሳሳሊ ስለልነበረ)። እዙይ ኹሉ ብብግፁ ከይባታተን አብ ሓዳ ይፀንበር ልብል ሓሳብ በርቲዑ ማ... ጉባኤ ፀዊዓ፤ ዓለም ለኸ ተባሂላ። ዶ/ር አስፋ አብርሃ ናይ መጀመርያ ዓለም ለኸ አቦ መንበር ኾይኑ ስራሕ ተጀሚሩ። ኹለን ጨንፈራት አብ ሓገዝ ምትእኽኻብ ተዋፊረን። አብ ደገ ልነበራ ማሕበራት ነፃነተን ሓልየን ቀፂለን። አብ ዓዲ ውሽጢ መብዛሕቱ ትግራዋይ ዳርጋ ኹሉ ተጋዳላይ አባል ገይራ ብናይ አባልነት ወርሓዊ ኽፍሊት፤ ካብ ማረት/ህወሓት/ መንግስቲ ትግራይ ሓገዝ ስራሕ ጀሚራ። ዶ/ር አሰፋ አብርሃ ላብ ሓፍ ልበለ ሓገራዊ ስራሕ ስለለድሐበ ፤ ብአርአያ ተተኪኡ።

... አብ ና አርአያ ጊዜ ምስ ህ..ሃ.ት ልነበረ ርክብ

(ምስቱ ናይ ሎሚ አጀንዳ ተተሓሒዙ አፍቱ ርከብ ጥራሕ እየ ከትኩር)

1.      ሰላም ተገንዩ ትግራይ ልምልማዕ ኹሉ ሰብ ደፋእፋእ ልብለሉ ወርቂ ጊዜ ነይሩ። ማ... ገና ታተ ሰንበት ላበለት ስለልነበርት ካብ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ካብ ህወሓት ብዙሕ ሓገዝ ብዙሕ ጠመተ ይግበረላ ነይሩ። ልአብነት ስራሕ መጀመሪ እቶት መእተዊ ተባሂሉ ናነዳዲ መዓደሊ፤ ና ቱሪስት ኩባንያ (Experience Ethiopia) ካብ ትእምት ውህብቶ አግንያ እያ ጀሚራቶ። ብዙሕ ምትሕግጋዝ ብምንባሩ፤ ኩሉ ተጋዳላይ አባል ማ..ት ብምንባሩ፤ አፍቱ አመራርሓ ማ..ት ናመንግሰቲ ሓለፍቲይ አባላት ማዕኸላይ ኮሚቴ ምብዛሕ መጀመሪያ ጥቅሙ እመበይ ጉዳአቱ

2.      ተርአየ አይመስልይ። ናድልየት ተፃብኦታት መርሕለ (Inherent Conflict of Interest) ብዙሕ ልፍለጥ የነበረይ። ብዙይ ምኽንያት ብምፍላጥይ ብለይምፍላጥይ አድላይ ለይኾነ ምትሕውዋስ ክፍጠር ጀሚሩ። ካብቶም ዓበይቲ ጌጋታት ሓደ መሪሕነት ህወሓትይ ፤ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ዳርጋ ፍርቂ አባላት ቦርድ ማ..ት ምንባሮም እዩ። እቱ ልሕዝን ሓዚለ ቐፂሉ እምበይ።

3.      ናመጀመሪያ ዓቢይ ፈተና ዓለምለኸ ማ..ት አብ መረፃ ቦርድ ሰሜን አሜሪካ ጣልቃ ምእታይ ነይሩ። ማ..ት ሰሜን አሜርካ ተዳኺሙ ስለልነበረ ሃም ብሓዱሽ ልምጥንኻር ፃዕሪ ይግበር ነይሩ። አብ አሜሪካ ካብልገነያ ተመሳሳሊ ትካላት ልምዲ ተውሲዱ ዘበናዊ ልብሃል ና ቦርድ ምሕራይ/መርፃ ብትካላዊ ነፃነት መሪፁ። ካፍቶም ልተመረፁ ሓደሓዲኦም ፡ ብአባላት መሪሕነት ህወሓት ብፅቡቕ ለይረአዩ ነይሮም። ብስንክሳር ልፍለጡ እዞም ነዋሐቲ ኢዶም መራሕቲ ህወሓት ብዓለምለኸ ማ... አቢሎም ፤ ናሰሜን አሜሪካ መረፃ ሰሪዝኹም ሃም ብሓዱሽ መረፃ ግበሩ ኢሎም። ታሕሚስ ኾይኑ (ቕድም ክብል እዝን ብብኸባቢኡ ለለዋ ጨንፈር ማሕበራት ባዕለን ኽኢለን ሃምልተጣየሻ ልገለፅኹልኹም አይተርስኡ)። መቸስ አይበድየለይ አሹዑለ ሽማግለ ኾይነ፤ ጊዚያዊ ፍታሕ ሂብናዮ። አሽኡ ልተፈጠረ ሽግር እስካእ ሓዚለ በሰላ ሓዲጉ። ናህወሓት መሪሕነት አብ ቦርድ ማ... ብበዝሒ ምህላው እጉምጉም ላበለ ልነበረ ብዙይ ሰንኪ

4.      ቕድሚት ወፂኡ። እምብአይ ነፃ እያ ብለይ ፓለቲካዊ አፈላላይ ናኹለና እያ

5.      በልናያ ማሕበር ትሕግዝ መሲላስ ህወሓት እያ ትውንኖ ልብል ቅሬታ ፈጢሩ። (Perceived and real conflict of interest) ዝርዝር ታሪኹ ካልእ ጊዜ ክንምልሶ (ኻልኦት እንድሕር ለይፃሕፍዎ)

