Aiga Forum, an Ethiopian forum for news and views that promotes Ethiopia's Unity in Diversity!


 


 


From Wurayna the Magazine

Wurayna Tigrigna Monthly MagazineFormer Chief of Staff Lt/G Tsadkan Reflecting on TPLF History: General Tsadkan says Looking back there is nothing to regret in being a TPLF!

Special Wurayna Print Aug 2015


መልእኽተ ውራይና

- ዝኸበርኩም ፈተውቲ ዓድኹም፣ ተገደስቲ ቋንቋ ትግርኛን ስነ ፅሑፍን፣ ተገደስቲ ምህላው መሰል ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ፣ ተገደስቲ ኩለ መዳይ ዉራይ ትግራይን ህዝባን.መብዛሕትኹም ከም እትርድእዎ ኣብ ትግራይ ውልቀ ሚድያ ብዘይ ምህላው፣ ሰብ ዝደለዮ ሓሳብ ብነፃ ንምሽርሻር ከይፅገም ካብ ዝብል ተበግሶ ውራይና እትብል ወርሓዊት መፂሄት እናዳለና


መፂሄት ውራይና ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣገደስቲ ጉዳያት ምስ ክቡር ሓርበኛ ኣቦና ስብሓት ነጋ

መፂሄት ውራይና July 2015- መፂሄት ውራይና ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣገደስቲ ጉዳያት ምስ ክቡር ሓርበኛ ኣቦና ስብሓት ነጋ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ገይራ እኒሃ፤ ሰናይ ንባብ።
ብዋጋ ዘይትመንን ብምንም ዘይወራረድን ቐፃሊ ቓልሲ(ዕጥቃዊ) ህዝቢ ትግራይ

መፂሄት ውራይና July 2015- ብወገነይ ኣባል ህወሓት ኣይኮንኩን፤ ብቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ግን ብጣዕሚ ይሕበንን ይኮርዕን፡፡ ቓልሲ ህወሓት ነገራት እናፈተሸን እናማዓራረየን ቐፃሊነቱ ከረጋግፅ ከምዝኽእል ድማ ይአምን።


ፈተውቲ ዓዶም ሃፋትም ዓድና...ረዘነ ኣያሌው ከም መርኣያ

መፂሄት ውራይና July 2015- ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት (ዝበዝሑ ኣብ ዝተወለድሉ ከባቢ) ቤት ትምህርቲ ከም ዘስርሑ ይፍለጥ።


ጆቤ መጠናኸሪ ዶስ መፍረሲ ሓሳብ ሒዙ መፂኡ?

መፂሄት ውራይና July 2015- ሜጀር ጀነራል ኣበበ ተክለሃማኖት(ጆቤ) ናይ ገብሩ መፅሓፍ ኣመልኪቱ ኣብ ውራይና ዝዘርግሖ ፅሑፍ ምሰንበብኩ ሕውስውስ ዝበለ ስምዒት ኢየ ኣሕዲረ፡፡


ሓቂ ንክቕላዕ Vs መን ረትዐ- ትረኻ

መፂሄት ውራይና July 2015- ቅድሚ ቅሩባት ኣዋርሕ ኣቢሉ ጀ. ፃድቃን ካብ ጋዘጠኛታት (ካብ ሰልስተ ሚድያ፡ ውራይና፣ ሆርን ኣፈይርስ፣ ዓይጋ ፎረም) ዝቐረብሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት መልሲ ሂቡ ነይሩ።


ቃልና

ብዶ/ር ክንፈ ኣብርሃ July 2015- ሃገርና ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ክልልና ክልል ትግራይ ብዘበን ንግስና ኣኽሱም ካብተን ብምዕባለአን ዝፍለጣ ዉሑዳት (ኣርባዕተ) ሃገራት ዓለምና እታ


