Back to Front Page

ባይቶና ፥ መርኣያ ስልጡን ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ሓዱሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ መንእሰይ ትግራይ ብቓልሱ ዝወልዶ ንቕድሚት ዝግስግስ ዘሎ ውድብ እዩ!።

ባይቶና ፥ መርኣያ ስልጡን ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ሓዱሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ መንእሰይ ትግራይ ብቓልሱ ዝወልዶ ንቕድሚት ዝግስግስ ዘሎ ውድብ እዩ!።

ንፅሑፍ ልሳነወርቅ ሓዱሽ ዝተውሃበ መልሲ

ብ ሃሳበወርቅ ባይታዊ - Email - mogesg2020@gmail.com

ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ/National Congress of Greater Tigray-NCGT/ [ኣብ ቀፃሊ ኣካል እዚ ፅሑፍ “ባይቶና” ብዝብል ኣህፅሮት ዝጥቀስ]፣ ፖለቲካዊ ባህሊ/Political Culture and discourse/ ትግራይ ካብ ምጥፍፋእ፣ ምትሕንኻልን፣ ሽርሒታትን ተናጊፉ፣ ሰላማዊን ካብ ፖለቲካዊ ነውሪታት ዝረሓቐ ኣብ ሓሳብን ሓሳብን ጥራሕ ብዝተመስረተ ቃልሲን ንሕንሕን ክትካእ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን!።

እዚ መትከላዊ እምነት ባይቶና፣ ኣብቲ ልሙድ ባህሊ ፖለቲካ ትግራይ ንምሕማስ ዓቕሚን ብቕዓትን ስለዝሓፅሮ ዝተወሰደ መትከል ዘይኮነስ፣ ንህዝብና ዝምጥኖን ዝግበኦን ምዕቡልን ስልጡንን ፖለቲካዊ ቃልሲ ምስላጥ እዩ ካብ ዝብል ህዝባዊ እምነትና ዝፍልፍል እዩ። ከም ውድብ እውን፥ በዚይ መትከላዊ እምነትና መሰረት ብተግባር፣ ብጩቡጥ ግቡእና እናፈፀምና ፀኒሕናን ክንፍፅምን ኢና።     

ዕላማ እዛ ፅሕፍቲ፥ “ሰልፊ ፌዴራላዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ልዕልነት ናብ ዝጭብጥሉ ሕጋዊ መድረክ ይሰጋገሩ ኣለዉ” ቁፅሪ 1፥ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ፤ ብዝብል ርእሲ “ልሳነወርቅ ሓዱሽ” ዝተብሃለ ፀሓፊ ዝተፅሓፈትን ኣብ መርበብ ሓበሬታኹም ዝተጠቀዐት ፅሕፍቲ መልሲ ንክህበሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኽብናዮ ዛዕባ ምህላው እዩ። መልሲ ክህበሉ ዘገደዱኒ ነጥብታት፦  

1.   ትሕዝቶ እታ ፅሕፍቲ፥ ብግልፂ ንባይቶና ብስም ፀሪሓ ዘይርትዓዊ፣ ስነኣምኽንያዊ ዘይኮነን፣ ንክብሪ ውድብናን ንቃለሰሉ ህዝብናን ብዘይምጥን ኣገላልፃ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምስሊ ክትህብ ዝፍትን ኮይና ስለዝረኸብክዎ

2.   ብሕቡእ ስምን ኣድራሻን ኣቢላ ዝተዘርገሐት ፅሕፍቲ እኳ እንተኾነት፣ እቲ ፀሓፍይ ዝፍለጥን ንጡፍ ፖለቲከኛን ስለዝኾነ

3.   ዕላማ እታ ፅሕፍቲ ብቀልቢ ሳሓባይ ኣርእስቲ ቀቢእኻ፣ ኣብ ልዕሊ ባይቶና ፀለመን ጠቐነን ምዝርጋሕ እዩ ዝብል እምነት ስለዘለኒ