6.      እዙይ መሰረታዊ እርምቲ ለይተገበረሉ ስራሕ ቐፂሉ። ላብ ብዙሓት ዋኒናት ተአትዩ፤ አብ መንጎ ማ..ትይ መንግስቲ ትግራይይ መሪሕነት ህወሓት ርክብ ዓሚሩ። እቱ ርክብ ካብ ምዕማቑ ብላዕሊ ልብዙሓት መሪሕነት ህወሓት መሰከፊ ምዃን ጀሚሩ (too close for comfort):: ሓደ ሓደ ሽግራት አብ ማ..ት ክርአዩ ብልጀመሩ፤ ቱቕርርብ አብ ሕቶ ምእታይ ጀሚሩ።

ጭብጢ

1.      ቦርድ ዓለምለኽ ማ..ት ካብ ፍርቂ ብላዕሊ ካብ መርሒነት መንግስትይ ፤ህወሓት እዩ ነይሩ (institutional conflict of interest)። ሃዚለ ቐፂሉ ይሰምዕለኹ። ዓቢይ ጌጋ!

2.      መሪሕነት ማ... አሽምባይ ዶ ማ..ት ናፃ ክገብር ምስ መንግስቲይ መሪሕነት ህወሓት ምቕርራብ ልብህገሉ፤ ካብ መንገዲ ወፂኡ፤ እቱ ርኽብ ክጣናኸር ብውልቂ ይኹን ብትካል ለይቲይ ቓትርይ ልሰርሐሉ ፤ ብዓፀበይ ቓለለይ ናህወሓት ምኽርይ ፍቓድይ (advice and consent) ልጥይቐሉ ጊዜ እዩ ነይሩ (Forget any type of independence)። ብስሩለ እንኳይ ብግብሪ ነፃ ክትኾን ብሓሳብለ የነበርይ (ሓውና የማነ ናግሽ፤ ቢቢሲ ትግርኛ፤ ዓባይ ጌጋ ጌርካ አብዚአ አርማ)Actually there was too much cozy relationship amounting to allegations that TDA has become a lobbying platform for some unsavory characters to get a backdoor access to the political leadership. የግዳስ ግርምቢጥ ቱሰኸፈት ካብ መሪሕነት ህወሓት እዩ መፂኡ (አነ

3.      ተመረፅኹሉ

4.      ዙይ ምብታኽ ሓደ ቀንዲ ምኽንያት ስለልነበረ)። ሐዚ ክፅሕፍ ልተገደድኹሉ ሓደ ምኽንያት እዙይ እዩ (setting the record straight).

አነ ሓለፊነት ልወስድኹሉ ጊዜ ልነበረ ኹነታት

1.      እዋን ወራር ሻዕቢያ

2.      ..ት አብ ዓቢይ ና ገንዘብ ምጥፍፋእ ቕልውላው ልትሕመሰሉ ጊዜ እዩ ነይሩ

a.       ብሰብ ሙያ (Independent Civil Engineers) ግምት ኸባቢ 20 ሚልዮን ቕርሺ አብ ናይ ቓላሚኖ ፕሮጀክት ህንፀት አብ ልአተዮ ጠፊኡ ልብል ኽሲ (ሓዚለ ብዙህ እዩዋ ብቱ ጊዜ ኢስራ ሚልዮን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ)

b.      ብሰብ ሙያ (Independent Civil Engineers) ግምት አብ ህንፀት ማይጨው ካርል ሆስፒታል ካብ 10 – 15 ሚልዮን ቕርሺ ልግመት አብ ልአተዮ ጠፍኡ ልብል ተመሳሳሊ ኽሲ

c.       እዞም ዓበይቲ ፕሮጀክቲታት ብሓለፊነት ክምርሑ ልተሓረዩ ሰባት ፤ ናምህንድስና ይኹን ና ኮንትራክተር ብቕዓት ለይብሎም ፤ ና ሓሾት ናስርሕይ ናትምሕርቲ መረዳእታ ልሓዙ ምንባሮም ፤ ካብ መሪሕነት ማ..ት ፍሉይ ድጋፍ ልግበረሎም ምንባሩ አብዙ ገዛ ናውልቀ ሰባት ጥራሕ ተለይኾንሰ ትካላዊ ሽግር አሎ አብ ልብል ገምጋም ስለልተብፀሐ (institutional corruption).

d.      ብዙ ልተፈጠረ ቕልውላው ፤ ሓደ ሓዲ ኦም ብግብሮም፤ ሓደ ሓዲ ኦም ተመላላእ (ወይ ብክፍአት) ላብ ማእሰርቲ ምብፃሖም።

e.       ብስሩ ምስ መርሒነት ህወሓት ልነብረ ርክብ ላብ ደላላነት ላተቐየር ስለልመፀ፤ ሰኸፍታ በዚሑ፤ ተተኽ ኢሉ ክብተኽ ወይ ብርሑቕ ክታሓዝ (arms length distance) ስለ

f.       ተደለየ (ብናይ ሓደ ሓደ መሪሕነት ህወሃት አብሓህላ TDA has become a Lobbying agent for characters we do not want to get close and we can directly access if we need to, so please help us stop it and it is our expectation you keep TDA’s true mission). It makes sense then as TPLF has no need for TDA to assert its power and control its constituent, rather the too cozy relationship and special access had become a liability.

