Back to Front Page


Share This Article!
Share
ድጅታል ወያነ ካብ ካልኣይ ወያነ ክወርሶም ዝግባእ ክብርታትን ብልሒ ቃልስን

ድጅታል ወያነ ካብ ካልኣይ ወያነ ክወርሶም ዝግባእ ክብርታትን ብልሒ ቃልስን

*********************************

ምስ ምኽባር በዓል ዓዎት ዓድዋ ተተሓሒዙ ዝተርኣየ ክፍታት ዝግምግም ፅሑፍ

*********************************

እዚ ሀዚ ዘለናዮ ኩነታት ትግራዋይ ናብ ዓብዪ ሓደጋ ዝኣተወሉን ትግራዋይ ብኸቢድ መስዋእቲ ዘረጋገፆ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ብዝጠጠዐ ፀቢብነትን ትምክሕትን ብዝፈጠርዎ ብሽርሕን ተንኮልን ስልጣን ናብ ኢድ ፅግዕተኛታት ብምእታዉ፤ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝነደቕናዮ መንደቕ ብዘይገመትናዮ ቅልጣፈ፣ ሓይሊታት ትምክሕቲ እንተፍርስዎ ንዕዘብ ኣለና፡፡ በዚ ኩነታት ዝሓረቐ ትግራዋይ ዝነበሮ ኣፈላላይ ገዲፉ ከምታ ኣብ 80ታት ተፈጢራ ዝነበረት ሓድነት ተጋሩ፣ ሀዚ መሊሱ ፈጢሩዋ ምህላዉ ንኩላትና ግልፂ ኮይኑ ኣሎ፡፡ እዚ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማዕበል ተጋሩ ብስርዓት እንተዘይተኣልዩ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል እዩ፡፡

እዚ ከም መበገሲ ኢለ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ኣብ ኣከባብራ በዓል ዓዎት ዓድዋ ዝተዓዘብክዎ ክፍተታት ድጅታል ወያነ ሸው ከብል፡፡ ድጅታል ወያነና ብፅቡቕ ትሕዝቶን ፍጥነትን ይኸይድ ምህላዉ ያዒስ ዘብልን ኩሉ ትግራዋይ ዝሕበነሉን ፀላእትና ዝርበድበዱሉን ኩነታት ተፈጢሩ እዩ፡፡ ስለዚ እቲ ጥንካረኡ ዓቒቡ ክኸይድ ይግባእ፡፡ ይኹን እምበር ኣብ ዓድዋ በዓል ለካቲት 23፣ 2011 ዓ.ም. ወ/ሮ ብርኽቲ፣ ንንዋይ ደበበ ሕምባሻ ኣኾሊሳቶ ብዝብል ዓብዪ መዘራረቢ ኮይኑ ኣንፈቱን ዕላምኡን ዘይፍለጥ ብዙሕ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ቶኽሲን ምብኻን ጥይትን ነይሩ፡፡ ብኻሊእ ገፅ ድማ ንድጅታል ወያነ ዝጠቅም ናይ ፀላኢ ዕጥቂ ስንቂ ከይተማረኸ ምምላጡ ካሊእ ክስተት እዩ፡፡

ኣብዚ ፅሑፍ ኣገላልፃ ኣብ ካልኣይ ወያነ ዝነበረን ሀዚ ኣብ ድጅታል ወያነ ዘሎን ቃልሲ ብምንፅፃር ንምግላፅ እንትፍተን ንምግንዛብን ብዝቐለለ ንክንርደኦን ብምሕሳብ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ቃላትን ኣገላልፃታትን ከምዝተጠቐምኩ እንዳሓበርኩ በዚ ክትርዱኡለይ ይሓትት፡፡