4.   ብስሩዕ ሚድያ፣ ብመርበብ ሓበሬታን፣ ብማሕበራዊ ሚድያን ኣቢሉ፥ ተመሳሰልቲ መሰረት ዘይብሎም ፀለመን ጠቐነን ኣብ ልዕሊ ባይቶና ብተመሳሳሊ ወገን ክግበር ስለዝተዓዘብኩ

5.   ብተወሳኺውን፣ ዓይጋ ፎርም ከምዝይ ዝኣመሰሉ ብስም “ጭምጭምታታት” ዝፅሓፉ መሰረተ ቢስ ፁሑፋት ምጥቅዑ ጌጋን ንደረጃ መርበብ ሓበሬታኹም ዘይምጥን እዩ ኢልና ንወስድ እኳ እንተኾነ፤ ንተኸታተልቲ ሚድያኹም ካብ ዘለና ክብሪ ተበጊስና መብርሂ ምሃብ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ።

እቲ “ፀሓፋይ” ብዛዕባ ዝተበገሰሉ ርእሲ ዝሃቦ ትንታነ ዝተወሰነ ኣንፈት ዝሕብርን እዩ ኢለ ይኣምን። ኮይኑ ግና፥ ኣብ ሰልፊ ሓይልታት ትግራይ ንሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረ ሰብ ትግራይ ከም ሓደ ተሰላፋይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ቆፂሩ ክሰርዖ ምፍታኑ ግና ኣዝዩ ኣግሪሙለይ።

ዕላማ ፅሑፈይ ኣብ ሰልፊ ሓይልታት ንዘቐመጦ ውልቀ ሪኢቶ መልሲ ምሃብ ስለዝይኮነ፣ ብቐጥታ ናብታ መልሲ ክህበላ ዝደለኹ ኣብ ዘይቦታኣ  ዝተወተፈት ኣካል ቲፁሑፍ ክወስደኩም።

ተናሓናሕቲ ሰልፊታት ትግራይ ኣብ ዝብል ርእሲ ንሳልሳይ ወያነን ባይቶናን ብዝምልከት ዝስዕብ ፁሑፍ ኣቐሚጡ፦   

“ሳልሳይ ወያነን ባይቶናን፡ ክልቲኦም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተመስረቱ ሰልፍታት እዮም። ንቅድሚት ኣብ ትግራይ ክህልዎም ዝኽእል ፖለቲካዊ ባይታ ብቀሊሉ ዝረኣዩ ኣይኮኑን። ይኹን ምበር ቅድሚ ኹሉ ንፖለቲካዊ ትካል ክባሃል ዘለዎ ቁልፊ ነጥቢ ኣሎ። ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ትካል ክኽውን ብናይ ባዕሉ ኣባላት ነፃ ተበግሶ፡ ወድዓዊ ጭቡጥ ኩነታት ኣገዲድዎ ናይቲ ሕብረተሰብ ሕቶ ክምልስ ዝተፈጠረ እንተደኣ ኾይኑ እዩ። እዚ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ዘልዕሎ ዘለኹ፡ ባይቶና ንዓረና ብምፍራስ ወይ ብምድካም ናይ ህወሓት ተለጣፊ (contingent) ሓይሊ ኾይኑ ከግልግል ብናይ ህወሓት ውሽጣዊ ውዲትን ሓይሊ ንዋትን ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ነፃነት ከይህሉ ክዕፍን ዝተፈጠረ መቐፀልታ ናይቲ ፀረ ዲሞክራሲ ተግባር እዩ ዝብል ጭምጭምታ ናይ ዳርጋ ኹሉ ፖለቲካዊ ሊህቅ ትግራዋይ ኣባሃህላ እናኾነ መፂኡ ኣሎ። እዚ ሓቂ እንተኾይኑ ብሕጊ ውን ዘጥይቅ ወንጀል እዩ። ከምኡ ዝበለ ታሪኽ እንተዘይሃልዩ ድማ ነዚ ወረ ሓሶት ምኻኑ እቲ ዝኽሰስ ዘሎ ሓይሊ ባይቶና ጉቡእ መልሲ ክህበሉ ኣለዎ”። 