g.      ቢሮ ማ..ት ብኸባቢይውያን እያ ትማሓደር፤ ልትግራይ አይትመስለይ ልብል ሓሜታ ብግፊሑ ይወረ ስለልነበረ። ብፍላይ ትቖፅሮም ሰራሓተኛታት ካብ ሓደ ኻባቢ እዮም ልብል ጥርጣር ብዙሓት ሰባት መርዳእታ ሒዞም ይከራኸሩ ነይሮም። ስራሕ ብልጀመርኹ ሓደ ቻለንጅ ካብ ልገበረኒ ሰብ፤ ሕደጎሞ እቶም ተቐጺሮም አብ ስራሕ ለለዉ ፤ ክፍቲ ናስራሕ መደብ አውፂእኹም፤ እቶም ክዋዳደሩ ለመልክቱ ካብ ሓደ ኻባቢ ጥራሕ ምዃኖም ረአዮም፤ ወዲ ካሊእ ኸባቢ ዋላ ምምልካት ሓዲግዎ እዩ ኢሉኒ። ዳሓር ፈቲሸዮ፤ ብለሕዝን ሓቂ ኾይኑ አግንየዮ።

h.      ካብ ናስርሕ አቖፃፅራ ብልገደደ ናስራሕ ምደባ ይኹን ዕብየት ፤ ፍልጠት ክእለት፤ ልምዲ መሰረት ልገበረ የነበርይ፤ ትካላዊ አሰራርሓ ልጎድእ ኹነታት ይራእሎ ልብል ኽሲ (institutional patronage) ላሓየለ ምምፅኡ።

ልኾነ ኾይኑ ብዙሕ ፅቡቕ ፍርይ ኢሉ ልረአ ስራሕ ልሰረሐ ሰብ ፡ ዋላ ጌጋታት ተፈፀመለ፤ ሳሓቦ ጉጦጦ ለይብሉ፤ ተማሳጊንኻ ብሰላም ምፍልልይ ፅቡቕ እዩ ኢሎም ልዓመኑ ለባማት፤ እቱ ምዕራፍ ኽዕፀ ፤ ሓዱሽ መገዲ ብሓዱሽ ሰብ ክምራሕ አነ ተሓርየ ማለት እዩ።

3.      እዙያት ኹሉ ከዕሪ፤ ካብ ብርኽ ኢሎም ልራአዩ ህንፃታት ምስራሕ ወፃኢ system and institutional change ከምፅእ ተፅቢት ተገይሩ፤ ድልይተይ ኾይኑ ተመሪፀ። ብፍላይ አብ ደገ ልነበሩ ሓገዝቲ ማ..(Diaspora) ትካላዊ ነፃነት ክመልስ ብዙሓት ተስፋ ነይርዎም። ብሓፂሩ አብ ሓምዙይ ልበለ ኹነታት እዙይ እየ ቱ ሓላፊነት ተቐቢለዮ ና ዶክተሬት ምሁርየ ክወድእ ክብል አሞንግየ ዓዲ ልአተኹ ። ብቱ ጊዜ ናማ... ኹነታት ኸቢድ ምንባሩ ምግንዛብ ይካአል ።

ውሓዳት አብነታዊ ፍፃመታት

መብዛሕቱ ትኹረተይ አፍቶም ተባላሽዮም ወይ አባላሽዮም ልብሃሉ ሰባት ምትዃር የነበርይ (አይአምነሉይ)። የግዳስ ልሓምዙይ ዓይነት በሪ ልኻፍቱ መገዲትት ተተኽኢሉ ምዕፃው፤ ወይ ምንካይ እዩ ነይሩ። ስለዙይ አብ ህንፀት ትካላዊ ስርዓት (system and institutional change) እየ አድሂበ። ዝርዝሩ ብነዊሕ ኻሌ ጊዜ ክንመለሶ። ካብ ኢደይ ልሓውስኹለን ልበይ ለተርክሳኒ ሓደ ኽልተ ነገር ክጠቅስ ይፎቲ፤

a.       ሰላም መጓዓዝያ ብብዙሕ ምኽንያታት (ብቱ ጊዜ መግዲ ትግራይ ሕማቕ ምንባሩ፤ ኹናት ወራር ሻዕቢያ ወ...) ዓነውነው ኢለን ክብ 25 ላብ ኸባቢ 14 ወሪደን ኪስራ ብኪሳራ ኾይና። ካብ ዕዳጋ ክንወፅእ ተገዲድና። ቦርድ ማ... ሰላም ባስ ኩባንያ ትሸየጥ ኢሉ ወሲኑ። ግና ከይንሸጠን ዓዳጊ ስኢና።ለይተጠየቐ የለይ፡ ኹሉ ፈንፊንወን (ማሕበር ደቂ አንስትዮ ብነፃ ሃቡና ፤ including spare part ኢለናና)። ቦርድ ማ..ት ዓዳጊ ተግኒኻ ዋላ ሓንቲ ሓንቲ ሽጠን ካብ ኪሳራ አውፀ አይን ኢሎምኒ። ኻሊእ ምሕዞ አምፂአ፤ ሃም ብሓዱሽ ቑፅረን ወሲኻ፤ ና ቱ ካምፓኒ ዋጋ ሓፍ ምባል። ብፍርቂ ዋጋ ሓድሽቲ 10 አውቶብስ ገዚዕና። ቦርድ ህንደይ ዓመት ላሕ ልበሎም ጉዳይ ብሰሙናት ፍታሕ አግኒናሎ ምእማን ስኢኖም፤ ነብሲ ክዘርአ ገይርናየን። ብድሕሪኡ ሃምትፈልጥዎ ላዓምበባ ላፈረያ ልኸዳሉ ታሪክ አብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ልፍለጣሉ ታሪኽ መፂኡ። እዙይ ዕውት አብ ምግባር ግደ ልነበሮም ብርሃኑ ከበደ (ዋና ስራሕ መካያዲ)፤ ተጋዳልይ ወልዳይ ኪዳኑ (አባል ቦርድ)፤ ብፍላይ ገብረእዝግሔር ፍሻለ (Marketing and Sales Manger of AMCE) ከመስግኖም ዕድል አግኒየ አይፍልጥይ እሞ ብስም ሕዝቢ ትግራይ ብስም ተጠቃማይ ሰላም ባስ ብዙይ አጋጥሚ ከምስግኖም ይደሊ።