ነዋይ ደበበ መጀመሪያ ኣብ ደርጊ ዋና መላዓዓሊ ከምዝነበረ፣ ቀፂሉ ኣብ ወፃእውን ከም ተቋዋሚ ከምዝነበረ ቀስ ብቐስ ተቋውሞኡ እናገደፈ መፂኡ ክሳብ ነዚ ስርዓትና ናብ ምድናቅ በፂሑ ዝነበረ እንትኸውን ኣብ መወዳእታ ምስቲ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዘመተ ኣንፃር ተጋሩ ተተሓሒዙ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ታማኝ በየነ ብዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ መስዋእቲ ክቡር መራሒና መለስ ዜናዊ ብምብካየይ፣ ብምሕዛነይ፣ ናይ ሓዘን ደርፊ ብምውፃአይ ይቅርታ ይሓትት ከምዝበለ ይፍለጥ፡፡ በዚውን ዳርጋ ኩሉ ትግራዋይ ዘይሓረቐን ዘይተናደደን የለን እንተተብሃለ ምግናን ኣይኸውንን፡፡ እዚ ከምዚ እናሃለወ ንዋይ ደበበ በዓል ዓድዋ ከኽብር ብዝብል ምኽንያት ናብ ዓዲ ተጋሩ፣ ናብ ዓዲ መለስ ምምፃእ ብዙሕ ሰብ ደስ ኣይበሎን፡፡ ኣነ ንባዕለይ ደስ ኣይበለንን፤ ግን ድማ ካብ ኮነ ናብ ረብሓና ክንልውጦ ይግባኣና ነይሩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ፡፡ ብኸመይ? ቅድሚ ምምላሰይ ንኣተሓሳስባይ ክገልፀለይ ምእንቲ ብዛዕባ ዕውት ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ኣንፃር ደርጊ ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ሓንቲ ሸው ከብል እሞ ንመልሲ ክምለሶ እየ፡፡

Videos From Around The World

ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ፉሉይ ዝገብሮ ነቲ ኲናት ብብረት ጥራሕ ኣይኮነን ሲዒርዎ፡፡ ንደርጊ ብፖለቲካ፣ ብድጋፍ ህዝቢ፣ ብኲናት ብኩሉ እዩ ስዒርናዮ፡፡ ካልኣይ ወያነ ገባር ትግራዋይ ክሳብ ብዶንጎላ ኮነሬል ዝማረኸሉ ወርቃዊ ታሪክ ዝተመዝገቦ እዩ ነይሩ፡፡ እዚ ታሪክ ካልኣይ ወያነ ከምዝሕብሮ ብፍላይ ኣብ መዛዘሚ እቲ ኲናት፣ ብርክት ዝበለ ናይ ደርጊ ሰራዊት ብማእከላይ 3ተ-ጊዘ ዝተማረኸን 3ተ ክላሽን ንህወሓት ዘረከበሉ ኩነታት ዝነበረ እንትኾን ገለ ውሑዳት ናይ ደርጊ ሰራዊት ድማ በዚ ደጋጊምካ ምምራኽ ሪከርድ ዝሰበሩ (ልዕሊ 3 ጊዜ ዝተማረኹ) ከምዝነበሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ፡፡ እሞ እዚ ብከመይ ተተሓሕዞ ኣለኻ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእዕ፤

ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ሐዚ ዘለናዮ ኩነታት እውን ዋላ ኳ ክሳብ ሐዚ ጥይት ብጥይት ንዋገአሉ ኩነታት ኣይሃሉ እምበር ሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን ብዝኾነ ኣገባብ ኮይኑ፤ ግን ድማ ካብቲ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዘይነኣኣስ ቃልሲ ነካይደሉ ኩነታት ኢና ዘለና፡፡ ቀደም ኣንፃር ደርጊ /ትምክሕቲ/ ብብረት ተቃሊስና ስዒርናዮ ኢና፤ ሎሚ ድማ ኣንፃር ትምክሕቲ /ተረፍ መረፍ ደርጊ/ ብሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን ኣገባብ ቴክኖሎጂ ዓጢቕና ንቃለስ ኣለና፤ ከምንዕወት ድማ ኣይንጠራጠርን፡፡