እዚ ብስም “ጭምጭምታ” ዝቐረበ ክሲ ርትዓዊነት ዘይብሉ፣ ስነኣመኽንያዊ ተፃብኦ ዘለዎ፣ ፀሓፊ ንርእሱ ከም ወኪል ሊህቅ ትግራይ ጌሩ ዝወስድ፣ እዙይ ዝበሃል መርአያ እንተይ ኣቕረበ ናብ ወንጅልና ዝጓየ ወንጀለኛ ፁሑፍ እዩ። ነዚ ጠገለ ዘይብሉ ኣብ ሕርቃንን ሕሰምን ተመስሪቱ ዝቐረብ ዝመሰል ክሲ ብቀጥታ መልሲ ምሃብ ናብ ደረጃ እቲ ሰብ ምውራድ ስለዝኾነ፣ ኣብቲ ጭብጢ ኣድሂበ መብርሂ ክህበኩም።

ባይቶና ንዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ትግራይ ናይ ምፍራስ ተበግሶ፣ ድሌትን፣ ዕላማን ፈፂሙ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኩለን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣብቲ ዘለናዮ መድረኽ ወሳናይ ግደአን ንኽፃወታ ክትርንዓን ክዕንብባን ኣለወን፣ ይግባእ ኢሉ ይኣምን። እዙይ፥ ግልፅን መትከላዊን ቅዋም ውድብና እዩ።

ውድብና፥ ንህወሓት ኮነ ንዓረና ዝግባእ ክብሪ ይህብ!። ብፍላይ፥ ነቲ ባይቶና ከፍርሶ ይሰርሕ ኣሎ ዝተብሃለ ውድብ ዓረና፣ ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝነብሮ ግደ ተናሓናይ ውድብነት ልዑል ክብሪ ኣለና። ከም ውድብ እዉን ዓረና ዃና እዩ ኢልና ስለዘይንኣምንን ንፈልጥን፣ ባይቶና ኮነ ካሊእ ኣካል ከፍርሶ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ከምዝይ ዝበለ ሓሳብ፣ እቲ ፀሓፊ ንውድብ ዓረና ዘለዎ ንቕዐት ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ዝውስኾ ነገር የለን።

እተን ቀሪበን ዘለዋ ክሲ ክልተ እየን፦

1.  ባይቶና ህወሓት ንዝተወሰነ ፀቢብ ዕላም መሳረሒ ዘጣየሾ እዩ ዝብል ኽሲ፤ ብሓፅሩ ህወሓት ኢኹም ዝብል ክሲ።

እዚ ኽሲ፥ በቲፀሓፋይ ደረጃ፣ ማለት ብጭምጭምታን ወግዒ ቡንን ብርኪ፣ ዝዝረብ ዘይኮነስ ብዝለዓለ ብርኪ ኮነ ተባሂሉ ብወፍሪ መልክዕ ዝግበር ጠቐነን መፀለምታን እዩ!።

ፍልፍል እዚ ጠቐነን መፀለምታን ድማ፣ ብሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝተደመሙን ህወሓት ካብ ምድረ ገፅ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑን ብቕሉዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣዋጅ ምፅናት ህዝቢ ዝኣወጁ ሓይልታት እዮም። ከምዚ ዝበለ መፀልምታ ንፈለማ ግዘ ዝተሰመዐ፣ ኣብ ኢሳት ዝተብሃለ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ሚድያ እንትኾን፣ ቀፂሉ ድማ ከም ስዩም ተሾመ ዝመሰሉን ካልኦት ተሓለቕቲ 4ኪሎ ዘሎ መንግስቲን እዩ።