b.      ላብ ቓላሚኖ ፍሉይ ቤት ትምሕርቲ ከእትያ ልኽእላ ዓቅሚ ለለወን አዋልድ ብዙሓት እኳ ተነበራ ብግብሪ ግና ካፍቶም 50 ሓደሽቲ ተምሃሮ ካብ 5 አይበልፃይ ነይረን ልአትዋ። ፍትሓዊ የነበርይ፤ ጉጉይ መገዲ ነይሩ። ና ፖሊሲ ለውጢ ብምግባር አዋልድ አብ ና ሻምናይ ክፍሊ ውፅኢት 90% ወይ ብላዕሊ ተምፂአን ብውሕድ ሲሶ (1/3) ቦታ አቐዲመን ኽሕዞኦ ምግባርይ (ብውሕድ 15 ክኾና ምእንቲ)፤ ሓዚ ልርእዮለኽ ፍረ የሕጉሰኒ።

c.       ብቴክኒካዊ ዓቕሚ አብ ቓላሚኖይ አብ ሰለኽለኻ መሰልጠኒ ማዕኸል አሰሊጥና ነመርቖም መናእሰይ ላብ ስራሕ ልምእታይ ልቓሕ ገንዝብ ልቦም ስኢኖም፤ ተመሊሶም ና ቤተሰብ ሸኽሚ ምዃን ጀሚሮም። ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ልቓሕ ትህበሉ መዐቀኒ እቶም ተለቃሕቲ አብ ሓደ ጣቢያ/ቀበለ ክንብሩ ግድን ነይሩ (residential collateral requirement):: እዙይ ፈፂሙ ካብ ፎቆድኡ ልታአኻካቡ መና እሰይ፤ አብ መንበሪ ዳወልዶም ለይኾንስ አብ ዕዳጋ/ስራሕ ለለዎ ባዕሎም ክኢሎም ክስርሑ ልድልዩ፤ ልኾን መገዲ የነበርይ። ፍታሕ ክንገብረሉ አለና ኢለ ወሲነ። ልመጀመሪያ ጊዜ ትካልዊ ውሕስና ልቓህ ልብል ፕሮፕዛል ብምቕራብ (institutional loan guarantee, similar to SBA loan in the USA) ልደደቢት ኸባቢ 4 ሚልዮን ቕርሺ አብ ኢስክሮ (escrow account) ብምቕማጥ፤ ልቓሕ ከግንዩ ስራሕ ክጅምሩ ጌርና። ብዙይለ ብጣእሚ ይሕጎስ።

d.      እስካዕሓዚ ለሕዝነኒ አብ ወሰን ዓዲ ለለዎ ኸባብታት (ልአብነት ፀገደ፤ ወልቃይት፤ ፀለምቲ፤ ኢሮብ፤ ኦፍላ) ለለዎ ነበርቲ መንግስቲ ልህቦ ትኹርት ትሑት እዩ። ካብኡ ልገደደ እዘን ኸባቢታት ብሊ ማ... ጠመተ ልሳአና እየን ነይረን። እዙይ ልፈለጥኹሉ ጊዜ ናሃምዙይ ዓይነት ሸለለትኝነት (disregard and negligence) ለምፅኦ ማሕበራዊይ ፓለቲካዊ ሳዕቤን ብዙሕ ሰብ ለይምርዳኡ ብጣዕሚ ሓዚነ፤ ቖጪጩኒ። ሃም አጋጣሚ BESO ካብ ልባሃ

e.       ፕሮጀክት ብወፃኢ ሸርፊ ምልውዋጥ ምኽንያት (foreign currency exchange difference) ልተገነያ ኸባቢ 3 ሚልዮን ቕርሺ አብ ወልቃይት፤ ፀገደ፤ ፀለምትይ ናይ ቐዳምይ ብርኪ ትምሕርቲ ህንፀት ክውዕላ ምግባርይ ፤ ብውስን ደረጃ ናህሊና ዕረፍቲ ይህበኒ (a little peace of mind with modest investment)

አብ ስራሕ ልነበርኹሉ ጊዜ ፤ ፍፃመታት፤ ተጓንፎታት፤ ማሕለኻታት፤ ዓወታት ፅቡቕይ ሕማቕይ ብነዊሑ ካሊእ ጊዜ ክንምለሶ፤ ሐዚ ላፍቱ ናሎሚ ቕነ አጀንዳ ብቐጥታ ለተሓሕዝ ጉዳይ ክነተኩር።

ምክፍፋል ህወሓት አብ ማ..ት ለብፀሖ ሳዕቤን

ብዙሕ አብ ስራሕ ለይፀናሕኹ አብ መሪሕነት ህወሓት ምክፍፋል ተፈጢሩ። እዙ መደንገፂ ዜና ልአይ ሓዊሱ ልብዙሕ ሰብ ፍርሒ አእትይሉ። ዓዲ አብ ሲቪል ኹይናት ክትአቲ እያ፤ አሕዋት ላሕዋት ክዋድኡ እዮም፤ ካልአይ ቐይሕ ራዕዲ ክንርኢ ኢና ልብል ዓቢይ ስጋአት አብ መብዛሕቲና አትዩ። አብ ቢሮ አፂኻ ምስ ትአምኖ ሰብ ሃም ሞት ሃው ልተርዳእኻ ተታሒዝኻ ምብካይ መዓልታዊ ፍፃመ ኾይኑ። ግና ኹለና ሱቕ የበልናይ፤ ሓደ ሓዲ ኦም መጥፋአቲ መሬት ሓይሊ ሚዛን ሪኦም ትውግኑ፤ ውሕዳት ሰባት ታይ ንግበር ዓዲ ተይጠፈአ ኢልና ምምካር ጀሚርና።