ናብ ንዋይ ደበበ ክምለስ እሞ ንዋይ ደበበ ብደርጊ እዋን ናይ ደርጊ መገልገሊ ዝነበረ፣ ሃዲሙ ናብ ወፃእ ዓዲ ኮይዱ ዝነበረ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ዝተገበረ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊን ልምዓታዊን ቃልሲ ካብ ዝማረኽናዮም ናይ ደርጊ ወታደራት ሓደ እዩ ነይሩ፡፡ ይኹን እምበር ከምቲ ወታደራት ደርጊ ተማሪኾም እንትስደዱ ደርጊ ዳግም ኣዕጢቑ ናብ ኲናት ዝጥጥቖም ዝነበረ፤ ምሩኽ ንዋይ ደበበውን ካብቲ ሰላማዊ ሂዎቱ ብታማኝ በየነ ናብ ኲናት ድጅታል ወያነ ተጠጢቑ እዩ፡፡ ነዋይ ደበበ ብድፍረት ክወግአና (ናይ ትምክሕቲ ደርፍን ፕሮፖጋንዳን ክነዝሕ) እንተይ ሓነኸ ብምምፅኡ ነዚ ድፍረት ምቁፅፃር ዝተስኣኖ መንእሰይ ትግራይ ከይደረፈ ብዝመፃ ክምለስ ምግባሩ ሓደ መሐበኒ ዓብዪ ዓዎት እዩ፡፡ ግን ድማ ሙሉእ ኣይኮነን፡፡ ንምንታይ ? ካብኡ ንላዕሊ ክንዕወተሉ ንኽእል መንገዲ ነይሩ፡፡ እሳውን እታ ሒዝዋ ዝመፀ ብረቱ (ኣንደበቱ) ከም ኣያታትና ማሪኽና መሳርሒ ድጅታል ወያነና ብምግባር ቃልስና ክጠናኸርን ፀላእትና ኣዐርዮም ክብርግጉን ምገበርና ይከኣል ነይሩ፡፡

እዚ ከም ሓደ ድኽመት ሚድያን ድጅታል ወያነ ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ፡፡ ድጅታል ወያነ ካብ ኣያታቱ ካልኣይ ወያነ ክመሃሮ ዝግባእ ነገር፣ ከመይ ትማርኽ፣ ከመይ ምሩኽ ትሕዝ ዝብል ጉዳይ ንዓዎት ወያነና ቁልፊ ብምንባሩ ድጅታል ወያነ እዚ ተሞክሮ ክወስድ ይግባእ ነይሩ፡፡ ኣብ ካልኣይ ወያነና ዒላማኣ ዘይትወቅዕ ወይ ትባኽን ጥይት ዋላ ሓንቲ ኣይነበረትን፡፡ ኣብ ድጅታል ወያነ ግን ዕላማ ዘይብለን ወይ ዕላማ ዝሰሓታ ጠያይቲ እንትትኮሳ ንዕዘብ ኣለና እሞ ነዚ ብውነ ክንሪኦን ክንገርሖን ይግባእ፡፡