ነቶም ሓይሊታት እዚኦም፥ ምጥያሽ ባይቶና ዘይተፀበይዎ ነጠባ ኮይንዎም ጥራሕ ዘይኮነስ፥ ከመይ ጌሮም ከምዝ ኣልይዎ ዘይተዳለዉሉን ነቲ “Game Over” ዝበልዎ ፕሮጀክት ንድሕሪት ዝመልስ ምዕባለ እዩ ኔሩ። ነዚ ሲዑቡ፣ እቲ ውድብ ከይጣየሽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝገበርዎ ፅዕንቶ ብድሌትን ረብሓ ህዝብናን ደፊኡ ንዝመፀ መድረኽ ዝወለዶ ውድብ ክዓግቶ ስለዘይካኣለ፣ ብቐጥታ ናብ ፀለመን ጠቐነን /Defamation Campaign/ እዮም ኣትዮም።

ኣብቲ እዋን ካብ ዝነበሮም ገምጋም ተበጊሶም ድማ፥ “ህወሓት ዝፈጠረቶም እዮም”፣ “ናይ ስብሓት ነጋ ብዱን እዮም”፣ “ጌታቸው አስፋ ዝወደቦም እዮም” ወዘተ. . . ዝብል ሽም ብምልጣፍ፤ ሕንጉጓይ ጌሮም ምስ ዝሰኣልዎም ውድብን ውልቀ ሰባትን ኣላጊቦም ንባይቶና ንምዉቃዕ ዝዓለመ ጠቐነ እዩ። እዚ ሽርሓዊ ውዲት ፀረ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታት እዙይ፣ ብብርኪ ኮፊ ሃውስን ጭምጭምታን ዝውረ ዘይኮነስ፣ ምዕምባብ ብሄራዊ ሓይሊ ትግራይ ዘደናገፆም ወገናት ብዕሊ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኣካይዳ እዩ። 

ኣብ ኢሳት፥ ብግልፂ “ችግራችን ህወሓት ሳይሆን፣ የትግራይን ወጣት በአዲስ መልክ እያደራጁ ያሉት እንደ ባይቶና ያሉ ብሄርተኛ ድርጅቶች ናቸው” ተባሂሉ እዩ!። “ባይቶና ግልገል ህወሓት ነው” ተባሂሉ እዩ!። ብሓፂሩ “ይህ አደገኛ ፎርስ ነው ጓዶች” ተባሂሉ እዩ። ፍልፍል እዚ ጠቐነን መፀልምታን እምበኣር እዞም ሓይልታት እዮም።

ፀሓፊ፥ እዚ ጠቐነን ፀለመን ብስም “ጭምጭምታን” ኣብዝሓ “ኤሊት ትግራይን” ንምንታይ ፖለቲካዊ ዕላማ ከምዝፀሓፎ፣ ካብ ግምት ዝለዓለ መረዳእታን ሓበሬታን ዘለና’ኳ እንተኾነ፣ ነዚ ጉዳይ ብይሕደር ኣፅኒሕና ነቶም ይውክሎም እየ ዝበሎም ኤሊት ትግራይ ዝተብሃሉ ሓይልታት፣ ንተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታኹምን፣ ንዘገድሶ ኩሉ ወገንን፥ ኣብ ህወሓት ዘለና መርገፂን መሰረታዊ ኣፈላላይን ክነብርህ።

ኣብ ህወሓት ዘለና መርገፂ

·       ህወሓት፥ ሓደ ወሳናይ ምዕራፍ ብሄራዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መሪሑ ዘዐወተ ውድብ ከምዝኾነ ንቕበል።

·       ህወሓት፥ ምልኣተ ህዝቢ ትግራይ ብካፒታል ይኹን ብማቴርያል ዘይትመን ዋጋ ከፊሉ ዘቖሞን ፣ ከቢድ ስነልቦናንዊን ስምዒታዊን ምትእስሳር ዝፈጠረሉን /Emotional Investment ዝገበረሉ/ ውድብ እዩ። ካብዚ ብዝብገስ፣ ዕድል ህወሓት ብሙልእ ፈቓድ ህዝብና ጥራሕ ክውሰን ኣለዎ ኢልና ንኣምን። እዙይ መረገፂና ድማ ንህዝብና ካብ ዘለና ክብሪ ይፍልፍል።