ሽምግልና

እዛ ናምግምማዕ መርድእ ብልሰማዓኹ አብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ፤ ምስ አሕዋት ምምኽካር ጀሚረ (መብዛሕቶም ልመጀመርያ ጊዜ ካባይ እዮም ልሰምዕዎ ይመስለኒ)። ጌጋ ይኽለአለይ መጀመሪያ ልነገርኹዎ ልዶ/ር ምትኩ ሃይለ (መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፕረዚደነት ነይሩ)። ዳርጋ ኹሎም ልነገርኽዎም ሰባት ምእማን ስኢኖም፤ ድንጋፀ ወሪርዎም (ፕሮሰስ ክገብርዎ ጊዜ ወሰድሎም)። ሽምግለታት ላታአኻኸብኩ ጎን ጎኒ አብ ሞንጎ መሪሕነት፤ አቕዲሞም ሓዳጋ ልተራአዮም ኽልተ ሰባት ካፍቱ ጭኽጭኽ ልባዕሎም አግሊሎም ሽምግልና ልሞከሩ ሃምልነበሩ ፈሊጠ። እዙ ብተጋዳላይ ክንፍ ገብረመድህንይ ተጋዳላይ ሙሉጌታ ገብረሕይወት (ጫልቱ) ተጀሚሩ ለይተዓወተ ናሽምግልና ፈተነ ብኽልቲ ኦም ወገን ተኾኒኖም ሃምልወፁለ ፈሊጠ። ብልተኽአለኒ መጠን ምስቱ መሪሕነት ውድብ ብጥብቂ ለይተፀግኡ ፤ ብኽልቲኡ ወገን ሞንገኛ ኾይኖም ክረአዩ ልክእሉ ሰባት ምስ ካልኦት አሐዋት ኾየነ ምሕርይ ጀሚርና። ፓትሪያርⷍይ ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ፤ አበይቲ ዓዲ ለለውዎ ሓዊሱ ስራሕ ተጀሚሩ። አብ ትግራይ ልነበሩ ሒዘ ላብ አዲስ አበባ ኸይደ። ምስ አዲስ አበባ ለለዉ ሓዊስና ምንቅስቓስ ጀሚርና። አብ ሞንጎ እዙይ ብጠ/ሚ መለስ ዜናዊ ልምራሕ ጉጅለ ናፀጥታ ሓይለታትይ መከላካያ ምቑፅፃሩ ግልፂ ኾይኑ፤ ልዓብለለ ልኸድሎለ ምዃኑ ክረአ ጀሚሩ። ምስቱ

ዓብለለ ጉጀለ ልወገኑ ሰባት፤ እቱ አነ ለተሓባብሮ ናሽምግልና ፃዕሪ ከፍሽሉ ፤ ጠቐር ክጥቅኑ ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ጀሚሮም። ካብዞም ልቱ ሽምግልና ክስንክሉ ልተዋፍሩ ብዋንነት ናህወሓት ማዕኸላይ ኮሚቴ አባላት፤ ላዕለዋይ ካድረታት እሞ አባላት ቦርድ ማ..ት ነይሮም (ዳሓርዃ ሓደ ሓዲ ኦም ተናሲሖም፤ ተጣዒሶም በኽዮም ሰሚዐ)። ልዙ ክፋእ ተግባሮም ፤ ናህወሓት መሰረታዊ ውደበ አባላት ልኾኑ ናማ..ት ሰራሕተኛታት አዋፊሮም፤ አነ ልገብሮ ምንቅስቃስ ኹሉ ክካታተሉ ፤ ሪፖርት ክገብሩ ትእዛዝ አሕሊፎም። ካብዚ መሕፍሪ ተግባር ሓደ አብነት ልምጥቃስ፤ እዞም ዓበይቲ ዓዲይ መራሕቲ ሃይማኖትይ፤ ና አውሮፕላን ትኬት ሪዘርቨሽን ለተሕዝኹሎም ብናማ..ት ቢሮ ነይሩ። ገንዝቡ ግና ካብ ጁባይ ። ብቶም ካደረታቶም አቢሎም ሰሎሞን ናማ.

. ገንዝብ ካብናማ... ዕላማ ወፃኢ ልሽምግልና ገንዝብ አባኪኑ ኢሎም ኽከሱ ጀሚሮም፤ ብካድረታቶም አቢሎም ብስዓታት ውሽጢ ሙሉእ ዓዲ ነዚሕምዎ። አነኳ ዋጃ የብልኹወይ ግና ሓድ ሓውና “አይኾነይ ልሽምግልና፤ ሰላም ልምፍጣር አሽምባይ ዶ ልመራሕቲ ሃይማኖት ናአውሮፕላን ቲኬት ምግዛእ ብሚልዮናትስ ለይወፅእ፤ ልለካቲት በዓል እኳ ማ..ት ብዶላር ርችት መግዝኢ ህንደይ ገንዘብ አውፂአ፤ ፅቡቕ ገበርኻ ልቶም ካድረታትና አይትስመዐዮም” ኢሉኒ (እዙይ ልበለኒ ካፍቶም ልስዓረ ወገን ብስራሕ ፈፃሚነት ልነበረ አመራርሓ እዩ)