ወ/ሮ ብርኽቲ ንንዋይ ደበበ ብኽብሪ ምቕባለን ነውሪ የብሉን፣ ናይ ትግራዋይነት ክብሪ እያ ኣርኢያትና፡፡ ናይ ትግራወይቲ ኣደ ተግባር እያ ፈፂማ፡፡ ንግደፎ ሞ ንዋይ ደበበ ሓደ ተራ ወታደር ክልተ ሰለስተ ጊዜ ክማረኽ ዝኽእል፣ ዘይጓዳእ ናይ ደርጊ ብሄራዊ ወታደር እቲ ቀንዲ መንግሱ ሃ/ማርያም (ጠ/ሚ ሃገርና) እውን እኮ እንትመፅእ ብደንቢ ክነተኣናግዶ ክነኾልሶ እዩ ዝግባእ፡፡ ባህልና ባህሊ ተጋሩ ከመይ ከምዝኾነ፣ ጋሻና ከመይ ከምንቕበል ኣምሂርና ክንሰዶ ይግባኣና፡፡  ምኽንያቱ ቃልስና ሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን ብምዃኑ፣ ብረቱ ኣቐሚጡ ብሓሳብን ብዘረባን ክሙግተና ንዝመፀ ከከም ኣመፃፅኣኡ ኣኽቢርና ኣብሊዕናን ኣስቲናን ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣፋላላይና ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኣቕሪብና ነእምነሉን ናባና እንልውጠሉን መንገዲ ኢና እንኽተል፡፡ ብኸምዚ እውን እዩ እንታይነት ዴሞክራሲ፣ እንታይነት ሰላም፣ እንታይነት ስልጡን ሕብረተሰብ እንገልፀሉ፡፡

ብረት ክሳብ ዘየልዓሉና ንቅድሚት እውን፣ ተራ ወታደራት (ካልኦት ኣርቲስት ንምባል እዩ) ይኹን ኮነሬላትን ጀነራላትን ትምክሕቲ (መራሕቲ ናይዚ ለውጢ ቲም-ለማ ይኹን ቲም-ገዱ) ንምምካት እንኽተሎ ኣንፈት ቃልስና ሀዚውን እናተኸባበርናን እናኣንገድና፤ ቀንዲ ፀላኢ (ስትራቴጂስት) ካብ ወታደር እናፈለና ክነቃልዖን እንቃለሶ ኣንፈት እዩ ዝኸውን፡፡ ከምቲ ትምክሕቲ ዝብልዎ ንዘይ ምርድዳእ ምርድዳእ ዘይኮነስ ንምርድዳእ ዓሊምና ኢና ቃልስና ክነሐይል ዝግባእ፡፡