·       ህወሓት፥ ገዛኢ ውድብ ኮይኑ መንግስቲ ኣጣይሹ ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ውድብ ከም ዝኾነ ሓቂ እዩ። ነዚ ጭቡጥ ሓቂ ድማ ንቕበል!። ምእንተ ርግኣት ህዝብናን መኸተ ኣንፀላልዩና ዘሎ ሓደጋታትን ድማ፣ መንግስቲ ትግራይ ፁኑዕ ንኽከውን ግድን ስለዝብል፣ መንግስቲ ትግራይ ብዝተኸኣለ መጠን ዱልዱል ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንኣምን። ኢንግሊዝያውያን ”You can’t change the horse in the middle of the race” ከም ዝብልዎ፥ እቲ ወድዓዊ ኩነታት መንግስቲ ትግራይ ብዕልዋ መንግስቲ፣ ብሕብራዊ ወያነን፣ ምስ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ተሻሪካን ንክፈርስ ምንቅስቓስ ግቡእ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ፤ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝብና ናብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ኢልና ንኣምን። ካብዚ ተበጊስና ድማ፥ ኣንፈት ቃልስታትና ንቓኒን ንትልምን።

·        ህወሓት ፀረ ዴሞክርሲ ውድብ እዩ ኢልና ንኣምን። እዚ ፀረ ዴሞክራሲ ሓይሊ እዙይ ብቐፃልነት ረብሓ ትግራይ ላሓንሸሸ ክነበር ክንፈቕደሉ የብልናን ኢልና ንኣምን። እዚ ሓይሊ ብዴሞክራስያዊ መንገዲ ክእለ ኣለዎን፣ ክእለ ይኽእል እዩን ኢልና ንኣምን። በዚ ኣንፈት ድማ ቃልስና ኣበርቲዕና ንቕፅል።

መሰረታዊ ኣፈላላይ ህወሓትን ባይቶናን

ኣብ መንጎ ክልተ ውድባት ዘሎ ኣፈላልይ ኮነ ገምጋም እምነታትን መትከላትን ሓደ ውድብ፥ ብሳይንሳዊ ቅጥዒ ኣቢሉ ዝትንተንን ዝንፀርን ከይዲ እምበር፣ ብጭምጭምታን ብሓሜትን ዝቕመጥ ክኽውን ኣይኽእልን። ከምኡ ምግባር ዘይምፍላጥ ክኸዉን ይኽእል፣ ተዘይኮይኑ ድማ ተራ ስራሕ ደፋራትን ዕቡያትን እዩ ዝኸዉን። ኣብ concpiracy theory ብዝተመስረተ ጠመተ ንሓደ ውድብ እዙይ እዩ ከምዝይ እዩ ዝብል ስም ምሃብ ብመሰረቱ ካብ ዋሕዲ ፍልጠት ዝፍልፍል መረፃ ቀሊል መንገዲ እዩ። ብ conspiracy theory ዝደስከለን፣ ካብ ሳይንሳዊ መስርሕ፣ ፍልጠትን፣ መርትዖን ዝረሓቐ ገምጋም ንህዝብና ኣይረብሕን። ፍልፍል ትንተነኦም ጭምጭምታን ሓሜትን ንዝገብሩ መራሕቲ ኤሊታት እውን፣ ከይዱ ከይዱ ዋጋ ዘኽፍልን ኤሊታዊን ፖለቲካዊን ሞት/Political suscide/ ካብ ምስዓብ ሓሊፉ ዘላቒ ረብሓ የብሉን ኢልና ንኣምን። ኤሊታትን ፖለቲኬኛታትን ትግራይ፣ ካብ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ፖለቲካዊ ነውሪ ክናገፉ ክኽእሉ ኣለዎም። ደመኛታትን ፀረ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታትን፣ ዘምበድብድዎን ዝመሃዝዎን መፀለምታን ጠቐነን ተቐቢልካ ብስም ጭምጭምታ ንምግዋሕ ምፍታን ሕስረት እዩ።