ብጠ/ሚ ልምራሕ ወገን ብግልፂ ሳዓሪ ኾይኑ ምውፃእ ብልጀመረ ፤ ጠ/ሚ መለስ እቱ ሽምግልና ክቕፅል አይደለይዎይ። በይነይ ሓደ ብሓደ ክሽምግል ተኾነ እምበይ (አማላጅ በልዎ)፤ ካብኡ ወፃኢ ሃምለይሻማገሉ ናተጋሩ አኼባ ፀዊኦም አብ አደባብይ ግልፂ ገበርዎ። ሽምግለታትለ ኢድኹም አክቡ በሉና። ቱ ሽምግልና ፍረ ለይግነየ ተቛረፀ። አነለ ብቱ አብ ህወሓት-ኢህወደግ ይኹን ብጠቕላላ ብሓገር ደረጃ ብፍላይ አብ ዓዲ አብ ትግራይ ተፈጠረ ኹነታት ልቶም ብፅኑዕ ልአምነሎም መርሕታት ልፃረር ኾይኑ አግንየዮ። አብ ህንፀት ልምዓትይ ዲሞክራሲ ዓደይ ኢደይ ክሓውስ፤ አነለ ተጋድልቲ አሕዋታይ ክሕግዞም፤ እጃመይለ ከልዕል ኢለ እየ ናብራይ መፅናዕተይ ጠንጢነ መፃእኹ እምበይ፤ ናይ ሓደ ሰብ ርእሰ-መላኺ ስርዓት ክሓንፅ ፤ ማይ ከቕብል ወይ ከጣቕእ የነበረይ። ብፍላይ ቑፅሮም ካብ ሓሙሽተ ለይውሕዱ አባላት ቦርድ ማ..ት ብግልፂ ምስ ሓዲኡ ወጊኖም አፍቱ ልወፀ መሪሕነት ዘመተ አብልገብርሉ ኹነታት አቦ መንበር ማ..ት ኾይነ ፍረ ለለዎ ነገር ክስርሕ ኢለ ስለለይአምንኹ፤ ክለቅቕ ወሲነ። ናዓመት ስራሕ ገምጋም፤ ናኦዲት ሪፓርት አቕሪበ ፤ እቱ ብ ጠ/ሚ መለስ ልምራሕ ሓዱሽ ስርዓት ተጋሩ ሓለይቲ ዓዶም ዋጋ ለይህብ፤ ብሽምግልና ለይአምን፤ ሽምግልና ለራኽስ፤ ርእሰ መላኺ ስርዓት ብምዃኑ አነለ ኢድይ ክሓውሰሉ ለይደሊ ምዃነይ ግልፂ ገየረ ሃም ልለቕቕ አፍሊጠ።

እዙይ ሳሓቦ ጉጦጦ አመፂኡ። ብዙ ኹነታት እዙይ ተኸይዱ አብ ዲያስፖራ ፈታዊ ከስእነና እዩ ልብል ፍርሒ። እቶም ምስቱ ሰዓረ ልወገኑ አባላት ቦርድ፤ ለበዋ አይትብሎ፤ ሸፍጢ፤ ሽፍጢ አይትብሎ ምፍርራሕ ሓዙ። ካብቶም ማዕኸላይ ኮሚቴ አባላት ሓንቲ ተለቒቕካ ክንአስረካ ኢና ኢላ አፍ አውፂአ ክተፈራርሓኒ ፈቲና። እቶም መንጎኛ ልነበሩ አባይ ክብፅሕ ይክእል እዩ ኢሎም ብልሓደሮም ስግአትይ ጭንቂ፤ ብዕድመ ማንዛ ወላድየይ ልኾኑ ሰባት አብ እግረይ ወዲቖም ለሚኖምኒ። ብጣእሚ እኳ ልቢ ልንክእ ሓልዮትይ ኽብረትይ ተኾነ (ካፍቱ ምፍርራሕ ዋጋ ልሃብኹዎ ልኡ ነይሩ) ካብ ውሳነይ ግን ልድሕሪት አይበልኹይ። ኽትለቕቕ አይንፈቕደልኻይ ልብል ድርቅና ሓዙ፤ ብትሕትና ክርድኡለይ እምበይ ፍቓዶም ሃምለይጥይቖምለኹ ከርዶኦም ሞኪረ (ምናልባት ልሓደ ሓዲኦም ናማ ዕኸላይ ኮሚቴ አባላት እዙ ፅንሰ ሓሳብ እዙይ ልርዶኦም ምኹኑ ዋላ ሓዚ ይጥራጠርየ፤ ካብ አባላት ማዕኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ሓዚለ ወዲ ሰብ፤ ልዓቶም ሓዊሱ ፤ብተፈጥሮ ለግነዮ ናባዕሉ ነፃ ኤጄንሲ ምዃኑ ለይፈልጡ ውሕዳት የኾኑይ። ምሕረት የውርደሎም ታይማ ክባህል ኾይኑ)። ልኾነ ኾይኑ ጠንጢነዮም ኸይደ።