ናብ ጉዳይ ወ/ሮ ብርኽቲ እንትምለስ ከዓ እቲ ኣብዘን ሓፍትናን ኣመራርሓናን ዝወርድ ዘሎ ደብዳብ ከዓ መዕነዋይን ፀረ ዴሞራሲን እዩ፡፡ ብሓቂ ዝኾነ ትግራዋይ ኣብ ዚ ሐዚ እዋን ንትግራዋይ ዝፈሓሰሉ ዘሎ ውዲት ዘይፈልጥ ኣሎ እዩ ንምባል መፀገሚ እዩ፡፡ ከምኡውን ናይዚ ውዲት መሳርሒ ዝኸውን ትግራዋይ የለን እኳ እንተዘይተብሃለ ገለ ውልቀ ሰባት ከምኒ ግደይ ዘራፄንን ኣረጋዊ በርሀን ዝበሉ ካሕዳማት እንተጋጥም ስምዒትካ ምቁፅፃር ክኣብየካ ባህሪያዊ እዩ፡፡ ካብዚ ወፃእ ግን ገለ ተርእዮታት እንተጋጥም ብስምዒት ምንጓድ ግን መዕነዊ እዩ፡፡ እዚ ኢለ ወ/ሮ ብርኽቲ ዝፈፀመቶ ነገር ደኣሞ ክሳብ ክንድዚ መነወሪ ድዩ ነይሩ?  ብሱሩ'ባ ወ/ሮ ብርኽቲ ንተራ ወታደር ነዋይ ደበበ ኣኾሊሰን ተባሂሉ ደብዳብ ዝወረደ፤ ዶ/ር ደብሪፅ ንቲ ቀንዲ ጀነራል ዶ/ር ኣብይ ሰላም ኢሉ ተባሂሉ ካሊእ ደብዳብ ክመፅእ እዩ ማለት ድዩ? ብሱሩ ኸ ነዋይ ድዩ ዝዓቢ ዶ/ር ኣብዪ? ነዋይ ዶ ይዓቢ ኢሳያስ ኣፈወርቂ? ዋላስ ጀነራል እንታይ ኣቢሱ ትእዛዝን ስትራቴጂ ጥፍኣትን እዩ ዝሕንፅፅ ካብዚ ንላዕሊ ግን እቲ ወታደር እዩ ነታ ቃታ ስሒቡ ቶኲሱ ሰብ ዝቐትል ስለዚ ወንጀለኛ ካብ ጀነራል ንላዕሊ ወታደር እዩ ብዝብል ፈሊጥ ንወታደር ነዋይ ዘኾለሰ እዙኹሉ ደብዳብ፡፡ ካልኣይ ወያነ ዘምሀረና ነገር ግን ቀንዲ ፀላኢ እቲ ስትራቴጂስት፣ እቲ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ዘዋፍር፣ እቲ ብቃልስና ዘረጋገፅናዮ ሕገመንግስቲ ዝጥሕስን ክጠሓስ ዘመቻቹን እዩ፡፡ እቲ ልኡኽቶ ተዋሂብዎ ዝዋፈር ተራ ወታደር ግን ማሪኽካ ኣብሊዕሻ ኣስቲኻ ሚዒድካ ኣምሂርካ ኣረዲእካ ምሳሻ ወይ ምስ ውፁዓት ክስለፍ ዝኽእል እዩ፡፡ ነዚውን እዩ እቲ ተራ ወታደር 3 ጊዘን ልዕሊእን ዝማረኽ ዝነበረ፡፡  ስለዚ ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልልና ብመንግስቲ ዝተውሃበን ሓላፍነት ዝተዋፀኣን ባህለንን ክብረታት ህዝበንን ዘርኣያ እምበር ዝከሓዳ ኣይኮናን፡፡ ጎዶሎ ክበሃል እንተኾይኑ ሰብ ሚድያታትና ነዚ ምርኢት ባህልና ፍቕናን ሓሌትናን መግለፂ ተገይሩ ዝቐረበ ምኩልላስ ተኸቲሎም ነቲ ኩነታት ክጥቀሙሉን መጥሚጦም ናብ ረብሓ ቃልስና ክልውጥዎ ይግባእ ነይሩ፡፡ ግን እንተይተጠቐምናሉ ኣምሊጡ፡፡

ድጅታል ወያነና ዕውት ክኸውን እንተደሊና ቅድም ቀዳድም እቲ መድረኽ ወይከዓ ናይ ቃልሲ ሜዳ ክፈልጦን ክግንዘቦን ይግባእ፤ ኣሰላልፋ ሓይሊ ክፈልጦን ብዝግባእ ክርድኦን ይግባእ፡፡ ኣብዚ ሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን መድረኽ እንታይ ትገብር እንታይ ኣይትገብርን ብንፁር ክፈልጥ ይግባእ፡፡ ነዚ ተገንዚቡ ዘይቃለስ ተቓላሳይ ልክዕ ከም"ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ" ዝዓይነቱ ዓጋም ጠሓስ ኣካይዳ ደርጊ ነቲ ቃልሲ የናውሖ እምበር ኣየሕፅሮን፡፡ ስለዚ ንእከለ ሰላም ኢልዎ፣ ምስ እከለ ብሓደ ይኸዱ ነይሮም፣ ንእከለ ፈልዩ ከምዚ ኢልዎ፣ ምስ እከለ በሊዑ ሰትዩ ወዘተ ብዝብሉ መዘራረቢ ማሕበራዊ ሚድያ ምዃን ዕላማ ዘይብሉ ጠያይቲ ምብዃን እዩ፡፡