ቅንዕና፣ ድሌትን፣ ዓቕሚን እንተልዩ፥ ካብዚ ሓባል ጠመተ ወፂእካ ህወሓት መን እዩ? ባይቶና መን እዩ? ዘዛምዶም ነገር ታይእዩ? ዘፈላልዮም ነገር ታይእዩ? ኢልካ ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ትንታነ ምሃብን ኣብ መደምደምታ ምብፃሕን ይከኣል እዩ።     

እንታይነት ሓደ ውድብ ንምፍላጥ፣ ፕሮግራማትን ቅዋማትን እቲ ውድብ ብዝተፈላለዩ ሳይንሳዊ መንገዲታት ኣቢልካ ዑምቀት ዘለዎ ገምጋም ምግባር ይካኣል እዩ። ነዚ ዘኽእሉ ብዙሓት ሜላታት ኣለዉ እዮም። ካብዚ’ኦም ሓደ Content Analysis እዩ።

በዚ ኣብ ኣርባዕተ ቁልፊ ነጥብታት (Function, Context, Development and Content) ኣቢሉ ፕሮግራም ሓደ ውድብ ንምግምጋም ዘኽእል መስርሕ እንትምርመር፥ ባይቶና ክሳብ ሕዚ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ፓርቲታት ኩሎም ምስ ህወሓት ዝላዓለ ኣፈላላይ ዘለዎ ውድብ ኮይኑ ይርከብ።

ባይቶናን ህወሓትን ብኣይድዮሎጂ፣ ብፖለቲካዊ ዕላማ፣ ብማሕበረ ኢኮኖምያዊ ዕላማ ኮታስ ኣብ ትግራይ ክህነፅ ብዘለዎ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣንፃር እንትምዘኑ ተማዓዳውቲ ውድባት እምበር ብዝኾነ መመዘኒ ዘመሳስል ጉዳይ የብሎምን። በጠቓላሊ፥ እቲ ፅሓፊ ዘቕረቦ ክሲ ፣ ዝኾነ ዓይነት መርትዖ ይኹን መርኣያ ክቐርበሉ ዘይኽእል ተራ ሓሜትን ፀርፊን እዩ።   

2.  ባይቶና ንዓረና ከፍርሶ ይደሊን ይሰርሕን እዩ

ፀሓፋይ፥ ነዚ ክሲ ዘርኢ ቅንጣብ መርኣያ እኳ ኣየቕረበን። ባይቶና፥ ኣባላት ዓረናን ህወሓትን ብዝነበሩ ውሱናት ተቓለስቲን፣ ብኣብዝሓ ድማ (ዳርጋ 99%) ቅድሚ ሕዚ ኣብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውዳበ ተሳቲፎም ዘይፈልጡ ሙሁራንን መናእስይን ዝቐመ ውድብ እዩ።

ኣባላት ዓረና ዝነበሩ በፃብዕቲ ዝቕፅሩ ውልቀሰባት ምህላዎም ሓቂ እዩ። ልምዲ ፖለቲካዊ ቃልሶም መሰርት ብምግባርን፣ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብዝኣምነሉ ዓቕሞምን ምኽንያት ብውድባዊ ጉባኤ ተኣሚኑሎም ኣካል ላዕለዋይ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ኮይኖም ኣብ ምቅላስ ከምዝርከቡ ሓቂ እዩ።