ክልቕቕ ምውሳንይ ልድሕሪት ሃምለይምልስለ ልገመተ ፡ ተደፊረ ኢሉ ልተቖጠዐ መርሒነት ህወሓት ብሬድዮይ ብቴሌቭዥንይ ሓዝዎ ከይትስድዎ ኢሎም አወጁ። ብድሕሪኡ ⶸዊካ ላብ ማእክላዊ ቤት ማእሰርቲ ምውሳድ ፤ ታአሲረ ላብ መቐለ ምኻድ መፀ። ብፅዕንቶ አሕዋትይ ፈተውቲ ብዋሕስ ክፈትሑኒ ብልተገደዱ ፤ ቁም እስርኛ ክኾን ምግባር መፀ። ብቦሌ ተኸልኺለ ብሞያሌ ምጥፋእ፤ እስካእ ሞያሌ ፤ ላአይ ልሃድኑ፤ አፊኖም ከምፅኡ ናድህንነት ሰራሐተኛታት ምውፋር ተበፂሑ። ካብ አዲስ አበባ ብሞያሌ ክጥፍእ ልባዕሎም ሂወቶም አብ ሓዳጋ አእትዮም ናየ ነብሲ ክውፅኡ ልሓገዙኒ ብዙሓት እዮም። እቶም ብሕይወት ለለው የርክበሎም ይኾን፤ እቶም ለየለዎ አብ ምድሪ ፈፃሚ ሕድሪኹም ይግበረኒ። ጊዜ ይህሞ ልመምሐሪ ክኾን ሃም ሃደ ሕሉፍ ታሪኽለ ክምዝገብ ሓደ መዓልቲ ብፅሁፍ ከውፅኦ ተስፋ ይገብር። (የማነ ናግሽ ፤ መቸስ ካብ ሓላፊነት ምስጓግ ዶ ካብ ማዕሰርቲ፤ ካብ ዓዲ ምውፃእ ምኽልኻል፤ የቁም እስር ምግባር ገዲዱ ግና “ወጊኑ” እዩ ተባሂለ ተጠርጢረ ካብ አቦ መንበር ማ..ት አይተስጎጉኩይ። አነ ባዕለይ እየ ለቒቀ፤ እታ ኽሲ ለ ልምንታይ ሽማግለ ኾነ እያ። በጊዕ ልሰረቐኒ አናኢሰ ደርሆ ሰሪቑኒ ወይ አጋኒነ ብዕራይ ሰሪቑኒ ክብል ግቡእ የኾነይ። ሽሕ ተተብደልኹ ሃምታ ፍፃመ ከቕምጣ ግድን እዩ። እሞ አርማ)

..ት ድሕሪ ናየ ምልቓቕ

አብዙይ ካፍቱ አነ ብርሑቕ ሰሚዓ ኢለ ክምስክር አብ ቓረባ ልነበሩ ሰባት ብዙሕ ፀውዮሙሉ እዮም። እቱ ጥቕልል ልበለ መረዳእታ ፤ ሙሉእ ብሙሉእ አብ ኢድ ቑፅፅር ህወሓት ልወደቐትሉ፤ ሕሉፍ ሓሊፉ ብድህንነት አባላት ልትምረሐሉ ጊዜ ልነበረ ምዃኑ፤ ብዙይ ሰንኪ ብጣዕሚ ተዳኺማ ምንባራ ፤ ብዙ ሓዱሽ ቦርድ ማ..ት ለውጢ ክረአ ተስፋ ልተገበረለ ብዙይ ምኽንያት እዩ።

ቂም ለይኾነስ ምህሮ

አብዙ ፅሑፍ እዝይ ልሓለፈ ክውቅስ፤ ቕንእ ኢሎም ልባእሎም ክካላኸሉ ሰባት ክኽስስ የኾነይ መልዐልየይ። ተብዲለ ኢለ ከማርር፤ አነ አጅንዳ ኽኮን ድለይቱለ ተምኒቱለ የብለይ። ቶኽቲኹም ተፅውዩናለኹም እምበይ።

ሓደ ሓደ አሕዋት፤ መብዛሕቱ አባል ህወሓት አባል ማ..ት እዮም፤ እሞ ስራሕ መካየዲ ማ... ካብ መሪሕነት ህወሓት ተኾነ ታይ የነውር ይብሉ። እዙይ እሽነት እዩ። ወዮ ናፓለቲካ አፈላላይ ብለይግድሽ ፤ ቕድም ክብል ሃምልገለፅኹዎ ሓንቲ እዚአ ፅላል ልማዓት ኹሉ ትግራዋይ ክትኾን ካብ ፈለማ ህንደይ ተደኺምላስ። ብዙ ቅዲ እዙይ ተኸይድናማ፤ ዓረና ምስ አባልቶም ልመርሕዎ ናባ ዕሎም ትካል ልምዓት ከጣይሹ ክግደዱ እዮም። ባይቶና፤ ሳልሳይ ወያነለ ሃምኡ። ና እንድርታ ናዓድዋ ና ሽረ ላተብሃለ ልተጀመረ ዶ አያአክልይ? ለለ ልተበታተነ ናፓለቲካ ልምዓት ጉጀለታት ክነጣይሽ? ሳዕቤኑ ይርደ አኩም ዶ? ብስሩ አዛውሮ እኒሐኩም ዶ? አቱም ናሎሚ አባላት ቦርድ ማ..ት እዙይ ለልዕለልኹም ለኹ ላብዙ ዝርዝር ታሪኽ ክአቲ ደልየ አይነበረይ፤ ግን አሽምባይ ዶ አባል ማዕኸላይ ኮሚቴ ስራህ ፈፃሚ ጌርኹም ፤ አባላት ማዕኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ልኾኑ አባላት ቦርድ ማ..(ተራ ሰራሕተኛ ማ..ት ሓዊሱ) ምስ ሓዲኡ ወጊኖም ፤ ልማ..ት ጥራሕ ለይኾነ፤ ውድብ ገሚዑ ፤ ዓዲ ሞንጎኛ ሽማግለ ከይህልዋ፤ ሽምግልና ከባሳብስ ልገበረ፤ ህዝቢ ትግራይ ልጥቕዓት ለጋለፀ፤ ልፀላዕቲ አሕሊፉ ልሃበ ናዕንወት መገዲ ተሓባበርቲ ኾይኖም ልፀርግዎ አበይ አብፅሒና ሃምለሎ ብህይወት ደዊልና ንርኢ ኦለና።