ንኣብነት ንዋይ ደበበ ናብ ዓውደ ኲናት ዓድዋ ባዕሉ ተር እናበለ ከም ደርጊ ወታደር ናብታ ዝተኸበበት ሓራ መሬትና /ትግራይ/ ካብ ኣተወ ከምቲ ወ/ሮ ብርኽቲ ዝገበረኦ ብኽብሪ ተቐቢልና ናብ ጠረጴዛ ዙርያ ኣምፂእና

"እሞ እምባኣር ከስ ኣይተ ንዋይ ደበበ ደርፍታትካ ብጣዕሚ ዝፍተዉን ዋላ ኣብ ትግራይ እውን ብዙሕ ኣድናቒ ከምዘለካ ትፈልጥ ትኾን ኢኻ፤ ግን ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ታማኝ በየነ ዝገበርካዮ ቃለ መሕትት ሰሚዑ ህዝቢ ትግራይ ተቐይሙካ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ተሕልፎ መልእኽቲ ወይ ይቕሬታ ኣለካ ዶ"

እንተንብሎ ነይርና፣ ብርግፀኛነት ንካልኣይ ጊዜ ማሪኽና ሒዙወን ዝመፀ ጠያይቲ ድጅታል ወያነና መጠናኸርና፤ በዚ ኣጋጣሚ ንተራ ወታደር ንዋይ ደበበ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓምሳ ሓለቓ ታማኝ በየነውን ንድስቐሉ ዕድል ኣምሊጡና፡፡ እቲ ናባና ክትኩሶ ሓሲቡ ዝነበረ ደብዳብ ናብ ባዕሉ ወይ ኣፈሙዙ ናብ ትምክሕቲ ብምዛር ብመጅሙዕ ክንሰዶ ነይርና፡፡ ብሓፈሻ ንትምክሕትን ኢሳትን ንድዕኸሉ ዕድል ብሕመቓትና ኣምሊጡና፡፡ ገለ ውልቀ ሰባት ብፎቶግራፋት ዝፈተንዎ ነገር ነይሩ ግን ሙሉእ ኣይኮነን፡፡ ስለዚ ክንማርኾን ክንጥቀመሉን ዝግባእ ዕድል ኣምሊጡና ክድገም የብሉን፡፡