ጊዜ ዝወሰደ ድንግልና

መፂሄት ውራይና July 2015- ኣንጀቴ ድንግልና! ፅቡቕ መዳራርዒ ፣ ይበል ተስፋ መወዳእታ ዘይብሉ ድንግልና! ነብሲ ወከፍ ዜጋ መውፅኢት ኣፍ ሃገርና እኮ ድንግል ዘይተነኸኣ መሬት ዝወነነት እያ ኢሉ ኣፍ መልኡ እንትውግዕ ልቡ ተርኪሱ ይሓድር ፡፡


መፂሄት ውራይና ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣገደስቲ ጉዳያት ምስ ክቡር ሓርበኛ ኣቦና ስብሓት ነጋ

መፂሄት ውራይና - መፂሄት ውራይና ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣገደስቲ ጉዳያት ምስ ክቡር ሓርበኛ ኣቦና ስብሓት ነጋ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ገይራ እኒሃ ኣብዛ ናይ ሐዚ ሕታማ፤መልሲ ኣቦይ ስብሓት ካብ ውራይና 16 ሕታም ኣንብብዎም። ብናተይ እምነት እቶም ሕቶታት ኩላትና ክንዝትየሎም ስለ ዝግባእ ከም ዘለውዎ ከርቦም እሞ በቢሓደ ሓደ ክንዘራረበሎም የድሊ ይኾን ይብል።


ምስጋና ነቲ ተጋዲሉን ኣጋዲሉን ናብ ዓወት ዘብፀሐና ህዝቢ ትግራይ!

ብ ኣበበ ተክለሃይማኖት (ጀቤ) - ህዝቢ ትግራይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ዝጅመር እንሆ 40 ዓመታት ሓሊፉ፡፡ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ክልተ መሰረታዊ ምዕራፋት ከፋፊልካ ምርኣይ ነቲ መድረኻት ብዓዉዲ (context) ንምረኣይ ይሕግዝ እዩ፡፡


ደፋኢ ድንኩል ዶ? ፀርፊ!

ብዓብለሎም መለስ - እዚ ቃል እዚ ኣብዛ ዓባይ ዓድና ዕድመ ፀገብ ካብ ዝብሃሉ ቃላት እቲ ሓደን ዋናን እዩ፡፡ ምስቲ ንነዊሕ እዋን ዘዋህለልናዮ ሰናይ ምምሕድራዊ ስርዓት ተታሓሒዙ ዝመፀ ሰናይ..


ኣመተሚኢቲ ዓመት

ብዶርክንፈአብርሃ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብቱ ንልዕሊ ሓደ ሽሕ ዓማዉቲ ዝዘለቐ ስልጣነ ኣኽሱም ኣብ ዓለምና ናይ መሪሕነት ቦታ ሒዛ ምንባራ ይፍለጥ። ድሕሪኡ ድማ ንጊዜኡ ብዘይተጋህደልና ምኽኒያታት ንልዕሊ ሓደ ሽሕ ዓመት..


እናኸድካ ምፅባይ.. 1ይ ክፋል

ብኣቤል ጉዕሽ (ጋዜጤኛ) - ዓርከይ ስነ ጥበባዊ ምስጉን ተስፋይ ምፅሓፍ ዘይክእል ኮይነ ስለ ዘይተፈጠርኩ እፅሕፍ ኢሉ ኣብ ዝጅምር መፅሓፉ ንምድንጓይ ዝቐልጠፉ ዝብል ዓብዪ ክልሰ ሓሳብ ኣልዒሉ ኣሎ።..


ዕርቂ ምስ መን?

ከይሓሰብካዮን ከየስተንተንካዮን ኣብ ልዕሌኻ ዝወድቕ ሓደጋ ከምቲ ዘይሓሰብካዮ ያ ርኻቦስ ኣይመርገም ኣይምረቓ ዝብልዎ ምስላ ከም ዝኾነ ኮይኑ ምሕላፉ ኣይተርፍን።Opinions and Views published on this site are those of the authors only! Aigaforum does not necessarily endorse them. � 2002-2019 Aigaforum.com All rights reserved.