እዞም ኣባላትና፥ መሰረታዊን ስትራተጂካዊን ኣፈላላይ ሓሳብ ስለዝፈጠሩን ምስ ኣመራርሓ ዓረና ድሕሪ ምዝርራብን ምምይያጥን ብዴሞክራስያዊ መንገዲን ብምትእምማንን እዮም ካብቲ ፓርቲ ዝወፁ። ዕላማ እቶም ውልቀ ሰባት ነቲ ፓርቲ ምፍራስ ተዝኸውን ኔሩ ካብቲ ፓርቲ ብፈቓዶም ምልቃቕ ኣየድልን ኔሩ። ነቲ ፓርቲ ናይ ምፍራስ ዕላማ ዘለዎ ኣካል እቲ ፓርቲ ባዕሉ ክሳብ ዘባርሮ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ይሕንፍሽ እምበር ብፍቓዱ ኣይለቅቕን። ብተወሳኺውን፥ ድሕሪ ካብ ፓርቲ ምውፀኦም ዝቃለሱሉ መድረኽ ካብ ምፍጣር ሓሊፎም ዝገበርዎ ነገር የለን። ኣብ ፖለቲካ ሃገርና ከምዝረአ፣ ዝተፈጠረ ሳሓቦ ጉተቶ የለን። እቲ ዝተረፈ ሓይሊ ዝጎደለ መሊኡ ቀፂሉ፣ እቲ ዝወፀ ሓይሊውን ዝኽእሎ ንምግባር ተንቀሳቒሱ።

እዞም ውልቀ ሰባት ካብቲ ፓርቲ ብምውፀኦም ዓረና ዝፈርስ ውድብ ተኾይኑ፥ ቀደሙ እውን ናይ ውልቀ ሰባት ውድብ እዩ ኔሩ ማለት እዩ። ዓረና እውን ኣይፈረሰን። ኣፈላላዮም ድማ ፖለቲካዊ መርገፂን ናይ ቅዋምን ስለዝነበረ ቀቅዋሞም ሒዞም ብሰላም ተፈላልዮም። ኣብ ዓረና ነይሮም ናብ ባይቶና ዝኣተዉ ውልቀሰባት ኩሎም ንዓረና ንምፅላም ሓንቲ ፃዕሪ ገይሮም ኣይፈልጡን፣ የግዳስ ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ስልጡን ቃልሲ እዮም ዘካይዱ ዘለዉ።

ስለዝኾነ፥- እዚ ጉዳይ ምስ ነበር ኣባላት ዓረና ኣባላትና ተተሓሒዙ ዝላዓል ዘሎ ጉዳይ ተኾይኑ ልተዓፀወ ፋይል ጥራሕ ዘይኮነስ ንባይቶና ዝምልከት ኣይኾነን።

ባይቶና ንዓረና ኣምሪሩን ኣትሪሩን ይቃለሶሎ፥ ካብዚ ብዝብገስ ድማ ዓረና ክፈርስ ይኽእል እዩ ዝብል ተሓላቕነት ዝቐረበ ክሲ እንተኾይኑ ግና ንዓረና ዝምልከት እዩ ዝኸውን። ባይቶና ከም ብሄርተኛ ውድብ፥ ኣንፃር ረብሓ ትግራይ ጠጠው ንዝበሉ ሓይልታት ብዘይምሕረት ክቃለሶም እዩ። ዓረና ኮነ ህወሓት፣ ኮታስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ፣ ኣብ ቅድሚ ረብሓ ትግራይ ጠጠው ኢሎም ተረኺባናዮም በታ ናይ መወዳእታ ዓቕምና ፀንቂቕና ክንቃለሶም ኢና!። ኣብ መንገዲ ቃልስና ዝተረኸበ ሓይሊ ባይቶኣዊን መትከላዊን በሊሕ ቃልስና ደዋዕዋዕ ከይብሎ ዝደሊ ተኾይኑ፣ መፍትሒኡ ካብ መሸጣን ሸቐጥን ትግራዋይነት ኢዱ ምእርናብ እያ። ካብዚ ወፃእ፣ ባይቶና ምእንተ ውቃበ ወኪል ኤሊት ትግራይ እየ ዝብል ሰብ ኢሉ ረብሓ ትግራይ ንዋጋ ዕዳጋ ዘቕርብ ውድብ ኣይኮነን!።

