Back to Front Page

"ንሕና ብዙሕ ነገር ክንከውን ንኽእል ኢና። ህልውናና ምስ ምህላውን ምፍራስን ኢህወዴግ ጥራሕ ዝተኣሳሰር ኣይኮነን።" ብፃይ ዶ/ር ደብረፅዮን

"ንሕና ብዙሕ ነገር ክንከውን ንኽእል ኢና። ህልውናና ምስ ምህላውን ምፍራስን ኢህወዴግ ጥራሕ ዝተኣሳሰር ኣይኮነን።" ብፃይ ዶ/ር ደብረፅዮን

 

http://aigaforum.com/images/debretsion-on-new-party-and-eprdf.jpg"እቲ ከይዲ ውህደት ዘይመትከላዊ ስለዝኾነ፣ ፀረ እቲ ኢህወዴግ ዝምረሐሉ ዝነበረ ፕሮግራም ስለዝኾነ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኮነ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብሙሉእ ድምፂ እዩ ተቓዊምዎ።

ብመሰረቱ እቲ ባህጊ ብስም ውህደት ኢህወዴግ ሓዱሽ ፓርቲ ንምምስራት ዝግበር ዘሎ ሃንደፍደፍ እዩ። ሓዱሽ ፓርቲ ምምስራት መሰል እዩ። ግን ብሽም ኢህወዴግ ክኸውን የብሉን። ስለዚ ሓዱሽ ፓርቲ እዩ ተመስሪቱ ዘሎ። እዚ ሓዱሽ ፓርቲ እዚ ንኢህወዴግ ክወርሶ ኣይኽእልን። ብምዃኑ እውን እዚ አይዲ ሃገር መንግስቲ ዘይብላ ዝገብር እዩ። ብብርኪ ፌደራሌ ይኹን ብብርኪ ክልል። ሕዚ እቲ ተመስሪቱ ዘሎ ሓዱሽ ውድብ ሃገር ክመርሕ ኣይኽእልን። ስለዝኾነ ወይ ኢህወዴግ እዩ ክኸውን ወለዎ፣ ወይ ከዓ ስልጣን ክለቅቕ ኣለው።

 

ንሕና ነዚ ኢና ተቓዊምና። እዚ ምግባርና ትኽክል እዩ። እዚ ውሳነ ንምውሳን ንእሽተይ ናይ ፖለቲካ ሀ ሁ እያ እትሓትት። ሓደ ንህዝቢ ዝመርሕ ውድብ እቲ ተዋሃሂድና መምርሒና እንገብሮ ፕሮግራም ከይረአየ፣ ስቕ ኢልኩም ተዋሃዱ እሞ ደሓር ክንነግሮም ተባሂሉ ከመይ ገይሩ ኢሺ ኢሉ ክፍርም ይኽእል? እቶም ካልኦት ከምኡ እዩ ገይሮም።

 

ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ። እሺ ኢሎም ምስ ወሰኑ ደሓር እቲ ፕሮግራም ኮነ ሕገ ደንቢ ተነጊርዎም። ንገሊኦም እቶም ኣመራርሓ አጋር ውድባት ኣጋዲዶም እውን ኣፈሪምዎም እዮም። ንሕና ክንግደድ ኣይንኽእልን። ብዝኾነ እቲ ውሳነ ኣባና ስርዓቱ ሓልዩ እዩ ክቕፅል። እቲ ፈፃሚ ስራሕን ማእኸላይ ኮሚቴን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ተቓዊሙ ኣሎ።

 

ቀፂልና ኣብ ቀረባ እዋን ጉባኤ እውን ክንፅውዕ ኢና። እቲ ጉባኤተኛ ትኽክል ኢኹም እንተኢሉና ናብቲ ናትና ውሳነ ክውሰኽ እዩ። ተጋጊኹም እንተኢሉና ድማ ያው ዝኣመነሉ ውሳነ ከሕልፍ እዩ። እዚ ጉዳይ ዕጫ ህዝቢ ትግራይ ዝውስን ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እውን ክሕተት እዩ። ውሳንኡ ከሕልፍ ኣለዎ። ህወሓት ናይቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይቲ ኣባል ጥራሕ ኣይኮነትን። ናይ ህዝቢ ትግራይ እያ። ብኣውርኡ ድማ እቲ ውሳነ ምስቲ ዋጋ ዝኸፈለሉ ዕላማ፣ ምስቲ ደቁ ዝሰወአሉ ቃልሲ ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ፣ እቲ ውሳነ ንህዝቢ ትግራይ ዝምልከት እዩ።

 

እዚ ኮይኑ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሰንፈለል ዝብል ሰብ ክህሉ የብሉን። እዚ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ስለዝተፈጠረ እንታይ ኢና ክንከውን ዝብል ሰብ ክህሉ የብሉን። ንሕና ብዙሕ ነገር ክንከውን ንኽእል ኢና። ህልውናና ምስ ምህላውን ምፍራስን ኢህወዴግ ጥራሕ ዝተኣሳሰር ኣይኮነን። በይንና ክንከውን ንኽእል፤ ምስ ካልኦት ከማና ዝበሉ ክንቅፅል ንኽእል። ፅልምትምት ዝብለና ሰባት ኣይክናን። ንሕና ሰብ መትከል ኢና። ሰብ መትከል ስለዝኾና እንኳን ሎሚ እቲ ቐደም እኳስ ንመዓት ፀልማት ሓሊፍና ኢና ኣብዚ በፂሕና።

እቲ ኩነታት ነዊሕ ኣይኮነ፣ መሪር ኣይኮነ። ኣብ ቀረባ መልክዑ ክሕዝ እዩ። ግን ሕዚ እውን ሰላምና ንሓሉ፤ ሓድነትና ነስጥም። ኣብ ልምዓት፣ ሰናይ ምምሕዳርን ሪፎርምን ዝጀመርናዮም ስራሕቲ ኣጠናኺርና ንቐፅለሎም። ስራሕና እናሰራሕና ይኹን።"

 

ኣቦ ወንበር ውድብና ህወሓት ብፃይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል
ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ሎሚ ዕለት ንሚድያታት ካብ ዝሃቦ መግለፂ ዝተወሰደ

 

 

 

Back to Front Page