ብስሩ መርሒነት ህወሓት ሃምብሓዱሽ ተተግሚኡ ወይ ተተባኢሶም፤ ዙ መሪፅኽምዎ እኒሐኹም ሰብ ልና ማ..ት መሓውርይ ንብረትይ (manpower, resource, network) ሃመይ ልጥቀመሉ ይመስለኩም? ሱቕ ኢሉ ድዩ ዓይኑ ክዕምት ወይስ ሃምቶም አብ ቕድሚኡ ልነብሩ እሱ ልአመነሉ ጉጅለ ዕላማ መፈፅሚ ከውዕሎ? መቸስ ድሕሪ ምግምማዕ 1993 ፈፂሙ ኻልአይ አይደገምይ ትብሉና ከይትሕልዩ፤ መስሐቒ ሰብ ከይትኾኑ (ካብዞም ላብ ብልፅግና ልአተዩ ጠላማት ናህወሓት ካድረታት አይትማሃሩይ ማለት እዩ)

ብዕቅንኹም ኾልሱ

ብስሩ ና ማ..ት ጣጣ ምጉርጓር ተተጀሚሩ አብዙ ና ስራሕ መካየዲ ምቑፃርይ ለይምቑፃርይ ጥራሕ ልሕፀር ዶ ይመስለኩም? ላብ ስንክሳራት ምርአይ ተተጀሚሩ አብ 1993 ጠጠው ይብል ኢልኹም ትሓስቡ? ብስሩ ጭኽጭኽ ተተጀሚሩ አብ ሓፁር ማ..ት ጥራሕ ዶ ልውሰን ይመስለኩም? እቱ ናመሪሕነት ህወሓት አብዙ ጉዳይ ጣልቃ ምእታይኸ ፤ ልድሕሪት ተመሊስኻ ልምርአይ ፤ ህንደይ ጉድ ልምጉልጓል ብልⶽ ህልም ልብል ልተደጎለ ሓዊ ሃምለባሮዖ ትፈልጡዶ? ወይስ ደረት ክትግብርሉ ኢኹም? ልምንታይ ልማ..ት ላብዙ ኹላ ጣጣ መሊስኹም ተእቲዋ? ብዙ ኸፊኡ ለሎ ጊዜ ህንደይ ሽግር ለለዎ ህዝቢ ታይ ገይርኩም ላብ ቑስሊ ምሕኻኽ ፤ ላብ ቂም ምቑ ፃር ተእትይዎ? አፍቶም መከራ ለእትይዎለው ስኑ ክነክስ ሒነ ክፈዲ ዲኹም ትእድምዎለኹም? ወይስ ተይፅመደ አንጎደ እስኹምለ ሃም መርሒነት ህወሓት እዝንኹም ሪኦ ኻዲንኹም? እዙ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ለይድልየኩም ለይትኽእልዎ ጣጣ ውፁ፤ ብዕቅንኹም ኾልሱ! ልማ..ት አይትማላልእዋ!

ብአሽሓት ልቑፅሩ ፈተውቲ፤ አሕዋትኹም፤ ብዙሓት መሓዝትኹም ኢዶ? ይብልኹምለው። ኻልኣይ ዕድል ክብኹም ፍቃደኛታት እዮም፤ እዙ ና ሃይበሎ (ደንቢ ማ... አይኽልኽልይ፤ ሃምኡ ልበለ ኽኢላ የርእናይ) መልሲታት የዕገቦይ! እዃዳ አ መንግድኹም መግዲ ዓገብ ገይሩ እዩ ልሪኦሎ።

ካብ ለሕዝነኒ ‘ሃማኡ ልበለ ኽኢላ የርእናይ/የግነናይ’፡ እንኳይ ሎሚ እዝ ኹላ መናእስይ ብምሑረይ ብልምዲይ በርቲእኹም (የሕብን)፤ ቕድሚ ፶ ዓመትለ ትግራይ ናልማዓት ስራሕ ልመርሕ ሓሪምዋ አይፍልጥይ። “ሰብ ስኢና” ካብ ሓቂ ልራሓቀ እዩ፤ ነውሪለ እዩ አይባሃልይ።

ምኽሪ ሓው

እሞ ካብዙናየ ሕሉፍ ተሞክሮ ወሲድኹም (ብግዲ ለፅወኹምኒ ኹነታት አብ ግምት አእቲኹም)፤ ናዞም ብአሻሓት ልቑፀሩ ደገፍቲ ምኽርይ ማዕደይ ሰሚዕኹም ፤ ጊዜ ለየዋጠጥኹም ሃም ትእርምዎ ተስፋ ይገብር። እቱ ተላዓዒሉ ለሎ ናሕሪ ዝሑል ማይ አይተፍስስሉ፤ አብ ሞንጎ አባላት ቦርድ ነፋስ አይተእትዉ። ሰናይ ድልየትይ ልግስና ደገፍቲ ሃም ቓሕ ልበለኩም ሃም ማይ ቡንባ ልትዓፅይዎ ልትኻፍትዎ የኾነይ። ሓደ ጊዜ ተነቒፃ ሃም ብዋዛ የትምለስይ። አያም ዳአ በሉ!

 

 


Back to Front Page