ካልኣይ ፀገም ዝተዓዘብኩዎ፣ ወ/ሮ ብርኽቲ ካብተን እዚ እዋን ንቕድሚት ዘምፀአን መንእሰይን ጓል ኣንስተይቲን መራሒት ሓንቲ እያ፡፡ እዛ ሓፍትናን መራሒትናን እዚኣ ብትግራዋይነታ ዘይትዳነ፣ ኣብዚ ጥንኩር እዋን ምእንቲ ህዝቢ ትግራይን ዘለኒ ኩሉ ከበርክት ኢላ ኣብ ፅላል ውድባን ህዝባን ኮይና ትቃለስ ዘላ ሓፍትና እያ፤ ንንዋይ ሕምባሻ ኣኾሊስኪ ተባሂላ ክትፅረፍን ክትናሾን ግን ዓገብ፡፡ ውድባን መንግስታን ዝሃባ ሓላፍነት ትዋፃእ ዘላ ሓፍትና ንንዋይ ደበበ ኣተኣናጊድኪ ሕንባሻ ሂብኪ ኢልካ ሽምጠጣ ሃናፃይ ኣይኮነን፡፡ ሓደሽቲ መናእሰይ መራሕትና ፍፁማት ኣይኮኑን እንኳን ሓደሽቲ ነባራት እውን ብዙሕ ጌጋ ይፍፅሙ እዮም፣ እናባላሸውካ ምምሃር ዘሎ እዩ ምድሃል ግን ዝገደደ ናብ ፀገም ዘእቱምበር ረብሓ የብሉን፡፡ መራሕትና ሃናፃይ ብዝኾነ ኣገባብ ክንነቕፎምን ክንሃንፆምን ይግባእ እምበር ከምዚ ጌርና ክነሸቑሩሮም ኣይግባእን፡፡ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ካልኦት ዓርሰ እምነት ሃሊዩዎም ብወነን ብኒሕን ከይቃለሱን እንታይ ክበሃል ኮን ይኸውን ክብሉን ናህሮም ክቕንሱን ዝገብር ቀታሊ ተርእዮ ድጅታል ወያነ ክእረም ይግባእ፡፡ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድነት ተጋሩ ዘላሕልሕን ነቓዕ ዝፈጥርን እምበር ዝጀመርናዮ ቃልሲ ኣንፃር ትምክሕቲ ዘጠናኽር ኣይኮነን፡፡ ኣነ እዚ እንትብል ወ/ሮ ብርኽቲ ፀገም ፈፂማ እያሞ ንምንታይ እቲ ዝፈፀመቶ ፀገም ሸለል ኢልና ዘይንሓልፎ ካብ ዝብል እምነት ተበጊሰ ኣይኮነን እዚ ዝብል ዘለኹ፡፡ ግን ዋላ እንተትፍፅም ከምኡ ክንገብር ኣይግባእን ንምባል እዩ፡፡ እንተ እዛ ሓፍትና ግን ግቡኣ እያ ፈፂማ እምበር ኣብዛ ጉዳይ ዝተጋገየቶ ነገር የብላን በሃላይ እየ፡፡ብሱሩ'ባ ንዛ ሓፍትና መንግስቲ እንትምድባ ከም ሓላፊት ባህልን ቱሪዝም እንታይ ክትገብር ድዩ መዲቡዋ? ናይ ዘርኢ፣ ሃይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ፆታ ኣፈላላይ እንተይ ገበርና በፃሕቲ ክልልና  ብኽብረት ተቐቢልና ደጋጊሞም ክመፁን ናብ ረብሓና ክንልውጦን፣ ባህሊ ትግራይ እንታይነቱን ክብሪታቱን ብዝግባእ ክፋለጥን ተብሃጊ ክኸውንን እንገብረሉ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ክትህብ ዶ ኣይኮነት ተመዲባ? ቱሪስት እንትመፅእ መመሪፅካ ዲዩ ንቕበሎ? ብጠቕላላ ኣብ ልዕሊ ወ/ሮ ብርኽቲ ዝተፈፀሙ ደብዳባት ድጅታል ወያነ፣ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ መነወሪን ኣብ ቃልሲ ድጅታል ወያነ ዝተፈፀመ ተርእዮ ግን ዓብዪ ጌጋ እዩ፡፡ እዚ ንኹሎም ተሳተፍቲ ድጅታል ወያነ ዝገልፅ ኣይኮነን፣ ነዚ ዝቃለስዎውን መሊኦም ነይሮም እዮም ግን ከም ተጋሩ ኣብዚ ኩላትና ክንከፋፈል ኣይግባእን ነይሩ፡፡ ንሓድነትና ናብ ሓደጋ ዘእቱ፣ ዝኸፋፍል ነገር ፈፂምና ቦታ ክንህቦ ኣይግባእን፡፡ ናብ ረብሓና ክንልውጦ ዝግባእ ኣጋጣሚታት ዳግም ከምልጠና ኣይግባእን፡፡

ብካሊእ ፅሑፍ ክሳብ ዝመፅእ ደሓን ቀንዩ፣

ቃልስና ብልሓት ዝተመልኦን፣ ካብ ስምዒት ዝተላቐቐ፣ ሚዛናዊነቱ ዝሓለወ ፈታዊን ፀላኢን ዝነፀረ ቀንዲ ፀላኢን ተለኣኣኺን ዝፈለየ፣ ህዝብን ውልቀን ዝፈለየ፣ ሓድነት ተጋሩ ዘጠናኽር፣ ሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን ክኾን ይግባእ

ለካቲት 25፣ 2011 ዓ.ም.

ህዳሴ ኢትዮጵያ

https://www.facebook.com/hidaseethiopiaa/

 

Back to Front Page