Videos From Around The World

መኸምበቲ፦ ባይቶና ኣብ ሓፂር ዕድምኡ ዝተዓፃፀፈ ድርብ ድርብርብ ዓወታት ዘመዝገበ ህዝባዊ ውድብ እዩ!። ባይቶና ውድብ መፃኢ ወለዶ ትግራይ እዩ። እዚ ጭርሖ ዘይኮነስ፣ ብጩቡጥ ዓሰርተታት ኣሻሓት መናኣስይ ትግራይ ኣብቲ ውድብ ኣትዮም ንምቅላስ ዝሸባሸብሉ፣ ህዝብና ብሃንቀውታ ዝፅብዮ ዘሎ ህዝባዊ ውድብ እዩ። ኣብ ሓጺር ግዝ ዝረኸቦ ደገፍ ህዝቢን ተቐባልነት ዘስገኦም ሓይልቲታ፣ መቐፀልታ ነቲ ኣብ ልዕሊ ውድብና ብፀረ ህዝቢ ሓይሊታት ተጀሚሩ ዝተፈነወ ፀለመን ጠቐነን ብዝተፈላልየ መንገዲ የምብድብድዎ ምህላዎም ካብ ቆላሕታና ዝተሰወረ ኣይኮነን። እቶም ብሰንኪ ክፉእ መጋብሮም ካብ ልቢ ህዝብና ዝተተፍኡ ወገናት ኮኑ እቶም ስልጣን ከም ርስቲን መናበሪን ጌሮም ዝሪኡ ወገናት፥ በቲ “ሞያና” እዩ ዝብልዎ “ፖለቲካዊ ነውሪ” ኣቢሎም ናብ ስልጣን ክፈናጠጡን ምስ ስልጣን ተጣቢቖም ክንበሩን ካብዘለዎም ድሌት ብዝብገስ ሰሚሮም ኣብ ልዕሊ ባይቶና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ምፅላምን ምጥቃንን ውድብና ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ኣይጠፈአናን። ይኹን እምበር፥ ፖለቲካዊ ውድብ መብል 21/ክ/ዘ ትግራይ ዝኾነ ወድብና ደይብዎ ካብዘሎ ህዝባዊ ክብሪ ወሪዱ ምስቶም ወገናት ዚኦም ናተናቖተ ዝውዕለሉ ግዘን ድሌትን የብሉን። ባይቶና ህዝብና ሓሪምዎን ናፊቕዎን ዘሎ ስልጡንን ምዕሩይን ፖለቲካዊ ባይታ ንምህናፅ ዕላማ ጌሩ ዝቃለስ ውድብ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ፥ እዞም ወገናት ናብቲ ባይቶና ደይብዎ ዘለዎ ኩቡር ቦታ ክድይቡ ክፅዕሩን ክቃለሱን ኣለዎም እምበር፣ ባይቶና ንሳቶም ናብ ዘለውዎ ዝቕጠት ወሪዱ ንምፅዋት ድሌት ዝለዝይብሉ ካብ ከምዝይ ዝበለ ዝኸሰረ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንክወፅኡ ፃውዒትና ነቕርብ። ኮይኑ ግና፥ እዚ ዝኸሰረን ኣብ ሕስድና ዝምስረት ቃልሲ እዉን እንተኾነ፣ ባይቶና እንተገደደ ክንድኦም ክፃዎቶ ከምዝኽእል ክግንዘቡ ክኽእሉ ኣለዎም።

ዓባይ ትግራይ ብባይቶኣዊ ኣተሓሳስባ ክንሃንፃ ኢና!

ዓወት ንህዝቢ ትግራይ!

ዓወት ንባይቶና!         

             

  

      

Back to Front Page